krir.jpgW związku z zapaścią produkcji trzody chlewnej w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powołał Zespół do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej. Tematem pierwszego spotkania Zespołu w dniu 4 października była szczegółowa analiza sytuacji na rynku wieprzowiny. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych, Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej Andrzej Frąckowiak  - Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Zwrócono uwagę na systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej w wyniku niekorzystnych relacji cenowych pomiędzy cenami skupu żywca, a cenami zbóż i pasz. Stwierdzono, że podstawowym zadaniem jest odbudowa stada podstawowego oraz znalezienie możliwości wsparcia producentów.
 
 
 
 
W dniu 8 października Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w uroczystym otwarciu największych w Europie Środkowo-Wschodniej targach dla branży horeca, a wśród nich największych targów branży spożywczej Polagra FOOD. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele delegacji zagranicznych, ministrowie oraz przedstawiciele władz Poznania. Na targach Polagra Food prezentowane są m.in. produkty mleczarskie, mięsa i wyroby wędliniarskie. Prezes KRIR uczestniczył także w gali wręczania Nagród Polskiego Producenta Żywności organizowanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pozytywistyczna inicjatywa Stowarzyszenia poprzez nadawanie tytułów „Polski Producent Żywności”, promuje najlepsze polskie produkty żywnościowe oraz rodzimych producentów. O uzyskanie tytułu „Polski Producent Żywności” ubiega się corocznie ponad sto firm z całego kraju. W tym roku puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych otrzymał Piotr Borowski Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie - laureat „Polskiego Producenta Żywności”.

9 października Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wzięli udział w na spotkaniu poświęconym propozycji nowej koncepcji reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników, zorganizowanym przez Forum Inicjatyw Rozwojowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W trakcie spotkania przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, opracowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat możliwych kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.

W dniach 13-14 października na Placu Teatralnym w Warszawie odbyła się dwudniowa impreza promująca mleko i drób zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych. W sobotę miał miejsce „Piknik mleczny” sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka, a w niedzielę „Piknik drobiowy” sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Podczas pikników można było spróbować i kupić wyroby mleczne i drobiowe. Na stoiskach były oferowane także inne produkty: tradycyjne wędliny, pieczywo wypiekane w piecach, a także dżemy i konfitury domowej roboty.

16 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie Spała 2012.  Spotkanie było okazją do podsumowania całości wydarzenia oraz zaproszeniem do przyszłorocznej edycji  Dożynek Spała 2013. Podczas spotkania Pani Anna Komorowska wręczyła partnerom Kancelarii Prezydenta oraz przedstawicielom instytucji zaangażowanym w organizację pisemne podziękowania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wkład i pomoc w organizację wydarzenia. List gratulacyjny otrzymał również Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

W dniu 22 października Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w specjalnym, rozszerzonym posiedzeniu Koalicji na Rzecz Biopaliw. Poświęcone ono było niedawnej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w Dyrektywie 2009/28/WE oraz Dyrektywie 2009/30/WE w sprawie wykorzystania biopaliw w realizacji celu 10% paliw odnawialnych w transporcie w 2020 roku. W spotkaniu, oprócz organizacji formalnie tworzących Koalicję tj. Krajowego  Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw, uczestniczyli również szefowie Izby Zbożowo-Paszowej, Krajowej Rady Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

29 października br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi miało miejsce spotkanie producentów ziemniaków, w którym udział wzięli m.in. dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poseł RP Piotr Walkowski, Wiceprezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Krzysztof Nowak oraz rolnicy z województwa wielkopolskiego, łódzkiego oraz zachodniopomorskiego. Podczas spotkania, które prowadziła Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk omówiono główne problemy występujące na tym rynku.

W dniu 30 października br. w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach odbyło się jednodniowe sympozjum poświęcone prezentacji struktury działań i organizacji rolniczych  działających w celu wspólnej dobrowolnej ochrony zdrowia zwierząt we Francji. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. W trakcie seminarium przedstawiono historię rozwoju Stowarzyszeń ds. Ochrony Zdrowia (GDS) i profilaktyki chorób zakaźnych oraz działalność stowarzyszenia. Dyskutowano również nt. skuteczności dobrowolnej profilaktyki oraz ewolucji stanu zdrowia i dobrowolnych programów kontroli we Francji.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:
 • 12 października – konferencja „Nowy wymiar spółdzielczości szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, udział: Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur;
 • 16 października – posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 30 października – posiedzenie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w następujących posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 • 10 października – informacja MRiRW o sytuacji na rynku trzody chlewnej, udział: Delegat Wielkopolskiej IR Andrzej Frąckowiak;
 • 10 października – raport z działalności ANR;
 • 10 października – projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • 11 października – projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego;
 • 11 października – informacja MSZ, MRR, MRiRW oraz MF nt. stanu negocjacji pakietu legislacyjnego WPR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 11 października – projekt ustawy o nasiennictwie;
 • 16 października – kontrola realizacji PROW, ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw;
 • 23 października – dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 23 października – proces prywatyzacji KSC, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 24 października – rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin.

W omawianym okresie sprawodawczym Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu "ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników", która ma obowiązywać w 2013 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał  3 października Ministrowi Zdrowia negatywną opinię samorządu rolniczego. Projekt jest powieleniem rozwiązania przyjętego w poprzedniej ustawie z dnia 13.01.2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., przyjętego jako rozwiązanie tymczasowe w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

4 października Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych negatywnie zaopiniował  przedłożony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego", jako niezgodny z oczekiwaniami i interesem polskich rolników. Sprawa modulacji była wielokrotnie przedmiotem rozmów i korespondencji z resortem rolnictwa. Otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o odstąpienie od modulacji, jednak nie znamy treści korespondencji w tej sprawie.

11 października Zarząd KRIR zwrócił się do Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie włączenia izb rolniczych  w listę beneficjentów zarządzanych przez Marszałków Województw Programów Operacyjnych z UE oraz PROW w przyszłym okresie programowania.

15 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W swoim stanowisku wskazał m.in. na konieczność wprowadzenia zapisu zobowiązującego ARiMR do obowiązkowego powiadamiania rolników o dokonanym przelewie lub ewentualnym wystawieniu decyzji dotyczącej płatności obszarowych w sposób wskazany przez rolnika.

15 października Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR i traktowania rozdzielnie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W związku ze zmianami w organizacji wsparcia finansowego dla grup producentów, które wprowadziła Komisja Europejska tj. limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw, 22 października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań, celem złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego nr 302/2012 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

22 października Zarząd KRIR, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby rolniczej, zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o zmianę przepisów dotyczących stosowania mieszanek traw z motylkowymi w ramach pakietu 1.1 rolnictwo zrównoważone Programu Rolnośrodowiskowego.

Zarząd KRIR popierając wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, polegającej na uzupełnieniu o jęczmień ozimy odmian hybrydowych.

W związku z otrzymanym do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., 22 października br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał resortowi rolnictwa swoje negatywne stanowisko do w/w projektu. Mając na uwadze skalę podwyżek cen oleju napędowego w 2012 roku oraz zapowiedzi utrzymania się tego trendu w roku 2013, zawarta w projekcie propozycja wzrostu stawki zwrotu akcyzy o 0,02 PLN/1 litr zdaniem Zarządu KRIR jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że równolegle ze wzrostem cen oleju napędowego rosną także ceny innych środków produkcji rolniczej. Sytuacja ta powoduje, że zwrot podatku akcyzowego staje się coraz bardziej marginalny. W opinii samorządu rolniczego zaproponowana na 2012 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 0,97 PLN jest niewystraczająca i w żaden sposób nie spełnia oczekiwań rolników. Zarząd KRIR ponownie zawnioskował o pełen zwrot podatku oraz zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych do 120 litrów.

24 października, realizując wniosek zgłoszony podczas zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 15 wrześnie br. w Spale, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie inicjatywy na forum Unii Europejskiej, aby limit pomocy de minimis był określany na hektar, a nie jak dotychczas przyznawany na gospodarstwo rolne.

Na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 24 października Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o uwzględnienie szkoleń dla pracowników ODR oraz Izb Rolniczych z zakresu integrowanej produkcji w ramach środków Pomocy Technicznej PROW, lub innych środków MRiRW.

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według zapisów ustawy gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. do 1 lipca 2013 r. Istota nowego zarządzania odpadami komunalnymi polega na tym, że to gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. W przypadku mniejszych gmin wybrana firma będzie odpowiedzialna za odbiór śmieci na całym obszarze, w przypadku większych - na określonym terenie. W związku z powyższym, 24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby gminy, w których istnieją spółki komunalne, mogły odbierać nieczystości w drodze bezprzetargowej. Zadaniem Zarządu KRIR pomogłoby to w utrzymaniu wielu samorządowych spółek komunalnych. 

Realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o podjęcie działań, aby zmienić obowiązujące przepisy dotyczące preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

26 października realizując wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o objęcie pracowników izb rolniczych programem dokształcania zawodowego na zasadach obowiązujących pracowników wojewódzkich ODR-ów.

Na wniosek wojewódzkich izb rolniczych w dniu 26 października Zarząd KRIR ponownie zwrócił się do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy Prawo Łowieckie.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 26 października Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o nie nakładanie kar finansowych na rolników, którzy byli ubezpieczeni w KRUS, ale z różnych przyczyn nie przedłożyli w wyznaczonym terminie do ARiMR stosownego zaświadczenia potwierdzającego ich ubezpieczenie w KRUS.

Realizując wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o przyjęcie i przekazanie jednostkom podległym wytycznych, aby w trakcie prac nad ustalaniem obszarów chronionych, tj. parki, obszary NATURA 2000, OSN i inne, konieczne było uzyskanie wiążącej opinii samorządu rolniczego  oraz samorządu terytorialnego.

29 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opracowania i wdrożenia programu pomocowego dla sektora  wieprzowiny, prowadzącego do wzrostu opłacalności produkcji żywca i sprostania zagranicznej konkurencji.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna i rozwój kontaktów międzynarodowych samorządu rolniczego.

Wydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy był organizowany przez Komitety Copa-Cogeca Kongres Europejskich Rolników 2012, który odbył się w dniach 1-3 października w  Budapeszcie. Wielu ważnych mówców wzięło udział w tym Kongresie, w tym komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos, eurodeputowani Paolo de Castro i Michel Dantin, przedstawiciele węgierskiego ministerstwa rolnictwa oraz cypryjski minister rolnictwa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Kongresie udział wzięli Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Marek Borowski, Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, Delegat Izby Rolniczej w Opolu Bogdan Zioła, Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski oraz Magdalena Montaigu, stały przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych w Brukseli. W trakcie Kongresu Europejskich Rolników 2012 nakreślono nowe sposoby zapewnienia silnego, innowacyjnego i rentownego sektora rolnego w UE w przyszłości. Uczestnicy Kongresu zgodnie podkreślili, że europejski sektor rolnictwa musi osiągnąć wyniki gospodarcze w warunkach rosnącego zapotrzebowania na żywność, wyższych kosztów produkcji oraz ekstremalnych wahań cen. Na Kongresie przyjęta została również deklaracja. W deklaracji tej, europejscy liderzy sektora rolnego zaapelowali do głów państw i rządów, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o opracowanie silnej, zorientowanej na rynek wspólnej polityki rolnej (WPR) popartej odpowiednim budżetem. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej wobec coraz większego braku pewności, wahań rynków oraz wzrastającego zapotrzebowania na żywność na świecie.

8 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owce”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu udział wziął Bronisław Węglewski. Podczas posiedzenia skupiono się głównie na następujących tematach: sytuacja na rynku mięsa owiec i kóz oraz prognozy rynkowe, wybory Prezydencji grupy roboczej, reforma WPR po 2013 roku: najnowsze informacje, promocja mięsa owiec oraz przygotowanie posiedzenia grupy doradczej.

10 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jaja i drób”. Podczas posiedzenia omówiono w szczególności następujące tematy: najnowsze informacje na temat sytuacji rynkowej jaj i drobiu-obawy sektora związane z wysokimi cenami pasz i ewentualne działania Komisji, sytuacja rynkowa zbóż, roślin oleistych i roślin białkowych, dobrostan zwierząt, negocjacje handlowe oraz działania promocyjne.

15 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Skrobia”. Uczestnicy tego spotkania dyskutowali głównie na temat sytuacji rynkowej skrobi, WPR po 2013 r., biogospodarki oraz norm dla produktów pochodzenia biologicznego. Na początku posiedzenia omówiona została sytuacja rynkowa skrobi. W Dani, zbiory ziemniaków skrobiowych będą w tym roku dobre. W ¾ zbiory się już zakończyły. Jeśli chodzi o Niemcy, podkreślone zostały różnice pomiędzy regionami; powierzchnie upraw spadły w tym roku, (o 65 tysięcy hektarów), wydajność również spadła, zwłaszcza w południowych Niemczech. Na południu, zbiory już są właściwie zakończyły.

15 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jakość”.  Uczestnicy spotkania pochylili się głównie na następującymi kwestiami: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, wnioski ustawodawcze odnośnie programów jakości produktów rolnych, najnowsze informacje na temat krótkich łańcuchów dostaw/sprzedaży lokalnej, polityka promocji.

18 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC/CCC. Podczas tego posiedzenia, skupiono się głównie na następujących punktach: przyszłość WPR, negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, Forum wysokiego szczebla w sprawie lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz omówienie Kongresu Europejskich Rolników 2012.

W dniach 17-18 października br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca oraz posiedzenie grupy konsultacyjnej w Komisji Europejskiej dotyczące rynku Wina. W obradach uczestniczył ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Roman Grad z województwa lubuskiego wytypowany przez Lubuską Izbę Rolniczą. Podczas posiedzeń skupiono się głównie na następujących zagadnieniach- przedstawieniu sprawozdania ze stanu  prac i przedstawienia stanu  upraw i przebiegu roku winiarskiego. Pan Roman Grad w swoim wystąpieniu przedstawił wniosek o braku wsparcia na zakładanie  polskich winnic oraz do produkcji wina. Spotkał się również z szefem  niemieckich winiarzy Rudolfem Nickenigiem, z którym omówił współpracę swoich środowisk.

22 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Chmiel”. W trakcie posiedzenia skupiono się głównie na następujących punktach: informacje na temat sytuacji na wspólnotowym i światowym rynku, reforma WPR po 2013 r., kwestie ochrony roślin, reforma polityki promocji UE oraz przygotowanie posiedzenia grupy doradczej.

29 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne”. Uczestnicy spotkania skupili się głównie na następujących kwestiach: Sprawozdanie z wdrażania artykułu 51 o zastosowaniach małoobszarowych i innych podobnych artykułów rozporządzenia 1107/2009, najnowsze informacje dotyczące zastosowań małoobszarowych i upraw specjalistycznych na szczeblu UE, prezentacja unijnej bazy danych zastosowań małoobszarowych (EUMUDA), wnioski z forum grupy ekspertów zorganizowanego przez Komisję odnośnie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin oraz najnowsze informacje na temat wspólnotowego systemu ochrony roślin (CPHR). 

30 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wieprzowina”. Podczas tego spotkania omówione zostały następujące tematy: Sytuacja na rynku wieprzowiny, dobrostan-wdrożenie Dyrektywy 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, aktualna sytuacja kastracji świń, eksport do Rosji, inspekcje mięsa oraz informacje i dyskusja na temat wdrażania instrumentów etykietowania pochodzenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 40 projektów aktów prawnych. Trwały też prace dot. realizacji pilników zbożowych, wieprzowych, mlecznych i drobiowych w całym kraju. 
 
podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com