6 lipca 2021 r. w Parzniewie odbyło się I stacjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Rada dokonała wyboru w trybie jawnym Prezydium, w skład którego weszli:

 • Mładanowicz Rafał (woj. pomorskie) – Przewodniczący Rady
 • Kazaniecki Krzysztof (woj. warmińsko-mazurskie) – I Zastępca Przewodniczącego
 • Madejski Dariusz (woj. dolnośląskie) – II Zastępca Przewodniczącego
 • Banaszak Bartosz (woj. wielkopolskie) – Członek Prezydium
 • Kołodziejczyk Piotr (woj. śląskie) – Członek Prezydium

Celem Rady jest w szczególności:

 • aktywizacja osób młodych na obszarach wiejskich;
 • dokonanie analizy przepisów dotyczących wsparcia młodych rolników oraz tworzenie propozycji rozwiązań ułatwiających osobom młodym rozpoczynanie i prowadzenie działalności rolniczej;
 • wskazywanie problemów dotyczących sytuacji osób młodych na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa dzięki aktywizowaniu osób młodych;
 • tworzenie propozycji rozwiązań zachęcających osoby młode do pozostawania albo do powrotu na obszary wiejskie, w celu koncentrowania na tych obszarach ich aktywności życiowej.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

 • 1 lipca – debata nt. „Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa” zaproponowanego przez Koalicję Żywa Ziemia, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 2 lipca – 25-lecie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 14 lipca – posiedzenie online Rady Programowej Krajowych Dni Pola Minikowo 2021, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 23 lipca – 25-lecie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 27 lipca – posiedzenie online Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

6 lipca - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1343).

6 lipca - informacja na temat rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem prosumentów zbiorowych oraz instalacji w gospodarstwach rolnych.

6 lipca - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1339).

20 lipca - informacja na temat problemu smogu na wsi - efektywność instrumentów na rzecz wymiany urządzeń niskiej emisji.

20 lipca - informacja o stanie realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie uchwałę nr 6/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji w rolnictwie, podjętą przez Krajową Radę Izb Rolniczych na VII posiedzeniu VI kadencji w dniu 24 czerwca 2021 r.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie rozwiązania problemu zagospodarowania mięsa ze zwierząt „niepełnowartościowych”.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniowskiej-Kola w sprawie realizacji art. 4 ustawy z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw dotyczącego tzw. wyłączeń 30% o przedstawienie w układzie wojewódzkim wykazu gruntów, których dzierżawy nie wyłączyli 30%, a których dzierżawy kończą się w 2023 i 2025 r.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka i Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do intensyfikacji działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie programu prowadzenia racjonalnej gospodarowania wodą. Obecnie budowa zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1000 m2 jest ekonomicznie nieuzasadniona, a kwota dofinasowania w nawadnianie gospodarstwa w wysokości 100 tys. zł nie znajduje zainteresowania ze względu na zbyt wysokie koszty budowy systemów nawadniających. 

2 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości. Samorząd rolniczy wyraził zaniepokojenie wprowadzeniem przepisu na podstawie, którego KOWR będzie mógł „wywłaszczyć” zamieniając nieruchomości rolne rolnika za zgodą Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, gdy będzie to uzasadnione realizacją zadań wynikających z polityki państwa „w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich”.

7 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Projektowane przepisy są szkodliwe dla prowadzenia i rozwoju gospodarstw rodzinnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Samorząd rolniczy odbiera ten projekt jako kolejną próbę Rządu niszczenia produkcji zwierzęcej w Polsce.

9 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.  Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie odszkodowań za straty spowodowane przez dzikie ptactwo będące pod ochroną.

12 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek z VIII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego, Prezydenta RP A. Dudy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych w sprawie wpisania do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, budowy terminala agro w Gdańsku na terenie Euro portu.

14 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w związku z problemami z uruchomieniem aplikacji suszowej oraz rozpoczynającymi się żniwami, o odpowiedź, czy rolnicy mogą dokonać zbioru plonu na polach poszkodowanych przez suszę przed złożeniem wniosku o oszacowanie strat w aplikacji.

16 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie licznych problemów z funkcjonowaniem szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad czy deszcze nawalne.

16 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie uruchomienia rządowej pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. trąby powietrznej, gradu, deszczu nawalnego.

16 lipca Zarząd KRIR wyraził negatywną opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anita Kucharska Dziedzic). Zaproponowane przepisy stanowią problem dla prowadzenia działalności rolniczej, a nawet ją uniemożliwiają.

16 lipca Zarząd KRIR wyraził negatywną opinię do poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Katarzyna Maria Piekarska), ponieważ projektowane przepisy uderzają w działalność rolniczą jak i w zwykłych obywateli. Rolnicy utrzymują wysoki poziom dobrostanu zwierząt, a zmiany zaproponowane w projekcie są zbyt radykalne.

20 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wprowadzenie zmian w Restrukturyzacji małych gospodarstwa oraz Młody rolnik, w których wnioskodawca dostawał jeden punkt za członkostwo w grupie producenckiej.

20 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o określenie definicji beneficjenta dopłat bezpośrednich do upraw na działkach rolnych należących do wspólnoty pastwiskowej.

20 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zaproponowana stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (biorąc pod uwagę znaczny wzrost kosztów produkcji, podwyżek cen paliw, a tym bardziej rosnącej inflacji) jest za niska. Samorząd rolniczy zaproponował zwiększenie limitu ze 100 litrów do 130 litrów na 1 ha użytków rolnych. Ponadto w projekcie nie uwzględniono hodowców trzody chlewnej, owiec, kóz i koni.

20 lipca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o redukcję pogłowia dzików, zwracając szczególną uwagę na problem rolników zajmujących się produkcją trzody chlewnej, którzy obawiają się kolejnych ognisk ASF oraz ich rozprzestrzeniania na kolejne regiony wobec braku skutecznego ich zapobiegania.

20 lipca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.

20 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie zmiany rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

20 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wnioski wypracowane przez V Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. doprecyzowania zasad zakupu sprzętu dla spółek wodnych, zwiększenia kompetencji izb rolniczych i uruchomienia aplikacji suszowej.

21 lipca Zarząd KRIR przekazał negatywną opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1344), ponieważ niekorzystną wydaje się zmiana dotycząca wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

21 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy zaproponował dodanie przepisu przewidującego pomoc na odbudowę środków trwałych, np. budynków uszkodzonych w wyniku trąby powietrznej.

22 lipca Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody. Program zawiera szereg propozycji mających na celu zwiększenie retencji wody na terenie kraju, jednak nie są to nowe rozwiązania, a w większości zostały one przepisane z wcześniej opracowanych wojewódzkich strategii rozwoju i opracowań mających na celu przeciwdziałanie niedoborowi wody.

22 lipca Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (UD237). Samorząd rolniczy zaproponował możliwość uwzględnienia w PROW wsparcia na budowę zbiorników retencyjnych o powierzchni do 10 000 m2 oraz zaprotestował o włączenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako beneficjenta II filaru PROW 2014-2020, ponieważ środki z tego filara powinny być przeznaczone dla rolników w celu poprawy ich konkurencyjności oraz na rozwój obszarów wiejskich

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki o podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę oraz zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików.

27 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wnioski podjęte przez członków IV/VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików, opracowania systemu powszechnych i obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie.

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy oraz do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro w sprawie licytacji komorniczych gruntów rolnych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jak i ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw miały chronić grunty rolne przed niekontrolowanym obrotem ziemi, jednakże przepisy te nie obowiązują w przypadku licytacji komorniczych.  Dlatego też zawnioskowano o stosowną zmianę przepisów w tym zakresie.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie uregulowania rynku zbytu owoców miękkich i podjęcie działań w celu rozwiązania problemu rażąco niskich cen skupu.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zmianę przepisów odnoszących się do kryterium średniej rocznej produkcji rolnej przy szacowaniu strat w uprawach, ponieważ wymóg, aby wartość strat w uprawach kształtowała się na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji, pozbawia de facto pomocy gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt.

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o udzielenie odpowiedzi czy rolnicy mogą dokonać zbioru plonów z pól dotkniętych suszą przed złożeniem wniosku o oszacowanie strat w aplikacji. Zarząd KRIR zawnioskował również o uruchomienie aplikacji do składnia wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą.

27 lipca Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministra J. Kaczyńskiego o możliwość spotkania w sprawie przedstawienia bieżących problemów rolnictwa i polskiej wsi.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie problemów związanych z systemem poręczeń kredytowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o analizę obowiązujących przepisów i procedur oraz wprowadzenie rozwiązań, aby system poręczeń był dostosowany do możliwości rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

1 lipca 2021 w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC, podczas którego omówiono priorytety słoweńskiej prezydencji w Radzie UE w zakresie rolnictwa. Omówiono również udział Komitetów Copa i Cogeca w konsultacjach publicznych dotyczących mapy drogowej dotyczącej przekształcenia FADN w sieć danych dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych (FSDN). Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił aktualne informacje na temat procesu reformy WPR i Europejskiego Zielonego Ładu oraz handlu międzynarodowego.

26 lipca w biurze KRIR w Parzniewie odbyło się spotkanie Prezesa KRIR W. Szmulewicza z przedstawicielami Związku Pszczelarzy Łotewskich, podczas którego omówiono strukturę pszczelarstwa w Polsce i na Łotwie, sposoby hodowli matek pszczelich oraz ich ocenę hodowlaną i programy wsparcia pszczelarstwa.

                W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 15 projektów aktów prawnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com