7 czerwca 2019 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji pt. „Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce” zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wydarzeniu obok przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych polskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rolniczych agencji płatniczych UE – z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Uczestnicy konferencji podkreślali silny związek między możliwością korzystania z unijnych funduszy a dynamicznym rozwojem i modernizacją polskiej wsi. Łącznie ARiMR wypłaciła ponad 305 mld zł, z czego ponad 176 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych, które co roku trafiają do ponad 1,3 mln rolników.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 6 czerwca – posiedzenie Platformy Zrównoważonej Wołowiny, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 czerwca – posiedzenie Zespołu do spraw hodowli roślin w Polsce, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 10 czerwca – Konferencja pt. „Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych organizowanej w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 czerwca – spotkanie na temat metodyki wyliczenia dochodu z 1 ha przeliczeniowego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 czerwca – IX posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 czerwca – II posiedzenie Zespołu roboczego „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego” powołanego w ramach Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 czerwca – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. wspierania pszczelarstwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 czerwca – konferencja organizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centralna Bibliotekę Rolniczą pt. „Rola spółdzielni we wzmacnianiu pozycji gospodarczej i społecznej rolników”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 czerwca – Dni Pola 2019 organizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 18 czerwca – forum dyskusyjne „O wilku mowa” organizowane przez Ministerstwo Środowiska, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 czerwca – seminarium dedykowane ubezpieczeniom sadom organizowane przez Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne wraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

11 czerwca - rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych MRRW w 2018 r., z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych, rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;

11 czerwca - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów(druk nr 3262);

11 czerwca - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 3455);

11 czerwca - wysłuchanie informacji Ministra Energii na temat tworzenia i funkcjonowania rezerw strategicznych żywnościowych w latach 2014-2018;

13 czerwca - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druki nr 3262 i 3446);

13 czerwca - rozpatrzenie informacji na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, rozpatrzenie informacji na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju, rozpatrzenie informacji na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce, rozpatrzenie informacji na temat aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych; stan obecny i planowane zmiany;

26 czerwca - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539);

26 czerwca - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej, rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej;

26 czerwca - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego, rozpatrzenie informacji o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

5 czerwca - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 1201, druki sejmowe nr 3455 i 3508), rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk senacki nr 1200, druki sejmowe nr 3262, 3446 i 3446-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 czerwca Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Niezrozumiałym jest przekazywanie finasowania jedynie przez Fundusz Promocji Roślin Oleistych działań na rzecz promocji pszczelarstwa. Jeżeli projektodawca ma zamiar wspierania pszczelarstwa z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych należałoby wprowadzić zmiany co do Funduszy, gdzie wysokość plonu uzależniona jest od pszczół, np. w produkcji owoców. Samorząd rolniczy jest przeciwny stosowaniu wyższej stawki wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Naszym zdaniem wysokość wpłat na fundusze powinna być zachowana na dotychczasowym poziomie 0,1% wartości netto.

5 czerwca Zarząd KRIR w związku z dyskusją podjętą podczas XVI posiedzenia KRIR na temat „Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie tego programu również na gospodarstwa ogrodnicze, ze względu na odpady takie jak multiplaty, plastikowe doniczki i folie ogrodowe.

5 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski wypracowane na posiedzeniach Zespołów składających się członków Izb Rolniczych, które pracowały w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeanalizowania przedstawionych propozycji rozwiązań dla poszczególnych obszarów tematycznych w celu rozwiązania problemów zasygnalizowanych przez w/w Zespoły.

5 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o pilne udostępnienie szczegółowych informacji na temat ogłoszonego „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz przygotowanie szerokiej kampanii informacyjnej w tym zakresie.

5 czerwca Zarząd KRIR przekazał informację Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu w sprawie udziału przedstawicieli izb rolniczych w pracach komisji szacujących szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku wystąpienia tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

10 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów i umożliwienie udział rolnikom indywidualnym posiadającym udziały i akcje w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oraz Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. w przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych ze Skarbu Państwa.

14 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zorganizowanie kolejnego posiedzenia Zespołu ds. rynków drobiu i owoców i warzyw w celu omówienia realizacji wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia Zespołu w dniu 12 lutego 2019 r.

14 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o umożliwienie hodowcom zwierząt innym niż bydło, ubiegania się zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej w zakresie zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.

18 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego należy uregulować w procedurach KOWR i ARiMR maksymalny czas rozpatrywania wniosku. Częste zmiany administracyjne mogą powodować chaos, szczególnie dla beneficjentów, a dla urzędników możliwość przedłużenia rozpatrywania wniosków.

18 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego. Zawarte propozycje podwyższenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego są krokiem we właściwym kierunku, jednak odejście od określania minimalnego wynagrodzenia na danym stanowisku, motywowania tym, że płace określają inne przepisy, nie znajduje uzasadnienia. Powinno się określić minimalny pułap zarobków powiązany nie z płacą minimalną, a ze średnią krajową.

19 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej. Wprowadzenie przepisów tego projektu rozporządzenia może, w początkowym etapie utrudnić funkcjonowanie rzeźniom z uwagi na fakt, że nie można określić ile laboratoriów złoży wniosek do Głównego Lekarza Weterynarii o wpisanie do rejestru laboratoriów wykonujących przedmiotowe badanie i które uzyskają zatwierdzenie. Prywatne laboratoria, które będą zamierzały wykonywać badania będą musiały ponieść koszty związane z dostosowaniem się do wymogów projektowanego rozporządzenia. W związku z kosztami ponoszonymi przez laboratoria, może powodować wzrostem kosztów dla ubojni zlecających przeprowadzenie badania w nowych laboratoriach, które przerzucą dodatkowe obciążenie finansowe na rolników dostawców żywca.

19 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem w sprawie renegocjacji postanowień stowarzyszeniowych UE-Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu z powodu nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy, głównie owoców miękkich (malin, truskawek i porzeczek), jak również zboża, kukurydzy i drobiu.

24 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska z XVII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji, które dotyczyły: ustawy o kołach Gospodyń Wiejskich, projektu ustawy o uciążliwości zapachowej oraz niekorzystnych warunków pogodowych i ich wpływu na stan plantacji rolniczych w Wielkopolsce.

24 czerwca Zarząd KRIR, w związku ze spotkaniem w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie w sprawie metodyki wyliczania przez GUS dochodu brutto z 1 ha przeliczeniowego, zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika.

24 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o zmianę przepisów o KRUS w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do przejścia na emeryturę jak ubezpieczeni w ZUS.

24 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wystosowanie pisma do centrali banków o wstrzymanie procesów egzekucyjnych do czasu notyfikowania przez Komisję Europejską ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. 

25 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów i wdrożenie kompleksowego programu monitorowania suszy, tak aby stan faktyczny na polach znajdował odzwierciedlenie w raportach, a poszkodowani rolnicy mogli otrzymać pomoc.

25 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji w sprawie niskiej ceny agrestu.

27 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych A. Koniecznego w sprawie zaniżania kwot usług rolniczych przy szacowaniu szkód łowieckich. Stawki w szacowaniu start powinny być ujednolicone i przyjęte przez wszystkie nadleśnictwa.

27 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości. Zmiana zaproponowana w projekcie dotyczy deregulacji obowiązku stosowania pieczątek przez zakłady ubojowe na formularzach do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych. Zdaniem samorządu rolniczego jest to zmiana, nie przynosząca ani rzeźniom wymiernych korzyści czy oszczędności czasu pracy, ani WIJH i GIJHARS. Należałoby umożliwić korzystanie przez zakłady ubojowe z podpisu elektronicznego i wypełnienie elektroniczne formularzy, co pozwoliłoby na stosowanie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej i rzeczywistą elektronizację i ułatwianie procedur.

28 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt, jednak w kontekście nowej perspektywy finansowej należałoby uregulować kwestię terminów weryfikacji wniosków przez instytucję wdrożeniową i płatniczą oraz ustalić graniczne terminy na jej poszczególne etapy.

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

7 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Eksperci omówili sytuację rynkową oraz prognozy szacunkowe dotyczące upraw roślin oleistych i białkowych. Wielkość upraw roślin wysokobiałkowych nie zmienia się w większości państw członkowskich. Kilka państw członkowskich przygotowuje plan dotyczący białka. Plonowanie roślin białkowych i oleistych nie jest stabilne, a zysk uzyskiwany przez rolników jest niższy niż na zbożach. Omówili również temat importu biopaliw z Argentyny i Indonezji.

W dniach 13 i 14 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Prezes KRIR W. Szmulewicz. Podczas posiedzeń Prezydiów Copa i Cogeca odbyła się wymiana poglądów z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z posłem De Castro, na temat nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz jego działalności w zakresie ważnych kwestii dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na negocjacje dotyczące przyszłej WPR, negocjacje handlowe oraz Brexit. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na prace nad budżetem które zostały spowolnione ze względu na Brexit oraz wybory w Austrii. Zdaniem niektórych przedstawicieli będzie to miało również wpływ na reformę WPR. Uczestnicy posiedzenia z zadowoleniem odnieśli się do zaangażowania posła de Castro w działania na rzecz rolników w łańcuchu dostaw żywności w ramach dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności życząc również dobrej współpracy w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.  Prezes W. Szmulewicz odnosząc się do wypowiedzi związanych z negocjacjami handlowymi Mercosur podkreślił, że w krajach Merecosur ma miejsce masowe wycinanie lasów tropikalnych co również ma wpływ na zmiany klimatyczne w sensie globalnym. Jest to dodatkowy argument przeciwko podpisaniu tej umowy ponieważ oprócz tego, że umowa będzie miała bardzo poważne konsekwencje na rynku Unii Europejskiej to również ze względu na aspekt globalnych zmian klimatu nie powinnyśmy się na nią zgadzać.

W dniach 18-19 czerwca 2019 r. w miejscowości Modra na Słowacji odbyło się 72. posiedzenie Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat aktualnej sytuacji na rynku rolno-spożywczym, w szczególności rynku jabłek, reformy WPR po 2020 r. oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego i Prezydencji COPA-COGECA. Przedstawiciele Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej omówili aktualną sytuację na rynku rolno-spożywczym. Podkreślili, że długoterminowe problemy z opadami wpłyną negatywnie na nadchodzące zbiory produkcji rolnej. Uczestnicy jasno wyrazili potrzeby stworzenia silnej i stabilnej WPR, która będzie w stanie zapewnić wsparcie rolnikom na obszarach często występujących zmian klimatycznych. Systemy wsparcia powinny być zintegrowane z narzędziem wsparcia w ramach jednego z filarów. Głównym impulsem do obecnej reformy WPR jest jej uproszczenie. Przyszły budżet WPR powinien pozostać przynajmniej na obecnym poziomie, a krajowy poziom współfinansowania zwiększony do wyższego poziomu co przyczyni się do zwiększenia zasobów dostępnych na rozwój rolnictwa i żywności. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 zalecają jednak zawężenie minimalnej i maksymalnej wartości stopy współfinansowania i umożliwienie państwom członkowskim określenia dokładnego procentu krajowego współfinansowania w tym zakresie. Szczegółowe zasady określające stosowanie cappingu powinny wyraźnie pozostać w gestii dobrowolnych decyzji poszczególnych państw członkowskich. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 sugerują utrzymanie dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją przynajmniej na obecnym poziomie, zważywszy na jego konieczność i uzasadnienie we wrażliwych sektorach, z możliwością jego zwiększenia w pewnych okolicznościach.

25 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „bioenergia, biotechnologia” i „pasze suche”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje odnośnie działań w zakresie nowej WPR po 2020 roku. Po wymianie poglądów na temat WPR eksperci wypowiedzieli się również na temat wkładu grupy roboczej do stanowiska Copa i Cogeca na temat zmiany klimatu. W kwestii białek roślinnych w Unii Europejskiej Sekretariat przedstawił ekspertom sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące białek roślinnych. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na szereg istniejących instrumentów polityki i wniosków ustawodawczych, które mogą przyczynić się do wykorzystania gospodarczego i ekologicznego potencjału roślin wysokobiałkowych w UE.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 11 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com