Sprawozdania z prac

W lipcu Zarząd KRIR podejmował liczne interwencje z zakresie problemów, z którymi borykało się polskie rolnictwo – głównie susza oraz dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich. Jak podaje IUNG, w lipcu susza rolnicza występowała wśród wszystkich monitorowanych upraw: zbóż, ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniakach, burakach cukrowych, tytoniu, krzewach owocowych oraz roślinach strączkowych.

6 czerwca 2018 r. w Parzniewie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi Posiedzenia był Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Maria Fajger, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Janusz Zaniewski, Kamila Grabowska - Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Struziak - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2017 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2017 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Podczas Posiedzenia KRIR Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.Dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji. W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR.

21 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli Prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR. Przed uroczystością Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR M. Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. Obchody święta odbywały się asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemia rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie przybyłych Prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

11 kwietnia 2018 r. Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego Łukaszem Kazberukiem w celu omówienia współpracy. Będzie ona polegała przede wszystkim na wypracowywaniu wspólnych opinii i analiz, organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów, wymianie publikacji, materiałów, opracowań i opinii rynkowych oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw w obszarze współpracy krajowej i zagranicznej, w tym na forum Rządu i Parlamentu RP oraz ponadnarodowych struktur w Unii Europejskiej i organizacji Copa.

Początek marca 2018 r. został rozpoczęty pracami kończącymi uzgodnienia w sprawie zmiany kryteriów przy dzierżawach Ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące kryteria i ich punktację w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Porozumienie osiągnięto wskutek odbytych w styczniu i lutym br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesów wojewódzkich izb rolniczych, Przedstawicieli NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność. Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest przyjęte przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r.zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com