sejm.jpgW drugim dniu 29. posiedzenia Sejmu, tj. 11 grudnia br., Izba rozpatrzyła w drugich czytaniach propozycje nowelizacji m.in. ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Posłowie przeprowadzili także pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz poselskiego projektu nowelizacji Prawa energetycznego.
 
 
 
 
Drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym to pierwszy punkt drugiego dnia 29. posiedzenia Sejmu. Projekt dostosowuje ustawę o referendum lokalnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2003 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w referendum lokalnym mieszkańcy wyrażają swoją wolę w sprawach dotyczących ich społeczności, ale jednocześnie mieszczących się w kompetencjach władz lokalnych. W referendum mogą też zdecydować o odwołaniu organu władzy, np. burmistrza, wójta, prezydenta miasta. Projekt nowelizacji rozszerza katalog spraw, w których można przeprowadzić referendum o kwestię samoopodatkowania się mieszkańców gminy oraz o istotne sprawy dotyczące społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę, przy czym mogą one wykraczać poza kompetencje władz lokalnych. Dodatkowo Senat chce wprowadzić zapis, że referendum w sprawie odwołania organu gminy, niebędącej miastem na prawach powiatu, może się odbyć na wniosek co najmniej 15 proc. mieszkańców uprawnionych do głosowania (obecnie potrzebnych jest 10 proc.). Pierwsze czytanie odbyło się 12 lipca br. w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 5 grudnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami polegającymi m.in. na odrzuceniu propozycji podniesienia progu potrzebnego do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu gminy, która nie jest miastem na prawach powiatu. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Radosław Witkowski. Do trzeciego czytania projektu ustawy Izba przystąpi na następnym posiedzeniu Sejmu.

W drugim czytaniu Izba rozpatrzyła także złożony przez grupę posłów KP PO projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt reguluje kwestie  kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci w wieku 0-18 lat objętych pieczą zastępczą, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rehabilitacji leczniczej. Opłatę tę w wysokości 200 proc. najniższej emerytury będzie ponosił starosta lub właściwa placówka opiekuńczo-wychowawcza. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, a przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, rodzina ta będzie otrzymywała nie mniej niż 20 proc. świadczenia na pokrycie utrzymania dziecka. Projekt przewiduje także zniesienie odpłatności za wydanie rodzinie zastępczej zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone 21 listopada br. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 6 grudnia br. komisja zaproponowała przyjęcie projektu bez poprawek. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Magdalena Kochan. Posłowie przeprowadzą trzecie czytanie projektu w bloku głosowań podczas następnego posiedzenia Sejmu.

Sejm zajął się też w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem projektu jest usprawnienie finansowania tzw. zielonych inwestycji ze środków pozyskanych ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji gazów cieplarnianych (ang. Assigned Amount Unit - AAU) na mocy protokołu z Kioto z 1997 r. Ten dokument przyjęty w ramach ONZ zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z szeroko pojętą ochroną klimatu. Zmiany proponowane w nowelizacji mają wzmocnić pozycję naszego kraju jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót nimi. Projekt przewiduje m.in., że dofinansowanie udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jego wojewódzkie odpowiedniki, z innych środków niż tych na tzw. rachunku klimatycznym, będzie mogło być refinansowane z tego specjalnego konta. Ponadto zniesione zostaną obciążenia dla beneficjentów zielonych inwestycji (np. samorządów czy biogazowni rolniczych) w zakresie monitorowania stanu realizacji tych projektów oraz sprawozdawczości dotyczącej wydanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych. Odpowiedzialny za monitorowanie postępów inwestycji będzie NFOŚiGW. Projekt wprowadza też podział programów i projektów pozytywnie ocenionych w trakcie naboru przez NFOŚiGW na podstawowe i rezerwowe. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 listopada br. w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 5 grudnia br. komisja przyjęła projekt z poprawkami legislacyjno-redakcyjnymi. Sprawozdawcą komisji była posłanka Ewa Wolak. W związku ze zgłoszonymi w czasie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu ich zaopiniowania.

W drugim czytaniu posłowie rozpatrzyli również wniesiony przez grupę posłów KP PO projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt przewiduje, że Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła przekazywać gminom nieodpłatnie w drodze umowy tereny pod cmentarze komunalne. Obecnie ANR może przekazać samorządom na własność nieruchomości na cele związane z wykonywanie zadań własnych wyliczonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Lista  ta nie obejmuje jednak tworzenia cmentarzy komunalnych. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 grudnia br. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje wprowadziły dwie poprawki i wnoszą o przyjęcie projektu. Pierwsza poprawka polega na zmianie terminu „tworzenie” cmentarzy na „zakładanie i rozszerzanie”, tak aby zapewnić spójność z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Druga określa termin wejścia w życie ustawy (14 dni od dnia ogłoszenia). Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawiła posłanka Małgorzata Pępek. Ponieważ w trakcie drugiego czytania do projektu zostały zgłoszone poprawki, trafił on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu ich rozpatrzenia.

Kolejnym punktem porządku dziennego było drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, przygotowanego przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Projekt wyraża uznanie dla dorobku tego wybitnego patrioty, twórcy nowoczesnego polskiego przemysłu, działacza gospodarczego, intelektualisty, nauczyciela i publicysty. Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadziła pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu 21 listopada br. i wprowadziła do niego głównie zmiany stylistyczne oraz zrezygnowała z ogłoszenia roku 2013 rokiem jego imienia na rzecz przyjęcia uchwały okolicznościowej. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Maciej Łopiński. Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się podczas następnego posiedzenia Sejmu.

Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zdaniem wnioskodawców projekt zwiększa liczbę godzin lekcji historii w liceum i technikum w całym okresie nauczania (3 lata) do 180 godzin. Nowelizacja ma przywrócić model nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych, obowiązujący przed wejściem w życie 1 września br. rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Projekt przewiduje przeniesienie przepisów dotyczących minimalnego wymiaru obowiązkowych lekcji historii w liceach i technikach oraz w klasach IV-VI ze wspomnianego rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawcy oceniają, że wstępna analiza proponowanych zmian nie przynosi negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa. Projekt wpłynął do Sejmu 6 czerwca 2012 r. Do pierwszego czytania został skierowany 20 listopada 2012 r. Projekt uzasadnił przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Patryk Jaki. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zostanie rozpatrzony w głosowaniu na następnym posiedzeniu Sejmu.

Ostatnim punktem rozpatrzonym w drugim dniu 29. posiedzenia Sejmu było pierwsze czytanie złożonego przez grupę posłów KP PO projektu nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje doprecyzowanie warunków zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego ze świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliw gazowych i energii, magazynowania gazu ziemnego, transportowania go siecią gazociągów kopalnianych oraz skraplania i regazyfikacji tego gazu na zasadach równoprawnego traktowania. Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorstwom w odniesieniu do „nowej infrastruktury” lub starej, lecz zmodernizowanej. Nowelizacja określa także obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego wobec konsumentów przez nakazanie dostarczania odbiorcom informacji o ich prawach, sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów oraz przez określenie terminu rozwiązania umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. W projekcie zdefiniowano i określono preferencyjne warunki przyłączania do sieci mikroinstalacji oraz finansowania przez odbiorców przemysłowych kosztów produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zgodnie z projektem mikroinstalacją ma być małe odnawialne źródło energii, zarówno w domu, jak i przedsiębiorstwie, o mocy elektrycznej do 40 kW lub cieplnej do 70 kW. Urządzenia te będzie mógł montować wyłącznie instalator z uprawnieniami. Ponadto określone zostały zasady współpracy operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego z innymi operatorami systemów. Projekt dotyczy też doprecyzowania zasady rozdziału działalności przesyłowej oraz dystrybucyjnej od pozostałej działalności przedsiębiorstw energetycznych. W nowelizacji określono także zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii obok systemu wydawania i obrotu świadectwami pochodzenia. Gwarancje będą dokumentem potwierdzającym końcowemu odbiorcy ilość zielonej energii, która została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. Proponowane przepisy dotyczą także ustalenia krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Projekt wpłynął do Sejmu 19 października 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO i KP PSL. 4 grudnia 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił poseł Andrzej Czerwiński. W trakcie debaty został złożony wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zostanie on poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com