Produkcja Zwierzęca

arrOd dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

drobMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

rybyZarząd KRIR w dniu 3 marca 2017 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z informacjami o możliwości realokacji środków w wys. 92 mln euro z Priorytetu II Działanie 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na Priorytet I Zaprzestanie działalności połowowej dla rybaków morskich. Samorząd rolniczy wyraził swoje zaniepokojenie wobec planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych.

krowyW odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, w dniu 14 lutego 2017 r. samorząd rolniczy przedstawił swoje uwagi.

konie

W odpowiedzi na przedstawiony do zaopiniowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny, samorząd rolniczy przekazał w dniu 31 stycznia 2017 r. następującą opinię.

Przedstawiony projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt jest propozycją rozwiązania trudnego i uwarunkowanego zachowaniami kulturowymi problemu tzw. „złego traktowania zwierząt”.

Jest to kolejna, w ciągu ostatnich kilku lat, próba tzw. poprawy sytuacji zwierząt, tym razem wyłącznie poprzez zaostrzenie sankcji karnych, tak w zakresie prostego zwiększenia wymiaru kar jak i rozszerzenia systemu sankcji administracyjnych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że ograniczanie czynów niedozwolonych w stosunku do zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję, a nie poprzez podnoszenie kar.

Wg naszej oceny, kary za czyny niedozwolone w stosunku do zwierząt określone w obecnie obowiązujących przepisach są wystarczające i nie powinny być zaostrzane. Jednocześnie organy państwa powinny skuteczniej wykonywać swoje zadania we wszystkich sferach nadzoru ochrony zwierząt. Zwrócił na to uwagę m.in. NIK w raporcie pokontrolnym z 2014 r. dotyczącym kontroli uboju zwierząt na własne potrzeby. Tymczasem proponuje się m.in. proste zwiększenie kary za nielegalny ubój z 2 do 3 lat. Poza zwiększeniem kar więzienia oraz zwiększeniem nawiązek, nasze obawy budzi propozycja rozszerzenia uprawnień sądu do orzekania przepadku mienia oraz zakazu wykonywania zawodu (art. 35 ust. 4 – 4a-4d), co może być powodem m.in. do wydania zakazu faktycznego prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie.

Jak czytamy w uzasadnieniu wzrosła w ostatnich latach ilość osób prawomocnie skazanych przez sądy. Natomiast przedstawione dane statystyczne nie zobrazowują ilości spraw znęcania się nad zwierzętami zgłaszanych do organów ścigania oraz innych służb odpowiedzialnych za zdrowie i ochronę zwierząt w tym Inspekcji Weterynaryjnej. Nie została również podana ilość spraw, w których postępowania zostały umarzane w tym ze względu na małą szkodliwość społeczną.

Zdaniem samorządu rolniczego nie wysokość kar i nakładanych sankcji, (które w propozycji ministerstwa w stosunku do innych krajów - np. Anglii maks. kara wiezienia 51 tyg. maks. grzywna ok. 27000 zł są zbyt wygórowane), ale ich nieuchronność   i konsekwentne stosowanie decydują o skuteczności prawa w zapobieganiu popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji>>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: