KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 10 maja 2016 r. w Warszawie. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad Krajowej Rady znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego KRIR oraz sprawozdania z działalności KRIR za 2015 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2015 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Uchwałę przyjęto z jednym głosem przeciwnym i jednym wstrzymującym się od głosu. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o projekcie ustawy Prawo wodne.

Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy Prawo wodne nie został przekazany do konsultacji Krajowej Radzie Izb Rolniczych reprezentującej rolników. Dopiero po interwencji, projekt został poddany szerszym konsultacjom, choć wpłynął do opinii z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie z Ministerstwa Środowiska z bardzo krótkim terminem do zgłoszenia uwag. Projektowane przepisy nowelizowanej ustawy w znaczący sposób wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych i bezpośrednio przełożą się na znaczne zwiększenie kosztów produkcji płodów rolnych. W wyniku dyskusji członkowie KRIR jednogłośnie opowiedzieli się przeciw objęciu całego kraju OSN bez wcześniejszego przeprowadzenia badań gleb i wód na koszt budżetu państwa i szerokiej kampanii informacyjnej dla rolników oraz stworzenia programów pomocowych w celu dostosowania gospodarstw do nowych zwiększonych wymogów. Obecnie nie ma jednoznacznych wyników badań gleb potwierdzających, że to gospodarstwa rolne są źródłem skażenia wód czy gleb, co byłyby podstawą do wprowadzenia na terytorium całego kraju programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotanów pochodzenia rolniczego. Polska jest zróżnicowana rolniczo i tylko odpowiednio przeprowadzone badania i monitoring środowiska mogą wskazać obszary na których faktycznie należy wprowadzić programy.

W dniu 4 maja 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku. Spotkanie było odpowiedzią na wystąpienie Zarządu KRIR do Ministerstwa Rozwoju w sprawie obniżki cen oleju napędowego oraz gazu, co nie przekłada się na tendencje cen na rynku nawozowym i środków ochrony roślin powodując coraz częstsze korzystanie przez rolników z nawozów importowanych, a nie zaopatrywania się u polskich producentów. W spotkaniu oprócz Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, a także zakładów nawozowych . Podczas spotkania omówiona została prezentacja „Tendencje ma rynku cen nawozów” przygotowaną przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Następnie, podczas dyskusji, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz omówiono kwestie czynników, które składają się na koszty produkcji nawozów i środków ochrony roślin, a co za tym idzie przekładają się na ich ceny. Zwrócono również uwagę na aspekt regulacji prawnych obowiązujących w tej dziedzinie w Europie, które są najbardziej restrykcyjne w porównaniu do reszty świata. Dyskutowano na temat możliwości skrócenia łańcucha dostaw, rozszerzenia przez zakłady nawozowe widełek wolumenu partii odbioru w celu powiększenia grona bezpośrednich odbiorców nawozów. Ustalono również, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie kolejne spotkanie z udziałem dystrybutorów nawozów.

W dniu 5 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) zorganizował konferencję pt. „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”. Uczestnicy - przedstawiciele samorządu rolniczego w/w konferencji dotyczącej diagnozy problemów polskiego rolnictwa oczekiwali propozycji konkretnych rozwiązań wskazanych problemów w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach rolnych, w tym rynku mleka i wieprzowiny. Do Sali Kolumnowej Sejmu RP przyjechało wielu rolników z całego kraju, mając nadzieję na uzyskanie informacji na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych. Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęli natomiast tematy wystąpień na konferencji, np.: Skażenie ukryte w żywności, Ludobójstwo na talerzu, Siny płyn zwany mlekiem. W efekcie konferencja sprowadziła się do przedstawienia nieprawdziwych informacji nt. rzekomej szkodliwości polskich produktów rolnych. Szkalowanie polskiej żywności, a co za tym idzie polskich rolników w naszej opinii jest niedopuszczalne, szczególnie, że Polska jest znaczącym eksporterem żywności – w 2015 r. wynosił on 23,6 mld euro – a sytuacja na rynkach rolnych jest obecnie bardzo trudna. Polskie produkty spożywcze - dzięki wiedzy i pracy rolnika, technologii i nowoczesnemu wyposażeniu zakładów przetwórstwa - zdobywają nowe rynki unijne i światowe. Polska żywność jest doceniana za swą jakość, walory smakowe, zdrowotne i ekologiczne - nasi rolnicy długo pracowali na taką opinię. Dlatego też, sygnatariusze w/w pisma wyrazili głęboki sprzeciw wobec takiego typu tematyce podejmowanej przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mając na uwadze powyższe, w imieniu polskich producentów rolnych, samorząd rolniczy wraz z innymi organizacjami rolniczymi zwróciły się z wnioskiem o interwencję w tej sprawie do Rządu RP.

9 maja 2016 r. na zorganizowanej w Warszawie konferencji prasowej Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie, w tym reakcji samorządu rolniczego na zorganizowaną w dniu 5 maja 2016 r. konferencję Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”. Prezes KRIR powiedział, że w rolnictwie widoczne są już pierwsze symptomy suszy i jeśli sytuacja się nie zmieni, jej skutki mogą być gorsze niż rok temu. Zwrócił uwagę, że uprawy weszły w okres wegetacji praktycznie bez zapasów wody i w części Polski środkowej, zwłaszcza Mazowsza zachodniego i północnego, Kujaw i Wielkopolski już dziś występuje ogromna susza, a skutki mogą być o wiele większe niż w zeszłym roku.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 10 maja – spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP, udział: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz;
 • 11 maja – posiedzenie Zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, udział: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz;
 • 13 maja – konferencja „Zrównoważona umowa o wolnym handlu TTIP. Nowe otwarcie w stosunkach transatlantyckich”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 24 maja – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 25 maja – konferencja „Reforma systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce”, Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz;
 • 27 maja – jubileusz 90-lecia Litewskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 10 maja – informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez ARR, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 maja – informacja na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 maja – informacja na temat priorytetów KE w zakresie zdrowia i ochrony żywności z udziałem Komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 maja – omówienie zakresu regulacji projektu ustawy o spółdzielczości rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 maja – informacja na temat stanu prac nad pakietem dla obszarów wiejskich, udział: Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz;
 • 19 maja – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

W dniu 4 maja Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko odnośnie rozwiązań proponowanych przez MRiRW do projektu ustawy Prawo wodne, oraz uwagi do ww. projektu. Samorząd rolniczy stwierdził, że melioracje wodne (szczegółowe) stanowią bardzo ważny element produkcji rolnej, natomiast nie są najważniejsze z punktu widzenia całej gospodarki wodnej i wyraził stanowisko, że należy utrzymać oddzielny system finansowania zadań z zakresu wykonania urządzeń melioracji wodnych oraz należy zapewnić możliwość finansowania tych zadań także ze środków będących w dyspozycji PGW Wody Polskie, a także organem wyższego stopnia od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach wykonania urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa powinien być minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Niemniej jednak – nie to jest dla rolników najważniejsze w projektowanych przepisach ustawy Prawo wodne, a najważniejsze niewiarygodnie wysokie opłaty za wodę wykorzystywaną w rolnictwie i rybactwie oraz objęcie OSN całego kraju.

W odpowiedzi na wniosek Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych dotyczący wyznaczenia stałego przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do współpracy z Radą w dniu 4 maja 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że stałym przedstawicielem MRiRW będzie Pani Elżbieta Karnafel-Wyka, naczelnik wydziału w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, a także pełnomocnik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw równego traktowania.

6 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „ na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Samorząd rolniczy zauważył m.in., że należy rozważyć, czy osoby (beneficjenci), które korzystały już z działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych" w programie PROW 2004-2006 i zobowiązały się osiągnąć współczynnik ESU na poziomie 10, a następnie tego wskaźnika nie osiągnęły, powinny mieć możliwość skorzystania ponownie z podobnego programu jakim jest „Restrukturyzacja małych gospodarstw".

Dnia 6 maja 2016r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przesłał uwagi do Ministra Środowiska, Pana Jana Szyszko do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zdaniem samorządu rolniczego w ww. rozporządzeniu należy uregulować szkody wyrządzone przez takie gatunki zwierząt jak: gęś zbożowa, muflon, kormoran czarny, żurawie, łabędzie, gęsi, kormorany i czaple. Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w uprawach rolnych, a rolnikom nie przysługują odszkodowania.

11 maja 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie ujednolicenia zasad kwalifikacji upraw uznawanych w związku z koniecznością dywersyfikacji oraz w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego zwrócił się do MRiRW o przyjęcie interpretacji odnośnych przepisów, która nie będzie krzywdząca dla rolników.

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu rolników, którzy zgłaszają do samorządu rolniczego problem związany z prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowaniem powodującym wykluczenie ich z systemu płatności za 2015 r. w związku z niespełnieniem definicji rolnika aktywnego zawodowo. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że rok 2015 przyniósł wiele zmian w systemie przyznawania płatności bezpośrednich. Jedna z nich była związana z wdrożeniem do naszego obowiązku prawnego art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1307 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dot. płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przepis ten znalazł odbicie w naszej ustawie i rozporządzeniu, a także w formularzu wniosku i instrukcji do jego wypełnienia.

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informując, że w dniu 5 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja zorganizowana przez Pana Jarosława Sachajko (Kukiz’15), Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”. Samorząd rolniczy przekazał informacje, że uczestnicy konferencji Przewodniczącego Komisji RiRW Sejmu RP Jarosława Sachajko (Kukiz’15) pt. jw. dotyczącej diagnozy problemów polskiego rolnictwa oczekiwali propozycji konkretnych rozwiązań wskazanych problemów w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach rolnych, w tym rynku mleka i wieprzowiny. Zdaniem samorządu rolniczego możliwe skutki tej konferencji, sprowadzającej się do przedstawienia nieprawdziwych informacji na temat rzekomej szkodliwości polskich produktów rolnych, mogą być bardzo niekorzystne, mogą zaszkodzić również wytężonym działaniom resortu rolnictwa i polskich placówek dyplomatycznych na rzecz pozyskania nowych rynków zbytu dla polskich artykułów rolno-spożywczych.  W związku z powyższym, samorząd rolniczy zawnioskował do Ministra podjęcie odpowiednich kroków w tej kwestii i przekazał w załączeniu tematy wystąpień.

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd KRIR, popierając postulaty Podlaskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Przewodniczących Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska o niezwłoczne przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie (druk sejmowy 219 i 324). Najważniejsze postulowane zmiany to: szacowanie szkód łowieckich przez niezależnego rzeczoznawcę w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody; wypłata odszkodowań z Funduszu Odszkodowawczego oraz rozszerzenie listy gatunków, za które wypłacane są odszkodowania o ptaki powodujące szkody.

13 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Izby rolnicze z zadowoleniem przyjęły zmianę ww. przepisów rozporządzenia. Zarząd KRIR zwracał się w tej kwestii do Ministra wnioskując o pilną interpretację niejasnych przepisów, w celu uniknięcia konieczności zwracania przez młodych rolników otrzymanej już premii już w na początku grudnia ubiegłego roku.

W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 2016 r. W związku z wniesieniem do Marszałka Sejmu przez Klub Kukiz’15 w dniu 5 maja 2015 r. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec nieprzemyślanej zmiany ustawy o izbach rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo zaprotestowała wobec złożenia tak przygotowanego projektu, nie poprzedzonego żadnymi konsultacjami z samorządem rolniczym – czyli podmiotem, którego projekt dotyczy. Zdaniem Krajowej Rady niedopuszczalne jest proponowanie tak fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu organizacji, bez poprzedzenia ich szczegółową analizą skutków i konsekwencji ich wprowadzenia. Samorząd rolniczy podkreślił, że po 20-letniej działalności widzi potrzebę nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w kierunku poszerzania jego kompetencji, a nie w zakresie proponowanym przez klub Kukiz’15. Wobec powyższego, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała, w przypadku dalszych prac nad projektem, o negatywne stanowisko Rządu do poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw oraz szczegółową i merytoryczną dyskusję na temat wprowadzania zwłaszcza tak znaczących zmian do funkcjonowania samorządu rolniczego.

16 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw przekazuję uwagi samorządu rolniczego. Zdaniem samorządu rolniczego rygorystyczne rozwiązania zaproponowane w projekcie mogą zaszkodzić polskim gospodarstwom rolnym, gdyż w konsekwencji znacznie zmniejszą liczbę pracowników sezonowych, zwłaszcza tych zza wschodniej granicy, zatrudnianych przez polskich rolników. O ile proponowany wymóg zapewnienia przez polskiego pracodawcę cudzoziemcowi zatrudnionemu sezonowo takiej samej pensji jaką wypłaca on polskiemu pracownikowi sezonowemu zachęci np. Ukraińców do podjęcia pracy sezonowej w polskim gospodarstwie rolnym to dłuższa, bardziej skomplikowana procedura wydawania zezwoleń na pracę krótkoterminową i sezonową scedowana teraz na starostów będzie dużym utrudnieniem dla cudzoziemców chcących podjąć tego typu pracę w Polsce. Poza tym pamiętać należy, że zatrudnianie cudzoziemca było atrakcyjne dla polskiego pracodawcy tylko dlatego, że obniżało koszty pracy. Samorząd rolniczy podkreśla również fakt, że zatrudnianie obcokrajowców jest szczególnie ważne dla rolnictwa, sadownictwa i budownictwa. Dla tych trzech branż zatrudnianie sezonowych pracowników jest bardzo ważne, chociażby ze względu na brak chętnych do tego rodzaju pracy na rynku pracy.

W dniu 16 maja 2016 r. do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Środowiska Jana Szyszko oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało przekazane stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu ustawy - Prawo wodne, które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 2016 r. Opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy Prawo wodne nie został przekazany do konsultacji Krajowej Radzie Izb Rolniczych reprezentującej rolników, dopiero po interwencji. Projekt wpłynął do opinii z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z bardzo krótkim terminem do zgłoszenia uwag. Projektowane przepisy nowelizowanej ustawy w znaczący jednak sposób wpłyną na prowadzenie gospodarstw rolnych i rybackich oraz bezpośrednio przełożą się na koszty produkcji płodów rolnych.

16 maja 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do resortu rolnictwa o nowelizację przepisów rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. 2016 poz. 141) i wykreślenie z Rozporządzenia przepisu dotyczącego uboju zwierząt w rzeźni. Zgodnie przepisami w/w rozporządzenia rolnicy powinni otrzymywać wsparcie pod warunkiem poddania świń ubojowi w terminie do 7 stycznia 2016 r. Nie otrzymują jednak wsparcia jeśli rzeźnia nie dopełnia obowiązku zgłoszenia uboju, co nie należy do kompetencji rolników. Ponoszą oni zatem konsekwencje zaniechania obowiązku przez odbiorcę, na działania którego rolnik nie ma wpływu.

W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowanych w przedstawionym do zaopiniowania projekcie ustawy. Uwzględnia on postulowane przez rolników zapisy upraszczające rozpoczynanie i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży produktów przetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa.

W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A. Pani Barbary Stanisławczyk-Żyły o wyjaśnienie przyczyn zdjęcia z ramówki Programu 1 Polskiego Radia audycji „Poranne Rozmaitości” i zawnioskował o przywrócenie tej audycji. Samorząd rolniczy podkreślił, że audycja o charakterze informacyjno-publicystycznym, także z elementami doradczymi jest bardzo popularna wśród rolników. Mogą w niej usłyszeć między innymi: prognozy dotyczące cen detalicznych i hurtowych na rynkach żywnościowych, analizy, komentarze oraz bieżące informacje dotyczące gospodarki żywnościowej, wsi i rolnictwa. Audycja prezentuje bardzo ciekawe spojrzenie na rolnictwo, gospodarkę i problematykę społeczną na wsi, często także z perspektywy ekonomicznej i politycznej, będąc jedyną tego typu w Polskim Radiu. Godzina jej emitowania była także bardzo dogodna dla rolników, którzy wcześnie zaczynają pracę. Zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych media publiczne powinny nadawać programy kierowane do różnych grup społecznych, w tym dla rolników, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę ludności prowadzącej gospodarstwa rolne i mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce.

18 maja 2016 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, Polska Izba Mleka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystąpiły do Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi protestując przeciwko tematyce konferencji zorganizowanej przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z pytaniami hodowców bydła Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. z wnioskiem o udzielenie informacji czy jest zgodne z prawem grodzenie drutem kolczastym pastwisk i łąk oraz czy, w przypadku gdy takie ogrodzenie już istnieje, może być zgodnie z prawem pozostawione.

22 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W swoim stanowisku izby rolnicze zwracają m.in. uwagę, że wiele nieruchomości rolnych było nabywanych przez rolników za środki pochodzące z kredytów bankowych. Kredyty te były zabezpieczone wpisem do hipoteki banku. W sytuacji obowiązywania nowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw banki mogą nie być zainteresowane udzielaniem takich kredytów.

W dniu 24 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi opinię samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. Zdaniem samorządu rolniczego, bezsprzeczną jest konieczność dokonania zmian w ustawie, w zakresie dotyczącym przedłużenia okresu dopuszczenia do stosowania materiałów paszowych pochodzenia GMO w paszach dla zwierząt, wobec braku obecnie na rynku polskim wysokobiałkowych zamienników. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego oznaczałoby, w praktyce zakaz stosowania śruty sojowej w żywieniu drobiu i świń. Doprowadziłoby to do zachwiania konkurencyjności polskiej produkcji drobiarskiej i pogłębienia problemów na rynku trzody chlewnej.

W dniu 24 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Z obserwacji prowadzonych przez rolników wynika, że populacje wielu gatunków zwierząt objętych ochroną rozrastają się do nadmiernej liczby i stają się szkodnikami upraw roślin rolniczych.Należą do nich ujęte w załącznikach do rozporządzenia gatunki ptaków, które powodują zniszczenia w zasiewach. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zawnioskował więc o wykreślenie z Załącznika 1 do rozporządzenia „Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą” gatunków kawka (pozycja 321) i gawron (poz. 322), a z Załącznika 2 „Gatunki zwierząt objętych ochroną częściową” gatunku kruk (poz. 30).

Tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

25 maja 2016 r. przedstawiciele izb rolniczych z Węgier, Czech i Polski zaapelowali do Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi o poważne podejście Komisji Europejskiej do wycofania niektórych substancji czynnych środków ochrony roślin, czyli oparte na realnym, a nie teoretycznym, zagrożeniu. Zapewni ono najwyższe standardy bezpieczeństwa dla konsumentów i jednocześnie utrzyma szeroki dostęp do środków ochrony roślin, dla europejskich rolników, które są dla nich ważnym narzędziem do osiągnięcia opłacalności produkcji rolnej oraz skutecznej walki z mykotoksynami.

W dniach 30-31 maja 2016 roku w Wageningen w Holandii odbyły się posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca. W posiedzeniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński. W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się spotkanie i dyskusja z Komisarzem Hoganem na temat sytuacji rynkowej i związanych z tym wyzwań oraz na temat wdrożenia artykułu 222. Następnie głos zabrał Komisarz, który na początku swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na trudną sytuację w sektorze mleka oraz potrzebę działań mających na celu złagodzenie skutków obniżania dochodów rolników. Zauważył, że niezbędne są działania na poziomie unijnym aby warunki pomiędzy krajami członkowskimi były równe.

W dniu 27 maja 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. W porządku obrad znalazły się tematy dotyczące: ostatnich działań Komisji Kobiet Copa; ubezpieczeń społecznych dla kobiet pracujących w rolnictwie; obecności kobiet w procesie podejmowania decyzji w rolnictwie oraz kobiet i przedsiębiorczości. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Komisji Kobiet Copa wzięły udział członkinie Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR: Danuta Lebioda-przewodnicząca Rady (woj. zachodniopomorskie), Zofia Stankiewicz-I Zastępczyni Przewodniczącej (woj. warmińsko-mazurskie), Ewa Bednarek- II Zastępczyni Przewodniczącej (woj. łódzkie), Krystyna Stępniak-członkini Prezydium (woj. lubelskie), Wanda Krause-członkini Prezydium (woj. pomorskie), Jolanta Nawrocka –członkini Prezydium (woj. wielkopolskie) oraz Dyrektor Biura KRIR - Katarzyna Szczepaniak.

W 2016 r. Komisja Kobiet Copa otworzyła czwartą edycję europejskiej nagrody za innowacje dla rolniczek. Edycja 2016 nosi tytuł: „Rolniczki motorem innowacji i zielonego wzrostu w Unii Europejskiej”. Celem nagrody jest rzucenie światła na innowacyjną działalność i projekty prowadzone przez kobiety zaangażowane w rolnictwo w całej UE. Projekty zgłaszane przez organizacje kobiet prowadzących gospodarstwa rolne, czy działalność na obszarach wiejskich ukazują ich zdolność do znajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań przed jakimi staje społeczność wiejska oraz podkreślają ich znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła do tego konkursu na innowacyjne gospodarstwo kandydaturę Pani Jolanty Nawrockiej. Kandydatura Pani Jolanty Nawrockiej przeszła wstępną weryfikację jury. Kolejnym etapem konkursu będzie analiza i ocena zgłoszeń oraz wybór finalistek. 18 lipca 2016 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com