KRIRW tym okresie sprawozdawczym (ostatniego dnia) odbyły się wybory do izb rolniczych w dniu 31 maja 2015 r. W wyniku tych wyborów wybrano członków Rad Powiatowych, z których następnie do dnia 21 czerwca 2015 r. zostaną wyłonieni delegacji do Walnych Zgromadzeń wojewódzkich Izb Rolniczych.

 

 

5 maja 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę pozwalającą rolnikom na bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych przez nich produktów z własnych surowców. Sprzedaż przetworów z własnego gospodarstwa będzie dozwolona do wysokości 150 tys. euro. Rolnik będzie musiał zgłosić działalność w urzędzie skarbowym, będzie prowadził książkę sprzedaży. Od tej działalności będzie płacił 2 %. podatek nie wychodząc z ubezpieczenia KRUS. Uroczystość podpisania Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw odbyła się w Zastawnie, gdzie Prezydent odwiedził gospodarstwo agroturystyczne i ekofarmę „Vitalis” Państwa Agnieszki i Tadeusza Kawy. Tam spotkał się z rolnikami produkującymi wyroby na bazie surowców z własnych gospodarstw. W spotkaniu udział wziął także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel.

W dniu 16 maja 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, w czasie organizowanego przez MRiRW Pikniku Poznaj Dobra Żywność w ogrodach SGGW, zorganizowała Piknik Wieprzowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Przeprowadzona została kampania informacyjna promująca walory dietetyczne i smakowe oraz spożycie mięsa wieprzowego w postaci różnym wyrobów i potraw. Celem organizowanej przez KRIR imprezy było zachęcenie do większego spożycia mięsa wieprzowego przez dzieci i dorosłych, zapoznanie z walorami i wartościami odżywczymi produktów wieprzowych czy poznanie znaczenia w mięsa wieprzowego codziennej diecie. Podczas imprezy odbył się szereg konkursów z wiedzy na temat wieprzowiny, m.in. Wieprzowa Familiada, konkursy plastyczne, konkursy zręcznościowe oraz wiele różnorodnych zabaw tematycznych. Na zakończenie konkursów zwycięzcy otrzymali nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. W trakcie imprezy wyświetlano materiały informujące o walorach zdrowotnych i smakowych mięsa wieprzowego. Podczas „Pikniku Wieprzowego” na stoisku Krajowej Rady Izb Rolniczych odbywała się bezpłatna degustacja potraw z mięsa wieprzowego, przygotowana przez koło gospodyń wiejskich z Andrespola. Przed namiotem KRIR Monika Goździalska, uczestniczka programu Master Chef i jedna z najlepszych blogerek kulinarnych w Polsce zaprezentowała pokaz kulinarny najlepszych potraw wieprzowych z grilla wraz z degustacją, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników Pikniku. Na scenie głównej w ramach Pikniku Wieprzowego zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki”. Zespół, który powstał w 1998 r. wykonał tańce z wielu regionów naszego kraju.

W dniach 21-22 maja 2015 r. oraz 25-26 i 26-27 maja 2015 r. w Radomiu odbyło się szkolenie pt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, który w konsorcjum z CDR Radom organizowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich utworzonej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz rolnicy z województwa mazowieckiego. Głównym celem dwudniowych szkoleń było przekazanie wiedzy z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności i wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w formie teoretycznych zajęć (wykłady) i praktycznej (warsztaty obejmujące produkcję: soku naturalnego, kiełbasy, sera twardego, mąki). Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność przetwórczą.

27 maja 2015 r., w 25. rocznicę pierwszych wyborów do rad gmin, w ramach obchodów Roku Samorządu Terytorialnego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowała w Senacie konferencję „Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – 25 lat doświadczeń”. W konferencji udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 7 maja – wręczenie nagród laureatom VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 14 maja – spotkanie w sprawie możliwych rozwiązań na rynku ziemniaka, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 16 maja – spotkanie poświęcone możliwościom eksportowym polskich artykułów rolno-spożywczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 maja – 25-lecie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 maja – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone inicjatywie powstania Konfederacji Związków Rolniczych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 28 maja – posiedzenie Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 maja – ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 maja – projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz komisyjny projekt ustawy o dzierżawie rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 maja – przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 maja – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 maja – rządowy projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 15 maja – poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 19 maja – informacja MRiRW w sprawie aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 26 maja – rządowy projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 27 maja – informacja MRiRW na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej w związku z wystąpieniem choroby ASF oraz stopnia rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

7 maja 2015 r. Zarząd KRIR, popierając wniosek zgłoszony przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie przepisów, które umożliwią realizację Pakietu „Ochrona gleb i wód” na terenie całego kraju.

8 maja 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Posłów - Członków Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z wnioskiem o poparcie i przyjęcie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, procedowanego w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk 3192).

W dniu 8 maja 2015 r. w odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie zniesienia pobierania opłat za wprowadzone „Programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego” obowiązkowe świadectwa zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym, resort rolnictwa poinformował, że stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 1539. z późn. zm.) Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym, jeżeli przepisy odrębne wymagają zaopatrzenia ich w dokument wystawiony przez urzędowego lekarza weterynarii. Według resortu rolnictwa za taki przepis odrębny należy uznać obowiązek zaopatrywania w świadectwa zdrowia przesyłek świń przemieszczanych w obrocie krajowym wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. Od pobierania opłat za przeprowadzenie kontroli zwierząt ww. ustawa nie przewiduje odstępstw. Opłatę pobiera się za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388). Zatem, zmiana ust. 2.6.3 przedmiotowego rozporządzenia według resortu rolnictwa w sposób umożliwiający finansowanie wszystkich kosztów wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej nie jest możliwa.

W dniu 12 maja 2015 r., w związku z wcześniejszymi wystąpieniami Zarządu KRIR (17 października 2014 r. oraz 18 lutego 2015 r.) w sprawie umorzenia naliczonych przez ANR opłat za bezumowne użytkowanie w szczególności małych działek i w nawiązaniu do odpowiedzi Prezesa ANR, która informuje, że w świetle obecnych przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności powstałych z tytułu bezumownego użytkowania, w szczególności niewielkich powierzchniowo działek z Zasobu, Zarząd KRIR ponownie zwrócił się w tej kwestii do Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego proponując wprowadzenie procedur wewnętrznych ANR umożliwiających wojewódzkim izbom rolniczym opiniowanie składanych przez rolników wniosków o umorzenie należności – analogicznie jak robią to w przypadku obrotu nieruchomościami rolnymi. Izby wojewódzkie, mające najlepszą wiedzę dotycząca poszczególnych przypadków bezumownego użytkowania gruntów, opiniując takie wnioski, gwarantują rzetelność i przejrzystość całego procesu, a także dysponują najlepsza wiedzą w terenie nt. użytkujących grunty.

14 maja 2015 r. popierając wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o zmianę przepisów dotyczących terminów wydawania atestów opryskiwaczy rolniczych, aby badania opryskiwaczy były przeprowadzane co 5 lat, a nie jak do tej pory co 3 lata.

15 maja 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie natychmiastowego wstrzymania sprzedaży ziemi z zasobów ANR w trybie pierwszeństwa nabycia na rzecz dzierżawców nieruchomości rolnych Skarbu Państwa , którzy korzystali już wcześniej z tego przywileju.

15 maja 2015 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, postulując m.in. o zwiększenie środków przeznaczonych na dopłatę krajową oraz środków przeznaczonych na program „Owoce w szkole”.

W dniu 27 maja 2015 r., w związku z informacją, która w dniu 16 kwietnia 2015 r. ukazała się na stronie internetowej www.ijhar-s.gov.pl w sprawie oddalenia w dniu 28 października 2014 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem o sygnaturze VI SA/Wa 2028/14 skargi jednego z producentów, dotyczącą stosowania określenia Wiejskie Pyszności w odniesieniu do produktów zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe, Zarząd KRIR zwrócił się do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisława Kowalczyka, wyrażając uznanie dla dotychczasowych działań GIJHARS kwestionującego tego typu informacje zawarte na produktach zawierających w swoim składzie dodatki do żywności oraz podzielając jego stanowisko, iż oznakowanie takie wprowadza konsumenta w błąd, sugerując specjalne właściwości środków spożywczych. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozyskując środki z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych od kilku lat promuje polską żywność (pochodzącą i wytworzoną przez rolników) poprzez różne projekty, dlatego tak ważne jest, by jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku WSA określenia „wiejski” używać w przypadku produktów wyprodukowanych przy użyciu tradycyjnych składników stosowanych do tego typu wyrobów, czyli wyprodukowanych bezpośrednio przez rolników na terenach wiejskich. W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się o dalsze monitorowanie produktów, które oznaczane są przymiotnikiem „wiejskie” w celu zapobieżenia sytuacji stosowania tej nazwy w przypadku produktów zawierających substancje dodatkowe, co stanowi naruszenie prawa żywnościowego. Zarząd KRIR podkreśli, że zauważa także próby wprowadzenia w błąd konsumentów polegające na nadużywania słowa naturalny, bez konserwantów w odniesieniu do produktów, których skład zawiera różnego typu dodatki oraz zwrócił się z prośba o interwencję GIJHARS również w tej kwestii, ponieważ jest to także duży problem dla rolników.

27 maja 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 5 maja 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Wśród tematów omawianych podczas zebrania znalazły się między innymi: wymiana poglądów z DG ENVI na temat priorytetów polityki „rozwoju obszarów wiejskich” oraz działań w dziedzinie klimatu na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu; najnowsze informacje na temat przygotowywania, przyjmowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich; omówienie kwestii uproszczeń w WPR; informacje na temat wyników działalności sieci obszarów wiejskich; instrumenty finansowe dla realizacji programów „rozwoju obszarów wiejskich”; informacje na temat planu inwestycyjnego Junckera i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich” wziął udział ekspert KRIR dr Mirosław Drygas.

W dniach 6-7 maja 2015 r. w Warszawie miało miejsce 56. Posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. W trakcie obrad przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych w tym sytuację na rynku mleka po zniesieniu kwot, stan wdrażania WPR oraz współprace w ramach Copa-Cogeca. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że 31 marca 2015 r. był ostatnim w Unii Europejskiej, kiedy obowiązywały limity produkcyjne dla mleka. Zdania na temat wprowadzanych zmian są podzielone. Koniec kwot tworzy nowe możliwości rozwoju dla niektórych producentów mleka, potencjalnie zagraża jednak egzystencji innych. Wielu ekspertów uważa, że rynek nie będzie w stanie poradzić sobie ze znacznym wzrostem produkcji i wskazują, że nieuniknione są przewlekłe spadki cen, a kolejny kryzys jest w drodze. Obecne instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej nie są wstanie zapewnić sprawiedliwego dochodu naszym rolnikom, dlatego konieczne jest opracowanie nowych narzędzi stabilizacyjnych dla nas wszystkich. Koniec systemu kwotowania mleka w połączeniu z rosyjskim embargiem na produkty rolne poważnie zdestabilizowało rynek. Obecna sytuacja jest krytyczna i wymaga natychmiastowych rozwiązań, które powinny wykorzystać zasoby rezerwy kryzysowej WPR. W spotkaniu udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Podsekretarz Stanu MRiRW Tadeusz Nalewajk. W trakcie dyskusji Minister Sawicki zapowiedział, że będzie zabiegał w Brukseli, aby pieniądze z kar pobranych od rolników trafiły na specjalny fundusz, którego celem będzie stabilizowanie sytuacji na rynkach rolnych. Izby rolnicze państw grupy wyszehradzkiej wydały komunikat, w którym m.in. wezwały Unię Europejską do ustanowienia jednolitych norm eksportowych dla wszystkich państw członkowskich w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi

6 maja 2015 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Podczas tego posiedzenia omówiono następujące tematy: Badanie „Ocena skutków stosowania się do przepisów UE w zakresie środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności dla rolników, wdrażanie nowych zasad płatności bezpośrednich i zazieleniania, przedstawienie elementów równoważnych zazielenianiu we Francji i Holandii, informacje na temat GAEC, proces uproszczenia-aktualna sytuacja i priorytety dla płatności bezpośrednich i zazieleniania oraz przygotowanie do przyszłej oceny obszarów proekologicznych. W posiedzeniu udział wziął ekspert KRIR – dr Mirosław Drygas.

W dniach 18-22 maja 2015 r. przedstawiciele izb rolniczych udali się do Francji, by zapoznać się z zasadami działania SAFER – spółek zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami rolnymi i osadnictwem wiejskim. Podczas wizyt uczestnicy mogli dokładne zapoznać się z funkcjonującym we Francji systemem obrotu ziemią w kontekście uwolnienia rynku nieruchomości rolnych w Polsce po 2016 r. W dniu 21 maja 2015 r. Prezes KRIR, Wiceprezes KRIR oraz Członek Zarządu spotkali się w Paryżu z Prezesem APCA – Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych Guy Vasseur. Po wizycie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwołał konferencje prasową, podczas której zaznaczył, że bardzo istotne jest, aby po wygaśnięciu okresu przejściowego ziemia rolna trafiła do polskich rolników. Ponadto cenne grunty rolne należy objąć ochroną, gdyż jeśli zmieni się ich przeznaczenie, nie ma możliwości ich odtworzenia. Powołując się na przykład Francji Prezes KRIR poinformował, że choć francuskie prawo pozwala na sprzedaż ziemi cudzoziemcom z całego obszaru UE, transakcje są obłożone wieloma warunkami, trudnymi do spełnienia przez obcokrajowców. Wymagane są np. co najmniej dwuletni pobyt we Francji, czy znajomość języka francuskiego.

Ponadto, odbyły się posiedzenia następujących grup roboczych Copa-Cogeca „Wołowina”, „Mleko i produkty mleczne”, „Zdrowie i dobrostan zwierząt”, „Rośliny oleiste”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 29 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com