krir.jpgJednym z ważniejszych wydarzeń, które miało miejsce podczas omawianego okresu sprawodawczego była, zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, konferencja przedstawicieli izb rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą pn. „Polityka rolna krajowa i UE w nowej perspektywie finansowej oraz rola Izb Rolniczych w kształtowaniu tej polityki” w dniu 12 listopada w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 przedstawicieli izb rolniczych ze wszystkich województw. Podczas kilkugodzinnej debaty rozmawiano o problemach w rolnictwie i obszarach wiejskich. Mówiono też o planach wprowadzania podatku dochodowego dla rolników, o możliwościach zakupu ziemi, wymaganiach ze strony służb weterynaryjnych czy szkodach wyrządzanych w uprawach rolnych przez dzikie zwierzęta.
 
 
 
W zorganizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządu rolniczego wzięli udział: Wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak, Posłowie na Sejm Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Sawicki oraz Piotr Walkowski, Europosłowie Jarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski, a także Prezes Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski. Zabierając głos, Prezes KRIR domagał się uprawnień dla izb, takich jak są w innych krajach np. Francji, Austrii i Niemczech, gdzie w zarządzaniu rolnictwem współodpowiadają izby. Jak zauważył, samorząd rolniczy istnieje już 15 lat i czas zwiększyć jego kompetencje. Chodzi o możliwość współdecydowania przy sprzedaży państwowej ziemi, zajęcie się doradztwem rolnym czy szkolnictwem na wsi - wyliczał. Prezes Szmulewicz zapewnił, że Izby są gotowe do podjęcia takich zadań i wzięcie odpowiedzialności za politykę agrarną.

5 listopada w Domu Polonii w Pułtusku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla kadry kierowniczej jednostek doradztwa rolniczego zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Warsztaty dotyczyły możliwości nawiązywania współpracy nauki z praktyką rolniczą oraz mechanizmów efektywnego transferu wiedzy. Głównym celem warsztatów było przygotowanie kierowników jednostek doradztwa rolniczego do nowych wyzwań związanych z propozycjami legislacyjnymi Komisji Europejskiej, dotyczących okresu programowania 2014-2020. Po części warsztatowej odbyła się dyskusja na temat obecnie funkcjonującego systemu doradztwa rolniczego. Dyskusja była bardzo owocna, a wiele wypowiedzi wskazywało na pilną potrzebę zmian, zarówno w organizacji jak i finansowaniu doradztwa publicznego.

5 listopada Wiceprezes KRIR Marek Borowski, Członek Zarządu Grzegorz Mazur oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak wzięli udział w konferencji „Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce”, podczas której rozmawiano nt. konieczności dostosowania ich zarówno do oczekiwań i potrzeb rolników, jak i lokalnych uwarunkowań. Od kilku lat trwają prace nad kształtem ubezpieczeń rolnych w Polsce. Zasadność tych prac potwierdza niesłabnące zainteresowanie tego typu ubezpieczeniami.

6 listopada w Sejmie RP odbyła się konferencja „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.?" zorganizowana przez Sejmową i Senacką Komisję Rolnictwa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczyli w niej Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Marek Borowski, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak. W konferencji wzięła udział duża grupa parlamentarzystów oraz liczne grono przedstawicieli świata nauki jak i praktyki rolniczej. Po części referatowej odbyła się obszerna dyskusja, a przedstawione wnioski i konkluzje będą bardzo pomocne przy przygotowywaniu koniecznych zmian w funkcjonowaniu doradztwa rolniczego w naszym kraju.

27 listopada w Filharmonii Gorzowskiej odbyły się obrady Konwentu Marszałków Województw RP. W obradach wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który przedstawił działalność Izb Rolniczych w Polsce i ich rolę doradczą dla rolników. Województwo lubuskie objęło przewodnictwo nad Konwentem Marszałków Województw RP na drugą połowę 2012 r. Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy 16 województw.

W dniu 28 listopada  w siedzibie NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie Fundacja Edukacyjna 4H im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans'a przeprowadziła podsumowanie XII Krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny. Celem organizowanego Konkursu jest promowanie kreatywnych ludzi pracujących społecznie na rzecz edukacji wsi i upowszechnianie dobrych pomysłów aktywizacji środowisk wiejskich. Wzorem ubiegłych lat również i w tym roku Kandydatury do Konkursu Kryształowej Koniczyny zgłaszali Marszałkowie poszczególnych województw często za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych. Do eliminacji ogólnopolskich zakwalifikowanych zostało 12 osób.

W dniu 28 listopada odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Agencji Nieruchomości Rolnych pt. „Rola ANR w transformacji ustrojowej polskiej wsi – doświadczenia i nowe wyzwania". W uroczystości jubileuszowej wzięli udział m.in. Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Leszek Świętochowski.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:
 • 6 listopada – spotkanie w sprawie zmiany projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz zmianie niektórych innych ustaw, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 13 listopada – spotkanie zorganizowane przez Klub PiS w sprawie rolnictwa, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 14 listopada – XV-lecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 19 listopada – Europejskie Forum Młodych Rolników, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 23 listopada – posiedzenie Zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej, udział: Delegat Wielkopolskiej IR Andrzej Frąckowiak;
 • 29 listopada – XV lecie Śląskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w następujących posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 • 6 listopada – ustawa o nasiennictwie,
 • 7 listopada – ustawa o środkach ochrony roślin,
 • 7 listopada – ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 • 7 listopada – ustawa o nasiennictwie,
 • 15 listopada – ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego,
 • 20 listopada – ustawa o środkach ochrony roślin,
 • 21 listopada – ustawa o nasiennictwie,
 • 22 listopada – informacja MRiRW na temat zmniejszenia płatności bezpośrednich za 2012 r.;
 • 28 listopada – ustawa o podatku od towarów i usług.

W omawianym okresie sprawodawczym Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

W dniu 9 listopada Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wyrażając swoje negatywne stanowisko do udzielonego wywiadu Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej jaki ukazał się w dniu 29 października br. w Gazecie Wyborczej pt. „Nie powiemy dopłaty dla rolników albo weto". Jednocześnie w tej sprawie Prezes KRIR wystąpił do Piotra Niemczyckiego Prezesa Zarządu Agora. S.A.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które miało miejsce w dniu 15 września br. w Spale, 9 listopada br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie puli środków na kredyty preferencyjne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zobowiązana do pomagania rolnikom w spłacie kredytów zaciągniętych na inwestycje w gospodarstwach, na odbudowę zniszczeń powstałych na skutek klęsk żywiołowych oraz na zakup ziemi.

15 listopada Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin, zwracając przy tym uwagę na konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej przygotowującej rolników do praktycznego stosowania się do planowanych przepisów.

20 listopada br. Prezes KRIR zaapelował  do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie negocjacji w zakresie wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020 i budżetu Wspólnej Polityki Rolnej i potraktowanie polityki rolnej na równi z polityką spójności. Dyskusje nad projektem nowego budżetu Unii zbliżają się do decydującej fazy. Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi UE są jednym z najważniejszych, powtarzających się cyklicznie tematów na forum Unii Europejskiej. Dla polskich rolników najistotniejszą częścią tej dyskusji jest kwestia budżetu przeznaczonego na politykę rolną.

Zarząd KRIR popierając wystąpienie Podkarpackiej Iż by Rolniczej w sprawie zaniżania klas jakości liści tytoniu przez podmiot skupiający działający w tym województwie, zwrócił się do resortu rolnictwa  o przeprowadzenie kontroli i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

26 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania niektórych czynności przy budowie biogazownii rolniczej.

26 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o informację na temat implementacji rozporządzenia Rady (WE)nr 1099/2009 do prawodawstwa krajowego oraz przedstawienie warunków i kwalifikacji w kontekście rozporządzenia, jakie będzie musiał spełniać i posiadać właściciel zwierzęcia przy uboju domowym oraz uboju z konieczności.

W związku z trwającymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który został negatywnie zaopiniowany przez KRIR, 29 listopada Prezes Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem wyrażającym protest wobec takiego sposobu procedowania z pominięciem strony społecznej. 

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 roku, a dotyczący możliwości dokonywania uboju bez ogłuszania zgodnie z obyczajami religijnymi, jest sprzeczny z ustawą i straci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r., Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy, Związkiem Polskie Mięso, Krajową Radą Drobiarstwa IG, Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Radą Gospodarki Żywnościowej oraz Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kontynuacji uboju rytualnego przez polskie ubojnie. Przez ostatnie lata kilka lat polski przemysł mięsny zdobył z sukcesem rynki wymagające uboju rytualnego. Eksport mięsa i jego przetworów z uboju rytualnego to ok. 30% całego eksportu mięsa. Zatrzymanie tego  eksportu byłby szkodą dla polskiej gospodarki szczególnie dla rolnictwa.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna i rozwój kontaktów międzynarodowych samorządu rolniczego.

6 listopada w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli, odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Warzywa i Owoce”, w którym udział wziął ekspert KRIR - Jacek Pruszkowski z Mazowieckiej Izby Rolniczej. Uczestnicy spotkania skupili się głównie na następujących tematach: ocena projektu stanowiska w sprawie reformy sektora warzyw i owoców, konsultacja społeczna w sprawie gospodarki opartej na bioproduktach, analiza poprawek kompromisowych Parlamentu Europejskiego obejmujących sektor warzyw i owoców, program owoce w szkołach: sprawozdanie z oceny oraz przygotowanie posiedzenia grupy doradczej.

8 listopada w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC/CCC. Podczas tego posiedzenia omówiono głównie następujące punkty: ostatnie informacje na temat reformy WPR, informacje na temat negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020, etykietowanie pochodzenia drobiu, między owczego i koziego, przygotowanie kolejnych Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca oraz omówienie Kongresu Europejskich Rolników 2012.

14 listopada Komitety Copa-Cogeca zorganizowały w Brukseli Seminarium na temat wdrażania niedawno uzgodnionego pakietu mlecznego w państwach członkowskich. Celem tego seminarium było opracowanie ram dla rozpowszechniania i wymiany informacji na temat krajowych przepisów wdrażających pakiet mleczny w celu ułatwienia analizy jego wpływu, przedstawienie przyszłych propozycji uzupełniających niedawno wprowadzone instrumenty, zgodnie z dyskusjami prowadzonymi w grupie wysokiego szczebla ds. mleka, zwiększenie świadomości na temat potrzebnych badań i priorytetów w sektorze mleczarskim oraz ocena restrukturyzacji sektora mleczarskiego na szczeblu państw członkowskich.

16 listopada w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały głównie następujące tematy: Najnowsze informacje na temat rewizji funduszu weterynaryjnego i przyszłych inicjatyw promowanych przez Komitety Copa-Cogeca w związku z publikacją Prawa zdrowia zwierząt w 2013 r., najnowsze informacje związane z Europejską Platformą na rzecz Odpowiedzialnego Stosowania Leków u Zwierząt (EPRUMA), drugie sprawozdanie europejskiego programu nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC), współpraca Copa-Cogeca i FVE przy opracowaniu ulotki podnoszącej świadomość na temat środków przeciwdrobnoustrojowych oraz najnowsze informacje odnośnie pakietu higieny (inspekcje mięsa, regulacja oficjalnych kontroli itd.).

22 listopada miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia KRIR udział w nim wziął Wiceprezes KRIR Marek Borowski. Posiedzenie zostało zwołane w związku z trwającą dyskusją w Radzie Europejskiej nt. budżetu UE na lata 2014-2020.   Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, opracował projekt konkluzji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych, który zostanie omówiony na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22-23 listopada 2012 (z możliwymi poprawkami).

28 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja na temat „Biopaliwa-ważny impuls dla europejskiego rolnictwa”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji tej udział wziął Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Robert Nowak oraz specjalista ds. międzynarodowych zagranicą Magdalena Montaigu. W konferencji tej udział wzięli również liczni europosłowie (Poseł Kalinowski, Poseł Grzyb, Poseł Wałęsa, Poseł Zasada, Poseł Bartkowski), Prezes Krajowej Izby Biopaliw Pan Zygmunt Gzyra, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Pan Adam Stępień oraz przedstawiciele poszczególnych zainteresowanych stron.

W dniach 29-30 listopada Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w posiedzeniu Prezydencji Copa oraz Prezydium Copa-Cogeca, w którym uczestniczył również Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Ciolos.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 20 projektów aktów prawnych. Trwały też prace dot. rozliczenia pilników zbożowych, wieprzowych, mlecznych i drobiowych w całym kraju. 
 
podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com