KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej, które odbyło się 4 kwietnia 2016 r.

zwołane przez Przewodniczącego Komisji – Ryszarda Czaickiego. W posiedzeniu uczestniczyli również: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych z MRiRW Marian Borek, główny specjalista z Departamentu Rynków Rolnych Maciej Fedak i główny specjalista z Departamentu Rynków Rolnych Joanna Łątkowska, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Krystian Popławski, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz Szubiński, Przewodniczący Rady MIR Powiatu Siedleckiego Janusz Krasnodębski, członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jerzy Salitra. Komisja omówiła bieżącą sytuację makroekonomiczną. Członkowie Komisji zapoznali się ze stanem prac nad ustawą o handlu detalicznym produktami pochodzącymi z gospodarstwa rolnego oraz omówili ewentualne propozycje rozwiązania MRiRW, które miałby powstrzymać kryzys na rynkach rolnych.

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pt. „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”, która jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w posiedzeniu wzięli m.in. Minister Wojciech Kolarski oraz Doradca Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, koordynator sekcji „Wieś, rolnictwo” NRR, a także m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie, przedstawiciele agencji rolnych oraz przede wszystkim przedstawiciele rolników - przewodniczący stowarzyszeń i związków zawodowych rolników. W posiedzeniu Rady udział wziął również Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej – Grzegorz Leszczyński.

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Rolno- Spożywczej Słowackiej Izby (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) i Rolniczej Izby Republiki Czeskiej (AKČR) spotkali się na 60 posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej (V4) w Czajowicach (Polska). Podczas spotkania przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili m.in. aktualną sytuację na rynkach rolnych oraz wpływ rosyjskiego embarga. Sytuacja rolników i przedsiębiorstw rolniczych jest bardziej skomplikowana przez obniżkę cen głównych produktów rolniczych takich jak pszenica, jęczmień, rzepak i burak cukrowy. W połączeniu z utrzymującą się dramatyczną sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny, zdaniem przedstawicieli V-4 ten rok będzie bardziej trudny dla jeszcze większej liczby rolników w całej UE. W posiedzeniu izb rolniczych V-4 udział wziął Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki oraz delegat do KRIR Marek Lenczowski.

W odpowiedzi na wniosek Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza i Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli rolników – przedstawicieli przetwórców i przedstawicieli sieci handlowych, w dniu 21 kwietnia 2016 r. w resorcie rolnictwa zostało zorganizowane spotkanie, celem którego była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Wzięła w nim udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik. Samorząd rolniczy reprezentował Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Dyskutowano na temat możliwości wdrożenia rozwiązań prawnych regulujących relacje w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych, za czym opowiadała się większość uczestników spotkania, szczególnie ze strony rolników i przetwórców. Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski zgłosił akces udziału przedstawiciela samorządu rolniczego w pracach zespołu roboczego. Podkreślił również konieczność jak najszybszego stworzenia przepisów regulujących łańcuch dostaw, z uwagi na bardzo trudną sytuację w jakiej obecnie znajdują się polscy rolnicy, która spowodowana jest nadprodukcją artykułów rolno-spożywczych w Europie.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 kwietnia – spotkanie z delegacją hodowców drobiu z Anglii, na czele z p. Charlsem Bourns – Przewodniczącym Grupy Roboczej COPA „Jaja i drób”;
 • 5 kwietnia – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami Rady Powiatu Rawskiego, udział: Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR;
 • 11 kwietnia – seminarium nt. „TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej gospodarki”;
 • 11 kwietnia – spotkanie organizacyjne Rady Programowej Centralnych Targów Rolniczych;
 • 14-15 kwietnia – Konferencja pn. „Rolnictwo Pomorza Zachodniego – wyzwania i problemy na tle nowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, udział: Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński;
 • 18 kwietnia – spotkanie w sprawie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 18 kwietnia – drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 kwietnia – spotkanie polskich organizacji rolniczych – członków COPA COGECA, udział: członkowie Zarządu KRIR;
 • 20 kwietnia – spotkanie Zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 20 kwietnia – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 23 kwietnia – rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2015”, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 24 kwietnia – Wybory Chłopa Roku 2016, udział: Członek Zarządu KRIR Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman;
 • 25 kwietnia – Spotkanie Zespołu ds. Paktu dla obszarów wiejskich, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 kwietnia – projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, udział: Prezes Zarządu KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 kwietnia – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich – propozycje rozwiązań problemów związanych z energią odnawialną na obszarach wiejskich – głos partnerów społecznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 kwietnia – informacja MRiRW na temat monitoringu realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, przewidywanych zmian oraz wypracowanie propozycji Polski dotyczących zmian WPR w ramach Przeglądu WPR i PS w 2016 r., udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 kwietnia – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 kwietnia – rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli realizacji zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 kwietnia – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 13 kwietnia – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 kwietnia – informacja MRiRW o: sytuacji na rynku owoców miękkich, realizacji przez przez Polskę planu naprawczego w zakresie uznania grup producenckich owoców i warzyw oraz zadaniach i funkcjonowaniu Centralnej Biblioteki Rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 kwietnia -  Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385), udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 kwietnia:

- I. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski.

-II. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.

- III. Rozszerzenie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283).

- IV. Dyskusja nad zagrożeniami dla terenów rolniczych wynikającymi z nowo budowanych Kopalni Odkrywkowych węgla brunatnego w Tomisławicach i Ościsłowie.

Udział Prezes Zarządu KRIR Wiktor Szmulewicz;

 • 28 kwietnia - Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druki nr 356 i 422), udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli również
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 kwietnia – Rozpatrzenie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 292, 363 i 363-A), udział: Prezes Zarządu KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 12 kwietnia – informacja MRiRW na temat proponowanej reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 kwietnia – Informacja MRiRW na temat aktualnych działań podejmowanych przez ARiMR, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR ponownie zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozpoczęcie działań legislacyjnych w zakresie zwolnienia rolników i sadowników z obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych

4 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z wnioskiem w indywidualnej sprawie uznania Macieja Busłowicza za „młodego rolnika”.

5 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

6 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się o opinię dotyczącą Przedsiębiorstwa Rolniczego „Głogus” Spółka z o.o. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

6 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ryszardowi Zarudzkiemu Podsekretarzowi Stanu w MRiRW pismo Pomorskiej Izby Rolniczej zawierające najistotniejsze problemy oraz zagadnienia poruszane podczas spotkania w Gdańsku w dniu 9 marca 2016 r. o udzielenie odpowiedzi na zapytania pomorskiego samorządu rolniczego.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR mając na uwadze wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odnośnie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 804) odnośnie wymogu zamieszkania rolnika prowadzącego gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat w gminie na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, zwrócił się Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jarosława Sachajko Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa - w ocenie Zarządu KRIR należałoby rozważyć zmianę tego zapisu, który pozwalałby na lokalizacje gospodarstwa domowego nie tylko w pobliżu gospodarstwa rolnego. Zmiana tego przepisu gwarantowałaby rolnikom prawo wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

13 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie udzielenia odpowiedzi na wątpliwości rolników z woj. opolskiego dotyczących przyznania pomocy na scalenia gruntów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach PROW 2014-2020.

13 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW odnośnie projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz zmianie niektórych ustaw z następującymi wątpliwościami:

 1. Czy rolnik indywidualny, prowadzący już gospodarstwo od ponad 5 lat, aby nabyć ziemię będzie musiał posiadać wykształcenie rolnicze?
 2. Czy rolnik indywidualny może kupować ziemię poza swoją gminą lub gminą sąsiednią?

Ponadto, Zarząd KRIR złożył wniosek, aby wprowadzić przepis ww. projekcie ustawy dotyczący możliwości dziedziczenia przez dzieci rolnika siedliska użytkowanego przez rolnika, który oddał ziemię na rzecz Skarbu Państwa za emeryturę w KRUS lub możliwość skorzystania przez takich emerytowanych rolników z prawa zasiedzenia.

13 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Samorząd rolniczy zawnioskował wykluczenie możliwości tworzenia jednego stanowiska pomiarowego, ponieważ punkty pomiarowo-kontrolne powinny znajdować się w kilku miejscach, co zmniejsza ryzyko błędnych wyników badań.

13 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017. Samorząd rolniczy odnośnie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej przeznaczonej na ten cel, zaproponował zwiększenie kwoty do poziomu 145 mln zł wnioskowanej przez podmioty uczestniczące w programie „Mleko w szkole” na rok szkolny 2015/2016, co pozwoli na zwiększenie liczby placówek i liczby uczniów biorących udział w Programie, jak również pomoże branży mleczarskiej w zagospodarowaniu skupionego surowca.

14 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR wyraził swoje niezadowolenie w piśmie skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło w związku z nie włączeniem samorządu rolniczego do konsultacji projektu ustawy „Prawo wodne”. Pismo zostało przekazane również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

14 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej   na wyposażenie, tworzenie zaplecze B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zarząd KRIR zwrócił m.in. uwagę, że możliwość wykorzystania w pewnym stopniu do celów komercyjnych, np. aparatury do badań zakupionej w ramach Programu, jest dobrym pomysłem, bo zapewnia efektywniejsze jej wykorzystanie.

14 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Samorząd rolniczy uważa, że zaproponowane w projekcie zmiany, mimo iż idą w dobrym kierunku, są mocno niewystarczające. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby zmienić samą metodologię szacowania strat, bo obowiązująca obecnie metoda nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym, a więc niskiego, wyjściowego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji roślin, co ma istotny wpływ na wystąpienie suszy w późniejszym okresie. Poza tym zaproponowane w projekcie rozporządzenia zwiększenie ilości stacji i posterunków meteorologicznych w kraju o zaledwie 93 stacje w stosunku do ubiegłego roku (było 354) jest mocno niewystarczające. Zdaniem izb rolniczych w celu zwiększenia dokładności szacowania klimatycznego bilansu wodnego punkty monitorujące opady powinny znajdować się w każdej gminie. Tylko taka ilość punktów pomiaru w sposób realny odzwierciedliłaby rozkład opadów w czasie wegetacji, a to przełożyłoby się na wiarygodny obraz suszy w regionie. Ponadto samorząd rolniczy zauważa, że w załączniku do projektowanego rozporządzenia przedstawiającego wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb nie uwzględniono trwałych użytków zielonych, które są przecież podstawową bazą dla produkcji pasz dla zwierząt. Nie skorygowano też zalecanych upraw dla gleb najlżejszych, które to gleby są najbardziej wrażliwe na suszę.

18 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW pismo, w którym poruszył kwestię wyłączenia spod działania przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz zmianie niektórych innych ustaw Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz z prośbą o odniesienie do artykułu z dziennika Gazeta Prawna o przykładach obejścia ww. ustawy. W związku z tym Zarząd złożył wniosek o pilną nowelizację ww. ustawy.

18 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Andrzejowi Dudzie Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej przekazał powyższe uwagi i spostrzeżenia do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz zmianie niektórych innych ustaw.

18 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej o rozpatrzenie propozycji oceny strat w gospodarstwie według potencjałów.

19 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał i poparł pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Andrzeja Szweda-Lewandowskiego Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska w sprawie sytuacji bobra w Polsce.

19 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o szkodach łowieckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zarząd KRIR ocenił, że projekt ustawy mieści się pomiędzy uregulowaniami kwestii odszkodowań łowieckich obowiązującymi w aktualnej ustawie Prawo łowieckie, a projektami nowelizacji ustawy zgłaszanymi przez Rząd, PiS i Kukiz 15 na przełomie 2015 i 2016 r. Jednak nie rozwiązuje on całościowo kwestii dotyczących gospodarki łowieckiej i szkód łowieckich. Wśród uwag samorządu rolniczego znajdował się postulat dotyczący szacowania szkód łowieckich przez niezależne komisje. Kolejną zgłoszoną uwagą było wykreślenie sformułowania „w bezpośrednim sąsiedztwie lasu” przy wyłączeniu z rekompensaty finansowej szkód wyrządzonych w płodach rolnych złożonych w sterty, stogi i kopce. Sprawą, na którą nie może się zgodzić samorząd rolniczy jest przepis, w którym właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych lub użytkownicy obwodów rybackich powinni zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami. Znaczącym brakiem występującym w tym dokumencie jest pominięcie kategorii szkód likwidowanych z urzędu wyrządzanych przez zwierzynę łowną w lasach i uprawach leśnych należących do prywatnych właścicieli.

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł propozycje uregulowania zwiększenia zakresu informacji o wprowadzanych do sprzedaży produktach spożywczych i przekazał do MRiRW swoje uwagi. Samorząd rolniczy zaproponował wprowadzenie ogólnokrajowego programu walki z tzw. „żywnością śmieciową” oraz stworzenie przepisów w zakresie wymagań jakościowych dla produktów branży mięsnej.

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia W sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015 – 2018. Wątpliwości samorządu rolniczego budzi skrócenie w stosunku do obecnej wersji Programu z 3 miesięcy do 75 dni od dnia wejścia w życie zmiany Programu, możliwości składania wniosków, o którym mowa w art. 57g ust.7 ustawy.

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę m.in. na kryterium oceny wysokości podstawowych dochodów gminy oraz kryterium średniej stopy bezrobocia w powiecie. Przekazał również uwagi Wójta Gminy Bielsk Podlaski oraz Burmistrza Zabłudowa, które wpłynęły do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł i przekazał do MRiRW wnioski z Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 18.03.2016 r. w sprawie: restrukturyzacji HZZ Knyszyn Sp. z o.o.; sytuacji na rynku trzody chlewnej; przywrócenia dopłat eksportowych na rynki spoza UE; uruchomienie cukrowni na terenie woj. podlaskiego na terenach po byłej cukrowni w Łapach; wsparcie działań związanych w melioracjami; podjęcie działań do stworzenia systemu zastępstw w rolnictwie oraz zmiana przepisów w zakresie wypłat zasiłków chorobowych dla rolników; nie rozszerzanie OSN;

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poprał i przekazał do MRiRW wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odnośnie włączenia instalacji nawadniających do „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł i przekazał do Ministerstwa Środowiska wnioski z Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 18.03.2016 r. w sprawie: wprowadzenia rozwiązań ułatwiających gospodarowanie rolnikom na terenach objętych ochroną; wyłączenie z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatności tzw. pakiety przyrodnicze; zmniejszenie populacji bobrów i zniesienie moratorium na odstrzał łosi; włączenie do odszkodowań podlegających Skarbowi Państwa szkód wyrządzanych przez żurawie, gęsi oraz ptaki krukowate; zwolnienie rolników z ponoszenia opłat za wydanie zezwolenia na czynności związane m.in. z usuwaniem tam bobrowych;

20 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie trudnej sytuacji i konieczności podjęcia interwencji na rynku mleka z dnia 11 kwietnia 2016 r. i poprosił MRiRW o rozpatrzenie postulatów stanowiska.

21 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do Departamentu Rynków Rolnych MRiRW treść umów, jakie zawierane są z rolnikami w ramach tzw. tuczu nakładczego.

22 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW wnioski z drugiego posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej, z prośba i ich przeanalizowanie i rozważenia możliwości ich realizacji i uwzględnienia ich podczas prac legislacyjnych.

25 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł i przekazał do Ministerstwa Środowiska pismo Polskiego Towarzystwa Rybackiego z dnia 19.04.2016 r. jednocześnie wyrażając swoje oburzenie brakiem włączenia samorządu rolniczego w proces konsultacji ustawy „Prawo wodne”.

25 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR wyraził w piśmie do MRiRW poparcie dla wniosku Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczący składania przez przyszłych beneficjentów programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” dokumentów przedłużających umowę dzierżawy gruntów rolnych.

25 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z pismem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Pani Premier Beaty Szydło, zwrócił się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o uwzględnienie w pakiecie dla obszarów wiejskich programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji WFOŚiGW. Pismo zostało przekazane do wiadomości do MRiRW.

25 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z pismem Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 18 kwietnia 2016 r. dotyczącym braku możliwości zorganizowania przez rolnika stażu dla osoby bezrobotnej – poparł wniosek odnośnie zmiany przepisów w tym zakresie i przekazał go do Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Środowiska w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, by w art. 46b, ust 5, pkt.2 należy dodać zapis regulujący wykształcenie rzeczoznawcy z zakresu ustalania i szacowania szkód łowieckich, wprowadzając regulację pozwalającą rzeczoznawcy legitymować się wykształceniem nie tylko wyższym rolniczym, ale również studiami podyplomowymi z zakresu ustalania i szacowania szkód łowieckich lub wykształceniem średnim z kilkuletnim doświadczeniem samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW i poprosił o analizę wniosek zgłoszony przez Komisję do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich – komisję problemową Podkarpackiej Izby Rolniczej, dotyczący rzetelnego informowania kupujących o pochodzeniu żywności.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu zarządzania Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski. Samorząd rolniczy zaproponował poszerzenie składu ww. Zespołu o przedstawiciela MRiRW i zauważył, że produkty rolne oraz wyroby przemysłu rolno-spożywczego miały znaczący udział w eksporcie na teren Federacji Rosyjskiej. To głównie producenci tych produktów najbardziej odczuli skutki wprowadzanych ograniczeń, dlatego udział przedstawiciela resortu rolnictwa w pracach Zespołu jest jak najbardziej uzasadniony.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR realizując wniosek Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR zgłoszony 4 marca 2016 r. zwrócił się do MRiRW o wydelegowanie stałego przedstawiciela Ministerstwa do współpracy z Radą ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR poparł i przekazał do MRiRW wniosek z Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczący uruchomienia wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

26 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy zauważył, że w projekcie nie sprecyzowano jaki towar rolnicy mogą oferować oraz zwrócił uwagę na to, że gminy wynajmują plac targowy podmiotowi gospodarczemu, który ustala stawki opłat. Zdaniem samorządu rolniczego projekt powinien zawierać zapis o akceptacji tych stawek przez Gminę.

27 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Konstantego Radziwiłła Ministra Zdrowia, Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosława Sachajko Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Bartosza Arłukowicza Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia podkreślając, że z dużym niepokojem przygląda się publicznym wypowiedziom przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym szczególnie dotyczy to terenów wiejskich.

27 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło w związku z trwającymi pracami nad poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 443) o zwolnienie z opłaty składki, o którym mowa w rozdziale 4, Art. 21, aby obejmowało odrębne liczniki w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego.

27 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR w związku z pracami Zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, złożył wniosek do MRiRW, aby przy nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego uwzględnić w zmienianych przepisach pracowników izb rolniczych tak, żeby mogli korzystać z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego.

27 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do MRiRW o jak najszybsze doprowadzenie do zmian w metodologii szacowania strat w rolnictwie w związku z aktualną sytuacją klimatyczną i dużym prawdopodobieństwem wystąpienia w niektórych regionach kraju suszy, podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

27 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW pismo Podkarpackiej Izby Rolniczej w zakresie stworzenia przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla produktów branży mięsnej z wnioskiem o wykorzystanie propozycji w ww. w pracach legislacyjnych.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Wśród tematów podjętych podczas zebrania znalazły się: wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących grupy roboczej; informacje na temat komitetów doradczych w sektorze ryb; unijne polityki w zakresie rybołówstwa; informacje na temat pasz leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Adam Michaś- Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: aktualne informacje na temat WPR; doświadczenia po roku od wprowadzenia w WPR obowiązku zazieleniania. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. W porządku obrad znalazły się następujące tematy: dobrostan zwierząt; sytuacja rynkowa branży mięsa wieprzowego; perspektywy rynkowe i dostęp do rynku; kwestie weterynaryjne. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął Jerzy Salitra.

W dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. W porządku obrad znalazły się: wymiana poglądów z panią Evelyn Nguleką, przewodniczącą Światowej Organizacji Rolników (WFO); dyskusja z panią Marią De Los Angeles Benitez Salas, DG Agri, na temat handlu międzynarodowego; dyskusja na temat sprawozdania finansowego Copa-Cogeca za rok 2015; przyjęcie „Wizji strategicznej Komisji Kobiet na rzecz promowania statusu rolniczek; przyjęcie stanowiska Copa-Cogeca na temat systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych (RPAS); wymiana poglądów na temat sytuacji na rynku i w handlu międzynarodowym; projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie nowych technik hodowli; kampania komunikacyjna Copa-Cogeca na rzecz branży hodowlanej; przygotowania do Kongresu Europejskich Rolników w Grecji w październiku 2016 roku. Z ramienia KRIR w spotkaniu wziął udział Delegat do KRIR Robert Nowak.

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego ds. „owce i kozy”. Dotyczyło prognoz rynku owiec i kóz na 2016 i 2017 rok (produkcja, konsumpcja, ceny i inne czynniki). Z ramienia KRIR w spotkaniu udział wziął Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski.

Ponadto, odbyły się posiedzenia następujących grup roboczych z udziałem przedstawiciela KRIR:

 • 11 kwietnia – spotkanie uzgodnieniowe, organizowane przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska na najbliższe posiedzenie Grupy Roboczej COPA „Wieprzowina” i Grupy Dialogu Obywatelskiego KE ds. produkcji zwierzęcej – wieprzowina, udział: Członek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jerzy Salitra;
 • 14 kwietnia – spotkanie uzgodnieniowe, którego celem było wypracowanie stanowisk na najbliższe posiedzenia Grup Roboczych Copa oraz Dialogu Obywatelskiego KE dot. grup „Wołowina i cielęcina” oraz „Mleko i produkty mleczne”; udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych (wykaz w załączeniu).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com