krir.jpgJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawodawczego był szczyt Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, który odbył się w dniach 7-8 lutego w Brukseli.  Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro.  Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014 - 2020 przyjęty dla całej Unii będzie ogólnie mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż poprzednio o 1,6 mld euro.
 
 
 
 
 
W dniu 6 lutego członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych jako przedstawiciele samorządu rolniczego, na czele z Prezesem KRIR – Wiceprzewodniczącym Copa wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych wzięli udział w nadzwyczajnym Posiedzeniu Prezydiów Copa-Cogeca. Na tym nadzwyczajnym posiedzeniu omówiono Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020, które miały być przedmiotem dyskusji w Radzie Europejskiej 7-8 lutego. Dlatego Copa-Cogeca zwołała na dzień wcześniej nadzwyczajne posiedzenie, aby zaznaczyć wyraźny głos europejskich rolników w negocjacjach nad budżetem UE. W czasie posiedzenia Rady Europejskiej głowy państw i rządów państw członkowskich UE miały starać się osiągnąć porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Nadzwyczajne Posiedzenie zostało zwołane, aby pokazać jasne przesłanie głowom państw i rządów UE, mediom i instytucjom europejskim, podkreślając potrzebę szybkiej decyzji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych i silnego budżetu WPR. W efekcie obrad przyjęto deklarację europejskich rolników i europejskich spółdzielni rolniczych w sprawie przyszłego budżetu UE 2014-2020.

Członek Zarządu KRIR Robert Nowak -  Wójt Roku 2006 wziął udział w finałowej gali konkursu „Wójt Roku 2012”, która odbyła się 9 lutego w Warszawie. Wójtem Roku 2012 został Grzegorz Czapla z gminy Ożarowice w województwie śląskim. W trakcie uroczystości Członek Zarządu KRIR wręczył wszystkim finalistom konkursu tablice pamiątkowe od samorządu rolniczego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego gospodarza, który w minionym roku mógł pochwalić się największymi osiągnięciami. Spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do konkursu, kapituła wybiera 10 finalistów. Laureatem plebiscytu zostaje ten z finalistów, który uzyska najwięcej głosów widzów, wysłanych drogą sms-ową.

W dniach 18-19 luty br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli udział w Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP w województwie podlaskim w Białowieży. Posiedzenie Konwentu Marszałków RP w Białowieży poprowadził Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański zainaugurował. Wśród prelegentów spotkania był Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, obecni byli również senatorzy Włodzimierz Cimoszewicz i Janusz Sepioła, Poseł Grzegorz Schetyna. Jednym z punktów obrad było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych, a Związkiem Województw RP. Porozumienie, które zostało podpisane w dniu 19 lutego br., ma na celu m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie rozwoju rolnictwa lokalnego i żywności naturalnej, tradycyjnej oraz wspólne działania dotyczące rozwoju rynku lokalnej żywności, naturalnej, tradycyjnej.

19 lutego Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z delegacją przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej, mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Gruzji. Tematem przewodnim wizyty było zagadnienie bezpieczeństwa żywności. Delegacja spotkała się także z przedstawicielami komisji sejmowej ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz instytucji centralnych mających w swoich kompetencjach sprawy związane z bezpieczeństwem żywności.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 12 luty – spotkanie FBZPR nt. kryteriów szacowania strat w rolnictwie;
 • 14-15 luty – konferencja naukowo-techniczna „Drobne gospodarstwa rolne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” w Chotowie, udział: Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman ;
 • 14 luty – spotkanie podsumowujące prace Zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej, udział: : Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Delegat KRIR Andrzej Frąckowiak;
 • 15 luty – XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 21 luty – VI. Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika w Pasewalku, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 22 luty – wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej IR we Wrocławiu, Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur;
 • 26 luty - posiedzenie Komitetu ds. Owoców, Warzyw i Kwiatów w Warszawie;
 • 27 luty – posiedzenie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 6 luty – informacja o ubezpieczeniach płodów rolnych od szkód powodowanych przez zwierzynę łowną;
 • 6 luty – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • 7 luty – zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz obrotu gospodarczego;
 • 7 luty – informacja Ministra Skarbu Państwa o procesie prywatyzacji KSC S.A., udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 14 luty – ustawa o środkach ochrony roślin, ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 • 19 luty – działalność Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych oraz Funduszu Promocji Mleka;
 • 19 luty – projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 • 19 luty – ustawa o środkach ochrony roślin;
 • 20 luty – rozporządzenie UE w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW;
 • 21 luty – stan negocjacji WRF 2014-2020.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 lutego Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o wsparcie przez Premiera RP  tematu budżetu na WPR podczas negocjacji w ramach szczytu Szefów Rady Ministrów UE poświęconego przyszłości budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, który odbył się 7-8 lutego 2013 r. W imieniu europejskich rolników, ale przede wszystkim w imieniu wszystkich polskich rolników (mających przecież w tej perspektywie finansowej 2007-2013 dużo mniejsze dopłaty bezpośrednie niż rolnicy z niektórych krajów UE), Prezes KRIR zwrócił się do Premiera o negocjowanie silnego budżetu na WPR 2014-2020 i nie poświęcanie polityki rolnej innym politykom i celom.

5 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa z wnioskiem o podjęcie działań na forum UE, mających na celu zwiększenie zakresu interwencji na rynku drobiu celem jego lepszej stabilizacji.

Mając na względzie zmiany zachodzące w polskim prawodawstwie w kontekście reformy emerytalnej, w wyniku której podwyższono wiek emerytalny do 67 lat, 11 lutego Zarząd KRIR wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących działania PROW 2007-2013 „Ułatwienie startu młodym rolnikom” poprzez podniesienie górnego limitu wieku z 40 do 45 lat.

Z uwagi na trwający proces prac legislacyjnych nad projektem ustawy OZE „Odnawialnych Źródeł Energii”, 12 lutego Zarząd KRIR wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki o jak najszybsze zakończenie konsultacji międzyresortowych i przekazanie ustawy do Marszałka Sejmu.

W związku z brakiem możliwości odstrzału przez koła łowieckie z powodu występowania wścieklizny na pewnych obszarach Polski, 12 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o nowelizację ustawy „Prawo łowieckie” w tym zakresie. Nieredukowana populacja zwierzyny czyni coraz liczniejsze szkody w uprawach, a koła łowieckie nie posiadają środków na wypłatę odszkodowań, gdyż nie mogą prowadzić odstrzału. W opinii samorządu rolniczego część zobowiązań wynikających z utrzymania tak dużej populacji zwierzyny łownej powinien przejąć Skarb Państwa, w szczególności w kontekście wspomnianych okoliczności.

13 lutego Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – Prawo wodne. Zarząd zajął negatywne stanowisko do większości proponowanych zmian.

14 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o informację na temat możliwości przygotowania stosownych zmian w regulacjach krajowych umożliwiających dofinansowanie wapnowania gleb.

Mając na uwadze wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, 14 lutego Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie uporządkowania kwestii związanych z przeprowadzeniem kontroli metodą inspekcji terenowej oraz kontroli metodą FOTO, których celem jest weryfikacja i pomiar działek rolnych zgłoszonych we wnioskach o płatności obszarowe.

Popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 14 lutego Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o wprowadzenie na terenie województwa łódzkiego odstrzału redukcyjnego ptaków krukowatych.

18 lutego Zarząd KRIR popierając wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW z wnioskiem o rozważnie możliwości objęcia w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 płatnościami uzupełniającymi do powierzchni roślin paszowych, tych trwałych użytków zielonych, które są użytkowane przez stada rodzicielskie i reprodukcyjne gęsi.

27 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.

28 lutego Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła i ich duplikatów.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

W dniu 6 lutego członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych jako przedstawiciele samorządu rolniczego, na czele z Prezesem KRIR – Wiceprzewodniczącym Copa wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych wzięli udział w nadzwyczajnym Posiedzeniu Prezydiów Copa-Cogeca. Na tym nadzwyczajnym posiedzeniu omówiono Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020, które miały być przedmiotem dyskusji w Radzie Europejskiej 7-8 lutego. Dlatego Copa-Cogeca zwołała na dzień wcześniej nadzwyczajne posiedzenie, aby zaznaczyć wyraźny głos europejskich rolników w negocjacjach nad budżetem UE. W czasie posiedzenia Rady Europejskiej głowy państw i rządów państw członkowskich UE miały starać się osiągnąć porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Nadzwyczajne Posiedzenie zostało zwołane, aby pokazać jasne przesłanie głowom państw i rządów UE, mediom i instytucjom europejskim, podkreślając potrzebę szybkiej decyzji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych i silnego budżetu WPR. W efekcie obrad przyjęto deklarację europejskich rolników i europejskich spółdzielni rolniczych w sprawie przyszłego budżetu UE 2014-2020.

13 lutego w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Łańcuch żywnościowy”. Uczestnicy posiedzenia skupili się głównie na następujących tematach: Wnioski z posiedzenia Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania  Łańcucha Dostaw  Żywności,  spodziewany rozwój wydarzeń na forum wysokiego szczebla,  wymiana opinii na temat dokumentu "Dobrowolne ramy wdrażania i egzekwowania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności" opracowanego przez strony zainteresowane łańcucha dostaw żywności z dnia 5 grudnia 2012 oraz Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych" oraz "Europejski plan działania dla handlu detalicznego.

21 i 22 lutego w Dublinie (Irlandia) odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w tym posiedzeniu wzięli Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz. Uczestnicy tego posiedzenia dyskutowali głównie nad następującymi tematami: wymiana opinii z przedstawicielem Irlandzkiej Prezydencji, informacje na temat posiedzenia Rady Europejskiej 7-8 lutego 2013 oraz kolejnych działań zmierzających do wypracowania wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020, stanowisko Copa-Cogeca dotyczące propozycji Komisji w sprawie jakości paliw (benzyny i diesla) oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, najnowsze informacje na temat reformy WPR, aktualne informacje odnośnie Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, informacje odnośnie nowego przedstawiciela Cogeca przy komitecie "Finanse i zarządzanie" oraz przyjęcie kandydatur na stanowiska w grupach doradczych. W tych dniach odbyło się również ścisłe posiedzenie Prezydencji Copa, na którym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Copa oraz Sekretarz Generalny Copa-Cogeca omawiali porządek obrad i przyjęli stanowisko w zakresie dokumentów będących przedmiotem obrad szerokiego Prezydium. 

25 lutego w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Miód”. Uczestnicy posiedzenia skupili się głównie na następujących punktach: wybory Prezydencji grupy roboczej „Miód”, sytuacja i zarządzanie rynkiem miodu, Wspólna Polityka Rolna - postępy w procedurze decyzyjnej, opinia EFSA w sprawie stosowania neonikotynoidów dla pszczół oraz aktualna sytuacja w zakresie zanieczyszczeń.

Ponadto, odbyły się posiedzenia grupy roboczej Copa-Cogeca oraz grupy doradczej KE „Wino”  oraz „Ubezpieczenia i kwestie społeczne w rolnictwie”, w których udział wzięli eksperci KRIR.

W dniach 26-28 lutego Wiceprezes KRIR Marek Borowski oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli udział w spotkaniu z APCA nt. WPR na lata 2014-2020, przedstawicielami SAFER, a także w targach SIMA w Paryżu - drugiej na świecie pod względem wielkości wystawie rolniczej. Była to wystawa podwójnie jubileuszowa – organizowana 75 raz i od 90 lat. Targi SIMA to niezwykle bogata oferta produktów dla rolnictwa. W siedmiu halach zostały rozmieszczone tematycznie maszyny, narzędzia i sprzęt towarzyszący.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 11 projektów aktów prawnych. Ponadto, Biuro Zarządu KRIR we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi organizowało wypoczynek zimowy dla  dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego dofinansowany przez FS USR w pełnym zakresie. 
podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com