krir.jpgJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego było VIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 12 marca. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłuchali między innymi informacji  z dotychczasowej działalności Zarządu KRIR oraz przyjęli uchwały: w sprawie uchwalenia Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie zatwierdzenia Porozumienia zawartego dnia 19 lutego 2012 r. w Białowieży pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Zarządem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przyjęta została również autopoprawka Zarządu do projektu Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 
W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, p.o. Prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, a także Wiceprezes KRUS Pani Janina Pszczółkowska oraz Prezes Macif Życie TUW Philippe Saffray. Spora część dyskusji dotyczyła rozporządzenia rolnośrodowiskowego, a szczególnie sankcji, które będą nakładana na rolników nawet na 3 lata wstecz. Dyskutowano także nt. modulacji oraz budżetu na lata 2014-2020. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła Stanowisko w sprawie negocjowanych przez Rząd RP środkach UE na rolnictwo w perspektywie finansowej 2014-2020. W opinii samorządu rolniczego wysokość wynegocjowanych środków na rolnictwo w nowej perspektywie finansowej jest niewystarczające. Ponadto, nadal utrzymuje się duża różnica w płatnościach obszarowych, w zagospodarowaniu i rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych krajach UE, co może przyczynić się do opóźnienia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. KRIR apeluje o zwiększenie środków na rolnictwo i obszary wiejskie z budżetu krajowego i funduszy spójności i zapisanie powyższych ustaleń w dokumentach rządowych.

W dniu 6 marca Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Leszkiem Świętochowskim. Spotkanie miało na celu omówienie nowych zasad sprzedaży  gruntów rolnych oraz wyjaśnienie pewnych wątpliwości związanych z realizacją zarządzeń Prezesa wydanych w styczniu br. w związku z uspołecznieniem przetargów ograniczonych przez ANR. W posiedzeniu udział wzięli również Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych: Leszek Grala (Dolnośląska Izba Rolnicza), Jan Heichel (Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza), Robert Jakubiec (Lubelska Izba Rolnicza),Władysław Piasecki (Lubuska Izba Rolnicza).

W dniach 8-10 marca odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH oraz Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi – bardzo linie odwiedzane wystawy w Targach Kielce i tej branży w Polsce Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej w Targach Kielce to 600 firm z całego świata ze stoiskami zajmującymi cały teren Targów Kielce oraz 55 tysięcy zwiedzających. Wiele z kilku tysięcy prezentowanych na AGROTECHU maszyn to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego.  Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą. Podczas wieczornej Gali prezes KRIR wręczył Kujawskiej Fabryce Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK” z Brześcia Kujawskiego Puchar Prezesa KRIR za szeroką ofertę nowoczesnych maszyn dla polskich rolników. W trakcie targów, w dniu 9 marca br. odbyło się również wspólne posiedzenie rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, w którym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

W dniu 12 marca Prezes KRIR wziął udział w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z szefami organizacji rolniczych – członkami COPA, COGECA i CEJA. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli również Prezesi: ARR, ARiMR, ANR oraz KRUS. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji rolniczych zapoznali się z wynikami szczytu budżetowego w Brukseli. Przedstawiony został również stopień realizacji płatności bezpośrednich za 2012 r., a także wykorzystania środków na realizację działań w ramach PROW 2007-2013.

W dniach 13-15 marca w Pawłowicach w województwie opolskim odbyło się Forum Kobiet Wiejskich, zorganizowane przez Izbę Rolniczą w Opolu wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W spotkaniu oprócz gospodarzy spotkania – Zarządu Izby Rolniczej w Opolu wzięły udział przedstawicielki większości województw Polski, a także goście z Niemiec i Ukrainy. Głównym tematem tego międzynarodowego spotkania była rola kobiet w kształtowaniu wizerunku współczesnej wsi.

W dniu 22 marca w Sejmie RP Krajowa Rada Izb Rolniczych, z inicjatywy Pana Posła Zbigniewa Babalskiego, zorganizowała spotkanie dotyczące problematyki szkód łowieckich. W spotkaniu uczestniczyli Posłowie RP, przedstawiciele środowisk rolników, reprezentowani przez rolników i Izby Rolnicze oraz myśliwych, reprezentowani przez Polski Związek Łowiecki oraz Ministerstwo Środowiska. Spotkanie poprowadził Pan Poseł Zbigniew Babalski, Poseł na Sejm, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 marca – konferencja Przedstawicielstwa KE w Warszawie oraz Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa: jaka przyszłość”, udział: Dyrektor Biur KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 6 marca – spotkanie informacyjne w MRiRW nt. zasad wdrażania przepisów dot. zakazy stosowania materiału GMO, udział:  Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Marek Borowski, Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur;
 • 8 marca – konferencja Ministerstwa Gospodarki oraz Przedstawicielstwa KE w Warszawie „Semestr Europejski – stabilność finansów publicznych z zrównoważony wzrost gospodarczy”;
 • 9 marca – Posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 19 marca – konferencja „Publiczne doradztwo rolnicze” w Krakowie, udział: Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman;
 • 20-22 marca – konferencja Śląskiej Izby Rolniczej „Założenia regionalizacji WPR na lata 2014-2020”  w Szczyrku, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 marca – informacja nt. stanu negocjacji WRF 2014-2020;
 • 6 marca – rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin;
 • 7 marca – informacja nt. finansowania I filara WPR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 19 marca – ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • 20 marca – projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego;
 • 20 marca – limitowanie produkcji mleka i cukru, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 21 marca – projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 • 21 marca – informacja MF dotycząca zwiększenia środków finansowych na dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

7 marca Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W związku z planowanym podjęciem decyzji przez państwa członkowskie w sprawie dopuszczalności w krajach Unii Europejskiej stosowania zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy neonikotynoidów, 13 marca Zarząd KRIR wraz z 9 organizacjami rolniczymi wystąpił z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby stanowisko polskiego Rządu oparte było na argumentach merytorycznych, uwzględniających dobro polskiej wsi i krajowego rolnictwa. Brak jednoznacznych dowodów naukowych, że prawidłowo używane środki ochrony roślin niekorzystnie wpływają na środowisko, w tym na zdrowie rodzin pszczelich. Korzystanie z najlepszych praktyk w zakresie stosowania zapraw nasiennych pozwala całkowicie wyeliminować hipotetyczne ryzyka.

Popierając wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej 20 marca Zarząd KRIR zwrócił się o MRiRW o podjęcie działań w celu zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób wykluczający zasadę, że wartość nieruchomości rolnych, przeznaczonych do sprzedaży, wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się w oparciu o zapisy gminnego studium zagospodarowania.

Realizując wniosek VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 25 marca Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa swoje stanowisko odnośnie zmian w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013. 

20 marca popierając wniosek Mazowieckiej IR Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o spełnienie wymogu ubezpieczeń obowiązkowych upraw polowych i skorzystania z pomocy krajowej  dla poszkodowanych rolników – kredyty klęskowe w przypadku wystąpienia katastrofy.

26 marca Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności oraz  wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

28 marca Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach PROW na lata 2007-2013, nie zgadzając się z resortem rolnictwa odnośnie przeprowadzenia kontroli u wszystkich beneficjentów działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W opinii Zarządu KRIR nadmierne kontrole i wizytacje beneficjentów ww. działań PROW są nieuzasadnione, ponieważ z uzasadnienia do projektu nie wynika, że w wymienionych powyżej działaniach kontrolowanych przez ARiMR doszło do nadużyć, które mogłyby spowodować nałożenie korekty finansowej na Polskę. Samo przyjmowanie schematu działań z innych krajów członkowskich, podczas gdy nasze schematy się sprawdzają, nie wydaje się uzasadnione i powoduje dużą liczbę dodatkowych obciążeń administracyjnych, a co za tym idzie i kosztów, które obciążają przede wszystkim rolników, ale i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jako agencję płatniczą.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

5 marca w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko”. Uczestnicy tego posiedzenia skupili się głównie na następujących punktach: sytuacja rynkowa, prognozy i zarządzanie, przygotowanie posiedzenie grupy doradczej „Mleko”, instrumenty promocji i przepisy w sprawie informacji o produktach rolnych, program „Mleko w szkołach”, program dla najuboższych: „co będzie dalej”? oraz nowy pakiet na rzecz zdrowszych zwierząt i roślin dla bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego.

13 marca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Warzywa i owoce”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały głównie następujące punkty: WPR po 2013r., system wsparcia dla warzyw i owoców, łańcuch żywnościowy, kwestie zdrowia roślin, nowelizacja kryteriów przyznawania oznakowań ekologicznych dla polepszaczy gleby i podłoży uprawowych oraz rolnictwo ekolologiczne: mandat grupy ekspertów ds. szklarniowej produkcji ekologicznej. W spotkaniu wziął udział ekspert KRIR Jacek Pruszkowski.

14 marca Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w posiedzeniu Prezydencji Copa, na którym poruszono m.in. kwestię kontaktów oraz wydarzeń zorganizowanych na początku tygodnia w Strasburgu w związku z sesją plenarną PE i głosowaniem nad pakietem reform WPR.

14 marca w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża”. Głównymi omawianymi tematami były:  Szacunki dla kampanii 2013/2014 oraz dyskusja na temat przyszłej kampanii, sytuacja rynkowa, dossier w sprawie nawozów, debata na temat reformy WPR oraz wymiana poglądów na temat ewentualnego porozumienia o wolnych handlu UE-USA. Na początku posiedzenia uczestnicy przedstawili sytuację rynkową. Delegat z Wielkiej Brytanii poinformował, ze sytuacja jest bardzo trudna, zbiory w zeszłym roku były dużo gorsze. Obszary zasiewów pszenicy spadły o 12%.

W dniach 20-21 marca Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w 48. Posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Bratysławie.  W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Czeskiej Izby Rolniczej, Węgierskiej Izby Rolniczej oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej. W trakcie obrad uczestnicy wymienili się informacjami na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych, opodatkowania rolnictwa, sprzedaży ziemi obcokrajowcom oraz sytuacji, która nastąpi po wycofaniu kwot mlecznych w państwach grupy V4.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 18 projektów aktów prawnych. Ponadto, 12 marca Biuro Zarządu KRIR złożyło rozliczenie organizacji wypoczynku zimowego dla  dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego dofinansowany przez FS USR w pełnym zakresie. 
podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com