Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

Senat z flagami 125 kwietnia 2017 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Drugim tematem posiedzenia Komisji będzie stan prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Materiały do pobrania>>>

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia Komisja rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( druk senacki nr 492, druki sejmowe nr 1428 i 1464). Z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu można zapoznać się tu>>>

Sejm 3

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

19 kwietnia 2017 o godz. 11:00   – Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych.

20 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - druk nr 1308 - uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk oraz druk nr 1429 - uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska.

O godzinie 14:00  – odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481) - przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

19 kwietnia 2017 r. spotka się również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby zapoznać się z informacją Agencji Rynku Rolnego dotyczącą prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

sejm

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadniał poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący KRiRW. Przewodniczący Komisji odczytał przekazane 28 marca 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu, poddając je ostrej krytyce. Przewodniczący nie miał natomiast zastrzeżeń do uwag przekazanych przez inne podmioty pomimo iż były zbieżne z tymi, które przekazał Zarząd KRIR. Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniewa Babalskiego przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko powołał Podkomisję nadzwyczajna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Godz. 11:00 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Komisja nie przystąpiła do pierwszego czytania ww. projektu ustawy z uwagi na wniosek zgłoszony przez poseł Paulinę Hennig-Kloskę (Now.), dotyczącym przeprowadzenia równolegle pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429). Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko poinformował, że uwzględnia wniosek poseł Pauliny Hennig-Kloski i pierwsze czytanie projektów z druków nr 1308 i 1429 odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Komisji

Godz. 12:00 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (druk nr 1428). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcje jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubieganie się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki. Komisja przyjęła zaakceptowaną przez stronę rządową poprawkę legislacyjną. W wyniku głosowania przeprowadzonego na wniosek posła Artura Dunina (PO) Komisja przyjęła sprawozdanie wybierając na posła sprawozdawcę Zbigniewa Dolatę. (PiS)

6 kwietnia 2017 r.

Godz. 9:15. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnym stanie prac nad rządowym projektem ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr. 1425) został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów 15 grudnia 2016 r. Następnie, w dniach 7-8 lutego 2017 r. był przedmiotem prac Komisji Prawniczej i pismem z 17 lutego 2017 r. skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Pierwsze czytanie przedmiotowego projektu ustawy miało miejsce na 39 posiedzeniu plenarnym Sejmu (punkt 7 porządku dziennego 5 kwietnia 2017 r.) uzasadnienie przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała również informacji na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Marian Borek.

Godz. 12: 00 – Na kolejnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Komisji Infrastruktury wysłuchano informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Z przedstawionych informacji wynika, że 36% dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35% w stanie niezadowalającym. Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie, jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Minister Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej – ponad 335 mln zł w roku 2017. Przedstawiciele rządu poinformowali członków Komisji, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 tys. km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższa sieć wodociągowa znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, a najkrótsza w województwie lubuskim. Najdłuższą sieć kanalizacyjną posiada województwo podkarpackie, najkrótszą województwo podlaskie. Posłowie zostali także poinformowani, że minister rolnictwa, dostrzegając znaczenie infrastruktury wiejskiej dla jakości życia mieszkańców wsi, w ramach prac nad rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zgłosił projekt „Infrastruktura dla obszarów wiejskich”. Przewiduje on m.in. dalszy rozwój dróg lokalnych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Źródła finansowania to istniejące programy PROW i POWER, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z budżetu państwa i z budżetów samorządów. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Mariusz Gajda.

Godz. 15:00 – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności - wysłuchano informacji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ewy Lech o wynikach konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Opracowanie: Grzegorz Anczewski

sejm

W pierwszym tygodniu kwietnia odbędzie się 39 posiedzenie Sejmu. W tym czasie przewidziane są następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

5 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:15   – Na wspólnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadnia poseł Jarosław Sachajko. Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu, dostępne na stronie Semu i na stronie KRIR>>> .

11:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 1308), uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk. Zarząd KRIR przekazał negatywną opinię do projektu, dostępną na stronie Semu i na stronie KRIR>>>

Godz. 12:00   – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (druk nr 1428), uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O godz. 13:00   – zaplanowane jest również posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232).

6 kwietnia 2017 r.

Godz. 09:15  – Komisja zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników oraz analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii.

Godz. 12:00– Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wysłucha informacji ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.

O godz. 15:00  – spotka się Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności aby zapoznać się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Senat 20 marca 2017

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 marca 2017 r. miało charakter seminarium poświęconego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

Honorowym gościem Komisji był przewodniczący organizacji włoskich rolników Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo wraz ze współpracownikami z Biura w Brukseli.

Podczas spotkania przedstawiono bardzo ciekawe prezentacje i wystąpienia:

1.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku”.

2.Informacja przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas na temat „Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej”.

3.Informacja prezesa Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo na temat „Wspólna polityka rolna po 2020 r. – perspektywa włoska”.

4.Informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Andrzeja Kowalskiego na temat „Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej”.

5.Informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Pawła Piotrowskiego na temat „Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej”.

źródło: http://www.senat.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: