W dniu 8 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w swoim piśmie będącym odpowiedzią na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha na zgłoszenie wodnoprawne >>>, rozpatrzyło negatywnie petycję samorządu rolniczego w tej sprawie, informując co następuje:

"(...) wyjaśniam, że zgłoszenie wodnoprawne, jako uproszczona procedura umożliwiająca wykonywanie urządzeń wodnych lub korzystanie z wód, jest przewidziana dla przedsięwzięć i działań o niewielkim, punktowym oddziaływaniu na zasoby wodne i bez skutków dla innych podmiotów
np. właścicieli gruntów czy obiektów budowlanych umiejscowionych w sąsiedztwie. Jest to procedura, w której uproszczona dokumentacja przygotowywana przez wnioskodawcę nie pozwala na dokonywanie organowi bardzo szczegółowych analiz, a inne zainteresowane podmioty nie mają możliwości przedstawiania swoich uwag i propozycji. W związku z tym na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego nie należy realizować działań, które wymagają udziału stron bądź przeprowadzenia szczegółowych ocen skutków ich realizacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego mogą być wykonywane stawy o powierzchni do   1 000 m2 i głębokości
do 3 m od naturalnej powierzchni terenu, a jednocześnie zasięg oddziaływania takiego obiektu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zainteresowany jest właścicielem. Stawy te mogą być napełniane wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi. Takie warunki umożliwiają stwierdzenie, że mamy do czynienia z obiektami o lokalnym, punktowym wpływie na środowisko. Podkreślenia wymaga, iż parametry stawów, objętych zgłoszeniem wodnoprawnym, zostały niedawno zwiększone w ramach zmiany przepisów ustawy Prawo wodne. W poprzednim stanie prawnym parametry te wynosiły 500 m2 powierzchni i 2 m głębokości.

Po analizie Pana petycji stoję na stanowisku, że umożliwienie wykonywania stawów o powierzchni do 1 ha na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego (przy założeniu, że zostały spełnione pozostałe warunki, określone w art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego) nie spełniałoby przesłanki dotyczącej zasięgu oddziaływania stawu wyłącznie w granicach działki należącej do właściciela takiego obiektu. Wykonanie stawu o powierzchni 1 ha, tj. zbiornika o pojemności 30 000 m3, zasilanego wyłącznie wodą opadową i gruntową, oznacza konieczność zebrania tej wody z kilku hektarów gruntów sąsiadujących z obiektem stawowym. W konsekwencji takie działanie wpłynęłoby na stan ilościowy okolicznych wód, w tym również zmianę kierunków przepływu wód podziemnych. Dlatego też wykonanie stawu o powierzchni 1 ha należy poprzedzić analizą i oceną skutków jego realizacji, a w razie potrzeby dostosować parametry obiektu do warunków lokalnych. W przeciwnym wypadku obiekt stawowy zamiast przyczyniać się do walki z suszą, pogłębiałby jej skutki. W okresie braku opadów obiekt byłby napełniany wyłącznie wodami gruntowymi, powodując znaczne obniżenie ich poziomu. Ponadto następowałyby ubytki wody z uwagi na parowanie z dużej powierzchni stawu.

Na zakończenie dziękuję za inicjatywę w zakresie podejmowania działań związanych z ograniczaniem skutków suszy, co jest ważne w związku z coraz częstszym występowaniem tego zjawiska. Jednocześnie podkreślam, że działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zarówno prewencyjne, jak również polegające na zapobieganiu skutkom suszy, realizowane są na kilku poziomach, poczynając od działań planistycznych, poprzez ustalanie warunków prowadzenia inwestycji na rzecz zwiększenia retencji wodnej, jak również ustalanie warunków użytkowania zasobów wodnych. Działania zapobiegające skutkom suszy należy przede wszystkim realizować poprzez zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w środowisku w przeznaczonych do tego zbiornikach retencyjnych, przegrodach dolinowych oraz innych możliwych do wykorzystania w tym celu obniżeniach terenu, a więc w obiektach i miejscach gdzie ponad powierzchnią terenu gromadzona jest dodatkowa - w stosunku do stanu naturalnego - ilość wody. Stawy wykopane w ziemi takich kryteriów nie spełniają."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com