krirW lutym rolnicy kontynuowali protesty w związku ze złą sytuacją na wielu rynkach rolnych, zwłaszcza dla producentów produkujących trzodę chlewną. W tym okresie Zarząd KRIR brał udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami Rządu związanych z postulatami protestujących rolników, jak również występował do właściwych organów z propozycjami rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji polskich rolników.

W dniu 6 lutego 2015 r. w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze 4 izb rolniczych, celem ustalenia strategii polityki rolnej Polski Zachodniej. W spotkaniu tym udział wziął Członek Zarządu KRIR Grzegorz Mazur. Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących trudnej sytuacji w rolnictwie. Izby rolnicze Polski Zachodniej popierają postulaty protestujących rolników i apele skierowane do Rządu RP w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy pogarszających się warunków gospodarowania na wsi.

W dniu 10 lutego 2015 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych przed spotkaniem z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w celu omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie. Podczas spotkania przedstawiono wnioski Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkanie z Wicepremierem Rady Ministrów, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w dniu 10 lutego 2015 r. Wicepremier Janusz Piechociński zaprosił do stałej współpracy przy projektowaniu przepisów ustawy Prawo łowieckie trzech przedstawicieli izb rolniczych. Obie strony uzgodniły potrzebę dalszych spotkań.

W dniu 18 lutego 2015 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz spotkał się w Ambasadzie Królestwa Niderlandów z nowym Radcą ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów Martijnem Homan. Rozmowy dotyczyły nawiązania dobrych relacji z polskim samorządem rolniczym oraz możliwości współpracy. Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Martijn Homan zapewnił o swojej pomocy w przypadku potrzeby kontaktu z rządem holenderskim. Poruszono także kwestie struktury i zróżnicowania rolnictwa polskiego, zmian w ostatnich 20 latach i postępu w różnych sektorach rolnictwa. Dyskutowano również na temat bieżących problemów polskich rolników: embarga rosyjskiego, wirusa ASF na Podlasiu, kar za przekroczenie kwot mlecznych, kryzysu na rynku wieprzowiny i braku powiązania produkcji z przetwórstwem oraz możliwości i strategii rozwoju polskiego rolnictwa w przyszłości.

W dniu 26 lutego 2015 r. przedstawiciele Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Dariuszem Młotkiewiczem. Rozmawiano nt. stworzenia przepisów prawnych umożliwiających sprzedaż bezpośrednią produktów przetworzonych przez rolników.

W spotkaniu wzięli udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki oraz pracownik Krajowej Rady Izb Rolniczych Krzysztof Przedpełski. W opinii prezesa Szmulewicza spośród miliona drobnych gospodarstw ok. 100 tys. byłoby w stanie produkować i sprzedawać swoje wyroby w ramach sprzedaży bezpośredniej. Prezesi Izb Rolniczych z województw Małopolskiego i Podkarpackiego podkreślali, że sprawa jest niezwykle ważna w ich województwach ze względu na specyfikę regionów, a zwłaszcza liczne małe gospodarstwa i bogatą ofertę turystyczną, której doskonałym uzupełnieniem są wytwarzane przez rolników produkty.

W dniach 26-27 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów oraz Głównych Księgowych izb rolniczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich województw jak również zaproszeni na to spotkanie goście przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Pan Paweł Ściański – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pani Ewa Szymborska – Główny Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich. W trakcie dwudniowego spotkania Dyrektorzy oraz Główne Księgowe dyskutowali na temat nadchodzących wyborów do izb rolniczych i zasad ich przeprowadzania, a także o zadaniach, które izby mają zaplanowane w 2015 r. Izby podzieliły się spostrzeżeniami na temat realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z izbami letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci rolników.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 11 lutego – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 lutego – spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, udział: Prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja oraz pracownik Biura KRIR;
 • 12 lutego – kierownictwo MRiRW, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16 lutego – posiedzenie Zespołu ds. nacisków na instytucje unijne w sprawie polityki wsparcia polskich rolników wobec sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny i mleka, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16 lutego – spotkanie Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej ds. Upraw Polowych, Cukru i Izoglukozy, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 lutego – posiedzenie zespołu roboczego ds. mleka, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Delegat Warmińsko-Mazurskiej IR Mirosław Borowski;
 • 16 lutego – pierwsze spotkanie zespołu ds. Obrotu Nieruchomościami Rolnymi, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Prezes Zachodniopomorskiej IR Julian Sierpiński oraz Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
 • 17 lutego – posiedzenie zespołu MRiRW ds. funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach WPR 2014-2020; udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 17 lutego – spotkanie Zespołu ds. Dialogu Społecznego – Rolnicza Komisja Trójstronna, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 24 lutego - spotkanie Zespołu ds. Dialogu Społecznego – Rolnicza Komisja Trójstronna, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz
 • 25 lutego - posiedzenie zespołu roboczego ds. mleka, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Delegat Warmińsko-Mazurskiej IR Mirosław Borowski.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli  w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 4 lutego – komisyjny projekt ustawy o dzierżawie rolniczej, poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 lutego – informacja MRiRW nt. protestów w rolnictwie, dezyderat w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej producentów trzody chlewnej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 6 lutego – rozpatrzenie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,   udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 lutego – rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 lutego – informacja o stanie prac nad projektami rozporządzeń ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych oraz komisyjny projekt ustawy o dzierżawie rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 19 lutego – rządowy projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 lutego – projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Prezesowi oraz Wiceprezesowi Rady Ministrów, a także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwałę nr 2/2015 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Radę Ministrów w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych .

W dniu 4 lutego 2015 r., Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, popierając starania polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wystąpił do Przewodniczącego Copa Alberta Jana Maata w sprawie poparcia wniosku Polski i wystąpienia do Komisji Europejskiej o uruchomienie mechanizmów interwencyjnych na rynku wieprzowiny i mleka, w tym zgody na rozłożenie na raty kary za przekroczenie kwot mlecznych.

4 lutego 2015 r. realizując wniosek XVI Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wprowadzenia dopłat do macior w ramach de minimis.

6 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach od szkód łowieckich i łowieckim Funduszu Odszkodowawczym, zwracając m.in. uwagę, że projekt nie w pełni uwzględnia prawa własności rolników do użytkowanych gruntów, przez co jest sprzeczne zdaniem samorządu rolniczego z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

9 lutego 2015 r. Zarząd KRIR popierając wnioski XIII Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczące odroczenia spełnienia wymogów zazielenienia o co najmniej rok oraz umożliwienia otrzymania płatności bezpośrednich w 2015 r. rolnikom, którzy zalesili grunty rolne przed rokiem 2008, wystąpił do resortu rolnictwa o podjęcie działań w celu rozwiązania powyższych kwestii.

9 lutego 2015 r. Zarząd KRIR na wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW w sprawie podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy trudnej sytuacji w sektorze produkcji ekologicznych owoców i warzyw, a w szczególności o zmianę przepisów dotyczących dofinansowania rolnictwa ekologicznego oraz umożliwienia zmiany miejsca uprawy roślin sadowniczych rolnikom realizującym działania w ramach PROW.

10 lutego 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego o zamieszczenia na stronie internetowej PZŁ aktualnych łowieckich planów hodowlanych dla wszystkich regionów Polski.

Realizując wniosek z XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 29 stycznia br., 10 lutego 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii powołania zespołu koordynującego proces legislacyjny dwóch projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obecnie w toku konsultacji społecznych procedowane są dwa projekty ww. ustawy – prezydencki i poselski, które w różny sposób regulują kwestię możliwości zabudowy na terenach rolnych w klasie I-III. W związku z tym, Krajowa Rada Izb Rolniczych dostrzega potrzebę powołania zespołu koordynacyjnego, który wypracowałby satysfakcjonujące dla wszystkich stron rozwiązania.

11 lutego 2015 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o objęcie odszkodowaniami szkód spowodowanych przez wilki, z uwzględnieniem szkód, które powstały w nocy oraz o włączenie wilków do gatunków zwierząt łownych objętych planem odstrzałów.

12 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do prezydenckiego oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

13 lutego 2015 r. Zarząd KRIR na wniosek Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW w sprawie zmiany przepisów w celu uniemożliwienia zbywania gruntów na rzecz osób trzecich przez dzierżawców, którzy wykupili dotychczas dzierżawione przez siebie grunty.

Realizując wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 16 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Prezesowi Rady Ministrów Pani Ewie Kopacz poparcie dla stanowiska Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Krajowa Rada Izb Rolniczych w pełni podziela obawy rolników z województwa wielkopolskiego związane z projektowaną budową kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków wpływu tej eksploatacji zarówno na środowisko jak i na społeczeństwo. Są to przede wszystkim: powstanie leja depresji wskutek odwadniania odkrywki, degradacja terenu oraz przesiedlenia lokalnej społeczności. Degradujący wpływ odkrywek węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze, warunki prowadzenia gospodarki rolnej oraz infrastrukturę i warunki życia mieszkańców jest w pełni potwierdzony na obszarach, gdzie dotychczas takie odkrywki funkcjonowały.

16 lutego 2015 r. mając na uwadze trudną sytuację polskich producentów owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską, a także w związku z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Rosji, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uwzględnienia przypadku wycofania z rynku produktów na pozostałe przeznaczenie, do którego powinno zostać udzielone wsparcie z tytułu poniesionych kosztów transportu.

16 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów.

16 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa wnioski z Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie opracowania i wdrożenia ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów żywnościowych pochodzących z gospodarstwa rolnego oraz wprowadzenia w PROW 2014-2020 w działaniu „restrukturyzacja małych gospodarstw” zapis umożliwiający skorzystanie z tego działania również beneficjentom prowadzącym małe gospodarstwa, ale opłacającym składki ZUS.

17 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym, zgłaszając propozycję, by rolnicy otrzymali wraz z wnioskiem spersonalizowanym informację, że ich działki należą do TUZ wartościowych pod względem środowiskowym, zarówno nowe – na obszarach nie ustanowionych jeszcze przez resorty środowiska, jak również posiadające Plany Zadań Ochronnych, tak aby rolnicy mogli zadeklarować we wniosku o płatność wszystkie wymagane działki.

17 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew. Zarząd wyraził wątpliwości co do braku przepisów określających minimalna obsadę roślin, co może prowadzić do uznania pola zarośniętego samosiewami za plantację i może powodować niejasności podczas kontroli ARiMR.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 17 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o przeprowadzanie regionalnych naborów na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W opinii samorządu rolniczego PROW 2014-2020 powinien uwzględniać regionalne uwarunkowania rolnictwa. Powierzchnia gospodarstw na zachodzie i południu kraju jest diametralnie różna i skorelowana z ich siłą ekonomiczną. Wprowadzenie regionalnych naborów zwiększyłoby dostęp rolnikom z województw o dużym rozdrobnieniu gospodarstw do unijnych środków w ramach WPR.

18 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o przywrócenie możliwości uzyskania pomocy de minimis do kształcenia zawodowego młodocianych pracowników w gospodarstwie rolnym.

18 lutego 2015 r. na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW w sprawie podjęcia działań zmierzających do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 39b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

18 lutego 2015 r. na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie wdrożenia kompleksowych rozwiązań prawnych, które pozwolą na udzielenie wsparcia rolnikom w sytuacjach kryzysowych, niezawinionych, a które uchronią przed bankructwem.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w dniu 18 lutego 2015 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w kwestii aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin. W tej sprawie odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 11 marca 2015 r.

18 lutego 2015 r. w związku ze zgłoszonym wnioskiem podczas XVI Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zorganizowanie wspólnego spotkania MRiRW, Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Zagranicznych z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu zakończenia prac nad zmianą przepisów dotyczących sprzedaży i dostaw bezpośrednich.

Realizując wniosek z XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych Zarząd KRIR w dniu 18 lutego 2015 r. zwrócił się do Prezesa ANR kolejny raz w kwestii bezumownych użytkowników małych działek. Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o zastosowanie przepisów, umożliwiających Dyrektorom Oddziałów Terenowych ANR indywidualne rozpatrywanie spraw w przypadku nieświadomego bezumownego użytkowania małych działek. Agencja powinna wziąć pod uwagę fakt, iż bezumownymi użytkownikami najczęściej są rolnicy działający w dobrej wierze, którzy często nie byli świadomi, że uprawiają nie swoją ziemię, lub uprawiali ją, aby nie dopuścić do jej degradacji.

Mając na uwadze wniosek z XVI Posiedzenia KRIR, 19 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

23 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zniesienie limitu dochodów osiąganych ze zleceń, aby rolnicy będący w Radach Nadzorczych spółdzielni nie „wypadali” z KRUS, z uwagi na fakt, iż z tytułu umowy zlecenia składki odprowadzane są na konto ZUS, a z tytułu prowadzonej działalności rolniczej w tym samym czasie płacone są składki do KRUS.

24 lutego 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego Copa – Alberta Jana Maata oraz Komisarza Hogana w sprawie uwzględnienia propozycji Ministra Sawickiego w związku z wystąpieniem w dniu 23 lutego 2015 r Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego do Komisarza UE ds. rolnictwa w sprawie wprowadzenia przez Komisję Europejską niezbędnych działań mających na celu wdrożenie na rynku mleka i trzody chlewnej mechanizmów stabilizujących sytuację rynkową i rekompensujących straty finansowe z tytułu spadku opłacalności produkcji oraz załagodzenia na rynku mleka skutków finansowych z tytułu przekroczenia krajowej kwoty mlecznej w ostatnim roku kwotowym.

28 lutego 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowe-klimatyczne” objętego PROW 2014-2020.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również  i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 4 lutego 2015 r. w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie polskich organizacji rolniczych i niemieckiej DBV. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Wiceprezes Marek Borowski. Związkowcy dyskutowali o wspólnych sposobach rozwiązania kryzysu na rynku wieprzowiny i mleka, o zasadach współpracy w unijnej organizacji lobbystycznej COPA-COGECA oraz o jej możliwościach wpływania na decyzję Komisji Europejskiej. Rozmowy kontynuowane były w dniu 5 lutego 2015 r. Podczas spotkania minister Sawicki przedstawił największe problemy polskiego rolnictwa oraz nasze pomysły na ich rozwiązanie na unijnym forum.

W dniach 5-6 lutego 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. W Prezydium wzięli udział, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz i Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jan Heichel. Głównym tematem Prezydium była kwestia aktualnych międzynarodowych negocjacji handlowych (UE-USA, UE-Japonia, WTO, rosyjskie embargo itd.). Do wzięcia udziału w Prezydium zaproszono Panią Marię Pariat, zastępcę dyrektora generalnego ds. stosunków międzynarodowych i wielostronnych, DG AGRI. Ponadto, w dniu 5 lutego 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Prezydium Cogeca. Na zaproszenie przewodniczącego Cogeca Pana Christiana Peesa i Sekretarza Generalnego Pana Pekki Pesonena w posiedzeniu wzięli udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Krajowa Rada Izb rolniczych w związku protestem Prezesa KZRKiOR Władysława Serafina – nie została przyjęta do Cogeca.

W dniu 9 lutego 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: sytuacja rynkowa; wdrażanie WPR; programy wsparcia sektora wina, które będą obowiązywać po 2018 roku; uproszczenia dotyczące polityki jakości. W posiedzeniu udział wziął ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Roman Grad - Członek Lubuskiej Izby Rolniczej.

W dniu 26 lutego 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Wśród tematów poruszanych podczas posiedzenia znalazły się między innymi: informacje na temat reformy promocji; oznaczanie pochodzenia produktów; informacje na temat TTIP; sprawozdanie Com Agri na temat reformy z 2007 dotyczącej organizacji producenckich; przygotowania do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego(embargo rosyjskie, program owoców i warzyw w szkole); BREF. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Pan Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 25 projektów aktów prawnych. W styczniu Biuro KRIR we współpracy z wojewódzkimi izbami rolniczymi kontynuowało organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego dofinansowany przez FS USR w pełnym zakresie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com