Produkcja Zwierzęca

krowy idą na pastwisko

W związku z udostępnieniem w Rządowym Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej - Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosował w dniu 7 lipca 2021 r. do Ministra Klimatu i Środowiska stanowczy protest wobec sposobu procedowania ww. ustawy, której projektowane przepisy są szkodliwe dla prowadzenia i rozwoju gospodarstw rodzinnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Samorząd rolniczy odbiera ten projekt jako kolejną próbę Rządu niszczenia produkcji zwierzęcej w Polsce.

W dniu 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie rozwiązania problemu zagospodarowania mięsa ze zwierząt „niepełnowartościowych”. Z obserwacji skupów żywych zwierząt na cele rzeźne, w szczególności zwierząt po przebytych chorobach lub urazami nasuwa się podejrzenie, że część mięsa z takich zwierząt trafia do przetwórstwa i do zwykłego obrotu rynkowego. Stwarza to okoliczności do pojawiania się afer medialnych, tak jak to miało miejsce z tzw. „leżakami” w rzeźni w 2019 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. przyjęła stanowisko w sprawie podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

Członkowie Krajowej Rady  wystosowali pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek polegającego na rezygnacji z wybijania i utylizacji zwierząt z zainfekowanych ferm na rzecz obejmowania tych ferm kwarantanną.

Rolnicy zajmujący się utrzymaniem zwierząt futerkowych znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Niestety w dalszym ciągu zwierzęta z gatunku norki amerykańskiej nie zostały dopisane do artykułu 49 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku z czym, inaczej niż w przypadku hodowców trzody chlewnej, bydła czy drobiu, hodowcom tych zwierząt nie przysługuje odszkodowanie zgodne z realną wartością utrzymywanych zwierząt. Nagroda, o której w wielu wypowiedziach wspominacie Państwo jest uznaniowa a hodowcy nie mają żadnej gwarancji dotyczącej jej wypłaty.

Na szczęście, inaczej niż w przypadku zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń czy Ptasiej Grypy, przykłady takich krajów jak Grecja, Hiszpania, Kanada, Litwa, Francja, Włochy, Szwecja pokazują, że w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u norek, możliwa jest rezygnacja z ich sanitarnego uboju na rzecz kwarantanny.

Zastosowanie takiego podejścia- w pełni bezpieczne co pokazują przykłady przywołanych państw-oznaczało będzie, że rolnik na którego fermie zostanie zdiagnozowany przypadek zakażenia będzie mógł dalej pracować, spłacać zaciągnięte kredyty i rozwijać swoje gospodarstwo. W przeciwnym razie grozi mu bankructwo a skarb państwa naraża to na straty.

Niestety już teraz, pod względem wydatków budżetu Państwa z tytułu zwalczania chorób zakaźnych z urzędu rok 2021 okazuje się rekordowy. Brakuje środków na wypłaty odszkodowań dla hodowców trzody chlewnej czy drobiu. Dlatego tym bardziej zasadnym jest niepodejmowanie decyzji o wybijaniu zwierząt które mogą zostać poddane kwarantannie. Jako Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo sprzeciwiamy się wybijaniu norek w przypadku zainfekowania fermy wirusem SARS-CoV-2, domagając się jednocześnie zabezpieczenia interesów hodowców poprzez ustawowe zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań.

krowa

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 18 maja 2021 r., o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 477), istnieje możliwość ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w następstwie wymienionych zdarzeń losowych tj. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Przepisy ww. ustawy nie przewidują natomiast stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt. Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt może być oferowane przez zakłady ubezpieczeń na zasadach komercyjnych.

Niezależnie od powyższego aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace analityczne, mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przyszłości, w ramach których analizowana jest możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób.

Ponadto pomoc udzielana producentom rolnym od dnia akcesji musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014- 2020 (2014/C 204/01) (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, C 204) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 1.07.2014, L 193) albo pomoc musi być udzielana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352).

Zarówno przepisy ww. Wytycznych jak i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. A zatem pomoc tym zakresie mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy de minimis. Jednakże uwzględniając wykorzystanie limitu tej pomocy w bieżącym roku oraz wysokość pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów, która może zostać jeszcze uruchomiona, aktualnie nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy de minimis

pszczolaZ dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com