Informacja z działalności Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w okresie od 1 luty do 20 marca 2007 roku.

W omawianym okresie prace Zarządu KRIR skoncentrowane były głównie na następujących tematach:

 • monitorowaniu przebiegu wyborów do izb rolniczych;

 • monitorowaniu sytuacji na rynku trzody chlewnej;

 • przedstawianiu opinii do projektów regulacji prawnych otrzymanych z resortu rolnictwa;

 • współpracy zagranicznej.

Ponad 250 tysięcy rolników wzięło udział w wyborach do izb rolniczych, które odbyły się 4 lutego. Wybory odbywały się w 2419 okręgach wyborczych. W całym kraju wybranych zostało ogółem 4297 członków rad powiatowych izb rolniczych. Kolejnym etapem były posiedzenia rad powiatowych, podczas których wybierani byli przewodniczący rad oraz delegaci do walnych zgromadzeń, a następnie zorganizowane zostały pierwsze walne zgromadzenia wojewódzkich izb rolniczych.

Frekwencja wyborcza liczona w odniesieniu do uprawnionych do głosowania osób posiadających powyżej 1 ha gruntów rolnych, wyniosła szacunkowo 7,25%. Biorąc jednak pod uwagę liczbę głosujących do liczby rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie wskaźnik ten osiągnąłby wartość ok. 18%, co wydaje się być bardziej odzwierciedlającym odnośnikiem faktycznego zainteresowania rolników wyborami. Na poziom frekwencji z pewnością również wpłynął fakt, że w 1082 okręgach wyborczych (prawie 45% wszystkich okręgów) liczba kandydatów była równa liczbie mandatów wyborczych, czego wynikiem było niskie zainteresowanie udziałem rolników w głosowaniu w tych okręgach.

Kontynuując działania podjęte w ubiegłych miesiącach dotyczące poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej, przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w pracach Komisji Cenowej ds. Wieprzowiny. W skład komisji wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowej Rada Izb Rolniczych, Izby Gospodarczej Polskie Mięso, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Ponadto do prac w komisji zapraszani są jako eksperci przedstawiciele: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW. Przedstawiciele ww. podmiotów zbierają aktualne informacje o cenach tuczników klasy E w rozliczeniu poubojowym wg wbc z wybranych zakładów mięsnych. Dane są zbierane każdego tygodnia i dotyczą ceny netto za klasę E. Komisja cenowa zbiera się w każdy piątek, analizuje zebrane ceny i na ich podstawie ustalana jest najwyższa i najniższa cena rynkowa. Jeśli ilość zebranych danych na to pozwala wyliczana jest cena średnia. Komunikat cenowy Komisji Cenowej jest publikowany w na stronach internetowych członków Komisji.

Zarząd analizując licznie wpływające do Biura KRIR projekty regulacji prawnych przekazywanych z MRiRW, przygotował opinie samorządu rolniczego głównie do projektów rozporządzeń dotyczących płatności bezpośrednich w 2007r., zgodnie z uchwaloną 26 stycznia br. przez Sejm ustawą o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz poszczególnych działań przygotowywanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na początku marca otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tych płatności do upraw roślin objętych tymi płatnościami. W odpowiedzi zwróciliśmy m.in. uwagę, że w przedstawionym przez Ministerstwo brzmieniu producenci prowadzący uprawę mieszanek traw bez udziału wymienionych gatunków motylkowych będą wyłączeni z dopłat uzupełniających. Ponadto zgodnie z wcześniejszym wnioskiem KRIR, wystąpiliśmy o umieszczenie w wykazie gatunków roślin gorczycy białej i gorczycy czarnej, a także zaznaczyliśmy, że krzywdzące jest nie uwzględnienie w dopłatach uzupełniających do powierzchni trwałych użytków zielonych producentów, którzy nabyli określone w projekcie zwierzęta w trakcie zeszłego roku, ale po 31 marca 2006 r. Przy tym temacie należy przypomnieć, że o rozszerzenie listy zwierząt w ramach uzupełniających krajowych płatności do powierzchni paszowej, KRIR wnioskowała do MRiRW, już 14 lipca 2006r., wskazując na potrzebę umieszczenia tam również koni, jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, czy też gatunków drobiu, których chów i żywienie prowadzone są w oparciu o pasze objętościowe pochodzące z trwałych użytków zielonych. Po spotkaniu w dniu 20 marca br. prezesów i dyrektorów izb rolniczych z Radcą Generalnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi panią Zofią Krzyżanowską, wystąpiliśmy do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Andrzeja Leppera o objęcie płatnością zwierzęcą traw i mieszanek traw uprawianych na gruntach ornych. Naszym zdaniem jest to szczególnie ważna zmiana, którą należy wprowadzić do rozporządzenia w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tych płatności do upraw roślin objętych tymi płatnościami.

W marcu przedstawialiśmy również swoje uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na ułatwianie startu młodym rolnikom objętej programem rozwoju obszarów wiejskich. Zaproponowaliśmy m.in. uwzględnienie w w/w projekcie działów specjalnych produkcji rolnej i jako kryterium zakwalifikowania do tej premii, zastosowanie (nie tylko do działów specjalnych, ale do wszystkich beneficjentów) wskaźnika wielkości ekonomicznej gospodarstwa na poziomie minimum 4 ESU. Ponadto zaznaczyliśmy, że nie należy zapominać o młodych rolnikach, którzy przejęli gospodarstwa w ubiegłym roku i mimo złożonych wniosków nie otrzymali premii, z braku środków.

Wśród opiniowanych w okresie sprawozdawczym projektów była również regulacja dotycząca szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej programem rozwoju obszarów wiejskich. Zarząd zaznaczył, że w regulacjach dotyczących rent strukturalnych, koniecznie należy uwzględnić rolników, którzy we wskazanym w rozp. 10 letnim okresie przed otrzymaniem renty strukturalnej, byli przez pewien czas na rencie inwalidzkiej, ale w momencie przekazywania gospodarstwa, prowadzili je, opłacając KRUS. Tu również zwróciliśmy uwagę na potrzebę włączenia w ten system wsparcia działów specjalnych produkcji rolnej. Zaznaczyliśmy także, że zbyt niska kwota świadczenia, szczególnie w stosunku do zasad PROW 2004-2006, może spowodować małe zainteresowanie tą formą wsparcia.

W przypadku projektu rozporządzenia w sprawie plonów reprezentatywnych, przy produkcji roślin na cele energetyczne zawnioskowaliśmy o obniżenie zaproponowanych przez resort rolnictwa wartości plonów minimalnych, które rolnicy zajmujący się tego typu produkcją, będą musieli osiągnąć. Naszym zdaniem zaproponowane w tym rozporządzeniu minimalne plony, są zbyt wysokie szczególnie z perspektywy praktycznie corocznych strat w uprawach, spowodowanych klęską suszy.

15 lutego w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych, a ARR. Podpisany dokument formalizuje dotychczasowe, prowadzone już prawie od 10 lat, kontakty i wspólne działania pomiędzy KRIR a ARR oraz daje podstawę i nowy impuls do zintensyfikowania tej współpracy. Głównym celem będzie ze strony KRIR: koordynacja kontaktów pomiędzy ARR a samorządami rolniczymi i pomoc we współpracy z podmiotami sektora rolno – spożywczego w przeprowadzeniu przez ARR działań informacyjnych nt. mechanizmów WPR, administrowanych przez ARR, wśród członków Izb Rolniczych i pozostałych środowisk. Natomiast ze strony ARR upowszechnianie wiedzy na temat roli i zadań ARR jako agencji płatniczej wśród środowisk skupionych wokół samorządów rolniczych, prowadzenie z KRIR wspólnej działalności informacyjnej i promocyjnej, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych obowiązujących ARR.

Z inicjatywy Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się 12 marca 2007 roku w Warszawie spotkanie organizacji zainteresowanych dofinansowaniem z budżetu państwa ich udziału w organizacjach ponadnarodowych. Przedstawiciele organizacji rolniczych, którzy spotkali się w Warszawie, dyskutowali na temat stworzenia wspólnego biura, reprezentującego interesy zainteresowanych organizacji rolniczych na płaszczyźnie UE. Temat ten kontynuowany był również podczas kolejnego spotkania w dn. 23 marca br. Ustalono wtedy m.in., że w ramach wspólnej reprezentacji przewidziane będą środki na udział w spotkaniach COPA/COGECA oraz na przeprowadzanie analiz, ekspertyz i tłumaczeń, niezbędnych przy negocjacjach stanowisk na posiedzeniach grup roboczych w COPA/COGECA.

Na Słowacji w miejscowości Podbanske odbyło się w dniach 1-2 marca 2007r. 28. Spotkanie Przedstawicieli Izb Rolniczych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Słowackiej Izby Rolniczej i Przemysłu Spożywczego w trakcie spotkania przeprowadzili rozmowy na temat stanu przygotowań do realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównych celów i narzędzi krajowego wsparcia i innych form pomocy dla rolnictwa funkcjonujących od roku 2007, aktualnych problemów w sektorze rolniczym, jak również bieżącej sytuacji na głównych rynkach rolnych w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Po spotkaniu został podpisany komunikat, w którym członkowie grupy V4 zamieścili wspólne stanowiska dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. W jednym z punktów komunikatu uczestnicy zwrócili się do swoich rządów o zintensyfikowanie działań przeciwko importowi truskawek z Chin po dumpingowych cenach. Uczestnicy zawnioskowali również o utrzymanie po 18 kwietnia 2007 roku, wprowadzonych przez Komisję Europejską ostatecznych środków antydumpingowych.

1 lutego Zarząd KRIR spotkał się w Budapeszcie, z przedstawicielami Węgierskiej Izby Rolniczej. Głównymi tematami spotkania było: organizacja i przepływ informacji między naszymi organizacjami oraz sposób współdziałania i wypracowywania wspólnych stanowisk w ramach COPA. Krajowa Rada Izb Rolniczych poparła postulat Węgierskiej izby Rolniczej dotyczący utrzymania skupu interwencyjnego w produkcji kukurydzy, a także poparła wniosek Izby Rolniczej Republiki Czeskiej w temacie odrzucenia propozycji doprecyzowania definicji wina, polegającej na uznaniu definicji tego produktu jedynie jako wina bez dodatku cukru (który w takich krajach jak Czechy, często z uwagi na warunku klimatyczne jest dodawany w trakcie procesu produkcji).

Zarząd KRIR uczestniczył 13 lutego w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi (Polska Akcja Humanitarna, SOS FAIM Belgia, SOS FAIM Luxemburg oraz CFSI). Celem spotkania było podjęcie wspólnych działań na rzecz wyżywienia ludności na świecie i zwrócenia szczególnej uwagi na znaczenie gospodarstw rodzinnych przy produkcji żywności. Zarząd postanowił włączyć się jako współorganizator, w przygotowanie konferencji w powyższym temacie. Zorganizowanie cyklu wydarzeń dotyczących powyższego tematu wraz z w/w konferencją planowane jest na okres 8-13 września i zlokalizowane ma być na terenie województwa lubelskiego.

Dobrze rozwija się współpraca między samorządami rolniczymi Polski i Francji. 21 lutego br. przedstawiciele Zarządu KRIR spotkali się z panem Danielem Bigou reprezentującym APCA (Stałe Zgromadzenie Francuskich Izb Rolniczych) w celu omówienia dotychczasowej współpracy i przedyskutowania wspólnych działań na przyszłość. W spotkaniu uczestniczył również pan Eric Ducoudray będący przedstawicielem szkoły rolniczej działającej przy APCA. 21 marca br. odbyły się wybory we francuskich izbach rolniczych, w wyniku których prezesem APCA został ponownie Luc Guyau. W związku z tym francuski samorząd rolniczy przygotowuje plan działalności na kolejną kadencję, w którym zamierza uwzględnić również współpracę z polskimi izbami rolniczymi. W tym celu oczekują od naszego samorządu rolniczego, propozycji możliwych form współpracy w nowej kadencji.

Omawiając współpracę zagraniczną, należy również wspomnieć o spotkaniu Zarządu z przedstawicielami Ukraińskiej Izby Rolniczej. Nasi ukraińscy sąsiedzi zwrócili się do nas o przedstawienie polskich doświadczeń odnośnie funkcjonowania samorządu rolniczego. Przewodniczący delegacji Michaiło Gładij poinformował nas, że rolniczy z Ukrainy chcieliby stworzyć silną organizacje rolniczą, dlatego poszukują u nas dobrych rozwiązań legislacyjnych i dlatego zainteresowani są bliską współpracą z polskimi izbami rolniczymi. Na ostatnim spotkaniu grupy V4, ustalono że na kolejne spotkanie przedstawicieli grupy Wyszehradzkiej, powinni być zaproszeni w charakterze obserwatora również przedstawiciele Ukraińskiej Izby Rolniczej.

Radca Rolny Ambasady Republiki Mołdawii był gościem Zarządu KRIR 14 marca br. Republika Mołdawii zainteresowana jest przyciągnięciem kapitału zagranicznego i rozszerzeniem innowacji w przetwórstwie rolniczym. Szczególnie poszukiwane są technologie dotyczące tworzenia hal ubojowych i przetwórstwa mięsa. Radca rolny wskazywał na nowe programy międzynarodowe, które ułatwiłyby inwestorom rozpoczęcie produkcji w tym kraju.

7 lutego Zarząd KRIR zapoznał się z ofertą Rządu Maroka, odnośnie ogłoszenia przetargu na II transzę terenów rolniczych do dzierżawy. Propozycja ta daje duże możliwości dla polskich przedsiębiorców i rolników na rozwinięcie swoich działalności poza krajem. Bliższe informacje, w formie prezentacji multimedialnej, zamieszczone zostały na stronie internetowej KRIR.


W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu i przedstawiciele KRIR brali udział w parlamentarnych pracach na temat:

 • Ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych;

 • Ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego;

 • Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

 • Ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw;

 • Ustawy o nawozach i nawożeniu;

 • Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;

 • Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

 • Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 

W omawianym okresie Zarząd otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych resortów następujące projekty aktów prawnych do zaopiniowania:

 • Rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany;

 • Rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany;

 • Rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty;

 • Rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych;

 • Rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OTW przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO;

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii;

 • Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000 RLM odprowadzającego ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód;

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji;

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła i ich duplikatów;

 • Rozporządzenie w sprawie określenia całkowitej szerokości obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej uprawy lub użytkowania ziemi;

 • Rozporządzenie w sprawie dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności;

 • Rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymywania dofinansowania w ramach programów operacyjnych;

 • Rozporządzenie w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;

 • Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania enzootycznej białaczki bydła;

 • Rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości odmianowej;

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej stonki kukurydzianej stonki korzeniowej;

 • Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazów i zakazów w związku ze szczególnym zagrożeniem roślin przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową;

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum;

 • Rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących materiału siewnego;

 • Rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L;

 • Rozporządzenie w sprawie okresu przechowywania prób, metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzenia ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego, metod pobierania prób, w tym automatycznego pobierania prób;

 • Rozporządzenie w sprawie wzoru paszportu bydła;

 • Rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego;

 • Rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tych płatności do upraw roślin objętych tymi płatnościami;

 • Rozporządzenie w sprawie minimalnych norm (do ustawy o płatnościach do gruntów rolnych płatności cukrowej);

 • Rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;

 • Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne;

 • Rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz roślin energetycznych przeznaczonych na cele energetyczne;

 • Rozporządzenie w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych;

 • Rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej;

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej;

 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii;

 • Rozporządzenie w sprawie higieny środków spożywczych;

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania podmiotów skupujących oraz pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia;

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym.


Z pozostałych bieżących prac Zarządu najważniejsze spotkania i wydarzenia, w których uczestniczyli członkowie Zarządu i przedstawiciele KRIR to:

 • Konferencja „Kontrola z art.4 rozp. KE 438/2001 – wymiana doświadczeń na temat kontroli projektów oraz kontroli systemu zarządzania i kontroli” organizator MRR;

 • Spotkanie z przedstawicielami targów rolniczych we Francji SPACE 2007;

 • Posiedzenie Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych;

 • Spotkanie Zespołu i Grupy Konsultacyjnej ds. mięsa drobiowego, jaj i miodu organizator MRiRW;

 • Uroczysta Gala wręczenia certyfikatów bezpieczeństwa żywności HACCP zorganizowana przez Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze;

 • Posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej przy MRiRW;

 

XIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej „Agrotech” odbyły się w dniach 9-11 marca br. Na targach obecni byli przedstawiciele samorządu rolniczego. Stoisko przygotowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz Świętokrzyską Izbę Rolniczą cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy nie tylko mogli podyskutować na tematy związane z branżą rolniczą, ale również zaopatrzyć się w izbowe wydawnictwa – „Polską Wieś”, „Biuletyn KRIR” czy też „Wieści z izby”. Z inicjatywy samorządu rolniczego targi odwiedzili też dyplomaci ds. rolnych Ambasady Rumunii, Mołdawii, Irlandii i Maroka. Pierwszego dnia targów odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz prezesa Zarządu Targów Kieleckich pana Andrzeja Machonia z przebywającymi na targach gośćmi zagranicznymi. Drugiego dnia targów prezes Wiktor Szmulewicz uczestniczył w otwarciu I Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży Wiejskiej oraz w konferencji prasowej wicepremiera Andrzeja Lepper i pani Anny Kalaty, minister Pracy i Polityki Społecznej.

20 marca br. zorganizowane zostało spotkanie prezesów i dyrektorów izb rolniczych. Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii dotyczących udzielania rolnikom, przez izby rolnicze, pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2007r. Obecni na spotkaniu przedstawiciele MRiRW przybliżyli zasady uzyskiwania płatności zwierzęcych i energetycznych oraz ogólne zasady finansowania rolnictwa w okresie 2007-2013.

W ramach projektu „Tworzenie Krajowej Sieci LEADER+ - kontynuacja”, w którym KRIR jest członkiem konsorcjum, realizowane są kolejne etapy budowania krajowej sieci LEADER+. Przygotowana została strona internetowa i I numer kwartalnika, traktujące o zagadnieniach programu LEADER+. Obecnie trwają prace nad zatwierdzeniem programu i lokalizacji na warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.

Biuro Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazywało bieżące informacje o pracach Zarządu do wszystkich izb rolniczych, jak również informacje i materiały, uzyskiwane w instytucjach działających w obszarze rolnictwa.


 

Wiceprezes

p.o. Prezesa

Krajowej Rady Izb Rolniczych


/-/ Wiktor Szmulewicz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com