Grupa Wyszehradzka

IMG 0691W dniu 1 marca 2018 r. w Bratysławie odbyło się II posiedzenie izb rolniczych „Państw Regionu Trójmorza”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Członek Zarządu KRIR Pan Robert Nowak. Konferencję otworzył Prezes Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby – Pan Milan Semancik, który przedstawił stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Następnie swoje wystąpienie miała Pani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Gabriela Matecna, która przedstawiła pozycję Słowacji w sprawie przyszłej WPR. Podczas konferencji swoje wystąpienia również Ladoslav Miko – Przewodniczący Reprezentacji Komisji Europejskiej w Słowacji oraz John Bryan – Członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

IMG 0674  IMG 0672  IMG 0680 

2 marca 2018 r. odbyło się 69. poszerzenie posiedzenie izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego omówiono sytuację na rynkach rolnych poszczególnych państw uczestniczących w posiedzeniu, pozycję Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2020 r. w porównaniu z Deklaracją Bratysławską oraz wysłuchano prezentacji firmy Bayer w sprawie Praktyk w Rolnictwie Zrównoważonym. Na koniec posiedzenia podpisano wspólną deklarację w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (do pobrania >>>), której tłumaczenie robocze można przeczytać poniżej:

„Przedstawiciele rolników z Państw Grupy V4, poszerzonych o Litwę, Bułgarię i Rumunię reprezentujących izby rolnicze z „Regionu Trójmorza” dyskutowali na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Przyszłość Żywności i Rolnictwa” opublikowanego 29 listopada 2017 r.

Wnioskujemy o uwzględnienie naszych postulatów dotyczących WPR po 2020, zgodnych z Deklaracją Bratysławską z 31 marca 2017 r. Podkreślamy następujące postulaty:

 1. PODKREŚLAMY potrzebę silnej WPR po 2020 r. z odpowiednimi zasobami finansowymi, aby zapewnić ekonomiczną żywotność naszych rolników i być w stanie wypełnić gospodarczy, środowiskowy i społeczny cel w wymiarze zrównoważonego rozwoju.
 2. NALEGAMY w sprawie zachowania bezpośredniego wsparcia dochodów dla aktywnych rolników, jako głównego źródła przychodów beneficjentów WPR. Płatności bezpośrednie, w szczególności jednolita płatność bezpośrednia zapewnia stabilizację i zapewnia płynność rolnikom. Odgrywa ona istotną rolę w zapewnieniu zrównoważonego rolnictwa i utrzymania opłacalnej produkcji żywności.
 3. NALEGAMY, aby zasoby wspólnego finansowania nie mogły być zastąpione przez współfinansowanie krajowe.
 4. PODKREŚLAMY, że capping powinien opierać się na dobrowolnym wyborze państw członkowskich.
 5. PODKREŚLAMY, że nowy model realizacji płatności bezpośrednich może spowodować ryzyko finansowe w przypadku późnego zatwierdzenia przez Komisję planów strategicznych. PODKREŚLAMY, że w tym przypadku państwa członkowskie potrzebują prawnej gwarancji ciągłego regulowania płatności bezpośrednich, aby uniknąć negatywnych skutków spowodowanych brakiem bezpośredniego wsparcia.
 6. W celu zapewnienia efektywności w alokacji zasobów WPR, zdecydowanie WNIOSKUJEMY, aby wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Dziś rolnicy są najsłabszą częścią łańcucha, chociaż ponoszą największe ryzyko.
 7. PODKREŚLAMY potrzebę utrzymania i zwiększenia dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją, które odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu działalności rolniczej we wrażliwych sektorach. Dlatego ta płatność powinna zostać utrzymana i wsparta skutecznymi środkami finansowymi.
 8. WSPIERAMY silny i zróżnicowany pod względem finansowym drugi filar WPR. Jednak NALEGAMY na utrzymanie bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, które jest kluczowym czynnikiem w rozpowszechnianiu innowacyjnych technologii. PODKREŚLAMY, że zwrotne wsparcie i inne instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane wyłącznie na zasadzie komplementarności.
 9. KONIECZNE jest określenie maksymalnego odsetka współfinansowania drugiego filaru, a także harmonizacja zakresu pomocy państwa w całej UE.
 10. WNIOSKUJEMY o stworzenie odpowiednich warunków dla rolnictwa na obszarach z naturalnymi ograniczeniami. Każdy poziom degresywności systemu płatności powinien należeć do kompetencji poszczególnych państw członkowskich.
 11. WSPIERAMY potrzebę zapewnienia specjalnego wsparcia dla małych rolników.
 12. ZWRACAMY UWAGĘ na fakt, że WPR powinna wspierać zmiany pokoleniowe na wszystkich poziomach.
 13. POTWIERDZAMY znaczenie środków przyjaznych środowisku w ramach WPR, jako kluczowego elementu zrównoważonego rolnictwa i zarządzania zasobami naturalnymi. Jednak, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ZALECAMY, aby te środki były bardziej spójne w ramach obu filarów, mniej uciążliwe i bardziej elastyczne.
 14. Izby rolnicze wzywają europejskich decydentów, aby podczas projektowania nowej, nowoczesnej i uproszczonej WPR zapewnili sprawiedliwą równowagę między potrzebami rolników a zrównoważonym rozwojem.”

IMG 01347 grudnia 2017 r. odbyło się 68 posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Specjalnym gościem posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. 

Na posiedzeniua dyskutowano na następujące tematy:

 1. Bieżąca sytuacja na rynku, plony, podsumowanie jesiennych prac polowych
 2. Dyskusja nt. przyszłości WPR po 2020 r. po ogłoszeniu Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR – Przyszłość Żywności i Rolnictwa.
 3. Rolnictwo Zrównoważone oraz
 4. Aktualny stan regulacji przepisów UE dotyczących środków ochrony roślin.

IMG 4297W dniach 18-19 października 2017 r. w Budapeszcie odbyło się 67. posiedzenie izb rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej. W posiedzeniu udział wzięli reprezentanci Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Izby Rolniczej Republiki Litewskiej, Chorwackiej Izby Rolniczej i Narodowego Zrzeszenia Producentów Zbóż z Bułgarii. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak.

18946861 1471455009541841 595235749 oPrzedstawiciele Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się w trybie nadzwyczajnym z okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 podczas targów Warsaw Food Expo, 1-2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

IMG 2981W dniach 11-12 maja 2017 r. w Brnie w Czechach odbyło się 65. posiedzenie izb rolniczych krajów grupy wyszehradzkiej. Posiedzenie zostało poszerzone o uczestników z Chorwacji i Słowenii. Z ramienia KRIR udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólengo komunikatu, który został przesłany do Komisji Europejskiej i COPA-COGECA.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com