Pozostałe

traktorW związku z pismem KRIR w sprawie potrzeby zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę – Kancelaria Prezydenta RP poinformowała nas, że obecnie trwa szczegółowa analiza takiej koncepcji. W tym procesie niezwykle ważne będą głosy reprezentatywnych środowisk wiejskich i rolniczych.

W dniu 22 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o przeanalizowanie skutków przyjętej przez Komisję Europejską strategii "Od pola do stołu" oraz ochronę konkurencyjności polskiego rolnictwa wobec ww. strategii.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. (włącznie) uległ termin trwania naboru wniosków w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D tj. związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w ramach naboru trwającego od 31 marca 2020 r.)

ankieta

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości podjęcia działań na rzecz maksymalnej możliwej konsolidacji zarządzania problematyką związaną z funkcjonowaniem branży rolniczej w ramach jednego ministerstwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, dział rolnictwo - za rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. Jednakże szereg zagadnień, mających bezpośredni związek z produkcją rolną, podlega innym resortom np.:

  • zrównoważony rozwój, gospodarka łowiecka i szkody w uprawach Ministerstwu Środowiska,
  • fundusze środowiskowe, uciążliwość zapachowa i gospodarka odpadami Ministerstwu Klimatu,
  • zapobieganie suszy, gospodarka wodami, współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie- Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Postulowane zmiany pozwoliłyby w przyszłości usprawnić zarządzanie rozwojem produkcji rolnej, lepiej przygotowywać nowe akty prawne, a także sprawniej przekazywać rolnikom informacje o aktualnych wymogach i ich egzekwowaniu, zmniejszyć liczbę kontroli w gospodarstwach rolnych i przynieść wiele innych korzyści związanych ze sprawnym zarządzaniem tym ważnym działem gospodarki narodowej.

zuraw

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z wnioskami wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju, wystąpił 18 maja 2020 r., po raz kolejny, do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmian do przepisów o ochronie przyrody, aby umożliwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

Problem dotyczy głównie żerowania gęsi, żurawi i łabędzi, które podczas przelotów łączą się w duże stada i dokonują znacznych zniszczeń. Również wzrastająca populacja tych zwierząt osiadając i bytując w dogodnych dla siebie warunkach powoduje systematyczne szkody.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com