krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w dniu 11 stycznia 2016 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się m.in.: przyjęcie uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych: w sprawie utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej oraz utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Posiedzenie KRIR było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Podsekretarzem Stanu w MRiRW - Ryszardem Zarudzkim, Zastępcą Prezesa ARiMR - Jarosławem Sierszchulskim, Zastępcą Prezesa ARR - Lucjanem Zwolakiem, Dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR - Renatą Mantur, Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KRUS - Marią Lewandowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - Anną Żornaczuk-Lubą. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020 i harmonogramu poszczególnych działań oraz wypłaty dopłat bezpośrednich. Podjęto również temat nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.

W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR. Celem spotkania było m.in. ustalenie ramowego planu działania Rady na bieżący rok, a także podsumowanie i omówienie konferencji Komisji Kobiet COPA nt.: „Jak utrzymać żywotność obszarów wiejskich zwiększając przedsiębiorczość kobiet i możliwości w rolnictwie” z dnia 18 listopada 2015 r. oraz posiedzenia Komisji Kobiet Komitetu COPA z dnia 19 listopada 2015 r., w którym brały udział przedstawicielki Prezydium Rady. Uczestniczki spotkania dyskutowały także na temat planowanej konferencji oraz omawiały sprawy organizacyjne z nią związane. Zaproszona na spotkanie Pani Elżbieta Karnafel-Wyka - Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która jest też Koordynatorem ds. równego traktowania w MRiRW, przybliżyła zebranym założenia projektów skierowanych do kobiet z obszarów wiejskich, które będą realizowane w bieżącym i przyszłym roku. Mówiła również o działalności Komitetu do spraw równego traktowania, wydawanych rekomendacjach oraz planach działania. Członkinie Prezydium wzięły również udział w III posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji.

18 stycznia 2016 r. Przewodniczący Komisji Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej zwołał pierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, która została powołana na II Posiedzeniu KRIR V Kadencji w dniu 11 stycznia 2016 roku. Komisja dyskutowała na temat projektu „ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” przekazanym do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią Pan Zbigniew Abramowicz i Zastępca Dyrektora Piotr Dyjak. Komisja wypracowała zarys Stanowiska w sprawie projektu ww. ustawy. Stanowisko zostało przyjęte w dniu 22 stycznia 2016 r. i przekazane do MRiRW jako opinia samorządu rolniczego.

W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej, zwołane przez Przewodniczącego Komisji – Ryszarda Czaickiego – Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, oprócz Członków Komisji, uczestniczyli również: przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych z MRiRW Naczelnik Ewa Domańska oraz Przewodniczący Rady MIR Powiatu Siedleckiego Janusz Krasnodębski, członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jerzy Salitra, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz Szubiński i Zastępca Przewodniczącego Rady Doradczej Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej Michał Wojewódzki.

W dniach 21-24 stycznia 2016 roku odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawa Polagra-Premiery. Targi objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych. Podczas Targów obecna ze stoiskiem była Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą, a w dniu 22 stycznia 2016 r., Krajowa Rada wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję dla rolników „Obrót ziemią rolną w Polsce – stan obecny i planowane zmiany”. Konferencja samorządu rolniczego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Wziął w niej udział Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia. Prezes Humięcki przedstawił obecny stan prawny dotyczący obrotu nieruchomościami rolnymi SP oraz wziął udział w dyskusji, udzielając odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości rolników. Główne tematy rozmów dotyczyły zasad przetargów ograniczonych oraz dzierżawy gruntów ANR. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, zwrócił uwagę na potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań z kierownictwem Agencji, ponieważ pozwalają one w atmosferze poważnej dyskusji budować wzajemne zaufanie. W drugiej części konferencji Naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariusz Drozdowski przedstawił planowane zmiany w systemie obrotu ziemią, w szczególności omawiając projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu oraz o zmianie niektórych ustaw. Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego powołanej przez KRIR, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz przedstawił uwagi, które wypracowała Nadzwyczajna Komisji do projektowanej ustawy. W dyskusji rolnicy zadawali wiele pytań odnośnie funkcjonowania systemu obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, po wejściu w życie planowanych zmian.

W dniu 27 stycznia 2016 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji prasowej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, podczas której przedstawione zostały wyniki ekspertyzy pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce”. W związku z informacją, że Komisja Europejska planuje wycofanie wielu substancji aktywnych stosowanych w ochronie roślin rolniczych i sadowniczych Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził stanowisko, które znalazło się w raporcie. Zdaniem Zarządu KRIR zabronienie przez KE stosowania substancji aktywnych prowadzi do wycofania z rynku bardzo wielu środków ochrony roślin zawierających te substancje aktywne. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla rolników ponieważ może doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji, ograniczenia plonów, pogorszenia jakości plonu. Brak tak wielu substancji może doprowadzić do niekontrolowanego napływu środków ochrony roślin o nieznanym pochodzeniu i spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 8 stycznia – I posiedzenie grupy tematycznej KSOW ds. podejścia LEADER, udział: Delegat Małopolskiej Izby Rolniczej Jan Marek Lenczowski;
 • 11 stycznia – spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków na realizację badań w rolnictwie ekologicznym w 2016 r., udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 stycznia – spotkanie członków KM PROW w sprawie działania „Usługi doradcze” w ramach PROW 2014-2020, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 12 stycznia – I posiedzenie grupy tematycznej KSOW ds. młodzieży na obszarach wiejskich, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 13 stycznia – VI Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2016 w Nadarzynie, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 13 stycznia – posiedzenie Zespołu Ekspertów ARR ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, udział: Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – Zenon Bistram;
 • 13 stycznia – posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 w MRiRW, udział: Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;
 • 20 stycznia – Noworoczna Gala Agrobiznesu, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 21 stycznia – II Posiedzenie Zespołu do spraw opracowania dokumentu programowego Pakt dla obszarów Wiejskich, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 27 stycznia – spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzejem Koniecznym w sprawie szkód łowieckich w rolnictwie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 28 stycznia – szkolenie ARiMR „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 29 stycznia – spotkanie MRiRW dotyczące wdrażania postępu biologicznego do produkcji roślinnej oraz zagadnień w zakresie opłat od rozmnożeń własnych (FSS), udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 29 stycznia – spotkanie w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 stycznia – projekt ustawy budżetowej na 2016 r., udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 stycznia – informacja MRiRW o pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 stycznia – informacja MRiRW nt. ulepszania krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 stycznia – harmonogram wdrażania PROW 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z dyskusją na III Posiedzeniu KRIR zwrócił się do GUS o przedstawienie danych dotyczących importu do UE ilości produktów rolno-spożywczych z terytorium Ukrainy za lata 2014-2015.

4 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego o udzielenie informacji o szacunkowym stanie wykonania łowieckich planów hodowlanych dla wszystkich regionów Polski za ostatni rok.

7 stycznia 2016 r. w związku z informacją, że resort rolnictwa ma zamiar przedstawić w najbliższych dniach harmonogram uruchamiania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyznaczenie terminów naborów wniosków na działania w ramach PROW 2014-2020, tak aby nie skumulowały się z I kwartale 2016 r.

7 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do MRiRW o rozważenie możliwości zmiany obowiązujących terminów stosowania nawozów naturalnych. W ostatnich latach utrzymuje się tendencja do ciepłych i długich okresów jesiennych i wczesnego rozpoczynania wegetacji - nie było więc przeszkód by stosować nawozy.

14 stycznia 2016 r Zarząd KRIR, nawiązując do dyskusji przeprowadzonej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem na spotkaniu z przedstawicielami samorządu rolniczego w dniu 30 grudnia 2015 r., zwrócił się w sprawie opłat za odstępstwo rolne odprowadzanych przez rolników na rzecz Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z zapytaniem czy jest zasadne, aby spółka z o.o., w której wspólnikami są też hodowcy zagraniczni była uprawniona do przeprowadzania kontroli u rolników, gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych, wysyłania listów i zapytań nt. zasiewów itp. Należy zastanowić się, czy to rolnicy powinni finansować postęp biologiczny i hodowlę w tym wypadku nie do końca polską. Wielu rolników ma sprawę w sądzie w tej sprawie.

14 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o włączenie przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych do udział w pracach komisji powoływanych przez resort rolnictwa.

14 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z dyskusją podczas III Posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Środowiska o przekazanie informacji o aktualnych stanie prac odnośnie ewentualnych zmian obszarów szczególnie narażonych (OSN) od 2016 r.

15 stycznia 2016 r. na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wniósł do MRiRW o nowelizację rozporządzeń dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Przekazując ocenę i propozycje w zakresie sprzedaży bezpośredniej opracowaną przez Małopolską Izbę, Zarząd KRIR zwrócił uwagę na konieczność dostosowania przepisów do niewielkich, lokalnych producentów i złagodzenia restrykcyjnych wymagań.

18 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał MRiRW stanowisko KRIR w sprawie przetargów ograniczonych, w którym stwierdza się, że ANR zagospodarowując grunty w celu powiększenia i utworzenia gospodarstw rolnych, powinna rozdysponować je w pierwszej kolejności w formie przetargów ograniczonych ofert pisemnych, na zasadach wcześniej ustalonych z Biurem Prezesa ANR.

18 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z dyskusją na III Posiedzeniu KRIR wystąpił z wnioskiem do resortu rolnictwa o zmianę przepisów krajowych i notyfikację w KE możliwości jednoczesnego korzystania przez beneficjentów „Premii dla młodego rolnika” i „Modernizacji gospodarstw” w PROW 2014-2020, taki jak to było w poprzedniej perspektywie finansowej.

18 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z III Posiedzenia KRIR, zwrócił się do MRiRW o przekazanie stanowiska resortu rolnictwa do pisma Ministra Finansów w sprawie nasilenia się zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

18 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas III Posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Rolnictwa o włączenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych do działań PROW 2014-2020.

19 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek z III Posiedzenia KRIR, wystąpił do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o włączenie przedstawicieli samorządu rolniczego do prac nad projektem nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

19 stycznia 2016 r. w związku z prośbą rolników, Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z zapytaniem, czy można korzystać obu form wsparcia: „Premia dla młodego rolnika” oraz kredyty z linii MRcsk.

19 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania, proponując m.in., aby również w odniesieniu do praw głosu, odsetek udziałów lub akcji wynosił 49% całkowitej liczby głosów.

19 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa sprzeciw wobec negatywnej kampanii spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego, której patronuje agenda rządowa, zalecającej jedzenie mięsa wieprzowego raz w tygodniu.

19 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 rok, zwracając uwagę, że niedopuszczalne jest zmienianie stawek płatności w okresie, kiedy powinny już być dokonywane wypłaty płatności za 2015 r.

21 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR mając na uwadze wniosek zgłoszony przez Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zwrócił się do MRiRW o rozważenie możliwości uproszczenia procedury zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, np. poprzez ewentualne zlikwidowanie obowiązku przedkładania faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego. W opinii samorządu rolniczego województwa łódzkiego wypłaty należnego zwrotu można byłoby dokonywać np. na podstawie nakazu zapłaty podatku rolnego.

21 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z otrzymanym wnioskiem II Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań interwencyjnych na rynku drobiu rzeźnego z powodu drastycznego spadku cen w granicach 2,8-2,9 zł/kg, które nie pokrywają kosztów produkcji, zwrócił się MRiRW o zainteresowanie się problemem i udzielenie odpowiedzi na przedstawiony wniosek.

21 stycznia 2016 r. mając na uwadze wniosek zgłoszony przez Małopolską Izbę Rolniczą oraz w związku z opracowanymi założeniami Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o podatku od hipermarketów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu rolnictwa o przekazanie informacji na temat ewentualnej propozycji takiego podatku. Zarząd KRIR popiera propozycję MIR, aby progresywność tego podatku polegała na zasadzie – im więcej sprzedaży polskich produktów, tym mniejsza wielkości podatku. Jednocześnie Zarząd KRIR zwrócił uwagę na pojawiające się obawy rolników, że w efekcie to sieci supermarketów skorzystają na wprowadzeniu przez Rząd zapowiadanego podatku - ostro negocjując obniżkę cen u swoich dostawców, czyli m.in. rolników oraz podnosząc ceny dla konsumentów ostatecznych.

25 stycznia 2016 r., w nawiązaniu do korespondencji z resortem finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie przepisów UE ustanawiających tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Finansów zwracając uwagę na fakt, dzięki któremu sadownicy mogliby być zwolnieni z obowiązku zapłaty VAT. W 2014 roku firma audytorska Deloitte przeprowadziła w imieniu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego raport porównawczy dotyczący legislacji w krajach członkowskich praktykowanej w kwestii darowizn żywności . Raport ten stwierdza, że teoretycznie zabronione jest przychylenie się do zwolnienia z podatku VAT od darowizn żywności. „Komisja rekomenduje jednak, aby w przypadku, gdy dany produkt ma rekomendowaną datę spożycia lub dany towar nie może być sprzedany z powodu jego wyglądu, wysokość podatku VAT była obliczana na stosunkowo niskim poziomie a nawet bliskim zeru”. Zatem w opinii samorządu rolniczego Rząd RP ma narzędzie dzięki któremu sadownicy mogliby być zwolnieni z obowiązku zapłaty VAT od produktów przekazanych na cele charytatywne. I to tylko od decyzji Rządu zależy, czy zechce udzielić pomocy sadownikom, i tak poszkodowanym przez rosyjskie embargo.

25 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, zwracając m.in. uwagę, że wprowadzona zmiana może spowodować wzrost ilości gruntów niezagospodarowanych, ugorowanych.

25 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa opinię do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP opracowaną przez Nadzwyczajną Komisję Problemową do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego utworzoną przez KRIR.

26 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do MRiRW o rozważenie możliwości zmiany przepisów regulujących przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu 2 Ochrona gleb i wód w większej niż dotychczas części województwa łódzkiego.

27 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska stanowisko Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego przy KRIR w sprawie ustawy Prawo łowieckie.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 12 stycznia 2015 r. w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie polskich organizacji rolniczych będących członkami Komitetów Copa-Cogeca na temat ewentualnej możliwości otwarcia rozmów bilateralnych pomiędzy Federacją Rosyjską a poszczególnymi krajami UE co do sprzedaży/eksportu wieprzowiny do Rosji. Podczas spotkania, któremu przewodniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, polskie organizacje opowiedziały się za zdecydowanym sprzeciwem wobec tego porozumienia. 21 grudnia 2015 r. Rządy Państw UE w procedurze pisemnej zatwierdziły decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji i będą one obowiązywały o pół roku dłużej – do końca lipca br. Decyzja o przedłużeniu restrykcji gospodarczych została podjęta jednomyślnie – żaden z krajów członkowskich UE nie wyraził sprzeciwu. Dlatego też, jakiekolwiek negocjacje w tym zakresie są niedopuszczalne. Tym bardziej Copa-Cogeca nie powinna wyrażać takiego stanowiska na zewnątrz. Ponadto, uczestnicy spotkania odbyli dyskusję na temat pogarszającej się sytuacji unijnego sektora wieprzowiny. Ze względu na specyfikę rynku wieprzowiny, w którego system wpisane jest nieuniknione opóźnienie w dostosowaniu sektora hodowlanego do spadku popytu na tusze wieprzowe, unijna produkcja świń wzrosła, podczas gdy dobrze do tej pory funkcjonujący eksport poważnie się zmniejszył na skutek utraty Rosji jako rynku eksportowego. Jak słusznie zauważa Komisja Europejska, rynek funkcjonuje obecnie pod ciągłą presją cenową, która utrzymuje się stale, zamiast jak zazwyczaj, występować cyklicznie. Od połowy sierpnia 2015 r. średnie ceny rynkowe notowane w Unii utrzymują się poniżej progu referencyjnego określonego w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze wieprzowiny. Na terenie Polski spadek cen jest bardziej drastyczny. Pomimo instrumentów, które do tej pory zastosowała KE, sytuacja na rynku nadal jest trudna i w dalszym ciągu zagraża stabilności finansowej wielu gospodarstw. Dlatego też, polskie organizacje postanowiły zwrócić się z wnioskiem do Copa-Cogeca o wystąpienie do Komisji o wyasygnowanie dodatkowej puli pomocy UE - poza środkami WPR, na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, która pozwoliłaby na podjęcie dalszych kroków w celu przywrócenia równowagi rynkowej i spowodowania wzrostu cen żywca. W spotkaniu w Biurze KRIR udział wziął także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, a także Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Minister poinformował organizacje, że jednolity kierunek organizacji członkowskich i Rządu na forum UE może przynieść efekty. Tego samego dnia zostało przygotowane pismo polskich organizacji rolniczych, w którym przekazano stosowne stanowisko w tej sprawie do Copa-Cogeca.

Ponadto, odbyły się posiedzenia grup roboczych „Ziemniaki” i „Wino” w Sekretariacie Copa-Cogeca z udziałem przedstawiciela KRIR oraz konferencja pt. "Projektowanie modelu strategicznego podejścia do badań i innowacji w dziedzinie rolnictwa UE".

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projekty aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com