krirW listopadzie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014, do którego Zarząd KRIR zgłaszał uwagi zwracając m.in. uwagę, ze projekt zmiany ustawy nie wprowadza nowych rozwiązań prawnych, a jedynie proponuje pozostawić aż do końca 2016 roku obowiązujące już od 2012 roku zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Zasady te podczas wprowadzania zapowiadane były jako tymczasowe. Należy przypomnieć, że 26 października 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności wcześniejszych zasad ubezpieczenia zdrowotnego rolników z zasadami Konstytucji RP.

Krajowa Rada Izb Rolniczych również wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników przedłuża na kolejny okres, czyli na lata 2015 i 2016, obecnie obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Ponadto, wydano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na mocy którego, producenci rolni otrzymają pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. Straty oszacowano na 6,3 mln zł. Udzielana pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis. Wysokość pomocy wyniesie 850 zł za 1 ha upraw, w których dziki wyrządziły szkody w 2014 r.

5 listopada 2014 r. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie podsumowujące Dożynki Prezydenckie Spała 2014. W środowym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób wspierających Kancelarię Prezydenta RP w organizacji Dożynek Prezydenckich w Spale. Uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy – podziękowania od Prezydenta RP. Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała podziękowania za wkład w organizację Dożynek Prezydenckich Spała 2014. Podczas spotkania podkreślono, że Dożynki Prezydenckie od kilku lat stały się wielkim świętem rolników ze wszystkich województw, co jest zasługą zarówno wszystkich organizatorów, jak i marszałków województw samorządowych, dzięki którym kolejny już rok uroczystościom towarzyszą liczne atrakcje.

6 listopada 2014 r. Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych gościło przedstawicieli jednego z najważniejszych na scenie europejskiej związków rolniczych Coldiretti - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti zrzeszającego ponad 620.000 przedsiębiorstw rolnych w Włoszech. Głównym celem wizyty włoskiej delegacji było zapoznanie z polityką dotyczącą dystrybucji i komercjalizacji produktów rolnych, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów z polskimi przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy międzynarodowej, także w ramach projektów Unijnych. Uczestników interesowała też kwestia działań na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa w Polsce oraz wpływ organizacji na kształtowanie polityki Państwa.

6 listopada 2014 r. z udziałem przedstawiciela KRIR odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytania posłów zgłoszone w toku posiedzenia Komisji w dniach 9 i 22 października br. dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej na rekompensaty dla rolników oraz środków przeznaczonych na interwencję rynkową w Unii Europejskiej na rynku owoców i warzyw. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk poinformował, że zgodnie z uchwałą Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2012 r. rolnik nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, pod warunkiem że przestanie prowadzić gospodarstwo rolne lub pracować w nim i wówczas KRUS wyłącza go z ubezpieczenia społecznego rolników. Ministerstwo Rolnictwa wspólnie z Ministerstwem Pracy opracowuje projekt poprawki do ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników, według której gmina płaciłaby za rolnika tylko składkę zdrowotną. Rolnik, który napisał oświadczenie o zaprzestaniu pracy, występowałby do KRUS z wnioskiem o ubezpieczenie i miałby możliwość pozostania w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Sekretarz Stanu w MRiRW - Kazimierz Plocke poinformował, że rezerwa kryzysowa, która w roku budżetowym 2014 nie została uruchomiona, w powiększonej kwocie 433 mln euro w całości wraca do rolników w roku budżetowym 2015. W zmienionym projekcie budżetu została rozdysponowana m.in. na wsparcie producentów owoców i warzyw producentów zorganizowanych i niezorganizowanych. Środki unijne z rezerwy kryzysowej nie przepadły i będą przeznaczone dla rolników. Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2014 r.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 7 listopada – posiedzenie Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, udział: pracownik Biura KRIR;
  • 18-19 listopada – Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Łysomicach, udział: Wiceprezes KRIR – Marek Borowski;
  • 20 listopada – XII Kongres Eksporterów Polskich, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
  • 20 listopada – spotkanie na temat reformy WPR w zakresie promocji sektora rolno-spożywczego, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
  • 21 listopada – posiedzenie kierownictwa MRiRW, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

  • 5 listopada – ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, udział: pracownik Biura KRIR;
  • 6 listopada – ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, udział: pracownik Biura KRIR;
  • 6 listopada – rządowy projekt ustawy o OZE, udział: pracownik Biura KRIR;
  • 20 listopada – ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, udział: pracownik Biura KRIR.

 

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 listopada 2014 r. w związku z bilbordem reklamowym oferującym sprzedaż ziemi rolnej znajdującym się w centrum Warszawy, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa ANR o udzielenie informacji, ile ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych odkupiła w 2014 r. i poprosił o zbadanie, czy Oddział Terenowy z Dolnego Śląska wyrażał opinię do ziemi oferowanej do sprzedaży na ww. ogłoszeniu przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie, czy zgłosił gotowość odkupienia jej i badał zapotrzebowanie na zakup ziemi rolnej wśród rolników w woj. dolnośląskim. Zdaniem Zarządu KRIR wywieszenie takiego ogłoszenia w centrum Warszawy może świadczyć o braku kontroli nad obrotem ziemią w Polsce.

5 listopada 2014 r. Zarząd KRIR opiniując projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwrócił uwagę że w/w projekt nie uwzględnia uwag samorządu rolniczego zgłoszonych w lipcu br. do projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Jednocześnie Zarząd KRIR wniósł do Ministra Rolnictwa o udzielenie informacji na temat stanu przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wdrażania płatności bezpośrednich od 2015 r. oraz harmonogramu prac legislacyjnych związanych z przyjęciem w/w ustawy i rozporządzeń wykonawczych, a także poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób od 2015 r. rolnik pobierający ponad 5 000 euro dopłat będzie dokumentował, że jest „aktywnym rolnikiem”.

6 listopada 2014 r. mając na uwadze konieczność ochrony interesów rolników, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Finansów o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług, w taki sposób, aby jednoznacznie umożliwić zarejestrowanie jako czynnego podatnika VAT małżonka, w sytuacji, gdy drugi małżonek już wcześniej dokonał zgłoszenia rejestracyjnego z tytułu prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego.

W dniu 6 listopada 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazując wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz uchwałę Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej, w sprawie narastającego problemu rozprzestrzeniania się i liczebności inwazyjnych, obcych gatunków ślimaków nagich, które zagrażają uprawom rolniczym.

W trakcie dyskusji, która miała miejsce podczas II konferencji Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich pt. „Produkt regionalny i kultura ludowa – skarb czy obciążenie wsi, możliwości rozwoju w ramach PROW 2014-2020” w dniach 20-21 października 2014 r. w Puławach, poruszone zostały kwestie związane z polityką jakości żywności ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych, zasadami wprowadzenia ich do obrotu, wymaganiami formalnymi i prawnymi dot. produktów żywnościowych w gospodarstwie oraz przemianami w kulturze ludowej wsi. W związku z tym 7 listopada 2014 r. Zarząd KRIR, na wniosek Rady, zwrócił się do Ministra Rolnictwa o przyspieszenie prac nad stworzeniem prawnych możliwości sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw i przetwarzania produktów rolnych na małą skalę w gospodarstwie na wzór istniejących we Francji, Włoszech czy Austrii. Zarząd KRIR zwrócił się również z wnioskiem o wyznaczenie terminu spotkania Ministra z Prezydium Rady z początkiem 2015 r. Prezydium Rady w trakcie spotkania z Ministrem chciałoby poruszyć kwestie, które były przedmiotem dyskusji w czasie ww. konferencji.

13 listopada 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o wyjaśnienie znaczenia art. 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. (ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007) w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia w odniesieniu do sankcji za uzupełnienie braków wniosku po dniu 9 czerwca. W całej Polsce niepokój rolników budzą doniesienia, że stwierdzenie braków wniosku i wezwanie rolnika o jego uzupełnienie po dniu 9 czerwca, oznaczać będzie odmowę przyznania płatności. Tym samym na wnioskodawcę spada ciężar odpowiedzialności za sprawność weryfikacji składanych wniosków przez Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlatego też, Zarząd KRIR wniósł o spowodowanie niekarania rolników za powyższe sytuacja, które nie wynikają z winy producentów rolnych.

13 listopada 2014 r. w odpowiedzi na pismo MRiRW, przy którym przekazano projekt rozporządzenia w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015, Zarząd KRIR poinformował, że samorząd rolniczy nie wnosi uwag do w/w projektu.

13 listopada 2014 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzającego program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń na lata 2015-2017. Zarząd KRIR zwrócił m.in. uwagę, że w projekcie nie zostały przedstawione wydatki gospodarstw rolnych ponoszone na zabezpieczenie swoich gospodarstw oraz profilaktykę, a przede wszystkim na opłaty i koszty związane z wystawianiem świadectwa zdrowia. Obecnie zgodnie z obowiązującym programem wszystkie transporty zwierząt muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione w miejscu załadunku. Z opłat za świadectwa zwolnione są tylko transporty dokonywane bezpośrednio z gospodarstwa do ubojni.

17 listopada 2014 r. udzielając poparcia dla uchwał podjętych przez Członków Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej w Wiśle w dniu 16 października br., Zarząd KRIR przekazał uchwałę   Nr 6/K/2014 w sprawie przesunięcia o 1 rok terminu stosowania zasad zazielenienia w zakresie dywersyfikacji upraw, Nr 7/K/2014 w sprawie wystąpienia o pilne rozwiązanie problemu dostępu rolników do skutecznych i alternatywnych, wobec zakazanych neonikotenoidów, substancji czynnych środków ochrony roślin, niezbędnych w uprawie rzepaku i kukurydzy oraz uchwałę Nr 8/K/2014 w sprawie wystąpienia o podjęcie działań w celu ochrony interesów polskiego rolnictwa w zakresie dostępu produktów żywnościowych rodzimych do handlu detalicznego, Zarząd KRIR wniósł o podjęcie stosownych działań.

17 listopada 2014 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektów rozporządzeń: zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowane zmiany są niekorzystne dla beneficjentów rent strukturalnych. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19.06.2007r. art 13.1 - renta strukturalna przysługuje beneficjentowi do osiągnięcia wieku 65 lat- czyli do wieku w którym może mieć ustalone prawo do emerytury z KRUS, bo taki wiek wówczas obowiązywał. Zmiany wprowadzone w/w projekcie nie przewidują dostosowania do wieku emerytalnego obecnie obowiązującego zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku kobiet (dotyczy roczników, które kwalifikowały się do renty strukturalnej) wiek emerytalny wynosi mniej niż 65 lat. Zgodnie z projektem rozporządzenia po osiągnięciu wieku emerytalnego wysokość renty strukturalnej zostanie pomniejszona o świadczenie z KRUS.

18 listopada 2014 r. w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował, że zaproponowana w art. 81 b.1. wysokość kary pieniężnej w kwocie 500 zł oraz w art. 594¹.1. kwota 2000 zł za niedopełnienie obowiązku notarialnego określonego w art. 8a, art. 26¹, art. 93¹, art. 110¹, art. 134¹, art. 167¹ oraz art. 368¹ są kwotami zdecydowanie za niskimi. Kara ma bowiem działać odstraszająco i prewencyjnie, natomiast ta zaproponowana w projekcie ustawy wydaje się nie wystarczającym hamulcem do przestrzegania przepisów ustawy. Uwaga ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia spółek z o.o., które pomimo zakazów ustawowych nabywają grunty rolne w zachodniej Polsce.

18 listopada 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów – Ewy Kopacz o spowodowanie przyspieszenia nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w szerszym zakresie niż wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, które obejmowałyby szeroko zakrojone zmiany szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Pismo to zostało również skierowane do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz do Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego.

19 listopada 2014 r. w związku z informacją, która wpłynęła do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnalizującą, że w ramach programu „Owoce w szkole” w szkołach woj. zachodniopomorskiego rozdawane są dzieciom owoce pochodzące z Argentyny, Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Agencji Rynku Rolnego z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.

Kontynuowana była również działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

4 listopada 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Ziemniaki”. Podczas tego spotkania omówiono następujące kwestie: szacunki co do produkcji i sytuacji rynkowej, umowy z przetwórcami, najnowsze informacje nt. rozporządzenia w sprawie promocji, kwestie ochrony roślin, sadzeniaki, embargo rosyjskie oraz uproszczenie dyrektyw w sprawie obrotu materiałem siewnym.

18 listopada 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Uczestnicy tego posiedzenia skupili się na następujących tematach: Przygotowanie do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego, sytuacja rynkowa, perspektywy krótko- i średnioterminowe, najnowsze informacje na temat analizy marż, WPR i zarządzanie rynkiem, ewentualne dodatkowe środki w związku z rosyjskim embargo, przegląd programu mleko w szkole, prawo żywnościowe i kwestie związane z jakością, handel zagraniczny oraz omówienie zakresu działań grupy dialogu obywatelskiego.

Ponadto, w ramach członkostwa w Copa-Cogeca odbyły się m.in. następujące posiedzenia grup roboczych z udziałem przedstawicieli KRIR: „Badania”, „Środowisko”, „Promocja”, „Jakość”, „Dobrostan zwierząt”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 13 projektów aktów prawnych.

W dniu 12 listopada 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła postępowanie na budowę budynku biurowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Parzniewie przy ul. Przyszłości 1 (działka ewid. 91/42, obręb Parzniew, gm. Brwinów, powiat Pruszków, woj. Mazowieckie). 2 grudnia 2014 r. ma nastąpić otwarcie ofert.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com