traktorRealizując wniosek z IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 10 maja 2016 r., Zarząd KRIR w dniu 8 czerwca 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie ostatniego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1371, z późn. zm.) określają w §6 ust. 3 pkt 3, że przy ustaleniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz powierzchni gospodarstwa posiadanego przez rolnika, uwzględnia się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami, wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W praktyce, umowa dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zawarta jest często na okres krótszy niż 7 lat, rolnik musi wystąpić do ANR o przedłużenie okresu dzierżawy. Jednak ANR uzależnia możliwość przedłużenia umowy dzierżawy od przedstawienia przez rolnika stosownego dokumentu – wezwania do uzupełnienia wniosku na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w tym zakresie otrzymanego z ARiMR, która, zgodnie z §15 ww. rozporządzenia wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, że jeżeli złożony wniosek nie spełnia wszystkich wymagań lub został wypełniony nieprawidłowo.

Opisana powyżej procedura powoduje wiele uciążliwości dla rolników, którzy już na etapie składania wniosku są świadomi, że jest on niekompletny, jednak nie mogą dokonać przedłużenia umowy dzierżawy w ANR i złożenia od razu kompletu dokumentów bez otrzymania dokumentu – wezwania do uzupełnienia wniosku – z ARiMR. Taka działanie obu Agencji wydłuża także całą procedurę przyznania pomocy i powoduje konieczność kilkukrotnych wizyt rolników w urzędach. Jednak najistotniejsze jest to, że, rolnicy otrzymując wezwanie do uzupełnienia wniosku w zakresie przedstawienia umowy dzierżawy gruntów z ZWRSP na okres co najmniej 7 lat, tracą możliwość uzupełnienia wniosku – w przypadku stwierdzenia innych braków – na dalszych etapach weryfikacji.

W związku z powyższym, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwzględnienie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych i stosowną zmianę przepisów bądź procedur postępowania w opisanym wyżej przypadku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com