sejm

7 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne – (druk sejmowy nr 1529). Terminy posiedzeń podkomisji wyznaczono na 9, 13, 14, 22, 27, 28, 29 i 30 czerwca. Przedstawienie przez przewodnicząca podkomisji panią posłankę Annę Paluch, połączonym komisjom: Finansów Publicznych (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne - wyznaczono na 4 lipca 2017 r. Na 45 posiedzeniu 5 lipca Sejm skierował ponownie projekt ustawy do połączonych komisji w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Na posiedzeniu 7 lipca przystąpiono do trzeciego czytania. Po przedstawieniu przez sprawozdawcę panią posłankę Annę Paluch dodatkowego sprawozdania komisji z rozpatrzenia 65 poprawek złożonych w drugim czytaniu i ożywionej dyskusji Marszałek Sejmu podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego trzeciego czytania projektu ustawy Prawo wodne. Projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na 45. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm, w oparciu o przedłożenie rządowe, uwzględniając poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu 5 lipca, uchwalił ustawę o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, (druk sejmowy nr 1649). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła do projektu poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, skutkuje nowym programem dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw. Nowela wynika z potrzeby stworzenia krajowych podstaw prawnych, niezbędnych do wdrożenia, nowego programu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Ustawa reguluje również przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. W załażeniu projektodawcy ma to na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Ustawa wprowadza wyłączenia przedmiotowe w odniesieniu do dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego. Nowelizacja dokonuje też szeregu zmian w przepisach ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w zakresie wybranych mechanizmów na rynkach rolnych, w celu większej racjonalizacji podziału zadań w obszarze agencji rolnych. Zmiany te dotyczą m.in. monitorowania skupu mleka w Polsce i realizacji programu wsparcia pszczelarstwa. Ustawa obejmuje też nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw w celu doprecyzowania przepisów, które określają, w jakich przypadkach nie stosuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych zasady konkurencyjności określonej w tej ustawie. Senat na 45 posiedzeniu w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę bez poprawek.

Nr 45 posiedzenia 12 lipca 2017 r. przystąpiono do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1712) Projekt zawiera zmiany w zakresie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowania dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt przewiduje utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, zasady jego działania, a także ustalenie zasad współfinansowania ze środków publicznych zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych, gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich. Dodatkowo projekt zakłada zmiany ustaw: o lasach, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego a także o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. FDS będzie działał na podstawie porozumienia Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich jak również infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym. Po ożywionej dyskusji projekt ustawy o FDS został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt w/w ustawy przewiduje stawkę opłaty drogowej w wysokości 200 zł za 1000 litrów paliwa, waloryzowanej co rok o wskaźnik inflacji. Planowane po wprowadzeniu ustawy w życie zmiany sprawią, że ceny paliwa odbiją się na cenach wszystkich usług – m.in. transportu, żywności, a także dotkną bezpośrednio rolników, którzy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej. Zważywszy na powyższe Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy postulując o zwiększenie z 86 l do 110 l, limitu do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

opracowanie: Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com