Produkcja Zwierzęca

IMG 7721W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie przywrócenia paszportów dla bydła, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 07 lutego 2024 r., przekazało następujące informacje:

IMG 2540W kontekście konsultacji interesariuszy Komisji Europejskiej dotyczących danych dotyczących populacji wilków w Europie oraz pogłębionej analizy sytuacji wilka opublikowanej 20 grudnia 2023 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz organizacje rolnicze z Unii Europejskiej są jednomyślnie przekonane, że obecne problemy hodowli zwierząt gospodarskich związane z rozprzestrzenianiem się wilka nie mogą być rozwiązane wyłącznie za pomocą środków ochrony stada, dlatego też w dniu 1 lutego 2024 r. wystąpiliśmy wspólnym pismem do organów Unii Europejskiej przekazując poniższe postulaty.

W odpowiedzi na uwagi KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 17 stycznia 2024 r., przekazało, że został wydłużony termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu do dnia 05 lutego 2024 r.

bydlo

W odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 8 grudnia 2023 r., MRiRW poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 r., że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Mając na uwadze potrzebę złagodzenia trudności występujących na obszarach górskich i podgórskich dokonana została analiza płatności ONW, udzielanych w ramach Interwencji I 9. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W związku z tym, że w małoobszarowych gospodarstwach rolnych funkcjonujących na obszarach górskich i podgórskich, wobec mniejszej skali produkcji i wysokich kosztów jednostkowych w porównaniu do obszarów w innych rejonach kraju, trudniej jest zapewnić opłacalność produkcji zwierzęcej, podjęta została decyzja o zwiększeniu od 2024 r., stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Proponuje się zatem aby, wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności została zwiększona: na obszarach strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej ze zwierzętami, ze stawki 550 zł/ha UR/rok do 676 zł/ha UR/rok, a na obszarach ONW typ górski, z 750 zł/ha UR/ rok do 829 zł/ha UR/rok.

Ponadto, mając na uwadze postulaty, że obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP, na obszarach górskich i podgórskich, często jest niemożliwa do utrzymania bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia oraz ze względu na znaczny wzrost kosztów nawozów i energii w ostatnich latach, proponuje się zmniejszenie wymogu minimalnej obsady zwierząt trawożernych, uprawniającej do ubiegania się o wyższe płatności ONW z 0,5 DJP do 0,3 DJP.

Powyższe rozwiązania zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 r. Następnie, zmiany w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej celem akceptacji.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że na lata 2023-2027 utrzymane zostało wsparcie dochodów związane z produkcją do bydła.

Przeprowadzone analizy wykazały, że trudności w sektorze bydła dotykają hodowców w całym kraju w podobnym stopniu. Dlatego też, w celu zahamowania spadku produkcji w sektorze, płatność związana do bydła (w formie płatności do bydła oraz płatności do krów) ma charakter powszechny - jest skierowana do wszystkich hodowców bydła w całym kraju i do wszystkich ras.

Jednocześnie mając na uwadze specyficzne trudności, jakich doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), ww. rolnicy mogą ubiegać się o płatność do bydła/krów posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw - co najmniej 3 szt.).

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski o podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji wilka.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com