Informacje branżowe

w budowie...

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie

 1. WPROWADZENIE

  Celem mechanizmu jest udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udziela się w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

  Agencja udziela dopłat w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie, złożonego przez producenta rolnego, wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty zostaną udzielone producentowi rolnemu do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

  Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów.
  Prawidłowa realizacja powyższego celu w ramach kompetencji ARR polega na udzielaniu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym, zgodnie z regulacjami prawnymi krajowymi i UE.

 2. UCZESTNICY MECHANIZMU

  Uczestnikami mechanizmu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

 3. AKTY PRAWNE – obowiązujące na dzień opublikowania niniejszych „Warunków uzyskania dopłaty…”

  3.1 Akty prawne krajowe
  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 30, poz. 181, z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 86)
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r., Nr 41, poz. 271, z późn. zm.)
  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113, poz. 945, z późn. zm.)
  9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. Nr 236, poz. 1639)
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Nr 201, poz. 1447, z późn. zm.)
  11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Nr 46, poz. 300)
  12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz inne, które wejdą w życie po opublikowaniu niniejszych „Warunków uzyskania dopłaty…”

  3.2 Akty prawne UE
  1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35-41, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz.U. UE L 316 z 2.12.2009, str. 65 —112, z późn. zm.)

 4. PRZEDMIOT DOPŁATY

  Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.
  Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

 5. STAWKI DOPŁAT ORAZ MAKSYMALNY PUŁAP DOPŁATY
  Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  · 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
  · 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  · 500 zł – w przypadku ziemniaków.

  Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
  W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy będzie przekraczała 7500 euro, w świetle art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., pomoc do takiego wniosku zostanie przyznana tylko w odniesieniu do części pomocy nieprzekraczającej kwoty 7500 euro.

 6. GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE DOPŁATAMI

  Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych (gatunków roślin rolniczych):

  1) w przypadku zbóż:
     a) pszenica zwyczajna,
     b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
     c) jęczmień,
     d) pszenżyto,
     e) owies;

  2) w przypadku roślin strączkowych:
     a) łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
     b) groch siewny,
     c) bobik,
     d) wyka siewna;
     3) ziemniak.

 7. MINIMALNE ILOŚCI WYSIEWU

  Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

  1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
  2) 80 kg – w przypadku pszenicy mieszańcowej;
  3) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego;
  4) 80 kg – w przypadku żyta syntetycznego;
  5) 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej– w przypadku żyta mieszańcowego;
  6) 130 kg – w przypadku jęczmienia;
  7) 150 kg – w przypadku pszenżyta;
  8) 150 kg – w przypadku owsa;
  9) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
  10) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
  11) 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
  12) 270 kg – w przypadku bobiku;
  13) 2000 kg – w przypadku ziemniaka;
  14) 140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12.8

 8. WARUNKI UZYSKANIA DOPŁATY Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY MAJĄCEJ CHARAKTER POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE

  1. Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
  2. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
     
     1) posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar          gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
     2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
        a) zakupiony od:
           - przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,
           - podmiotu wpisanego do rejestru rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie,
           - podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
       
       b) wytworzony:
           - przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców, albo
           - w gospodarstwie rolnym posiadanym przez podmiot wpisany do rejestru rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.

  8.1. Czynności niezbędne do uzyskania dopłaty
  8.1.1. Złożenie wniosku

      1. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego
          we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego OT ARR.
      2. Producent rolny, który ubiega się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w    
          rolnictwie, zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
         
          Formularz wniosku o przyznanie dopłaty (Załącznik nr 1 lub wniosek wygenerowany z aplikacji ELF) jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP dla:
           
              · producenta rolnego, który nie posiada wpisu do CRP, albo
              · producenta rolnego, który dokonuje aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP.

  3. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany pochodzący od producenta rolnego posiadającego osobowość prawną, przedsiębiorcy, który w swej strukturze organizacyjnej posiada oddziały i prowadzi działalność również w oddziałach, powinien zostać złożony w terminie składania wniosków (do równowartości kwoty 7500 EUR), w imieniu przedsiębiorcy (przez jednostkę macierzystą bądź oddział), przez osobę uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, zawierający w załączeniu zaświadczenie/a lub oświadczenie o udzielonej dotychczas pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

  W przypadku, gdy o przyznanie ww. dopłaty będzie się ubiegał oddział, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, wystawione przez jednostkę macierzystą, że pozostałe oddziały przedsiębiorstwa nie będą występowały z wnioskiem o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

  4. Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można uzyskać:

      · w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego,
      · w Centrali Agencji Rynku Rolnego,
      · na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.

  5. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową (np. listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

  6. Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego zawiera w szczególności:
      1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy,
      2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy,
      3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w    
          przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);
      4) oświadczenie o powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,
      5) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

  7. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2013 r., określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

  8.1.2. Załączniki i oświadczenia
     
     1. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:
         a) oryginał/y albo potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT Agencji Rynku Rolnego kopię/e:

             · faktury/r zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2012 r. do dnia 15 czerwca 2013 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w              tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
             · dokumentu/ów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego/ych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w  
               terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do dnia 15 czerwca 2013 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub                    podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
         b) Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (Załącznik nr 2).
             Informacje zawarte w ww. formularzu dotyczą pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w                      terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do dnia 15 czerwca 2013 r. i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.

  2. Producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w      
      którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym  
      okresie. Wnioskodawca, który składa zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie powinien przedłożyć oryginały albo, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza,
      kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

      W przypadku, gdy pomoc o charakterze de minimis w rolnictwie została przyznana na podstawie decyzji administracyjnej (pełniącej funkcję zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w    
      rolnictwie) wydanej przez Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR producent rolny nie jest zobowiązany do przedłożenia takiego zaświadczenia. Wnioskodawca, który składa oświadczenie o
      otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do umieszczenia informacji o pomocy przyznanej w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), również przyznanej ww. decyzją Prezesa ARR lub Dyrektora OT ARR. W przypadku współmałżonków posiadających wspólność majątkową albo osób wspólnie posiadających gospodarstwo i posługujących się tym samym numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, nadanego w myśl przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie wnioskodawca (jeden ze współmałżonków/współposiadaczy) jest zobowiązany do umieszczenia informacji o wysokości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej również przez współmałżonka/współposiadacza w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych) lub załączenia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie przez obojga małżonków albo osoby wspólnie posiadające gospodarstwo.

  3. Jeżeli wnioskodawca za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuje inny okres, trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, niż rok kalendarzowy, to wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty składa Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy (Załącznik nr 3), w którym określa ramy czasowe trwania roku podatkowego (obrotowego) dla swojej jednostki (przedsiębiorstwa).

  4. Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku o przyznanie dopłaty ubiega się o dopłatę do powierzchni mniejszej niż 1 ha powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw (Załącznik nr 4), w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne (w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

  5. Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej zakupionej od podmiotu upoważnionego do obrotu materiałem siewnym, powinien wykazać skład mieszanki poprzez złożenie oświadczenia w sprawie składu mieszanki (Załącznik nr 5) wraz z etykietami materiału siewnego (w przypadku ich posiadania).

  6. Jeżeli producent rolny wnioskuje o przyznanie dopłaty do mieszanki zbożowej lub mieszanki pastewnej, którą sporządził we własnym zakresie z zakupionego materiału siewnego (lub materiału siewnego wydanego z magazynu w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub rolników w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), we wniosku deklaruje zużycie do siewu:

  - mieszanki z podaniem jej składników, lub
  - mieszanki i dołącza Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego (Załącznik nr 6), w którym deklaruje skład mieszanki.

  W przypadku zużycia do siewu mieszanki zbożowej lub pastewnej sporządzonej przez producenta rolnego we własnym zakresie z gatunków objętych systemem dopłat, w skład, której wchodzi:
       
     - 1 składnik o kategorii elitarny lub kwalifikowany i 1 składnik niekwalifikowany, dopłata może być udzielona tylko do zużytego do siewu materiału siewnego składnika o kategorii elitarny lub kwalifikowany uwzględniając minimalną ilość materiału siewnego dla danego składnika przewidzianą w rozporządzeniu w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, lub
     - 2 lub więcej składników o kategorii elitarny lub kwalifikowany i składnik/i niekwalifikowany/e, dopłata może być udzielona tylko do zużytego do siewu materiału siewnego składników o kategorii elitarny lub kwalifikowany uwzględniając minimalną ilość materiału siewnego dla mieszanki przewidzianą w rozporządzeniu w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

  7. Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:
     a) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
     b) nazwę gatunku i odmiany,
     c) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
     d) numer partii materiału siewnego.
  W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka, ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

  8. Jeżeli dokumenty składane są w języku obcym, wówczas należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. Zgodnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) na wszystkich sporządzonych tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z odpisu i czy odpis był poświadczony i przez kogo.
  8.1.3. Zmiana stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych w złożonych dokumentach

     1. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących informacji zawartych w złożonych dokumentach (np. otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie od innej jednostki organizacyjnej niż ARR, wielkości powierzchni gruntów, gatunków uprawianych roślin, błędnych oznaczeń działek, zmiany właściciela gruntów itp.), producenci zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OT ARR.
     2. Brak informacji o zmianach może skutkować odmową przyznania dopłaty albo odzyskaniem wypłaconej dopłaty wraz z odsetkami w drodze decyzji dotyczącej odzyskania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przez Dyrektora OT ARR.

  8.1.4. Udokumentowanie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach
     1. Producent rolny jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie dopłaty (lub po jego złożeniu) oświadczenia o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 7) oraz przynajmniej jednego z dokumentów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach, wymienionych poniżej:
     a) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
     b) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
     c) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
     d) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
     e) protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
      f) decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

 9. WYPŁATA DOPŁATY PRODUCENTOWI ROLNEMU

  1. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy producent rolny spełnia niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub decyzję o częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
  2. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty Agencja Rynku Rolnego wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu/częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego, podany w części rejestracyjnej wniosku.
  3. W przypadku braku przesłanek do przyznania dopłaty, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o odmowie przyznania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

 10. DOPŁATY NIESŁUSZNIE LUB NIENALEŻNIE WYPŁACONE PRODUCENTOWI ROLNEMU

  1. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, tj. niesłusznie lub nienależnie wypłaconych dopłat producentom rolnym, kwoty odpowiadające różnicy pomiędzy kwotami wypłaconymi a kwotami należnymi uznaje się za kwoty nienależnie pobrane.
  2. Ustalenie kwoty nienależnie/nadmiernie pobranej następuje w formie decyzji administracyjnej dotyczącej odzyskania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków wydawanej przez właściwego Dyrektora OT ARR.

 11. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

  Służby kontrolne OT ARR przeprowadzają w terenie czynności sprawdzające u producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Powyższe czynności mają na celu potwierdzenie zasadności udzielenia dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W trakcie przeprowadzanej w terenie kontroli Sekcja Kontroli Technicznych OT ARR dokonuje potwierdzenia danych podanych przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie dopłaty. Weryfikacja informacji zawartych we wniosku o przyznanie dopłaty polega na sprawdzeniu m. in., czy:

  - zmierzona powierzchnia działki/działek, na której/których uprawiana jest dana roślina uprawna jest zgodna z powierzchnią podaną we wniosku o przyznanie dopłaty?
  - uprawiany gatunek rośliny uprawnej jest zgodny z zadeklarowanym we wniosku o przyznanie dopłaty?
  - całkowita powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych roślinami objętymi dopłatami, określonymi rozporządzeniem Rady Ministrów wynosi nie mniej niż 1 ha?
  - powierzchnia poszczególnych działek rolnych, wchodzących w skład całkowitej powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym jest większa lub równa 0,1 ha?

  Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej. Równocześnie maksymalna różnica w odniesieniu do każdej działki rolnej nie może przekroczyć 1,0 ha w wartościach bezwzględnych. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%, wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w wyniku czynności sprawdzających, nie większej jednak niż zgłoszonej we wniosku.
  Producenci rolni, którzy otrzymali dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zobowiązani są przechowywać związaną z tym dokumentację przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

 12. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO PRAWODASTWA WE I KRAJOWEGO

  Producent rolny uczestniczący w mechanizmie „Dopłaty do materiału siewnego” zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego Centrali ARR, SKT OT ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” oraz przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

 13. PODSUMOWANIE

  Powyższe warunki będą obowiązywać do odwołania chyba, że postanowi się inaczej z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych dokumentach, w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek pisarskich bądź zmian wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej.

 14. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY

  14.1 Skróty

  ARR – Agencja Rynku Rolnego
  OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
  SKT – Sekcja Kontroli Technicznych
  CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców
  MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  14.2 Definicje

  Centralny Rejestr Przedsiębiorców – baza danych podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR.
  Czynności sprawdzające – kontrola fizyczna przeprowadzona u producentów rolnych biorących udział w mechanizmie „Dopłaty do materiału siewnego”.
  Materiał siewny – rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin w tym z zastosowaniem metod biotechnologii (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie).
  Materiał siewny kategorii elitarny – oznacza:
     a) materiał siewny bazowy wytworzony przez hodowcę i przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany,
     b) materiał siewny przedbazowy stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy i na wniosek hodowcy przeznaczony do produkcji materiału siewnego bazowego lub kategorii kwalifikowany (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie).

  Materiał siewny kategorii kwalifikowany – oznacza materiał siewny wyprodukowany bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny i przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji innej niż produkcja materiału siewnego (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie).
  Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania producenta zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a także pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
  Pomoc de minimis w rolnictwie – pomoc udzielana przez państwo na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 7500 euro, dla jednego przedsiębiorstwa sektora rolnego (producenta rolnego), w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych). Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel.
  Pracownik Sekcji Kontroli Technicznych – pracownik OT ARR upoważniony do przeprowadzenia czynności sprawdzających w imieniu ARR.
  Producent rolny – producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca:
     
     a) posiadaczem gospodarstwa rolnego, lub
     b) rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, str. 16—99), lub
     c) posiadaczem zwierzęcia;

  Rok podatkowy (obrotowy) - rok kalendarzowy albo okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych określony w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników.
  Prowadzący obrót – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej, która prowadzi obrót materiałem siewnym (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie).
  Właściwy OT ARR – OT ARR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
  Aplikacja ELF – system udostępniany przez ARR, umożliwiający elektroniczne wypełnienie i następnie wydrukowanie wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – [Dms_P1_f2]. Wniosek wygenerowany przy użyciu aplikacji ELF jest odpowiednikiem Załącznika nr 1 do niniejszych „Warunków uzyskania dopłaty…”.

  14.3 Adresy

  OT ARR Białystok
  15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4
  tel. (85) 664-31-50, fax (85) 664-31-60

  OT ARR Łódź
  93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18
  tel. (42) 685-52-18, fax (42) 685-52-24

  OT ARR Bydgoszcz
  85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57
  tel. (52) 584-92-92, fax (52) 584-15-03

  OT ARR Olsztyn
  10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2
  tel. (89) 523-78-65, fax (89) 527-92-4921

  OT ARR Gdynia
  81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
  tel. (58) 669-43-00, fax (58) 669-83-21

  OT ARR Opole
  45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6
  tel. (77) 441-70-00, fax (77) 441-70-01

  OT ARR Gorzów Wielkopolski
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gen. W. Sikorskiego 20 C
  tel. (95) 728-26-58, fax (95) 728-27-86

  OT ARR Poznań
  60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90
  tel. (61) 852-14-33, fax (61) 853-67-95

  OT ARR Katowice
  40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5
  tel. (32) 359 49 00, fax ( 32) 359-49-34

  OT ARR Rzeszów
  35-001 Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 32
  tel. (17) 864-20-28, fax (17) 864-20-30

  OT ARR Kielce
  25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18
  tel. (41) 343-31-90, fax (41) 368-70-49

  OT ARR Szczecin
  71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21
  tel. (91) 464-82-00, fax (91) 422-57-76

  OT ARR Kraków
  31-546 Kraków, ul. Mogilska 104
  tel. (12) 429-56-60, fax (12) 426-49-10

  OT ARR Warszawa
  04-076 Warszawa, ul. Jerzego Waszyngtona 146
  tel. (22) 515-81-32, fax (22) 515-81-13

  OT ARR Lublin
  20-126 Lublin, ul. Unicka 4
  tel. (81) 444-45-30, fax (81) 444-45-32

  OT ARR Wrocław
  53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
  tel. (71) 335-01-51, fax (71) 335-01-79

  Agencja Rynku Rolnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  www.arr.gov.pl

 15. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

  Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie – [Dms_P1_f2]
  Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Załącznik nr 3 Oświadczenie o obowiązującym roku podatkowym (obrotowym) u wnioskodawcy
  Załącznik nr 4 Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami
  Załącznik nr 5 Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego - oświadczenie wypełniane przez nabywcę albo sprzedawcę mieszanki materiału siewnego
  Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego
  Załącznik nr 7 Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu

Podkategorie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com