KRIRW związku z podjęciem przez Sejm RP prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, 7 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. szkód łowieckich KRIR. Przedstawiciele samorządu rolniczego z całego kraju dyskutowali na temat projektu ustawy przedłożonego do Sejmu RP przez Ministra Środowiska. Projekt ten był konsultowany z partnerami społecznymi w końcu grudnia 2014 roku. Niestety żadna z uwag KRIR nie została uwzględniona. Zarząd KRIR liczył na możliwość przedstawienia przez Zespół uwag podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

Ze względu na to, że przedstawicielom KRIR nie pozwolono wziąć udziału w tym posiedzeniu, stanowisko izb reprezentował jedynie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Marek Borowski, posiadający stałe przepustki do Sejmu. Zespół rozważał również możliwość opracowania własnego projektu ustawy Prawo łowieckie.

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Sali Senatu RP prezes KRIR Wiktor Szmulewicz uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów pierwszej grupie absolwentów studiów podyplomowych z zakresu Administrowania zasobami łowieckimi i środowiskiem oraz administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi zorganizowanych przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie. Absolwenci otrzymali również Dyplomy Wszechnicy Polskiej i Krajowej Rady Izb Rolniczych nadające tytuł mediatora w zakresie szacowania i likwidacji szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące. Studia zostały zorganizowane przy wsparciu Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa. Świeżo „upieczeni” mediatorzy podkreślali, że idąc na studia myśleli jak myśliwi, obecnie patrzą znacznie szerzej na zagadnienia szkód łowieckich, rozumiejąc również racje rolników.

21 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”, zorganizowana przez senacką i sejmową komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z regionalnymi programami operacyjnymi uwzględniającymi rozwój obszarów wiejskich, które przedstawili: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa i członek zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

W dniu 25 kwietnia 2015 r. odbyła się gala rozstrzygnięcia konkursu Wójt Roku 2014. Z 10 kandydatów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu, najlepszą okazała się Maria Włodarczyk z gminy Dąbrowa Zielona, z województwa śląskiego. W dziesiątce laureatów znalazł się Wiesław Kubicki - Członek Krajowej Rady Izb Rolniczych wielu kadencji, Wójt Gminy Zarzecze (woj. podkarpackie). Puchary Prezesa KRIR dla zwycięzcy i laureata wręczył Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 16 kwietnia – konferencja „wsparcia rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich na lata 2014-2020, podsumowanie konkursu „Przyjazna wieś”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 kwietnia – Debata Rolna 2015 „25 lat wolności”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 24 kwietnia – konferencja Dzierżawców i Właścicieli Rolnych „Rola dużych g0spodarstw rolnych w sektorze rolno-spożywczym”, udział przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 28 kwietnia – posiedzenie Rady Społecznej ANR, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński;
 • 28 kwietnia – Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Nasiennej, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 28 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami Komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 28 kwietnia – spotkanie w sprawie projektu promocji polskiej żywności pod nazwą „Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością” na platformach e-commerce w Chinach, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 29 kwietnia – spotkanie z Dyrektorem Generalnym DG SANTE w KE, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli  w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 7 kwietnia – rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 kwietnia – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 9 kwietnia – rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 9 kwietnia – projekt ustawy o dzierżawie rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 kwietnia – stanowisko Rządu w sprawie sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych w gospodarstwie rolnym, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 kwietnia - poselski projekt ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, udział przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 kwietnia – poselski projekt ustawy w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów działań mających na celu doprowadzenie do opłacalności produkcji rolnej w Polsce w tym rynku mleka, wieprzowiny, owoców i tytoniu oraz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców wsi, udział przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 kwietnia – komisyjny projekt ustawy o dzierżawie rolniczej, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, udział przedstawiciel Zarządu KRIR.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 kwietnia 2015 r. w związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o dzierżawie rolniczej, Zarząd KRIR poinformował Kancelarię Sejmu, że przychyla się do propozycji ustawowego uregulowania systemu dzierżawy w Polsce.

1 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do resortu rolnictwa o zniesienie limitu dochodów osiąganych w ramach umów zleceń.

2 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji, a także Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wyrażając sprzeciw wobec propozycji rozwiązań zwartych w tym projekcie, zwłaszcza dotyczących uchylenia przepisu dotyczącego zwolnień od podatków nabycia własności gospodarstw rolnych lub ich części.

7 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu poznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej pomocy, zwracając m.in. uwagę na konieczność zwiększenia planowanego wsparcia na to działanie.

9 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, proponując głównie rozszerzenia katalogu upraw z dopłatami z budżetu państwa na wszystkie uprawy uprawniające do płatności bezpośrednich oraz ustanowienia minimalnego progu dofinansowania z budżetu państwa np. 40%.

10 kwietnia 2015 r. mając na uwadze fakt zakwestionowania przez Urząd Skarbowy rolnikowi prowadzącemu produkcję zwierzęcą faktury na olej napędowy wykraczające ponad 86l/1ha, Zarząd KRIR zwrócił się do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz resortu rolnictwa o wydanie opinii, że średnie zużycie tego paliwa, w przeliczeniu na hektar użytków rolnych dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, jest wyższy, niż limit zwrotu akcyzy 86l/1ha, która służy jako podstawa do zwrotu akcyzy.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XVII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 13 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby w 2015 roku odstąpić od kary za nieprawidłowości w wymogach zazielenienia dotyczących płatności bezpośrednich ze względu na późne wprowadzenie przepisów krajowych, które znacznie różnią się od dotychczasowych. Nowe zasady zostały doprecyzowane dopiero w marcu 2015 roku, kiedy zrobione już były zasiewy jesienne w 2014 roku. Zdaniem KRIR takie informacje powinny być znane rolnikom już w momencie zasiewów w 2014 r. i nie mogą być podstawą do nakładania kar w roku 2015.

14 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał pozytywne stanowisko do poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

14 kwietnia 2015 r. realizując wniosek z XVII Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie zintensyfikowania działań zmierzających do ograniczenia pogłowia dzików na terenie całego kraju.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz skierował do Redaktora Naczelnego Miesięcznika Polskiego Związku Łowieckiego „Łowiec Polski” żądanie opublikowania sprostowania, na podstawie art. 31 ust. 1 prawa prasowego (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) w związku z opublikowaniem w numerze 2015/4 miesięcznika „Łowiec Polski” artykułu Bogdana Bronowskiego pt. „Przyroda czy traktorzyści”, w którym podano nieprawdziwe informacje na temat prowadzenia przez rolników działalności gospodarczej oraz degradacji przez rolników środowiska. Podano tam nieprawdziwe informacje dotyczące prowadzenia przez rolników zwykłej działalności gospodarczej. Termin „działalność gospodarcza” został zdefiniowany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Art. 3 wyłącza jednak stosowanie przepisów tej ustawy do działalności wytwórczej w rolnictwie. Nieprawdziwe zatem są informacje podane przez autora artykułu, jakoby rolnicy prowadzili zwykłą działalność gospodarczą „tak jak wszyscy inny biznesmeni”. Działalność rolnicza jest inna od zwykłej działalności, chociażby ze względu na uzależnienie jej wyników od warunków atmosferycznych. Ponadto, w wielu państwach członkowskich UE rolnicy mają inaczej regulowany system ubezpieczeń społecznych niż pozostali obywatele. Ponadto, Zarząd KRIR wyraził sprzeciw wobec pejoratywnych określeń rolników jako „traktorzystów” obrażający stan chłopski.

Realizując wniosek z XVII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych Zarząd KRIR w dniu 15 kwietnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie melioracji szczegółowych.

17 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwracając m.in. uwagę na zasadność ponownego rozpatrzenia zasad i wysokości przyznawanej premii.

21 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa o zniesienie pobierania opłat za wprowadzone „Programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego” obowiązkowe świadectwa zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2015 r., nie wymaga się świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego oraz z punktów skupu do rzeźni, pod warunkiem, że świnie te są bezpośrednio przemieszczane z gospodarstwa pochodzenia lub punktu skupu do rzeźni. Natomiast zwolnione z opłat są przesyłki zwierząt kierowane bezpośrednio do rzeźni.

29 kwietnia 2015 r. z związku z niezaproszeniem przedstawicieli samorządu rolniczego na posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowiecki, Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprzeciw wobec takiego sposobu procedowania jednej z ważniejszych ustaw dla rolników.

Tego samego dnia, tj. 29 kwietnia 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udział przedstawicieli resortu rolnictwa w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W kwietniu odbyło się 15 posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca z udziałem przedstawicieli KRIR, m.in. „Wieprzowina”, „Rolnictwo ekologiczne”, „Kwestie fitosanitarne”.

W dniach 9-10 kwietnia 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych gościła delegację Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych (APCA), w składzie: Guy Vasseur - Prezes APCA, Jean-Louis Cazaubon - Wiceprezes APCA, prezes Izby Rolniczej departamentu Hautes Pyrenees oraz prezes Izby Rolniczej regionu Midi-Pyrenees, Jo Giroud - sekretarz generalny APCA, prezes Izby Rolniczej departamentu Rhone, Christophe Hillaret - członek biura APCA, prezes między departamentalnej Izby Rolniczej Ile de France oraz Sylvain Sturel - odpowiedzialny za projekty europejskie i współpracę międzynarodową APCA. Francuskiej delegacji towarzyszył Radca Rolny Ambasady Francji w Polsce – Alexandre Martinez.

W dniach 22-24 kwietnia 2015 r. w Portugalii (Estorial) odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca oraz konferencja portugalskiej organizacji CAP. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu tym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz pracownicy Biura KRIR. Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca omówione zostały następujące tematy: informacje na temat uproszczenia WPR, informacje na temat handlu międzynarodowego, sprawozdanie finansowe Copa-Cogeca za 2014 r., dyskusja z p. Nuno Melo, posłem do Parlamentu Europejskiego, na temat sprawozdania w sprawie sytuacji sektora warzyw i owoców od momentu wprowadzenia reformy z 2007 r.

30 kwietnia 2015 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z przedstawicielem ukraińskiej organizacji rolniczej zrzeszającej m.in. producentów trzody chlewnej, producentów mleka, Ukraińskie Stowarzyszenie Holstein i Ukraińską Radę Rolnictwa. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z zasadami działalności polskiego samorządu rolniczego, na którym mogłoby się wzorować ukraińskie prawo. Omówiono także możliwości współpracy dwustronnej, poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach związanych z rolnictwem, a także możliwości udziału w pracach Copa-Cogeca.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 15 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com