Produkcja Roślinna

top agrarUnia Europejska nadal planuje ograniczać możliwości chemicznej ochrony i stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Tym razem nawet o połowę. Czy jest to realne? Polecamy Państwa uwadze przeprowadzony przez Top Agrar wywiad z prof. Markiem Mrówczyńskim >>>

jabłka 3

W odpowiedzi na wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin przesłany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka pismem z 25 października 2022 r. Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Nina Dobrzyńska udzieliła następujących wyjaśnień:

Wnioskują Państwo o wprowadzenie takich przepisów, aby środki ochrony roślin stosowanie w innych krajach Unii Europejskiej mogły być stosowane w Polsce oraz środki dopuszczone do  stosowania i zakupione np. w Niemczech, a nie zarejestrowane w Polsce mogły być stosowane w Polsce zgodnie z prawem.

Wyjaśniam, że zasady dotyczące wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin regulowane są przepisami UE, z których nadrzędnym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/20091 (dalej jako rozporządzenie 1107/2009). Zgodnie z art. 28 tego rozporządzenia środek ochrony roślin nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany, jeżeli nie uzyskał zezwolenia w danym państwie członkowskim. Nie jest więc możliwe stosowanie na terenie Polski środków ochrony roślin zakupionych np. w Niemczech i nie zarejestrowanych w Polsce i nie ma możliwości zmiany przepisów w tym zakresie na poziomie krajowym.

Przepisy rozporządzenia 1107/2009 nie zmieniły tej zasady – wcześniejsze przepisy unijne jak i polskie również wymagały, aby środki ochrony roślin podlegały rejestracji urzędowej. Wynika to przede wszystkim z tego, że zawierają one substancje mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska i stąd konieczność regulacji i kontroli ich wprowadzania do obrotu.

Natomiast rozporządzenie 1107/2009 wprowadziło zasadę, że proces rejestracji środków ochrony roślin jest zharmonizowany w całej UE co ma na celu, w możliwie największym stopniu, ograniczenie przeszkód w dostępności do środków ochrony roślin w poszczególnych państwach członkowskich. Z uwagi na duże różnice w warunkach rolnośrodowiskowych i klimatycznych rozporządzenie wprowadziło podział na 3 strefy rejestracyjne. Polska należy do strefy centralnej (podobnie jak Niemcy) i dzięki temu wniosek o rejestrację środka może być składany jednocześnie w kilku albo nawet wszystkich krajach danej strefy. Ponadto wprowadzono mechanizm wzajemnego uznawania zezwoleń tj. posiadacz zezwolenia może złożyć wniosek o wzajemne uznanie zezwolenia środka np. z Niemiec lub innego Państwa Członkowskiego (art. 40 rozporządzenia 1107/2009).

Tym niemniej sam proces rejestracji nowego środka ochrony roślin inicjowany jest zawsze na wniosek, z reguły składany przez producenta środka, a więc to firma musi zwrócić się o dopuszczenie do obrotu danego środka. Pula dostępnych środków zależy więc nie tylko od przepisów UE i listy substancji czynnych, które są zatwierdzone do stosowania w środkach, ale także od wyborów marketingowych producentów środków, którzy muszą podjąć decyzję o złożeniu wniosku o rejestrację danego środka w Polsce lub o zastosowaniu jednej z dostępnych w przepisach możliwości np. przeniesienia zezwolenia z innego Państwa Członkowskiego (wzajemne uznanie zezwolenia).

Nie istnieją żadne przeszkody formalne ani przepisy krajowe, które utrudniałyby lub opóźniały proces wydania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka w Polsce. Polska stosuje w pełni przepisy unijne, nie nakłada dodatkowych wymagań i nie ma przeszkód, aby dopuścić do obrotu w Polsce środek dopuszczony np. w Niemczech o ile posiadacz zezwolenia dla takiego środka złoży stosowny wniosek do Ministerstwa poparty odpowiednią dokumentacją.

Tym niemniej decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację środka w Polsce należy każdorazowo do producenta środka ochrony roślin.

W przypadku zidentyfikowania konkretnych problemów zgłaszanych nam przez organizacje rolnicze, zwracamy się do producentów środków o rozważenie możliwości rejestracji środków które mogłyby zapełnić luki w ochronie, a następnie dokładamy wszelkich starań by wnioski dla takich środków traktować priorytetowo. Jednocześnie zachęcamy, aby również Państwo i wszelkie organizacje rolnicze wpływały na producentów środków, aby starali się zapewnić polskim rolnikom potrzebne im środki poprzez składanie wniosków o ich rejestrację z uwzględnieniem Polski.

pismo do pobrania >>>

jabłka 3

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 25 października 2022 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka, realizując wniosek przyjęty podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o zwiększenie dostępu do różnorodnych środków ochrony roślin.

Zapowiadane zmiany zasad stosowania środków ochrony roślin przewidują ograniczenie ich zużycia o 50%. Tymczasem już obecnie rolnicy nie mają odpowiedniego wyboru środków ochrony roślin dla wszystkich rodzajów upraw. Komisja Europejska stopniowo wycofuje poszczególne substancje aktywne jednak nie wprowadza się wystarczającej ilości nowych skutecznych środków. Powoduje to bardzo trudną sytuację np. w produkcji warzyw gdzie nie ma środków ochrony przeznaczonych dla niektórych gatunków a tym samym nie ma możliwości ich uprawy.

W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o wprowadzenie takich przepisów aby środki ochrony roślin stosowane w innych krajach Unii Europejskiej mogły być stosowane w Polsce.

Ponadto rolnicy chcieliby, żeby środki ochrony roślin zakupione np. w Niemczech i tam dopuszczone do stosowania, jednak nie zarejestrowane w Polsce, mogły być  zgodnie z prawem stosowane przez polskich rolników w naszym kraju.

rolnictwoZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się do Wicepremiera Kowalczyka w sprawie problemu z prawidłowym funkcjonowaniem aplikacji, który uniemożliwia złożenie wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

ziemniaki plon z krzakaW związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 27 czerwca 2022 r., do Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na wypłatę dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów zwalczania organizmów szkodliwych, w tym na utylizację ziemniaków zakażonych bakteriozą pierścieniową Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że po zakończeniu oceny wniosków w przedmiotowym zakresie złożonych w 2022 roku, kwota dotacji na ten cel została zwiększona o 2 446 000 zł. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie współczynnika korygującego do wartości 0,7 co skutkuje podniesieniem kwoty dotacji dla każdego wniosku o dodatkowe 20%.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com