Sprawozdania z prac

W lipcu br. w związku z nowymi ogniskami wykrytymi ASF w trzodzie chlewnej, 26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Głównym lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. Główny Lekarz Weterynarii - Paweł Niemczuk-  omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”. Prezesi Izb Rolniczych i przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach objętych Programem Bioasekuracji, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców trzody chlewnej nie docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego włączania się do kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach.

1-2 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyło się posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej przy okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 oraz Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów izb rolniczych państw V4, Chorwacji, Estonii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki zakres celów publicznych. Poruszono również temat możliwych scenariuszy po zniesieniu kwot cukrowych.

Wydarzeniem otwierającym ten okres sprawozdawczy była zorganizowana 10 maja 2017 r. w Brukseli przez Krajową Radę Izb Rolniczych w siedzibie Copa-Cogeca konferencja pt. „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały m. in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych doświadczeń; Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz Stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+. W konferencji wzięło udział około 80 osób zarówno z Polski, jak i z organizacji rolniczych z UE. Na konferencję przybyło też dużo dziennikarzy z Brukseli.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie odbyło się coroczne już trzecie spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane. Tematy te omówił Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, który pełni funkcję Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiciele Zarządów aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przedstawiając wiele problemów dotyczących rolnictwa. W trakcie spotkania poruszono również temat odszkodowań łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował o propozycji Ministerstwa Środowiska w zakresie podpisania porozumienia w sprawie ustanowienia nowego prawa łowieckiego toczącymi się pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, Krajową Radą Izb Rolniczych i Lasami Państwowymi, które zdaniem Ministerstwa Środowiska pomoże wypracować skuteczne rozwiązania w zakresie szacowania szkód łowieckich. Uczestnicy podkreślali, że największą potrzebą jest właściwa wycena szkód i wypłata odszkodowań.

1 marca 2017 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu  Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie dotyczące dzierżaw obwodów przez koła łowieckie w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych 10-letnich umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie według samorządu rolniczego nie ma możliwości, aby zmienić obecnie granice obwodów łowieckich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com