KRIRJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XVII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 r. i było jednocześnie ostatnim posiedzeniem IV kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2014 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2014 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

W związku z upływem IV kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz złożył Członkom KRIR podziękowania za zaangażowanie w pracę mijającej kadencji 2011-2015 Krajowej Rady oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i medale. Posiedzenie KRIR tradycyjnie już było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Poseł RP, Przewodniczącą Sejmowej Podkomisji ds. zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych - Dorotą Niedzielą oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody - Piotrem Otawskim. Dyskusja dotyczyła nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie” oraz prac legislacyjnych dot. sprzedaży bezpośredniej. Po zakończeniu obrad członkowie KRIR udali się do Parzniewa, gdzie na placu budowy przy ul. Przyszłości 1, kamień węgielny i akt erekcyjny pod Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy Krajowej Rady Izb Rolniczych wmurowali Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz oraz Dariusz Żak – właściciel firmy Korporacja Budowlana Darco z Radomia (wykonawcą inwestycji) a także przybyli goście. Kamień węgielny i akt erekcyjny został poświęcony przez Jego Eminencję Księdza Prałata, Infułata Jana Sikorskiego. Udział w uroczystości wzięli: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Pan Dariusz Młotkiewicz – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych II kadencji, przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i lokalnych z Burmistrzem Gminy Brwinów Panem Arkadiuszem Kosińskim na czele, przedstawiciele rolniczych agencji rządowych: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Cezary Szeliga, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Pan Marek Błaszczak, Pan Jacek Malicki – Zastępca Dyrektora OT ANR Warszawa, Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Pan Leszek Sobolewski, Prezes Honorowy KRIR Pan Józef Waligóra oraz członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, przedstawiciele mediów z Panem Wojciechem Nalazkiem Kierownikiem Redakcji Audycji Rolnych TVP 1 na czele, sąsiedzi i przyjaciele.

5 marca 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak wzięli udział w spotkaniu podsumowującym kolejne efekty prac zespołów roboczych powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podsumowując kolejne efekty prac Minister poinformował, że resort ma jeszcze tydzień czasu na dopracowanie propozycji rozwiązań systemowych w sprawie Komisji Trójstronnej. Chodzi przede wszystkim o uściślenie reprezentatywności poszczególnych stron oraz o rozwiązania dotyczące sposobu finansowania.

W dniu 7 marca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się II Posiedzenie Rady Ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Podczas spotkania Rada omówiła stan prac nad przepisami dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej. Zostały omówione postulaty dotyczące sprzedaży bezpośredniej, które stwarzałyby rolnikom możliwość sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie w celu uzyskiwania dodatkowego dochodu bez konieczności zgłaszania i prowadzenia działalności gospodarczej. Panie zawnioskowały skierowanie listu do Pani Premier oraz Pana Prezydenta z prośbą o interwencję i podjęcie działań w celu jak najszybszego przyjęcia ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Przy opracowywaniu przepisów warto by korzystać z wzorcowych przykładów sprzedaży bezpośredniej, jakie są we Włoszech, Francji, Austrii czy Niemczech. Uczestniczki spotkania ustaliły również podniesienie tematu sprzedaży bezpośredniej podczas Debaty z Panią Prezydentową Anną Komorowską w dniu 8 marca 2015 r. w Kancelarii Prezydenta pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”. W dniu 8 marca 2015 r. odbyła się debata w Pałacu Prezydenckim z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej pt. „Aktywność kobiet siłą społeczności wiejskich”. Na Debatę zaproszono przedstawicielki Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, przedstawicielki KGW, LGD oraz sołtyski. Debata była okazją do zwrócenia uwagi Pani Prezydentowej na problemy jakie spotykają mieszkańców i mieszkanki polskiej wsi. Ważnym jest, aby ułatwiać i umożliwiać rozwój nowych form działalności. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Lebioda podkreśliła, że dużą szansą na pracę oraz aktywność kobiet z obszarów wiejskich - rolniczek może być sprzedaż bezpośrednia. W imieniu Rady Kobiet zwróciła się z prośbą o interwencję i wsparcie, by rozpoczęte prace przed 3-ma laty nad ustawą dotyczącą sprzedaży bezpośredniej zostały zakończone. Obecnie istniejące przepisy bardzo ograniczają możliwości rolniczek w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie z własnych płodów rolnych.

9 marca 2015 r. Zarząd KRIR spotkał się z Zarządem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. W trakcie spotkania omówiono projekt ustawy o dzierżawie rolniczej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zarząd KRIR poinformował, że będzie popierał w/w projekt, ewentualne poprawki będą zgłaszane na bieżąco w trakcie prac Komisji Rolnictwa. Podczas dyskusji Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że należałoby przeprowadzać przetargi na dzierżawę na zasadach sprzedaży gruntów z ANR w ramach przetargów ograniczonych ofertowych. Zarząd Federacji zgodził się z propozycją Prezesa KRIR. Zwrócono także uwagę, że należałoby odejść od nieracjonalnych cen dzierżaw. Cena zakupu ziemi nie jest dobrym wskaźnikiem, gdyż obecnie jest duże zainteresowanie zakupem ziemi i ceny są windowane. Prezes Zarządu Federacji Leszek Dereziński poinformował o dwóch projektach ustaw dotyczących procedowanych w Sejmie, tj. projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3109) – projekt grupy posłów PSL oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1659) – projekt PiS.

W dniu 11 marca 2015 r., w odpowiedzi na wniosek KRIR o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku, Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie nt. aktualnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB . Zawnioskowano o kontynuację i potrzebę dalszych spotkań.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w dniu 18 marca 2015 r. w Sękocinie Starym wygłosił referat pt. „Zwierzyna a gospodarka rolna (szkody, wycena, odszkodowania)” podczas VII sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa pn. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że szkody powodowane przez zwierzęta łowne to problem. z którym borykają się zarówno rolnicy, jak i myśliwi w naszym kraju. W ostatnich dziesięciu latach stale obserwujemy wzrost liczebności zwierzyny (szczególnie dzików), czego skutkiem jest analogicznie wzrastający poziom szkód.

23 marca 2014 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji prasowej Ministra Rolnictwa prezentującej projekt ustawy o Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Założenia projektu ustawy przedstawił dyrektor Departamentu Prawno-legislacyjnego Grzegorz Wykowski. Komisja Dialogu Społecznego w Rolnictwie ma się składać z przedstawicieli strony rządowej, przedstawicieli organizacji społeczno-zawodowych rolników oraz przedstawicieli strony gospodarczej. W myśl założeń kadencja członków Komisji ma trwać 4 lata. Do zadań Komisji należeć będzie między innymi opiniowanie projektów budżetu oraz aktów prawnych związanych z rolnictwem.

W Kielcach w dniach 27-29 marca 2015 roku już po raz 21. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH oraz po raz 15. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, w których otwarciu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu Robert Nowak. Tradycyjnie, Krajowa Rada razem ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą prezentowała swoje stoisko podczas Targów. Przygotowano wiele bezpłatnych materiałów informacyjnych i publikacji, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Podczas targów, w dniu 27 marca 2015 r. KRIR zorganizowała debatę dla rolników pt. „PROW 2014- 2020 i płatności bezpośrednie jako szansa na rozwój polskiego rolnictwa”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o obowiązujących od 2015 r. nowych zasadach płatności bezpośrednich, wymogach, jakie należy spełnić i jak prawidłowo to zrobić a także, które działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ruszą jako pierwsze, i które mogą pomóc w rozwoju gospodarstw. Tych wszystkich informacji udzielała Pani Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW oraz Pan Paweł Ściański, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.

W dniu 27 marca 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu Komitetu Honorowego Targów Sadowniczo-Warzywnych, które miało miejsce w Kielcach podczas Targów AGROTECH. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa będzie miał na celu profesjonalną prezentację specjalistycznego sprzętu ogrodniczego w połączeniu z bogatą ofertą szkoleń i konferencji.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 2 marca – drugie posiedzenie Zespołu Eksperckiego ds. Rynku Trzody Chlewnej – udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 3 marca – posiedzenie Zespołu ds. Dialogu Społecznego – Rolnicza Komisja Trójstronna, udział: Dyrektor Biura KRIR – Katarzyna Szczepaniak;
 • 4 marca – spotkanie w sprawie procedur kontrolnych stosowanych przy eksporcie zbóż, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 marca – spotkanie podsumowujące prace zespołów eksperckich w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez organizacje rolnicze i komitety protestacyjne, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 5 marca – posiedzenie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 marca – posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Rynku Mleka, udział: Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Mirosław Borowski oraz Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 11 marca – Forum Debaty Publicznej „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 11 marca – posiedzenie Kapituły konkursu „Wójt roku 2014 ”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 marca – III Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR – Katarzyna Szczepaniak;
 • 17 marca – III zjazd Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 18 marca – posiedzenie Zespołu ds. Dialogu Społecznego – Rolnicza Komisja Trójstronna, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 19 marca – II Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej,       udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 21 marca – konferencja „UE. Wspólnota problemów, czy szans”, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 27 marca – Międzynarodowa konferencja „Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.


W tym okresie sprawozdawczym Zarząd KRIR uczestniczył w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 3 marca – krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa w latach 2015-2020, czytanie poselskiego projektu ustawy w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi, rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 4 marca – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 marca – Prawo łowieckie, informacja Ministra Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty odszkodowań, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 marca – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, informacja MRiRW na temat płatności obszarowych, informacja Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania KSC, informacja o skutkach wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o OZE, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 19 marca – poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 marca 2015 r. w związku z planowanym udostępnieniem na portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowej aplikacji internetowej e-wniosek służącej do ubiegania się o płatności obszarowe, Zarząd KRIR wystąpił do ARiMR oraz MRiRW zwracając uwagę, że aplikacja ta nie uwzględnia udziału doradców izb rolniczych w systemie doradztwa. Wielu rolników natomiast korzysta z pomocy doradców z izb rolniczych przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Brak „izbowych” doradców w wykazie aplikacji „e-wniosek” ogranicza możliwość rolników ze skorzystania z pomocy doradców przy składaniu wniosków przez internet, a tym samym doradcom izb rolniczych w udzielaniu pomocy rolnikom.

6 marca 2015 r. Zarząd KRIR, przekazując w załączeniu stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zapoznanie z propozycjami samorządu rolniczego w zakresie możliwych mechanizmów wsparcia dla drobnych gospodarstw oraz udzielenie informacji na temat działań jakie resort rolnictwa zamierza podjąć w tym zakresie.

6 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał pozytywne stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

6 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby doradcy izb rolniczych także mogli wypełniać wnioski rolników korzystając z internetu.

9 marca 2015 r., w związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym w zakresie zasad wywiązywania się z obowiązku zazieleniania w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o odstąpienie od karania za nieprawidłowe wywiązywanie się z w/w obowiązku, rolników którzy udowodnią, że dokonali zasiewów jesienią 2014 r.

10 marca 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa z wnioskiem o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących płatności związanych do bydła w ramach WPR na lata 2015-2020. Uprawnienie do wypłaty płatności do bydła powinno wynikać z zapisów IRZ, będących w posiadaniu ARiMR i nie powinny wykluczać bydła, które nieterminowo zgłosili rolnicy do IRZ.

W dniu 11 marca 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (dz.U.1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.) w aspekcie zmian mających obowiązywać po 31 grudnia 2015 r. w zakresie wyznaczenia tylko niektórych stacji do badań ciągników i maszyn rolniczych. Proponowane zmiany powinny zostać przeprowadzone w możliwie jak najszybszym okresie, aby stacje kontroli pojazdów miały czas na podjęcie stosownych decyzji dotyczących prowadzonej działalności w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

12 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazując uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza, zaproponował skrócenie terminu nadania przez Kierownika Biura ARiMR loginu oraz kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji z 21 do 14 dni.

Zgodnie z wnioskiem skierowanym przez Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich, 13 marca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie prac nad zmianą przepisów o sprzedaży bezpośredniej rozszerzających zakres produktów oferowanych w ramach sprzedaży bezpośredniej, z surowców wytworzonych w gospodarstwach.  

17 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

19 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

20 marca 2015 r. w związku z przekazanym projektem rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Zarząd KRIR zaproponował dopuszczenie formy ustnej zawierania umów.

23 marca 2015 r. w związku z wnioskiem Lubuskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa KRUS w sprawie nieprawidłowego dostarczania przesyłek przez firmę InPost oraz podjęcia interwencji w tej sprawie.

W związku z interpretacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju co do właściwości przekazania wniosku, 25 marca 2015 wystąpił na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań w zakresie zainicjowania zmian prawnych w zakresie skrócenia procedur administracyjnych zezwalających na budowę lub rozbudowę, w przypadkach inwestycji w budownictwo rolnicze.

27 marca 2015 r. w związku z trwającymi pracami Międzyresortowego Zespołu ds. Wyznaczania nowych obszarów OSN w Polsce, Zarząd KRIR wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie w prace Zespołu przedstawiciela KRIR.

31 marca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zwracając m.in. uwagę, że samorząd rolniczy nie zgadza się z nałożeniem bardziej restrykcyjnych środków niż dotychczas na gospodarstwa z obszarów objętych ASF, jak również ubojnie i zakłady przetwórcze.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. W marcu odbyło się 14 posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca z udziałem przedstawicieli KRIR, m.in. „Mleko i produkty mleczne”, „WPR”, „Zarządzanie ryzykiem”, czy „Artykuły spożywcze”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projekty aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com