krirOd początku stycznia 2015 r. rozpoczęły się protesty Komitetów protestujących. Krajowa Rada wspiera postulaty protestów aczkolwiek uważa, że powinny być przekazywane w ramach pokojowych negocjacji z Rządem. Jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce 29 stycznia 2015 r. w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w rolnictwie.

W Posiedzeniu KRIR udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Leszek Świętochowski - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Radosław Szatkowski - Prezes Agencji Rynku Rolnego, Artur Brzóska - Prezes KRUS, Janina Pszczółkowska - Zastępca Prezesa KRUS, Jarosław Sierszchulski - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Paweł Budynek - Dyrektor Biura Kontroli Technicznej w ARR, Renata Mantur - Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR, Anna Zając-Plezia - Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w Agencji Nieruchomości Rolnych. W spotkaniu uczestniczył także Prezes Honorowy KRIR - Józef Waligóra.

W trakcie dyskusji z Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił przebieg spotkania z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych w dniu 28 stycznia 2015 r., którzy zadeklarowali wsparcie jego działań na forum COPA COGECA oraz odpowiadał na pytania uczestników posiedzenia. Według Ministra, aby złagodzić sytuację na rynku wieprzowiny i mleka niezbędne jest uruchomienie dwóch instrumentów: dopłat do prywatnego przechowalnictwa i dopłat do eksportu, które powinny być skierowane do sektorów: mleczarskiego i mięsa wieprzowego. Zwrócił też uwagę na konieczność mocnego zaangażowania się izb rolniczych w proces informowania rolników i pomagania im w składaniu wniosków w nowym systemie wsparcia bezpośredniego, jak i w staraniu się o pieniądze z nowego PROW 2014–2020. Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące konieczności podjęcia działań przez Radę Ministrów w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. W swoim stanowisku Krajowa Rada Izb Rolniczych dostrzega trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw. Ta trudna sytuacja spotęgowana została przez wprowadzenie rosyjskiego embarga oraz wystąpieniem wirusa ASF w Polsce. Doprowadziło to wielu rolników do problemów finansowych. Problem ten narasta, dlatego też rolnicy rozpoczęli protesty. W związku z tym, Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od Rady Ministrów pokojowej platformy porozumienia i podjęcia szybkich, zdecydowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym w tym zakresie.

W dniu 19 stycznia 2015 r. Prezes KRIR oraz Rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej podpisali umowę o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Warszawie. Umowa potwierdza wolę współpracy w zakresie m.in. podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, wspólnej organizacji szkoleń i kursów, współdziałania w tworzeniu programów nauczania oraz wspólnych działań w kwestii organizacji konferencji i innej działalności szkoleniowej, szczególnie w zakresie tematyki szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta dziko żyjące, ponieważ Wszechnica Polska prowadzi jedyne w Polsce studia podyplomowe z zakresu: Administrowania zasobami łowieckimi i środowiskiem oraz Administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi, po których uzyskuje się oprócz dyplomu studiów podyplomowych – tytuł rzeczoznawcy.

W dniu 21 stycznia 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Prezes ANR Leszek Świętochowski ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych. Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych ze sprzedażą nieruchomości przez ANR z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu.

W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego w celu wypracowania wspólnego stanowiska producentów trzody chlewnej na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące omówienia aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, które odbyło się tego samego dnia. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkaniu z przedstawicielami rolników, producentów trzody chlewnej i przetwórców wieprzowiny. W trakcie spotkania Prezes KRIR przedstawił Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko przedstawicieli producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego w sprawie aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i konieczność podjęcia odpowiednich kroków przez Rząd Polski. Podczas rozmów z organizacjami hodowców trzody chlewnej, przetwórcami, a także z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych z województw kujawsko–pomorskiego oraz wielkopolskiego poruszono temat opłacalności produkcji oraz sposobów zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 8 stycznia – spotkanie zespołu MRiRW do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach WPR 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 stycznia – ogólnopolska konferencja dotycząca Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 stycznia – posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, udział: Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur;
 • 15 stycznia – posiedzenie Zespołu ds. strategii „Europa 2020”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 20 stycznia – spotkanie zespołu MRiRW do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach WPR 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 21 stycznia – spotkanie w sprawie najważniejszych działań w resorcie rolnictwa w 2015 r., udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 21 stycznia – spotkanie noworoczne z Korpusem Dyplomatycznym do spraw rolnych akredytowanych w Warszawie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 22 stycznia – konferencja naukowa poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce w ramach   PROW 2007-14 oraz PROW 2014-2020, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak oraz pracownicy Biura KRIR;
 • 26 stycznia – spotkanie poświęcone tematyce dobrowolnego programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła mlecznego, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 26 stycznia – spotkanie mające na celu zaprezentowanie założeń projektu rozporządzenia PE i Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, udział: pracownik Biura KRIR,
 • 27 stycznia – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji w rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 28 stycznia – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wypracowania modelu dialogu z organizacjami rolniczymi, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 28 stycznia – konferencja poświęcona roli nowych unijnych programów wsparcia w ramach WPR, PO Rybactwo i Morze oraz programów operacyjnych PS w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 7 stycznia – informacja NIK o wynikach kontroli „Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 14 stycznia – dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 27 stycznia – pierwsze czytanie projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,       udział: udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 28 stycznia – rozpatrzenie ustawy o OZE, udział: udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

W dniu 5 stycznia 2015 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie przywrócenia brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. z późn. zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 12 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o potwierdzenie, że wszystkie środki na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020 będą dzielone w ramach kopert wojewódzkich.

Podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych członkowie KRIR odbyli dyskusję na temat skutków wprowadzenia przez Rosję embarga na produkty z UE, w tym Polski. W związku z tym 12 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu skuteczne zdjęcie nadwyżki owoców (jabłek) oraz poprawy opłacalności tej produkcji.

12 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR po raz kolejny wystąpił o modernizację informatycznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) w celu umożliwienia m.in. posiadaczom zwierząt wglądu do stanu zwierząt zarejestrowanych w ich siedzibach stad.

12 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Głównemu Inspektorowi Pracy opinię samorządu rolniczego do nowego wykazu prac, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Przedstawione propozycje mają służyć poprawie bezpieczeństw. Zarząd KRIR zwrócił jednak uwagę na charakter pracy w gospodarstwie, że w praktyce dzieci pomagają rodzicom w ich pracy ucząc się zawodu.

12 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR wydał opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z UE do Federacji Rosyjskiej. Zarząd KRIR zwrócił m.in. uwagę, że stawki za wycofanie owoców i warzyw z przeznaczeniem na zużycie w biogazowniach i na pasze są rażąco niskie i nie pokrywają kosztów związanych z przechowywaniem i transportem.

13 stycznia 2015 r. na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Iżby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w kwestii braku zasadności stosowania świadectw zdrowia dla świń przeznaczonych do uboju.

19 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Prezesowi ANR pismo rolnika z gminy Maszewo Lub. oraz wniosek z Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie zbyt wysokich cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości zwłaszcza o małej powierzchni, z wnioskiem o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów.

19 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR popierając wniosek WZ Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW o rozwiązanie problemu szkód, jakie w gospodarstwach rolnych powodują dzikie gęsi.

20 stycznia 2015 r. popierając wniosek WZ Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, aby umożliwić rolnikom korzystającym z zasiłku opiekuńczego i świadczeń pielęgnacyjnych pozostanie w systemie ubezpieczenia KRUS.

Popierając uchwałę WZ Śląskiej Izby Rolniczej 20 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę zasad stosowanej sankcji przez ANR w stosunku do bezumownych użytkowników gruntów Skarbu Państwa, tak aby przy podejmowaniu decyzji przez ANR w stosunku do tych osób stosować indywidualne podejście uwzględniając rzeczywiste i specyficzne okoliczności bezumownego użytkowania.

W związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacją Rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksportowanie do Rosji z Francji świń i wyrobów z wieprzowiny, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga, 22 stycznia 2015 r. Zarząd KRR wystąpił do Ministra Rolnictwa z apelem o podjęcie działań interwencyjnych na szczeblu najwyższych organów Unii Europejskiej w tej sprawie.

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dwustronnego francusko-rosyjskiego porozumienia w sprawie zniesienia embarga na import z Francji żywych świń oraz wieprzowych podrobów i smalcu, 23 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Copa-Cogeca o omówienie w trybie pilnym zaistniałej sytuacji na forum COPA i podjęcie działań, które umożliwiłyby zniesienie ograniczeń w handlu z Rosją dla wszystkich państw członkowskich UE.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w rolnictwie, wykorzystywaną przez organizacje i związki, które tworzą ogólnopolskie i lokalne komitety protestacyjne, 27 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych z Panią Premier w celu omówienia możliwych do podjęcia działań w tym zakresie.

27 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego procedowanego w Sejmie RP. Pomimo częściowego uwzględnienia uwag KRIR z października 2014 r. Zarząd KRIR wyraził m.in. sprzeciw wobec przepisu blokującego sprzedaż zwierząt zgłoszonych we wniosku o płatność, gdyż narusza on zasadę konkurencyjności.

30 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał negatywne stanowisko do projektu ustawy „Prawo wodne” w zakresie, w jakim ustawa nakłada na producentów rolnych obowiązek uiszczania opłaty za korzystanie z wód do nawadniania pół oraz nadmiernych obostrzeń dla rolników w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzącym ze źródeł rolniczych oraz przedstawił wiele szczegółowych uwag do projektu ustawy.

30 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że występował już wielokrotnie o podniesienie stawek dopłat. Obniżenie dopłat spowoduje spadek zainteresowania wymiana materiału siewnego i brak postępu w produkcji roślinnej, ponadto wnioski są przyjmowane w ARR od 15 stycznia i nie można wstecznie zmieniać stawek dofinansowania.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dwustronnego francusko-rosyjskiego porozumienia w sprawie zniesienia embarga na import z Francji żywych świń oraz wieprzowych podrobów i smalcu, 23 stycznia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Copa-Cogeca o omówienie w trybie pilnym zaistniałej sytuacji na forum COPA i podjęcie działań, które umożliwiłyby zniesienie ograniczeń w handlu z Rosją dla wszystkich państw członkowskich UE.

26 stycznia 2015 r. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Bioenergia/biotechnologia”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały następujące tematy: ILUC, pakiet klimatyczno-energetyczny po 2020 r., wdrażanie dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii i w sprawie jakości paliw, wymiana poglądów na temat certyfikacji, dyrektywa FQD, najnowsze informacje na temat zniesienia bilansu etanolu i pozwoleń na przywóz oraz informacje na temat inicjatywy Komisji w zakresie biogospodarki. W posiedzeniu tym wziął udział ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Adam Stępień. Na początku posiedzenia odbyły się wybory Prezydencji grupy roboczej. Na stanowisko Przewodniczącego grupy wybrany został ponownie Pan Klein (Niemcy), a na stanowiska wiceprzewodniczących zostali wybrani kolejno Pan Philippe Dusart (Francja) oraz Pan Adam Stępień. Nowo wybrani członkowie Prezydencji podziękowali uczestnikom za zaufanie i zobowiązali się do głębokiego zaangażowania w prace Prezydencji grupy.

W dniu 27 stycznia 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Wśród omawianych tematów podczas posiedzenia znalazły się między innymi: informacje uczestników na temat wdrażania płatności bezpośrednich w krajach członkowskich oraz napotkanych problemów i zaleceń odnośnie uproszczenia; prezentacja Komisji Europejskiej na temat matrycy ograniczenia płatności/kar za nieprzestrzeganie warunków zazieleniania i zasady wzajemnej zgodności. W posiedzeniu wziął udział ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Mirosław Drygas.

Ponadto, odbyły się dwa posiedzenia komitetu POCC-CCC oraz Posiedzenie COMAGRI „Pakiet mleczny i perspektywy dla sektora mleczarskiego: wysłuchanie publiczne”, z udziałem przedstawicieli KRIR w Brukseli.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 27 projektów aktów prawnych. Ponadto, Zarząd KRIR podpisał 8 stycznia 2015 r. umowę na budowę siedziby KRIR w Parzniewie z firmą DARCO, natomiast 12 stycznia 2015 r. zgłoszono rozpoczęcie budowy do nadzoru budowalnego w Pruszkowie. Również w styczniu Biuro KRIR we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi organizowało wypoczynek zimowy dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego dofinansowany przez FS USR w pełnym zakresie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com