Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm

Wtorek, 10 października godz. 12:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji o „Unijnych programach wsparcia skierowanych do polskich młodych rolników w latach 2004-2017” Pan Janusz Wojciechowski Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zaprezentował sprawozdanie ETO dotyczące roli Unii Europejskiej we wspieraniu młodych rolników i sprzyjaniu wymianie pokoleń. Pomimo iż wydatki ponoszone w Unii Europejskiej na rzecz młodych rolników wyniosły ok. 10 mld euro od 2005 r. liczba rolników w UE zmniejszyła się o prawie 4 mln, z 14,5 mln do 10,7 mln. Liczba młodych rolników (do 44 lat) spadła z 3,3 do 2,3 mln, czyli o 20%. Polska obok Austrii ma największy udział rolników liczących poniżej 35 lat – 12%. Jest jednym z niewielu krajów, gdzie nastąpiła pewna poprawa struktury wiekowej, a liczba młodych rolników do 44 lat zwiększyła się do 36%. Odnośnie do polityki unijnej wobec młodych rolników i Wspólnej Polityki Rolnej, Janusz Wojciechowski stwierdził, że potrzebna jest większa elastyczność polityki rolnej i jej lepsze dostosowanie do warunków poszczególnych krajów. Celem unijnej pomocy dla młodych rolników jest poprawa sytuacji pokoleniowej na wsi, zatrzymanie procesu znikania gospodarstw. Konieczne jest przemyślenie w tym kierunku przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej – pomoc powinna być adresowana przede wszystkim do małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Zdaniem mówcy WPR powinna być ustalana w znacznie dłuższej perspektywie, np. 20 lat, a nie 7 lat, jak to jest obecnie. W latach 2007-2020 UE przyznała 9,6 mld euro na rzecz młodych rolników w celu zintensyfikowania wymiany pokoleń w rolnictwie. W latach 2007-2013 unijną pomoc na rozpoczęcie działalności otrzymało prawie 200 tys. młodych rolników. Raport ETO wykazał, że pomoc ta często opiera się na mało precyzyjnych założeniach, a ponadto nie określono dla niej oczekiwanych rezultatów ani oddziaływania. Polska otrzymała dotychczas dla młodych rolników ok. 600 mln euro. W czasie dyskusji posłowie podnosili, że unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń który służyłby poprawie sytuacji w rolnictwie.

Środa, 11 października godz. 9:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nadzoruje 10 instytutów naukowych, określającą główne zadania tych instytutów. W części dotyczącej strategii rozwoju Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, w związku ze zmianami kadrowymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki, przedstawił nowych dyrektorów instytutów a ci przedstawili główne wyzwania strategiczne, przed jakimi stoją kierowane przez nich instytuty. Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel poinformował zebranych, że Instytut prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę, a także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego. Dyrektor poinformował, że instytut dysponuje unikatową w skali UE i świata kadrą inżynieryjno-techniczną, zajmującą się jakością i bezpieczeństwem żywności. Problemem dla IBPRS jest fakt, że ponad 31% kadry jest w wieku powyżej 60 lat. Działanie naprawcze to próba przyciągnięcia do instytutu młodych pracowników naukowych. Podjęto próbę zmiany systemu księgowania i zarządzania, powołano nową Radę Naukową. Utworzono stanowisko pełnomocnika ds. doradztwa rolniczego i współpracy z przemysłem oraz ds. marketingu i promocji instytutu, a także ds. współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.  Przedmiotem działalności Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie jak podkreślił dyrektor instytutu prof. dr hab. Stanisław Karpiński są m.in. badania w zakresie: genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych, zastosowania metod biotechnologii oraz fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności w hodowli roślin uprawnych, agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin, monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO), monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju szkodników rolniczych roślin uprawnych. Dyrektor poinformował, że dokonano oceny słabych i mocnych stron instytutu. Do mocnych stron zaliczono prowadzenie przez IHAR między-dziedzinowych badań w zakresie rolnictwa i biologii; umożliwienie postępu w rolnictwie na poziomie krajowym; zabezpieczenie strategicznych celów bezpieczeństwa żywnościowego kraju.  IHAR posiada m.in. nowoczesną strukturę badawczą i doświadczalną z potencjałem rozwojowym oraz najmocniejszy potencjał komercjalizacyjny wśród państwowych instytutów badawczych, ma też doświadczoną kadrę. Słabe strony to niekorzystna struktura wiekowa kadry naukowo-badawczej. Instytut zamierza zbudować centralne laboratorium badawcze, traktując to jako strategiczny cel, musi też uzyskać naukową kategorię A oraz uruchomić nowe projekty badawcze.

Czwartek 12 października godz. 8:30 Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1610). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jarosław Sachajko. Projekt ma na celu zwiększenie ochrony własności prywatnej. Prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w stosunku do gruntów leśnych ma zostać zastąpione mechanizmem wyrażenia sprzeciwu na zbycie gruntu przez nadleśniczego reprezentującego Lasy Państwowe, ponadto właściciele przestaną być zmuszani do zbywania Lasom Państwowym gruntów po cenie ustalonej przez rzeczoznawców. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu Ministerstwa Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski, który przedstawił negatywną opinię strony rządowej o przedmiotowym projekcie. Po zakończeniu pierwszego czytania Komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu.

Czwartek 12 października godz. 10:00 Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju  wysłuchały informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat ekspansji na rynki zagraniczne polskich firm sektora rolno-spożywczego, w tym perspektyw inwestowania za granicą oraz podejmowanych działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jacek Bogucki przedstawił kierunki polskiego eksportu rolno-spożywczego.  Głównym rynkiem zbytu polskich produktów rolno-spożywczych jest Unia Europejska. Produkty rolno-żywnościowe, które generowały największy przychód z eksportu w okresie styczeń-lipiec 2017 r., to: mięso i podroby z drobiu (1039 mln euro), pieczywo (824 mln euro), mięso wołowe (742 mln euro), ryby (735 mln euro), wyroby czekoladowe (659 mln euro), przetwory mięsne (592 mln euro), mięso wieprzowe (564 mln euro), sery i twarogi (421 mln euro), pszenica (312 mln euro), soki owocowo-warzywne (274 mln euro). Duże wpływy uzyskiwano również z wywozu papierosów. Łączna wartość eksportu wymienionych produktów stanowiła 51% wartości wszystkich eksportowanych towarów rolno-spożywczych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Marek Magierowski podkreślił, że MSZ buduje wizerunek polskiej żywności jako najlepszej na świecie. Ponadto wskazał na utrudnienia w eksporcie – po polskiej stronie jest to m.in. ASF, natomiast trudności zewnętrzne to m.in. protekcjonistyczna polityka rządów niektórych państw, lobbing ze strony producentów w danym kraju oraz konieczność rywalizacji z innymi eksporterami unijnymi na rynkach trzecich. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju pan Łukasz Porażyński poinformował, że resort rozwoju kieruje uwagę na rynki poza-unijne, nieprzerwanie szukając rynków alternatywnych dla polskiego eksportu. W czasie dyskusji posłowie pytali m.in. o saldo handlu z Chinami i o trudności z lokowaniem na tamtejszym rynku naszych produktów.

Czwartek, 12 października godz. 13:00 na zastępcę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi został wybrany poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).

Sprawozdaje Grzegorz Anczewski

logo sejm rpSejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzyła poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Krzysztofa Jurgiela (druk nr 1838).

Sejm 3Poniedziałek 11 września 2017 r.

Godz. 12:00 posiedzenie pod przewodnictwem posła Jana Dudy, podkomisji nadzwyczajnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

sejm

W czwartek 24 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchano informacji przedstawionych przez:

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim;

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia;

oraz Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat.

W posiedzeniu uczestniczyli pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą reprezentował pan Paweł Wienconek Dyrektor Biura KPIR.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński, przedstawił skutki nawałnic, które przeszły nad Polską prawie dwa tygodnie temu. W poszkodowanych regionach pracują komisje, które szacują straty. Po ułatwieniach wprowadzonych przez rząd, oprócz rzeczoznawców, straty mogą szacować także inspektorzy nadzoru budowlanego. Według szacunków komisji z ostatnich dni, nawałnica dotknęła 8,5 tys. rodzin. Pełen rozmiar strat będzie jednak znany dopiero po zakończeniu prac komisji, które jest planowane na 31 sierpnia br.

Rząd opracował nowe, uproszczone zasady udzielania pomocy poszkodowanym, a także zdecydował o podwyższeniu kwoty, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonych budynków. Do tej pory była to kwota do 100 tysięcy złotych. Teraz mieszkańcy, których domy zostały zniszczone podczas ostatnich nawałnic, mogą otrzymać do 200 tysięcy złotych. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość ubiegania się o zasiłki w przypadku zniszczonych przez burze budynków gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynków inwentarskich, na których naprawę będzie można uzyskać 100 tys. zł. Do 22 sierpnia na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł rząd przekazał łącznie ponad 42 mln zł.

Wiceminister Jarosław Zieliński poinformował, że przygotowane zostało rozporządzenie zawierające listę gmin, na terenie których zostały zniszczone lub uszkodzone obiekty budowlane, i które potrzebują wsparcia rządu. Pomocą objętych zostanie kolejne 76 jednostek samorządu terytorialnego. Dodał także, że decyzja o wprowadzeniu lub niewprowadzaniu stanu klęski żywiołowej pozostaje bez wpływu na wysokość i rozmiar pomocy udzielanej poszkodowanym na usuwanie skutków nawałnic.

Informację na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody pan Andrzej Szweda-Lewandowski. Według szacunków resortu szkody w lasach prywatnych wystąpiły na obszarze województw: kujawsko – pomorskiego na obszarze 3 950 ha, pomorskiego na obszarze 13 150 ha, wielkopolskiego na obszarze 3 227 ha odnotowano też straty w powiecie oleśnickim województwa dolnośląskiego. Na miejscu klęski wykorzystuje się sprzęt należący do Lasów Państwowych (harwestery, forwardery, pilarki itp.). Obecny na posiedzeniu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych pan Konrad Tomaszewski przedstawił propozycję wsparcia dla poszkodowanych właścicieli prywatnych lasów. Jak zadeklarował, Lasy Państwowe wyasygnują 35 mln zł, które za pośrednictwem starostów trafią do tych właścicieli, którzy uprzątną swoje lasy, przyczyniając się tym samym do przywrócenia bezpieczeństwa publicznego.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech poinformowała iż straty w rolnictwie są nadal szacowane największe wystąpiły w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, ale odnotowano zniszczenia przez sierpniowe wichury także w woj. dolnośląskim i łódzkim.  Według wstępnych danych, w województwie wielkopolskim zostało poszkodowanych 2 125 gospodarstw rolnych na terenie 44 gmin. Szkody powstały na powierzchni 11,3 tys. ha upraw rolnych o szacunkowej wartości strat prawie 8 mln zł. Ponadto uszkodzonych zostało ok. 1,5 tys. budynków gospodarskich o wartości ok. 7,5 mln zł, straty odnotowano także w innych środkach trwałych, o wartości 2,7 mln zł. Łącznie straty oszacowano na ponad 18 mln zł. W województwie pomorskim straty wystąpiły w 1200 gospodarstwach rolnych na terenie 7 gmin. Huragan zniszczył uprawy na powierzchni ok. 3 tys. ha. Ponadto uszkodzonych zostało ok. 2,1 tys. budynków służących do produkcji rolnej, ok. 500 maszyn rolniczych. Natomiast w woj. kujawsko-pomorskim uległo zniszczeniu ok. 2 tys. gospodarstw na terenie 28 gmin. Szkody powstały na powierzchni ok. 9600 ha upraw rolnych. Ponadto uszkodzonych zostało ok. 1500 budynków gospodarczych. Minister poinformowała, że w resorcie rolnictwa została powołana grupa zadaniowa ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie, która na bieżąco analizuje skutki społeczno-ekonomiczne występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W przygotowaniu jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego przyjęcie ma się odbyć w trybie obiegowym jeszcze w tym tygodniu. W resocie trwają prace nad Programem pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Warunkiem uruchomienia programu jest oszacowanie strat przez specjalne komisje. Straty muszą być oszacowane odrębnie dla każdego gospodarstwa rolnego. Program pomocowy musi być zgłoszony do Komisji Europejskiej, jest to warunek udzielania pomocy producentom rolnym poza formą de minimis.

Minister poinformowała, że rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. W tym roku nabory wniosków będą ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.  Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.  Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Wiceminister zaznaczyła też, że producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) i po oszacowaniu strat mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej lub na odtworzenie środków trwałych.

W trakcie dyskusji pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, podjął szczególnie istotny w zaistniałej sytuacji temat ustawy o ubezpieczeniach rolnych, podkreślił iż mimo przeznaczenia ogromnej kwoty na dopłaty do składek ubezpieczeniowych, program nie funkcjonuje właściwie. Przyczyny tego stanu leżą w niechęci firm do ubezpieczania, a jeżeli to zrobią, znajdują różne "kruczki prawne", by pieniędzy nie wypłacić. Prezes KRIR zaznaczył, iż w tych warunkach konieczna jest natychmiastowa wypłata zaległych dopłat bezpośrednich za 2016 r., a także odstąpienie w poszkodowanych rejonach od wymogu siewu międzyplonowego w ramach zazieleniania, jako warunku przyznania dopłat bezpośrednich w pełnym wymiarze. Wskazane jest również uwzględnienie strat w mniejszych (poniżej 80 pni) poszkodowanych pasiekach. Podkreślił, że poszkodowani rolnicy nie mogą pozwolić sobie na kolejne kredyty, a oczekują konkretnej bezzwrotnej pomocy.

W dyskusji posłowie zwracali w szczególności uwagę na konieczność skoordynowania procedur związanych z szacowaniem zarówno budowlanych jak i rolniczych strat i wypłatą odszkodowań. Wskazywali też potrzebę zmiany przepisów dotyczących szacowania strat w rolnictwie, tak żeby szacowanie objęło także straty poniesione np. w sprzęcie rolniczym, środkach do produkcji roślin, budowlach rolniczych, zebranych plonach, sianie oraz pasiekach.

W podsumowaniu pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, iż bez mała 1 miliard złotych z budżetu Państwa przeznaczono na dopłaty do ubezpieczeń w rolnictwie a ubezpieczonych jest 25 % gospodarstw na obszarze 30% użytków rolnych jest to sytuacja wymagająca pilnych działań i Komisja je w najbliższym czasie podejmie.

opracowanie: Grzegorz Anczewski

Senat z flagami 1

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 lipca 2017 r., ustawy, z przedłożenia rządowego, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o uchwalenie przez Senat uchwały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu usprawnienie pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy ustawy nakładają na myśliwych, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich obowiązki współpracy z Inspekcją weterynaryjną oraz niedopuszczania osób postronnych do miejsc w których znajdują się zakażone zwierzęta żywe lub ich zwłoki. Wprowadzono możliwość nakazania posiadaczowi gospodarstwa podjęcia określonych działań w celu umożliwienia odstrzału zwierząt wolno żyjących. Sprecyzowano obowiązek utrzymywania mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego przez zarządców dróg publicznych, co ma zapewnić skuteczne odkażanie kół pojazdów przejeżdżających po wyłożonych matach. Zmiany umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazanie lub ograniczenie możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich z gatunków wrażliwych na danym obszarze wprowadzając sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W dniu 18 lipca 2017 r. na podstawie art. 36 ust. 2  Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wycofany został poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1712).

W dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw - Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu dla szkół, które wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów nowelizujących ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, które wejdą w życie z dniem 1 września 2017 r.

Opracowanie: Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: