krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które obyło się 25 listopada 2014 w Falentach. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz nr 10/2014 w sprawie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2015 r.

W Posiedzeniu KRIR udział wzięli zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk wraz z Zespołem resortu rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii, Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Krystyna Gurbiel – Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Jarosław Sierszchulski - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krystyna Gdula – Zastępca Prezesa KRUS, Jerzy Chróścikowski Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Gorczyca Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, Krzysztof Ardanowski Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Zygmunt Jasiński Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego wraz z zespołem z PZŁ. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk przedstawiła najnowsze informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w związku z czym duża część dyskusji związana była z poszczególnymi działaniami tego programu. Dyskusja na posiedzeniu KRIR dotyczyła głównie problemu szkód łowieckich w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Jest to szczególnie ważna kwestia obecnie w woj. podlaskim, gdzie zbyt duża populacja dzika wyrządza nie tylko ogromne szkody, ale jest także nosicielem wirusa ASF. W związku z tym, Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskami o wygospodarowanie przez Ministra Środowiska środków na utworzenie Funduszu Rekompensacyjnego, którego celem byłoby pokrycie różnicy pomiędzy możliwościami finansowymi kół łowieckich, a faktyczną wartością szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych oraz przedłożenia propozycji opracowanego przez służby weterynaryjne programu bioasekuracyjnego z jednoczesnym planem działania w tym zakresie. Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała, aby sprawę zmiany ustawy Prawo łowieckie opracować kompleksowo, czyli uwzględniając konieczność wprowadzenia wymaganych przez Trybunał Konstytucyjny zmian, jednocześnie dostosowując ustawę Prawo łowieckie do obecnej rzeczywistości, w tym uwzględniające kwestie dotyczące szacowania szkód łowieckich, które są największym problemem dla rolników. Ustawa była bowiem tworzona w innym systemie gospodarczym i nie uwzględnia praw własnościowych. Wypracowane przepisy powinny być satysfakcjonujące zarówno dla rolników, jak i dla myśliwych reprezentowanych przez PZŁ.

26 listopada 2014 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz Wziął udział w konferencji „Łowiectwo jako element ochrony przyrody”, którą w Sejmie RP zorganizował Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa pod przewodnictwem posła Klubu SLD Stanisława Wziątka. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swoim wystąpieniu powiedział, że większym problemem niż zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy ustawy Prawo łowieckie dotyczące prawa własności są dla rolników problemy w prawidłowym szacowaniu szkód łowickich. Nie ma akceptacji ze strony środowiska rolniczego na szczątkowe zmiany ustawy Prawo łowieckie, wypełniające tylko zalecenia TK w tym zakresie, ale należy kompleksowo zmienić system szacowania szkód łowieckich przy współpracy samorządu rolniczego i PZŁ, by stworzyć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązania.

26 listopada 2014 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Marek Borowski oraz przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych wzięli udział konferencji „Stan przygotowania Polski i Unii Europejskiej do zniesienia kwot mlecznych”, zorganizowaną przez sejmową i senacką komisje rolnictwa i rozwoju wsi.

W dniach 16-18 grudnia 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała trzy seminaria pn. „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020” z KSOW Centralnego w ramach PROW 2007-2013. Seminaria odbyły się w Falentach k. Warszawy, Małej Wsi i Wyszogrodzie. Wzięło w nich udział łącznie 150 osób związanych zawodowo z rolnictwem. Celem seminariów było zgromadzenie, a następnie efektywne przekazywanie informacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ocenę i umożliwienie przepływu informacji w zakresie wyników realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno do roku 2013, jak również informacje nt. założeń WPR od roku 2014, a w szczególności skupiające się na II filarze WPR – dotyczącymi polityki rozwoju obszarów wiejskich. Prelegentami byli: dr Mirosław Drygas, dr. Henryk Skórnicki, dr hab. Wawrzyniec Czubak, dr hab. Arkadiusz Sadowski i prof. dr hab. Walenty Poczta.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 4 grudnia – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualnej sytuacji na rynku mleka, udział: Delegat KRIR Mirosław Borowski;
 • 4 grudnia – posiedzenie komisji ds. oceny ofert złożonych przez zakłady ubezpieczeń zainteresowanych zawarciem umów w sprawie dopłat w 2015 r., udział: Członek Zarządu KRIR – Grzegorz Mazur;
 • 5 grudnia – spotkanie z posłem PE Czesławem Siekierskim, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 grudnia – posiedzenie Rady Społecznej ANR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 15 grudnia – XI posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16-17 grudnia – szkolenie poświęcone omówieniu planowanych instrumentów wsparcia oraz zasad ich realizacji w ramach PROW 2014-2020, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak oraz pracownik Biura KRIR;
 • 22 grudnia – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące omówienia aktualnej sytuacji na rynku mięsa, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 2 grudnia – informacja NIK o wynikach kontroli ‘Realizacja zadań i gospodarka finansowa stadniny koni należących do Skarbu Państwa”,
 • 3 grudnia – rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 4 grudnia – rządowy projekt ustawy o OZE,
 • 12 grudnia – ustawa o zmianie ustawy o GMO,
 • 16 grudnia – zmiany ustawowe w obrocie ziemią w Polsce po 2016 r., poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
 • 17 grudnia – poselski projekt ustawy o rybołówstwie morskim,
 • 19 grudnia – informacja MRiRW na temat stanowiska resortu do uwag zgłoszonych przez KE do przekazanego przez rząd PROW 2014-2020,
 • 30 grudnia – rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015.

 

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

W związku z dramatyczną sytuacją producentów trzody chlewnej związaną z niskimi cenami skupu żywca, 9 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zaapelował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie niezwłocznie wielopłaszczyznowych działań, które poprawiłyby sytuację ekonomiczną gospodarstw trzodziarskich i zapobiegłyby skutkom obecnej sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny.

W związku z przyjętym wnioskiem z XV Posiedzenia KRIR, 12 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o przekazanie szczegółowych informacji na temat stanu prac w resorcie dotyczących wprowadzenia w życie programu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

Realizując wniosek z XV Posiedzenia KRIR, 16 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o wygospodarowanie środków finansowych na Fundusz rekompensacyjny, którego celem byłoby pokrycie różnicy pomiędzy faktyczną wartością szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach rolnych, a możliwościami finansowymi kół łowieckich.

16 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW oraz ARiMR w kwestii przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. 2014 poz. 1137), które wprowadziło m.in. aktualizację danych zawartych ww. wnioskach o przyznanie pomocy. Do Biura KRIR wpłynęło pismo rolnika z prośbą o pomoc, informujące, że ARiMR wzywa rolnika do aktualizacji danych wniosku, który w liście rankingowej znajdował się w części białej. Wniosek ten niestety został odrzucony przez ARiMR z powodu przekroczenia wyznaczonego terminu na złożenie aktualizacji danych, ponieważ przesyłka polecona nadana za pośrednictwem Poczty Polskiej 30 października br. wpłynęła do ARiMR w dniu 4 listopada br., czyli jeden dzień po wyznaczonym terminie.

Realizując wniosek z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 16 grudnia 2014 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w kwestii zintensyfikowania prac nad ustawowym uregulowaniem systemu obrotu ziemią rolną w Polsce po roku 2016, ze względu na kończący się okres zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

Realizując wniosek z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 16 grudnia 2014 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w kwestii problemu z dostępnością zakupu gruntów z zasobu ANR dla młodych rolników.

17 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z opłat wypisów z ewidencji gruntów wydawanych na potrzeby ARiMR i innych agencji rządowych.

Realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa ARiMR z wnioskiem o usprawnienie procedury w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, poprzez przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokładnej informacji do banków o tym, że istnieje możliwość zawieszania i wydłużenia okresu spłaty rat zaciągniętych kredytów z dopłatami z budżetu z powodu m.in. embarga rosyjskiego w oparciu o obowiązujące przepisy.

18 grudnia 2014 r. realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie kontroli, czy koncerny cukrowe zgodnie z prawem do uprawy kontraktowały uprawy buraków.

Realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia KRIR, 18 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskując o udzielenie informacji czy w ramach płatności powiązanych z produkcją w latach 2015-2020 będą przysługiwały rolnikom dopłaty do upraw koniczyny i lucerny.

19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa ARiMR w sprawie weryfikacji wniosków złożonych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013. Do Biura KRIR docierają prośby od rolników, aby treść pism przesyłanych przez Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe ARiMR wzywające wnioskodawców do usunięcia braków, przesyłana była także e-mailem do wnioskodawców i osób do kontaktu wskazanych we wnioskach. W ten sposób, czas odpowiedzi wnioskodawców na wezwanie do uzupełnienia braków uległby skróceniu, co jest szczególnie istotne ze względu na fakt skrócenia czasu na odpowiedź przez wnioskodawcę do 14 dni. Pozwoli to także wielu wnioskodawcom na prawidłowe, i przede wszystkim terminowe przygotowanie stosownych dokumentów. Szczególnie jest to ważne w okresie świąteczno-noworocznym.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z brakiem możliwości wypracowania konsensusu w UE odnośnie polskiego wniosku w zakresie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za 2014/2015 r., 19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie jednoznacznego stanowiska Rządu RP w tej sprawie, czy są szanse na zmianę decyzji KE? Jeżeli polski Rząd nie widzi takiej możliwości konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków informacyjnych wśród rolników.

Odpowiadając na pismo Ministerstwa Środowiska powiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 24 grudnia 2014 r. przedstawił opinię do przedstawionego projektu ustawy. Nowelizacja ustawy nie spełnia, de facto, w dalszym ciągu, zdaniem samorządu rolniczego, wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, które nakazują uwzględnienie praw własności właścicieli gruntów dzierżawionych, jako obwodów łowieckich. Przedstawione propozycje mają na celu zaledwie spełnienie wymogów Trybunału Konstytucyjnego, najmniejszym kosztem i bez stabilnych rozwiązań na przyszłość. Zarząd KRIR wniósł m.in. o przywrócenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do procesu opiniowania kwestii związanych z łowiectwem oraz wpisania oprócz Ministerstw właściwych ds. środowiska i rolnictwa również Krajowej Rady Izb Rolniczych jako organu uzgadniającego. Zaproponował również uwzględnić zapis, który umożliwi rolnikom odstraszanie zwierząt, poza okresami rozrodu, bez konieczności uzyskania zgody marszałka województwa, jedynie po powiadomieniu. Należy tu również rozważyć możliwość usankcjonowania prawnego możliwości zlecenia przez wójta/burmistrza/wojewodę interwencyjnego odstrzału.

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej 29 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o analizę możliwości podjęcia interwencji na rynku ziemniaków w ramach pomocy de minimis.

Realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, w dniu 19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do ARiMR z wnioskiem o usprawnienie procedury w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, poprzez przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokładnej informacji do banków o tym, że istnieje możliwość zawieszania i wydłużenia okresu spłaty rat zaciągniętych kredytów z dopłatami z budżetu z powodu m.in. embarga rosyjskiego w oparciu o obowiązujące przepisy.

29 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o zmianę podstaw kształcenia dla zawodu technik agrobiznesu i wprowadzenie programowej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym umożliwiające zdobycie prawa jazdy kategorii T.

Kontynuowana była również działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

27 listopada 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej "Rozwój obszarów wiejskich". Podczas tego posiedzenia omówiono następujące kwestie: nowa grupa dialogu obywatelskiego ds. Rozwoju obszarów wiejskich: wybory przewodniczących, strategiczny plan pracy, WPR i polityka rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, najnowsze informacje i wymiana poglądów nt. Przyjęcia umów o partnerstwie i analizy programów ROW, wnioski z kwestionariusza Copa-Cogeca nt. Programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, wymiana poglądów na temat instrumentów dla młodych rolników, informacje nt. EPI AGRI, informacje na temat nowej Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca. Podczas tego posiedzenia odbyła się debata z Philem Hoganem, nowym komisarzem ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu tym wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz odnosząc się do problemów z jakimi borykają się aktualnie rolnicy zaznaczył, że zarówno w Polsce jak i w krajach nadbałtyckich dużym problemem jest ASF. Pokreślił, że bardzo istotnym jest aby Unia Europejska wsparła kraje, które są narażone na ten problem. Koszty związane z zabezpieczeniami, bio-asekuracją są ogromne a pozostawienie tej kwestii krajom członkowskim nie jest dobrym rozwiązaniem. Unia musi wesprzeć kraje, które walczą z tą chorobą ponieważ bez wsparcia problem Polski i krajów nadbałtyckich przeniesie się na całą Europę, trzeba mieć tego świadomość. W tej sytuacji Europa zapłaci za to jeszcze większą cenę.

11 grudnia 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża, rośliny oleiste i rośliny białkowe”. Podczas tego posiedzenia omówiono następujące tematy: wybory przewodniczącego grupy, dyskusja na temat programu pracy na lata 2015-2016, prognozy produkcji, perspektywy rynkowe, dossier neonikotynoidów, biopaliwa oraz monitorowanie kosztów produkcji.

W dniach 11-12 grudnia 2014 r. w Hlohovcu w Republice Czeskiej odbyło się 55. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Przedstawiciele izb tradycyjnie omówili aktualną sytuację na rynku rolno-żywnościowym w swoich krajach. Przedstawiciele każdej delegacji zauważyli, że rolnicy i podmioty przemysłu spożywczego musieli stawić czoła bezpośredniej i pośredniej presji w związku z wprowadzeniem zakazu przywozu niektórych towarów rolnych i żywności z UE do Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy spotkania omówili również realizację wspólnej polityki rolnej na poziomach narodowych w krajach V4 i wymienili się informacjami na temat krajowych ram programów rozwoju obszarów wiejskich, ich celów i środków. Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej wyrazili zaniepokojenie w związku z powolnym procesem notyfikowania na poziomie UE, co zagraża realizacji samych programów. Obecna trudna sytuacja zatwierdzenia programów powoduje niepewność dla rolników i w przemyśle przetwórstwa żywności i co więcej, utrudnia planowanie przyszłego finansowania i inwestycji w tych branżach.

Ponadto, odbyły się posiedzenia grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” oraz „Lasy i korek”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 16 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com