COPA-COGECA

mleko.jpg5 marca br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko”. Uczestnicy tego posiedzenia skupili się głównie na następujących punktach: sytuacja rynkowa, prognozy i zarządzanie, przygotowanie posiedzenie grupy doradczej „Mleko”, instrumenty promocji i przepisy w sprawie informacji o produktach rolnych, program „Mleko w szkołach”, program dla najuboższych: „co będzie dalej”? oraz nowy pakiet na rzecz zdrowszych zwierząt i roślin dla bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego.

pszczola.jpg25 lutego br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Miód”. Uczestnicy posiedzenia skupili się głównie na następujących punktach: wybory Prezydencji grupy roboczej „Miód”, sytuacja i zarządzanie rynkiem miodu, Wspólna Polityka Rolna postępy w procedurze decyzyjnej, opinia EFSA w sprawie stosowania neonikotynoidów dla pszczół oraz aktualna sytuacja w zakresie zanieczyszczeń. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte.

IMG_3116.JPG 21 i 22 lutego br. w Dublinie (Irlandia) odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w tym posiedzeniu wzięli Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz, Dyrektor KRIR Pani Katarzyna Szczepaniak oraz specjalista ds. międzynarodowych zagranicą Pani Magdalena Montaigu. Uczestnicy tego posiedzenia pochylili się głównie nad następującymi tematami: wymiana opinii z przedstawicielem Irlandzkiej Prezydencji, informacje na temat posiedzenia Rady Europejskiej 7-8 lutego 2013 oraz kolejnych działań zmierzających do wypracowania wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020, stanowisko Copa-Cogeca dotyczące propozycji Komisji w sprawie jakości paliw (benzyny i diesla) oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, najnowsze informacje na temat reformy WPR, aktualne informacje odnośnie Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności, informacje odnośnie nowego przedstawiciela Cogeca przy komitecie "Finanse i zarządzanie" oraz przyjęcie kandydatur na stanowiska w grupach doradczych.

copa-cogeca_nowe.gifZgodnie z propozycją Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) budżet WPR miał być zamrożony na poziomie z roku 2013, co po uwzględnieniu inflacji oznaczałoby zmniejszenie budżetu o ponad 11% w wartościach rzeczywistych. Na szczycie 7 i 8 lutego Rada zadecydowała o wprowadzeniu dodatkowych cięć w budżecie WPR w wysokości ok. 4%. Ogólnie więc, całkowity budżet WPR będzie o 15% niższy w 2020 r. w wartościach rzeczywistych w stosunku do aktualnego budżetu. Oznacza to spadek o 2% rocznie w okresie 2014 - 2020. Cięcia wprowadzone w filarze I wyniosą 14,5% (zakładając, że rezerwa kryzysowa będzie finansowana z funduszy na płatności bezpośrednie - patrz poniżej) a w filarze II 17,5% w wartościach rzeczywistych.

copa-cogeca_nowe.gif13 lutego br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Łańcuch żywnościowy”. Uczestnicy posiedzenia skupili się głównie na następujących tematach: Wnioski z posiedzenia Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania  Łańcucha Dostaw  Żywności,  spodziewany rozwój wydarzeń na forum wysokiego szczebla,  wymiana opinii na temat dokumentu "Dobrowolne ramy wdrażania i egzekwowania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności" opracowanego przez strony zainteresowane łańcucha dostaw żywności z dnia 5 grudnia 2012 oraz Zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych" oraz "Europejski plan działania dla handlu detalicznego. Porządek obrad oraz sprawozdanie z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com