krir.jpgWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy było VII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się w dniu 4 grudnia. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłuchali między innymi informacji  z dotychczasowej działalności Zarządu KRIR oraz przyjęli uchwałę w sprawie budżetu KRIR na 2013 rok przyjęli także stanowisko odnośnie ośrodków doradztwa rolniczego. Podczas posiedzenia dyskutowano na temat aktualnej sytuacji na polskiej wsi oraz przyszłości Wspólnej Polityki  Rolnej. W spotkaniu udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w MRiRW Zofia Szalczyk oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, a także przedstawiciele KRUS.  Spora część dyskusji dotyczyła problemu dopuszczania udziałowców spółek (najczęściej z udziałem kapitału zagranicznego) jako rolników indywidualnych do przetargów ograniczonych na sprzedaż ziemi. Nierzadko jest to ziemia, która została wcześniej wyłączona przez Agencję z przedmiotu dzierżawy danej spółki.
 
 
 
Nabywca, z którym rolnicy indywidualni nie są w stanie konkurować finansowo, wnosi następnie nabyte grunty aportem do spółki, czyli w ten sposób wyłączone przez ANR grunty wracają do firmy, stają się jej własnością i absolutnie nie służą powiększaniu gospodarstw rodzinnych! Nabywca- cały czas w roli rolnika indywidualnego- przystępuje do kolejnych takich przetargów. Samorząd rolniczy wielokrotnie zwracał uwagę na powyższy problem zarówno Ministrowi rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Prezesowi ANR, a wśród rolników indywidualnych dążących do powiększania gospodarstw rodzinnych narasta rozgoryczenie i niezadowolenie. Szczególnie problem nasilił się w województwie zachodniopomorskim, ale inne województwa solidaryzują się z rolnikami tego województwa sygnalizując problem w obrocie ziemią. 

14 grudnia Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak spotkali się z Dyrektorem Biura Związku Województw RP Bogdanem Cieplewskim, Dyrektorem Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Kazimierzem Sumisławskim oraz Dyrektorem Departamentu Polityki Jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Igorem Markiem Hutnikiewiczem. Spotkanie dotyczyło nawiązania szerszej współpracy pomiędzy samorządem rolniczym i Związkiem Województw RP oraz wypracowania przepisów, które umożliwiłyby rolnikom przetwórstwo produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie.

17 grudnia w siedzibie KRIR w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa KRIR z organizacjami ekologicznymi. W spotkaniu uczestniczyli: Lena Huppert - Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Marek Kryda - Fundacja Indigena, Danuta Pilarska - Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Edyta Jaroszewska-Nowak - Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR. Spotkanie poświęcone było określeniu obszarów współpracy oraz aktualnym problemom polskiego rolnictwa, szczególnie zapewnieniu warunków rozwoju produkcji rolniczej metodami konwencjonalnymi i ekologicznymi w gospodarstwach rodzinnych.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:
 • 3 grudnia – konferencja CDR „Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”; udział: Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej do KRIR Bogumiła Roszczyk-Parzych;
 • 4 grudnia – posiedzenie Komisji do spraw Oceny Ofert, udział: Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur;
 • 4 grudnia – konferencja podsumowująca IV edycję konkursu „Przyjazna wieś”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 grudnia – spotkanie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”,  udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 grudnia – „Okrągły Stół na rzecz zrównoważonego rolnictwa”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 7 grudnia – seminarium „Wybrane aspekty koegzystencji uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, w świetle wyników badań uzyskanych w ramach realizacji Programu wieloletniego”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 10 grudnia – posiedzenie Rady Społecznej w ANR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 grudnia – spotkanie w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dotyczące prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych w okresie programowym 2014-2020, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 14 grudnia – konferencja „Rozwój chowu i hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 18 grudnia – V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz,
 • 18 grudnia – II Forum wodne nt. Nowe obszary szczególnie  narażone w Polsce – problemy i wyzwania dla praktyki rolniczej, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 19 grudnia – narada zespołu ds. opracowania założeń do funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego po 2013 r., udział:  Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz,
 • 20 grudnia – spotkanie wigilijne w MRiRW, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 20 grudnia – spotkanie świąteczne w ARR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w następujących posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
 • 5 grudnia – rządowy projekt ustawy o środkach ochrony roślin;
 • 6 grudnia – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • 11 grudnia – informacja MRiRW na temat zasad obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 r., polityka planowania gospodarki nieruchomościami rolnymi we Francji, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 18 grudnia – informacja MRiRW na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu, pszczelarstwa.

W omawianym okresie sprawodawczym Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

Problem poprawy zasad dopuszczania osób do udziału w przetargach ograniczonych jest jednym z głównych przyczyn tegorocznych protestów zachodniopomorskich rolników. Do tej pory jednak brak szczegółowych rozwiązań a samo odwoływanie pojedynczych przetargów nie uzdrawia sytuacji, odwlekając jedynie sprawę w czasie. Rolnicy zwracają szczególną uwagę na problem dopuszczania udziałowców spółek (najczęściej z udziałem kapitału zagranicznego) w roli rolników indywidualnych do przetargów ograniczonych na sprzedaż ziemi. Nierzadko jest to nawet ziemia, która została wcześniej wyłączona przez Agencję z przedmiotu dzierżawy danej spółki. W związku z powyższym 7 grudnia Prezes KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Rady Ministrów o stosowne zmiany przepisów prawa, które uszczelniłyby sprzedaż państwowej ziemi, tak aby faktycznie trafiała ona wyłącznie do polskich rolników. Jednocześnie Prezes KRIR zwrócił się z wnioskiem o podjęcie mediacji, celem złagodzenia problemów związanych z obrotem ziemi z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie zachodniopomorskim.

Mając na uwadze wniosek Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w taki sposób, aby produkcja zwierzęca była wyłączona ze średniej rocznej produkcji danego gospodarstwa ustalanego na potrzeby przyznania pomocy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, 11 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o rozważanie zawartej w piśmie propozycji zmiany prawa i wnioskowanie do organów UE o stosowne zmiany celem dostosowania prawa, aby nie było ono krzywdzące dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Realizując wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia KRIR, 11 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o wnikliwe rozważenie sytuacji panującej w branży produkcji cukru w kontekście przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

W nawiązaniu do ustaleń z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które miało miejsce w dniu 4 grudnia br. oraz w związku z pismem resortu rolnictwa z dnia  7 listopada znak: ROW/wes/mk-503-3/12(4439) skierowanym do Marszałków Województw odnośnie podziału środków PROW 2014-2020, 17 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z zapytaniem, czy i w jakim terminie resort rolnictwa zamierza konsultować z Krajową Radą Izb Rolniczych potrzeby związane z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, jak również orientacyjny podział środków przyszłego PROW.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 19 grudnia 2012 r. do Prezydenta RP przedstawiając wątpliwości dotyczące ustawy o nasiennictwie. Zarząd KRIR wystąpił również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przygotowanego przez Resort Rolnictwa projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy i ziemniaka modyfikowanych genetycznie.

W nawiązaniu do pisma resortu rolnictwa, przy którym przekazane zostały projekty rozporządzeń: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora, 19 grudnia Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do przedmiotowych projektów.

Realizując wnioski zgłoszone podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, a także problemy występujące w obrocie ziemią z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, 19 grudnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych, które uregulowałyby temat obrotu ziemią, w tym dzierżawę. Jednocześnie zadeklarował wsparcie izb rolniczych przy tworzeniu nowych regulacji, które zapewniłyby polskim rolnikom równe szanse w konkurencji z zagranicznymi nabywcami.

21 grudnia, realizując wniosek z VII Posiedzenia KRIR w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SHIUZ, Zarząd KRIR zwrócił się do Zgromadzenia Wspólników SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o., aby w następnych latach wystrzegać się skomplikowanej i kosztownej dla rolników procedury wypłaty dywidendy .

21 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o informacje nt. stanu prac w zakresie obniżenia młodym rolnikom kary z 15% premii do 3% premii za niedostarczenie w wymaganym terminie do ARiMR zaświadczenia o ubezpieczeniu w KRUS.

W związku z trwającym protestem zachodniopomorskich rolników w sprawie przebiegu realizacji przetargów na sprzedaż gruntów rolnych, celem  zażegnania protestów Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 21 grudnia zaproponował resortowi rolnictwa takie doprecyzowanie wewnętrznych procedur  Agencji Nieruchomości Rolnych np. Zarządzenia Prezesa ANR „w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” oraz „w sprawie odrębnych uregulowań dotyczących sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymagających szczególnego pełnomocnictwa”, które pozwoliłyby na wyeliminowanie w przetargu ograniczonym podstawionych osób tzw. słupów. W opinii samorządu rolniczego cel taki zostałby osiągnięty, gdyby ANR żądała złożenia uwiarygodnienia dochodów i informacji o stanie konta (czy dochodów) osób przystępujących do przetargu i wpłacającej wadium.

28 grudnia Zarząd KRIR przedstawił swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania oraz projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

28 grudnia Zarząd KRIR przedstawił swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna i rozwój kontaktów międzynarodowych samorządu rolniczego.

W dniu 5 grudnia na Węgrzech w Wyszehradzie odbyło się 47 posiedzenie izb rolniczych państw grupy V-4, w którym uczestniczyli przedstawiciele Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych w osobach Wiceprezesa KRIR Marka Borowskiego oraz Członka Zarządu KRIR Roberta Nowaka. Następnego dnia, po dołączeniu do ww. reprezentacji delegatów z Izby Rolniczej Republiki Litwy, Chorwackiej Izby Rolniczej i Stowarzyszenia Rolników w Serbii rozpoczął się II Szczyt Izb Rolniczych Europy Centralnej oraz Wschodniej. Spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego w dniu 7 grudnia. W czasie konferencji przedstawiciele izb rolniczych oraz organizacji zrzeszających rolników zastanawiali się m.in. nad nowymi sposobami współpracy, które pomogłyby  wzmocnić wspólne stanowisko na forum Unii Europejskiej (UE) i Copa Cogeca.

7 grudnia w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne”. Uczestnicy posiedzenia skupi się głównie na następujących tematach: rynek produktów ekologicznych w UE, szklarniowa produkcja ekologiczna, kontrole i ich stosowanie, dyskusja w sprawie rewizji europejskiego planu działań w zakresie żywienia i rolnictwa ekologicznego oraz przygotowanie posiedzenia grupy doradczej.

10 grudnia w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Promocja”. Uczestnicy spotkania pochylili się głównie nad następującymi kwestiami: reforma systemu promocji produktów rolnych, przygotowanie posiedzenia grupy doradczej oraz informacje na temat przyjętych programów.

12 grudnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko”. Uczestnicy spotkania skupili się głównie na następujących tematach: sytuacja rynkowa, prognozy i zarządzanie, instrumenty promocji i przepisy w sprawie informacji o produktach rolnych, informacje związane z nowym prawem zdrowia zwierząt, przepisy wykonawcze na temat obowiązkowego oznakowania pochodzenia mleka i mleka wykorzystywanego jako składnik w produktach mlecznych oraz rewizją funduszu weterynaryjnego oraz informacje na temat odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na szczeblu UE.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów prawnych.

podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com