krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 7/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia działań w związku z embargiem Rosji na produkty rolno-spożywcze z Polski oraz nr 8/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia przez resort rolnictwa i rozwoju wsi szerokich działań, w tym informacyjnych w związku z obowiązkiem spełniania przez rolników wymogów zazielenienia.

W trakcie dyskusji członkowie KRIR zwrócili uwagę, że płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie, to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności. Niestety dotychczasowe wyjaśnienia w zakresie realizacji tego zobowiązania są w dalszym ciągu niezrozumiałe dla rolników. Co więcej, wielu z nich dokonało już siewu ozimin. W związku z tym KRIR postanowiła zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie negocjacji z UE w sprawie ustanowienia roku 2015 rokiem przejściowym i podjęcie szerokich działań, w tym informacyjnych w związku z obowiązkiem spełniania przez rolników wymogów zazielenienia. Sporą część dyskusji poświęcono kwestii embarga rosyjskiego. Polscy rolnicy i producenci z dnia na dzień stracili możliwość sprzedaży swoich produktów, a co za tym idzie, stracili swoje podstawowe źródło dochodów. Jak podał Bank Gospodarki Żywnościowej, ceny większości warzyw na krajowym rynku w sierpniu 2014 r. utrzymywały się na niższym poziomie, niż w roku poprzednim. Zdaniem KRIR Rząd koniecznie musi uruchomić wszelkie działania, które mogłyby zminimalizować straty, które dotykają producentów owoców i warzyw, a także producentów mięsa i mleka, co w konsekwencji może dotyczyć przemysłu artykułów rolno-spożywczych. Zaproponowano m.in. zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce, negocjowanie w UE w celu rezygnacji z kar za przekroczenie kwot mlecznych, zwiększenie dopłat do materiału siewnego, czy podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W Posiedzeniu KRIR udział wzięli również zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, Lucjan Zwolak – Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Jarosław Sierszchulski - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krystyna Gdula - Zastępca Prezesa KRUS, Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Tomasz Ciodyk - Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przedstawiciele GIW.

W dniach 20-21 października 2014 r. w Puławach odbyła się druga konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii. Uczestniczki z całej Polski spotkały się aby podyskutować na temat produktu regionalnego i tradycyjnego oraz kultury ludowej wsi. Podczas konferencji wypracowano wniosek dotyczący możliwości zmiany przepisów dotyczących małej przetwórczości. Zdaniem uczestniczek spotkania przepisy dotyczące sprzedaży bezpośredniej oraz Sprzedaży Małej Ograniczonej, Lokalnej powinny funkcjonować tak jak w innych krajach UE, gdzie możliwa jest sprzedaż produktów, za których dobrą jakość odpowiadają sami rolnicy.

W dniu 22 października 2014 r. na zaproszenie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Senatora RP Pana Stanisław Gorczycy – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich w spotkaniu pt. „Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad tworzenia i wydzierżawiania obwodów łowieckich” wziął udział Pan Dariusz Młotkiewicz – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, w spotkaniu wzięli udział członkowie w/w Parlamentarnego Zespołu z Przewodniczącym Panem Senatorem Stanisławem Gorczycą na czele, którzy odbyli zamiejscowe posiedzenie Zespołu, Pan Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Konserwator Przyrody, Pan Wojciech Zbrożek – Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz Pan Janusz Gołos z Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Prezesi i przedstawiciele Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. Sygnatura Akt P19/13 orzekającego o niezgodności z Konstytucją art. 27 ust. 1 i art. 26 Prawa łowieckiego, a także zapoznanie się z oczekiwaniami środowiska rolniczego w tej sprawie.

22 października 2014 r. członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem były kwestie związane z rosyjskim embargiem i jego skutkami. Podczas spotkania omawiano także zagadnienia dotyczące kar za nadprodukcje mleka i zakończenia kwotowania tej produkcji, szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych, organizacji okrągłego stołu ogrodników, czy wykonania analizy marż podmiotów pośredniczących w obrocie handlowym. Dyskutowano także nad poprawą komunikacji pomiędzy resortem rolnictwa i rozwoju wsi i organizacjami rządowymi a rolnikami. Istotną rolę w elektronicznym powiadamianiu rolników mogłaby odegrać Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W dniu 28 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się III konferencja samorządu rolniczego „Polska żywność zakładnikiem politycznych gier”, w której udział wzięło ok. 300 rolników z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Świętochowski - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Andrzej Gross - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Radosław Szatkowski - Prezes Agencji Rynku Rolnego, Artur Brzóska - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Stanisław Kowalczyk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz Posłowie i Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otwierając konferencję, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przedstawił główne problemy, z jakimi borykają się obecnie polscy rolnicy i omówił bieżącą sytuację w rolnictwie. Prezes KRIR uznał rosyjskie embargo jako wojnę gospodarczą wypowiedzianą polskiemu rolnictwu za włączenie się w sprawy ukraińskie. Głównie odbiło się to na producentach żywności, którzy nic nie zawinili. Dlatego niezbędne jest, by państwo uruchomiło nadzwyczajne środki i pomogło rolnikom. Prezes KRIR zwracał uwagę na problemy rolników ze spłatą kredytów, kłopoty ze sprzedażą produktów rolnych, za które proponuje się producentom niskie ceny i wykorzystywanie obecnej sytuacji przez przetwórstwo i handel. W czasie konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania problemów, do których odnosili się zaproszeni goście. Częstym problemem, pojawiającym się w stanowiskach rolników były szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. Z tego powodu rolnicy wskazują na coraz większe straty, które nie są w dostateczny sposób rekompensowane. Sprawa dotyczy m.in. dzików, których populacja powinna być zmniejszona także w związku z chorobą afrykańskiego pomoru świń, szczególnie na terenie woj. podlaskiego.

29 października 2014 r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja z okazji 20-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10-lecia wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej UE, w której udział wzięli: Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Robert Jakubiec - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Stanisław Myśliwiec – Delegat Lubuskiej Izby Rolniczej do KRIR oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 3 października – posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z embargiem nałożonym na polskich producentów owoców i warzyw, udział:
 • 8 października – spotkanie dotyczące uzgodnienia projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 14 października – Ogólnopolskie warsztaty samorządowe – rolnictwo lokalne, żywność lokalna i tradycja” w Olsztynie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 15 października – spotkanie zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach WPR 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16-17 października – posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo-Wschodniej, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 17 października – prezentacja raportu EFRWP „Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach UE. Wyzwania dla Polski”, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 21 października – posiedzenia Rady ds. Rolnictwa ekologicznego i sprzedaży bezpośredniej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR; udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 27 października – Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 30 października – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 8 października – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 października – rządowy projekt ustawy o OZE, stanowisko resortu rolnictwa do uwag zgłoszonych przez KE do PROW 2014-2020 oraz stan prac nad systemem płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 21 października – rządowy projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 październik - rządowy projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 28 października – ustawa o środkach ochrony roślin, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 29 października - rządowy projekt ustawy o OZE, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie uwzględnienia w ramach PROW 2014-2020 możliwości uzyskania przez gminy dofinansowania na opracowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Mając na uwadze dyskusję, która miała miejsce podczas XIV Posiedzenia KRIR, 3 października 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Głównego Lekarza Weterynarii o udzielenie informacji jak sprawa znakowania trzody chlewnej jest uregulowana w krajach sąsiednich oraz czy jest konieczność kolczykowania trzody chlewnej i jaki ma to wpływ na opłacalność produkcji.

W związku z pisemnym wnioskiem Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali przekazanym podczas XIV Posiedzenia KRIR, 3 października 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ARiMR z prośbą  o wyjaśnienia jaka będzie sytuacja młodych rolników, którzy złożyli wnioski o premie dla młodych rolników ale w związku z tym, że nie otrzymali odpowiedniej liczbę punktów są w grupie oczekujących, a w międzyczasie nabyli grunty i stali się rolnikami. Kiedy będzie nabór wniosków w 2015 roku.

7 października 2014 r. realizując wniosek zgłoszony podczas XIV Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR przekazując Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, Prezesowi Rady Ministrów – Ewie Kopacz, Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki – Januszowi Piechocińskiemu oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markowi Sawickiemu poparcie dla stanowiska Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczącego zmiany ustawy Prawo łowieckie, wniósł o kompleksowe wprowadzenie zmian prawa łowieckiego w zakresie szerszym niż wynika to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.07.2014 (Sygn. Akt P 19/13).

14 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego PROW 2007-2013.

Realizując wniosek zgłoszony podczas XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 16 października 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia dla upraw winorośli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatnie lata pokazały bezspornie, że w niektórych regionach Polski (przede wszystkim południowa i zachodnia część kraju) można na towarową skalę uprawiać winorośl i produkować dobrej jakości wina gronowe, a wielu polskich rolników dostrzegło w winnicach jako potencjalne źródło dywersyfikacji dochodów.

16 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał pozytywne stanowisko samorządu rolniczego do poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgłaszając jednocześnie konieczność wyjaśnienia kilku kwestii, m.in. dookreślenie w definicji „spłaty kredytu lub pożyczki”, że chodzi tu zarówno o spłatę kapitału kredytu, jak i rat odsetkowych. W okresie zawieszenia nie powinny być naliczane odsetki od kapitału (to tak, jakby został kredyt zamrożony). Jest to niezbędne do tego, by nie dochodziło do sytuacji, gdy po zakończenia okresu zawieszenia spłat, rolnik będzie miał jeszcze większe kłopoty ze spłatą zawieszonego kredytu z tytułu naliczonych odsetek.

Realizując wnioski z XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, samorząd rolniczy w dniu 17 października 2014 r. zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego w następujących kwestiach. Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o wprowadzenie zmian w zasadach przedłużania umów dzierżaw przez Agencję Nieruchomości Rolnych, ponieważ rolnicy dzierżawiący grunty Skarbu Państwa dzisiaj często nie są w stanie kupić tych gruntów po oferowanych przez ANR cenach. Kolejną kwestią jest nadal występujący w Polsce problem dużej ilości działek usytuowanych między własnymi działkami rolników, o niewielkim areale od 0,1 do 2 ha, które należą do Zasobów ANR. Aktualnie nikt ich nie uprawia i zarastają chwastami i drzewami. Z powodu ich wysokich cen, brak jest zainteresowania ich zakupem. Należałoby zatem oddać rolnikom takie działki w użyczenie lub dzierżawę, za niższy czynsz, gdyż są to zazwyczaj grunty słabe i już zdegradowane. Kolejny raz samorząd rolniczy przedstawił problem użytkowania bezumownego małych działek do 5 ha, które według samorządu rolniczego rozliczane powinno być w sposób pozwalający ANR na odzyskanie kosztów dzierżawy i podatku rolnego, a nie pobieranie wysokich kar finansowych. ANR powinna stosować umorzenia, zwolnienia i rozkładanie należności na raty, ponieważ problem dotyczy wielu małych działek na wsi, tzw. nauczycielskich, o których wielu użytkujących nie miało nawet świadomości, czyją są własnością. Ostatnia kwestia poruszona podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczyła utworzenia nowych gospodarstw przez młodych rolników. Samorząd rolniczy zawnioskował o stosowne zmiany przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, by w wyjątkowych sytuacjach, po obligatoryjnej (tylko w takim przypadku), pozytywnej opinii właściwej izby rolniczej, zwalniać młodych ludzi, uczestników przetargu, z obowiązku 5 lat zamieszkania na terenie danej gminy, by mogli oni zakupić grunty z Zasobu ANR na stworzenie bądź rozwój gospodarstwa. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się także w sprawie wyjaśnienia, czy i na jakich zasadach rolnicy korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów mają prawo do zapoznania się z wyceną sporządzoną przez ANR oraz do jej kopiowania i porównania. W wielu przypadkach rolnicy spotykają się z odmową w tym zakresie, uzasadnianą prawami autorskimi, a chcieliby sprawdzić rzetelność przeprowadzonego operatu szacunkowego oraz uczestniczyć w wizji lokalnej gruntów, lub przynajmniej być informowani o jej terminie. Jeśli zdarzają się takie przypadki, to należy odpowiednio zmienić procedury i umożliwić kopiowanie dokumentacji, o co wnioskuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

17 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE, zwracając m.in. uwagę, że nie uwzględniono w nim minimalnych powierzchni przeznaczonych dla owiec i kóz.

20 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych gatunków roślin i zwierząt gospodarskich na 2015 r. proponując, aby maksymalna suma ubezpieczeń dla zbóż wynosiła 7000 zł, dla kukurydzy 8000 zł, a dla rzepaku i rzepiku 7000 zł.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., który orzekł o niezgodności przepisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP, a w szczególności nieposzanowaniem konstytucyjnego prawa własności, 21 października 2014 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o analizę i zmianę przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, aby nie musiał orzekać w tej sprawie Trybunał.

22 października 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa z prośbą o wydanie interpretacji w zakresie płatności bezpośrednich w roku 2015, a w szczególności czy z praktyk zazielenienia będą mogli być zwolnieni rolnicy, którzy gospodarują na obszarach OSN (Dyrektywa azotanowa) czy rolnicy realizujący zadania z Dyrektywy wodnej? Zdaniem KRIR konieczne jest wprowadzenie czytelnego dla rolników zapisu ,np.: czy będą zwolnieni z praktyk dotyczących przynajmniej niektórych wymogów zazielenienia rolnicy realizujący zadania określone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wynikające z Dyrektywy azotanowej (OSN)?

23 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r., wskazując m.in., że zaproponowana stawka zwrotu na rok 2015- 0,96 zł (czyli o 0,01 zł więcej niż w roku 2014) w żadnym stopniu nie spełnia oczekiwań rolników. W obecnej sytuacji m.in. z powodu rosyjskiego embarga występują kłopoty ze sprzedażą produkcji rolniczej oraz spadki cen płodów rolnych, więc każda forma poprawy opłacalności produkcji rolnej powinna być skutecznie wykorzystywana.

24 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, wnosząc m.in. o rozważenie możliwości wprowadzenia sfinansowania z budżetu państwa kosztów związanych z nałożonymi na rolników obowiązkami bądź wsparcia finansowego dla tych gospodarstw, które zrekompensowałoby ponoszone koszty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się tej nowej w kraju jednostki chorobowej.

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 27 października 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW z wnioskiem o wyjaśnienie wytycznych wydanych przez resort rolnictwa dotyczących poszczególnych praktyk zazielenienia, jako obszarów proekologicznych (EFA) przy ustalaniu płatności bezpośrednich od 2015 r.

Realizując wniosek z XV Posiedzenia KRIR, 27 października 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Głównego Lekarza Weterynarii o jednolitą interpretację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 nr 56 poz. 344) w zakresie terminów poddawania świń zabiegom związanym z redukcją kłów u prosiąt i knurów, obcinaniem części ogona i kastracją samców. Informacja taka powinna być rozpowszechniona wśród hodowców trzody chlewnej.

27 października 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej o w celu uzyskania przez Polskę statusu kraju o nieznacznym ryzyku BSE.

30 października 2014 r. Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi nie zgłaszając do projektu uwag..

Kontynuowana była również w październiku działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

W dniach 6-8 października 2014 roku, w Brukseli, odbył się Kongres Europejskich Rolników 2014, który został zorganizowany w trakcie Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014. Tematem Kongresu była „Nowa wspólna polityka rolna i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich UE”. W wydarzeniu tym wzięło udział wielu wysokiej rangi prelegentów, a wśród nich: Komisarz Dacian Ciolos, przedstawiciel Prezydencji Włoskiej Rady UE, Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w kongresie udział wzięli: Członek Zarządu KRIR - Robert Nowak i Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do KRIR Bronisław Węglewski. Ponadto, odbyły się posiedzenia grup roboczych: „jaja i drób”, „kwiaty i rośliny ozdobne”, „zboża”, „pasze”, „wino”, „wieprzowina”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 27 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com