W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Głównymi tematami spotkania były propozycje działań dla kobiet lub zrzeszeń kobiet przewidziane w projekcie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 oraz sprawy związane z KRUS, w tym potrzeba uruchomienia turnusów sanatoryjnych dla rolników, którzy przebyli Covid-19, wątpliwości dotyczące wysokości świadczeń związanych z chorobą Covid-19, trudności rolników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na niewielką skalę, skróconych turnusów dla rolników, tzw. wytchnieniowych oraz wysokości emerytur i zasad ich wypłacania. 

24 marca 2021 r. w formie zdalnej, odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Robert Jakubik oraz Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Arkadiusz Szymoniuk. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2020 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2020 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie dotyczące takich zagadnień jak Krajowy Plan Strategiczny dla WPR, ograniczenia w dawkowaniu nawozów oraz środków ochrony roślin, oraz zwiększenia wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie do 40% w Krajowym Planie Odbudowy.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

  • 3 marca – posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 4 marca – Dialog obywatelski z Komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich J. Wojciechowskim, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz
  • 17 marca – posiedzenie Zespołu do spraw przeglądu regulacji prawnych w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 23 marca – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział W. Szmulewicz;
  • 24 marca – posiedzenie Zespołu ds. strategii „Europa 2020”, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
  • 25 marca – VII Kongres Rolnictwa RP, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 25 marca – spotkanie Rady Programowej Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 30 marca – spotkanie robocze organizowane przez MRiRW w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 31 marca – webinarium organizowane przez GUS pt. „Rolnictwo dziś, Wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 31 marca – konferencja organizowana przez MRiRW pt. „Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-spożywczych”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

8 marca Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o przesunięcie terminu naboru wniosków o pomoc „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw bez ASF” o jeden miesiąc, co pozwoli rolnikom na złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków.

8 marca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie rekompensat za straty rolnicze w wyniku realizacji inwestycji liniowych.

8 marca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie zmiany wysokości przyznawanej pomocy w planowanym na marzec 2021 r. naborze w ramach działania „Premia dla młodych rolników” z obecnej kwoty wsparcia 150 tys. zł na 200 tys. zł.

9 marca Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie poszerzenia dróg gminnych.

10 marca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o interpretację, czy sprzedający nawozy azotowe mają prawo żądać od nabywców – rolników oświadczeń, gdzie podaje się pełne dane osobowe łącznie z numerem dowodu osobistego.

10 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o ponowne uruchomienie naboru wniosków do programu pomocy na dofinasowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przeznaczonego dla dzieci rolników, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o przyspieszenie działań służb w celu znoszenia stref niebieskich ASF przez Komisję Europejską ze względu na kryzys panujący na rynku trzody chlewnej.

10 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP A. Dudy o spotkanie w sprawie omówienia realizacji postanowień Umowy programowej zawartej pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej A. Dudą a Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 22 czerwca 2020 r.

16 marca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o kontynuację wypłaty płatności przejściowych z tytułu ONW.

16 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie środków ochrony roślin i wycofywanych z obrotu substancji czynnych wyrażające opinię całego samorządu rolniczego.

16 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie uwagi Podlaskiej Izby Rolniczej do aplikacji eWniosekPlus wynikające z doświadczeń w wypełnianiu wniosków w 2020 r., które dotyczyły poprawienia jakości graficznej ortofotomap oraz możliwości dopisywania zwierząt po złożeniu wniosku poprzez jego zmianę.

16 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o interpretację czy rolnik kupując nawozy azotowe ma obowiązek podawania danych wrażliwych.

16 marca Zarząd KRIR na wniosek rolników zwrócił się do Marszałka Województwa Podlaskiego A. Kosickiego o wstrzymanie prac nad tworzeniem parku krajobrazowego na terenie gminy Krynki.

16 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego P. Lisiaka o podjęcie stosownych działań mających na celu rozwiązanie problemu z występowaniem licznej populacji zajęcy, wyrządzających duże straty w sadach.

16 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie uruchomienia drugiej transzy pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem spowodowanym wystąpieniem pandemii koronowirusa.

16 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Finansów T. Kościńskiego o pilne podjęcie działań w sprawie zmiany art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w celu włączenia silosów zbożowych, wiat czy garaży do kategorii wydatków, na które przysługuje ulga inwestycyjna także dla rolników prowadzących tylko produkcję roślinną.

16 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie współpracy odnośnie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Ministra w zakresie ochrony prawnej, jako dziedzictwa wsi dla produkcji rolniczej na terenach wiejskich i występujących przy niej charakterystycznych zapachów i odgłosów na terenach rolniczych.

16 marca Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o udzielenie informacji czy rolnikom, których protokoły Komisji powołanych przez Wojewodę z szacowania strat w uprawach rolnych, zwierząt gospodarskich, czy rybach jakie powstały w gospodarstwach rolników w 2020 r., które dostały pozytywną akceptację Wojewody po 31 grudnia 2020 r. będzie przyznawane wsparcie finansowe z budżetu PROW 2014-2020 lub krajowego.

16 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Krajowej Rady Komorniczej w indywidualnej sprawie rolnika o wyjaśnienie dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego w związku z niezastosowaniem przepisów § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

17 marca Zarząd KRIR na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa H. Szymańskiej w sprawie wzruszenia decyzji ostatecznych, przyznających płatność związaną do powierzchni upraw buraków cukrowych rolnikom, zawierającym umowy kontraktacji ze spółdzielnią, która została wykreślona z grup producentów rolnych.

17 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o możliwość skorzystania z „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w dwuletnim okresie przejściowym PROW, rolnikom, którzy skorzystali z „Restrukturyzacji małych gospodarstw”.

17 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie odstąpienia od zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczących zwolnień w podatkach gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej na terenach leżących w granicach administracyjnych miast, aby pobudzić inwestycje. Tereny wiejskie byłby wówczas mniej konkurencyjne do wprowadzania inwestycji.

22 marca Zarząd KRIR zwrócił się Marszałka Senatu RP T. Grodzkiego oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska Z. Pupy o zmianę zaproponowanego art. 86g projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska oraz niektórych innych ustaw (senacki nr druku 342). Zarząd KRIR zawnioskował o wykluczenie z tego przepisu możliwości składania odwołań organizacji ekologicznych od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników.

22 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie planowanych zmian w działaniu M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), które mają obowiązywać w przyszłym okresie programowania. Zdaniem Zarządu KRIR zaproponowane przez resort zmiany mogą być odbierane jako krzywdzące dla społeczności lokalnych oraz LGD, zarówno nowych, jak i tych, którzy planują kontynuację korzystania z działania.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki protestując przeciwko nakładaniu kar na rolników przez Inspektorat Ochrony Środowiska, który podczas kontroli traktuje słomę po produkcji boczniaka jako odpad.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie prac nad przygotowaniem założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na lata 2021-2027 oraz istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich Lokalnych Grup Działania. Zdaniem Zarządu KRIR pozbawienie RLGD środków, które pozwoliłby im na dalszy rozwój i zapewniły formę wsparcia, jest mocno krzywdzące.

29 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zarząd KRIR zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym rolnik nie ma możliwości wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo będące pod ochroną. Ponadto w zaproponowanym projekcie należy dopisać takie gatunki zwierząt jak: czapla, muflon, bóbr i wydra, ponieważ brak jest regulacji prawnych umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody spowodowane przez te gatunki.

29 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zarząd KRIR uważa, że należy rozważyć zasadność zapisanej w nim procedury postępowania z opakowaniami. Proponowane przepisy będą generować bowiem dodatkowe koszty zarówno po stronie sprzedawcy – konieczność oznakowania wszystkich sprzedawanych przez siebie opakowań jak też i konsumenta – konieczność zwrotu opakowań dokładnie w sieci sprzedawcy, u którego zostały zakupione. Wydaje się, że lepszym i znacznie tańszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązku znakowania opakowań, które mogą zostać poddane recyklingowi już na etapie ich produkcji i uniezależnienie tym samym miejsca ich zwrotu od miejsca ich nabycia.

30 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Analizując przedstawiony Plan, Zarząd KRIR zawnioskował o przesunięcie środków finansowych w Planie do 40% na rolnictwo i obszary wiejskie. Ważne jest, aby środki KPO były kołem zamachowym polskiej gospodarki i były skupione na wywołanie wieloletniego wzrostu gospodarczego. Jednak analizując poszczególne kategorie inwestycji, wydaje się, że mają one służyć w większości modernizacji administracji publicznej, a nie być realnym wsparciem dla przedsiębiorczości.

31 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie procedowanego Europejskiego Zielonego Ładu, w ramach którego kraje członkowie będą musiały między innymi zredukować do 50% stosowanie środków ochrony roślin. Zarząd KRIR zawnioskował, aby podczas opracowywania i negocjowania dokumentów strategicznych i przepisów, które będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej po 2023 r., przyjęte rozwiązania proekologiczne nie doprowadziły do ograniczenia produkcji UE, spadku dochodów rolników, zmniejszenia zainteresowania prowadzeniem gospodarstw rolnych, a w konsekwencji marginalizacji polskiego rolnictwa.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wszystkie spotkania ze względów na wprowadzane obostrzenia epidemiczne odbyły się w formie wideokonferencji.

4 marca 2021 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”, podczas którego eksperci zapoznali się z sytuacją rynkową roślin oleistych i białkowych. W sprawie jesiennych zasiewów rzepaku w Niemczech, Polsce, Rumunii i Szwecji zaobserwowano wzrost powierzchni w porównaniu z rokiem 2019/2020. W kilku państwach członkowskich (Francja, Belgia, Irlandia, Austria, Czechy, Węgry) obszary upraw zmniejszyły się w porównaniu sezonu 2019/2020, a nawet były niższe niż poziom z początku XXI wieku z powodu wycofywanych substancji czynnych środków ochrony fitosanitarnej (Francja, Niemcy). Wiosenne zasiewy słonecznika i soi są niższe niż w sezonie 2019/2020, ponieważ w niektórych krajach zasiewy ozimin są wyższe. W Szwecji prognozowany jest wzrost upraw rzepaku jarego. Węgry i Polska prognozują wzrost upraw słonecznika. W Wielkiej Brytanii obecność szkodników jest niższa niż w latach 2019/2020. Obserwowany jest wzrost cen produktów rolnych, ale większość rolników nie odnosi korzyści ze wzrostu cen, ponieważ zapasy zostały sprzedane na początku sezonu.

W kwestii rolnictwa ekologicznego eksperci wymienili opinie i stwierdzono, że ekologiczna produkcja rzepaku nie istnieje w UE, ponieważ uprawa ta nie wytrzymuje szkód spowodowanych przez szkodniki bez ochrony fitosanitarnej.

11 marca w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC-CCC, podczas którego zatwierdzono odpowiedź Copa-Cogeca na konsultacje społeczne w sprawie strategii leśnej UE. Projekt odpowiedzi Copa-Cogeca opiera się na komentarzach przesłanych przez członków grupy roboczej „Lasy” w odpowiedzi na wezwanie do składania wniosków wystosowane przez Sekretariat. Uczestnicy posiedzenia podkreślili znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Omówiono również temat handlu międzynarodowego w kontekście Brexitu. Wielka Brytania ujawniła swój plan jednostronnego przedłużenia okresów karencji dla kontroli granicznych po Brexicie w portach północnoirlandzkich, o co najmniej sześć miesięcy.

 W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 6 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com