Produkcja Roślinna

grad szkodyW odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 26 września 2023 r. w sprawie braku środków finansowych na dopłaty do ubezpieczenia sadów od gradu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Zakłady Ubezpieczeń, z którymi została podpisana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowa na stosowanie w 2023 r. dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, nie zgłosiły dodatkowego zapotrzebowani na limity dopłat ponad kwoty limitów określone w zawartych umowach i aneksach do tych umów.

W przypadku zgłoszenia dodatkowych potrzeb wnioski zostaną uwzględnione, gdyż na dzień dzisiejszy z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 r. kwoty dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie została rozdysponowana kwota ponad 50 mln zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. w części 32 – Rolnictwo wydatki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano w kwocie 920 504 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co określona w tej części budżetu państwa na 2023 r.

grad szkody

W nawiązaniu do pojawiających się informacji o braku środków finansowych na dopłaty do ubezpieczenia sadów od gradu Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, czy doniesienia te są prawdziwe.

Ubezpieczanie sadów od gradu w jesiennej kampanii ubezpieczeniowej wydaje się niezasadne. Większość sadowników ubezpiecza od gradu plony wiosną, kiedy można już ocenić stopień przezimowania plantacji.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zapewnienie wystarczającej ilości środków finansowych na wiosenne ubezpieczenie od gradu dla wszystkich chętnych rolników.

W dniu 22 września 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku kukurydzy, przedstawiając co następuje:

dron

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania przepisów krajowych, które umożliwią dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz o uproszczenie procedur zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje:.

Ministerstwo zgadza się z koniecznością wdrażania w rolnictwie nowych technologii, w szczególności dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Zgadzamy się także, że bezzałogowe statki powietrzne oferują rolnictwu szereg istotnych zastosowań.

Zasady stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, w tym z użyciem dronów, objęte są obecnie prawem Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi zasadami, transponowanymi do prawa krajowego, „środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego”. Zasada ta dotyczy zatem obecnie tak załogowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych.

Przepisy unijne, jak i krajowe, nie wykluczają zatem możliwości stosowania dronów w ochronie roślin – dotyczą ich jednak takie same regulacje jak załogowych statków powietrznych. W szczególności wskazać należy na konieczność dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin z przeznaczeniem do takiej aplikacji. Jak do tej pory brak było wniosków w tym zakresie.

Obecnie, w ramach zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczących stosowania środków ochrony roślin, rozważane są rozwiązania ukierunkowane na ułatwienie stosowania dronów w ochronie roślin. Stanowisko środowisk rolniczych będzie brane przez Ministerstwo pod uwagę w ramach tych prac.

Ministerstwo nawiązało także kontakt z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych celem wypracowania rozwiązań z jednej strony ułatwiających wdrażanie nowych technologii w zakresie bezzałogowych statków powietrznych, z drugiej zaś gwarantujących bezpieczeństwo zabiegów ochrony roślin. W przypadku aplikacji środków ochrony roślin za pomocą dronów szczególnie istotne jest bowiem zapobieżenie znosowi cieczy użytkowej oraz zapewnienie równomiernej dystrybucji stosowanego preparatu. Jest to istotnie nie tylko w kontekście skuteczności zabiegu, ale i ewentualnych pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

Odnosząc się do uwag dotyczących Prawa Lotniczego, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury, obowiązujące przepisy są wystarczające i umożliwiają bez żadnych utrudnień uzyskanie zezwolenia na wykonywanie lotów systemami bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) o masie powyżej 25 kg w sektorze rolniczym.

Zarząd KRIR pismem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu przywrócenie terminu naboru wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ta pomoc uruchomiona została w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com