krir.jpgWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawodawczy były sprawy dotyczące Zarządzenia Prezesa ANR dotyczącego uspołecznienia sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP. W tej tematyce odbyła się narada Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego i Dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR i Filii  z Prezesami Izb Rolniczych zorganizowana przez Prezesa ANR w dniu 9 kwietnia  br. w siedzibie Stadniny Koni w Walewicach. W spotkaniu jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uczestniczył  Sekretarz Stanu, Pan Kazimierz Plocke. W spotkaniu uczestniczył też Zarząd KRIR: Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR, Pan Marek Borowski, dwóch Członków Zarządu KRIR, Pan Robert Nowak, Pan Stanisław Bartman.
 
 
 
 
10 kwietnia pod hasłem „Co dalej z systemem podatkowym i ubezpieczeniami społecznymi rolników?”  odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej. Głównym pytaniem, które zadali sobie członkowie Komitetu było: czy system ubezpieczeń społecznych rolników sprzyja przemianom struktury agrarnej i czy zmiany stymuluje czy hamuje, a także jak ewentualnie wpłynie na rozwój rolnictwa w Polsce wprowadzenie podatku dochodowego od działalności rolniczej. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

11 kwietnia br. Przedstawiciele KRIR, Członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka Mirosław Borowski oraz  Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Podsekretarz Stanu Zofii Szalczyk z przedstawicielami Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych oraz organizacji branżowych dotyczącym roli funduszy w kreowaniu pozytywnego wizerunku polskich produktów na rynkach zagranicznych. W toku spotkania ustalono, że Przewodniczący Funduszy Promocji rozpatrzy możliwość przeznaczenia 5% środków na wspólne działania związane z ochroną wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych. Ponadto zostanie utworzona grupa robocza do prac nad wspólnym projektem promocji i ochrony wizerunku polskiej żywności.

11 kwietnia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wygłosił wykład dla członków Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – magistrantów kierunku rolnictwo. Tematem przewodnim wystąpienia były główne problemy polskiego rolnictwa na podstawie działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz planowane zmiany w finansowaniu polskiego rolnictwa ze środków UE w latach 2014-2020. Prezes KRIR przedstawił historię izb rolniczych, strukturę w jakiej obecnie działają na tle struktury gospodarstw w Polsce oraz rolę izb rolniczych w kształtowaniu polityki rolnej. Następnie omówiono założenia Wspólnej Polityki Rolnej na najbliżej lata wraz z kierunkami projektowania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poruszono również kwestie wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie oraz reformy KRUS i systemu doradztwa. W dyskusji poruszono problematykę ochrony środowiska i  dotacji na te cele, mówiono o roli kobiet w gospodarstwach wiejskich oraz o jakości i sposobie kontroli polskiej żywności.

W dniu 17 kwietnia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych powstałych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r. Uroczystość odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18 kwietnia br. w Warszawie odbyła się I Konferencja Fotowoltaika – Energia jutra. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz był jednym z panelistów na tej konferencji. O szansach i perspektywach rozwoju fotowoltaiki w Polsce oraz projekcie ustawy o OZE dyskutowali także: były premier RP Waldemar Pawlak, były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki Stanisław Pietruszko, przedstawiciel pierwszej polskiej farmy fotowoltaicznej – Energia Wierzchosławice oraz przedstawiciele firm i instytucji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Krajowa Rada Izb Rolniczych była partnerem konferencji „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń” zorganizowanej przez Biuro Promocji Jakości, która odbyła się 23 kwietnia br. w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof. Stanisław Zięba, Honorowy Przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej, Tadeusz Wojciechowski, Prezes Biura Promocji Jakości Sp. z o.o., Jacek Łukaszewicz, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, prof. Mieczysław Obiedziński, SGGW, Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przedstawiciele Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie oraz przedstawiciele firm i instytucji związanych z żywnością i jej bezpieczeństwem.

W dniu 25 kwietnia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z szefami organizacji rolniczych zrzeszonych w COPA-COGECA i CEJA.  Spotkanie było elementem rozpoczętych przez resort rolnictwa konsultacji w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Minister zaprezentował wyniki dotychczasowych, trwających na forum instytucji unijnych, negocjacji dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach rozmów przedyskutowany został projekt rozporządzenia w zakresie niektórych przepisów przejściowych dotyczących WPR w 2014 r., przygotowany przez Komisję Europejską.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:
 • 9 kwietnia – posiedzenie zespołu ds. Strategii „Europa 2020”;
 • 16 kwietnia – debata dot. organizacji i spójności urzędowej kontroli żywności w Polsce, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 17 kwietnia – posiedzenie Grupy Roboczej KSOW, udział: Delegat KRIR Jan Marek Lenczowski;
 • 18 kwietnia – posiedzenie Krajowego Komitetu FADN,
 • 18 kwietnia – debata z udziałem Prezydenta RP nt. „Organizacja polskiego łowiectwa”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 18 kwietnia – posiedzenie Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 22 kwietnia – seminarium Przedstawicielstwa KE pt. „Czysta energia dla transportu”,
 • 23 kwietnia – spotkanie Zespołu ds. PROW 2014-2020, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Marek Borowski, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 24 kwietnia – posiedzenie Zarządu FZPDiWR z udziałem Prezesów Związków Regionalnych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 25 kwietnia – spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat WPR 2014-2020, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 26 kwietnia – XVII WZ polskiej Izby Nasiennej; udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 26 kwietnia – spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP dot. wyzwań rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowego okresu programowania na lata 2014-2020, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy
:
 • 2 kwietnia – dofinansowanie programów rolnośrodowiskowych;
 • 3 kwietnia – program wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej,
 • 4 kwietnia – prywatyzacja KSC S.A., stan prac nad projektem ustawy dot. OZE, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16 kwietnia – program wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej, ustawa o podatku rolnym;
 • 17 kwietnia - zmiany w szczegółowych warunkach przyznawania pomocy finałowej rolnictwa ekologicznego  w ramach działania „Pogram rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013, wstępne założenia PROW 2014-2020;udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 18 kwietnia – realizacja ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, udział: Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 kwietnia br. Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w związku ze znacznymi zmianami wprowadzonymi w marcu br. w szczegółowych warunkach przyznawania pomocy finałowej w ramach działania „Pogram rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013.

4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jak najszybsze uruchomienie przez Rząd RP kredytów klęskowych z dopłatami do oprocentowania z budżetu państwa, bowiem rolnicy czekają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, jak również kredytów klęskowych z lat poprzednich. W ostatnich latach warunki pogodowe występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia, w wyniku, których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej.

Mając na uwadze wniosek zgłoszony przez Mazowiecką Izbę Rolniczą w sprawie ograniczenia czasu od przeprowadzenia kontroli działek w terenie do wydania decyzji o wysokości płatności bezpośrednich (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości), 4 kwietnia br. Zarząd wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

W dniu 4 kwietnia br., Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia w nowej perspektywie finansowej 2014 -20 wystarczających środków na Obszary Szczególnie Narażone OSN.

Realizując wniosek zgłoszony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 12 marca br., 4 kwietnia br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie szerokich konsultacji podziału środków UE 2014-2020 na rolnictwo z samorządem rolniczym, w celu najlepszego rozdysponowania środków według zgłaszanych potrzeb do przedstawicieli rolników.

W dniu 5 kwietnia br. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z aferami mięsnymi i wyraził swoje zaniepokojenie zaistniałymi w ostatnim czasie przypadkami wykrytych nieprawidłowości w zakładach przetwórstwa mięsnego.

8 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał Premierowi Donaldowi Tuskowi i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko KRIR w sprawie wynegocjowanych przez Rząd RP środków finansowych  UE na rolnictwo w perspektywie finansowej 2014-2020, wnioskując o zamieszczenie w dokumentach rządowych przeznaczenie środków na obszary wiejskie z Polityki Spójności.

9 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych  przez rolników  i posiadaczy lasów” objętego PROW na lata 2007-2013, wnioskując m.in. o wdrożenie procedury w ARiMR dotyczącej bieżącej wymiany informacji pomiędzy ARiMR a MRiRW i CDR.

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pracami nad PROW 2014-2020, 17 kwietnia br. Zarząd KRIR, chcąc włączyć się czynnie w popularyzowanie istniejących i proponowanych mechanizmów w tym zakresie, zwrócił się do MRiRW o przekazanie informacji m.in. nt. ilości zawartych polis w ubezpieczeniach upraw w poszczególnych województwach.

W związku ze stanowiskiem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE, że decyzja Rady ds. rolnictwa w sprawie przyznania przez władze Polski pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach pomocy de minimis jest niezgodna z przepisami Komisji Europejskiej oraz mając na uwadze wypowiedź Pana Ministra podczas spotkania z przedstawicielami izb rolniczych w dniu 9 kwietnia w Walewicach, 17 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się z zapytaniem do MRiRW czy rolnik, który zawarł umowę na preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa na zakup ziemi przed wydaniem orzeczenia ETS będzie spłacał kredyt na preferencyjnych warunkach do końca trwania umowy, czy od momentu wydania orzeczenia Trybunału będą mu naliczane odsetki od kredytu komercyjnego?

Zgodnie z wnioskiem przyjętym podczas Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR zwrócił się 18 kwietnia br. do resortu rolnictwa o uregulowanie przepisów krajowych dotyczących uboju zwierząt określonych w prawodawstwie europejskim, jako ubój na potrzeby konsumpcji domowej.

18 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, wnioskując m.in., aby zwrot kosztów podróży obejmował dojazd do zakładu leczniczego oraz powrót do domu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku delegacji służbowych pracowników.

19 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko Copa-Cogeca w sprawie obcięcia unijnych płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom w ramach WPR o kolejne 5% w 2013 r.

Mając na uwadze niepokojące sygnały docierające do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz ustalenia z dnia 11 stycznia br. dotyczące sprzedaży ziemi z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, 24 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilną nowelizację rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 540)  lub wprowadzenie instrukcji postępowania dla OT ANR w przypadkach, gdy rolnik, który nabywa w wyniku przetargu ograniczonego ziemię z zasobu ANR, następnie zakupioną ziemię trwale zbywa, czy przez sprzedaż, wniesienie aportem lub dzierżawę, a następnie staje do kolejnego przetargu, umożliwiających ANR wykluczenie takiego rolnika.

Mając na uwadze dotychczasową korespondencję z MRiRW oraz fakt, iż ponowne przekazanie kopii dokumentu „Program jednolitej płatności...” nie wyjaśniło wątpliwości Zarządu KRIR, 24 kwietnia br. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o wskazanie, precyzyjnie dokumentu, w którym Polska „wnioskuje” o zezwolenie na krajowe uzupełniające płatności  bezpośrednie za rok 2012.
25 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał swoje stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się do stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności  do pomidorów lub wsparcia specjalnego, stwierdzając, ze dotychczas funkcjonujący system oceny niezgodności i wymiaru kar jest niekorzystny dla rolników, a wprowadzenie zaostrzeń pogorszy istniejąca sytuację.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym podczas Posiedzenia KRIR, w związku z  problemami na jakie napotykają producenci trzody chlewnej, 25 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o przedstawienie stanowiska w sprawie stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu  gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach europejskich, wnioskując o zmianę instrukcji GIW w zakresie wymiarów kojców dla loch.

29 kwietnia br. Zarząd KRIR ponownie przekazał resortowi rolnictwa opinie samorządu rolniczego w sprawie ograniczenia wariantów sadowniczych rolnictwa ekologicznego.

29 kwietnia br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne polegającej na wydłużeniu okresów polowań na roczne łanie oraz na gęsi.

30 kwietnia br. Zarząd KRIR przekazał Prezesowi Rady Ministrów stanowisko Copa-Cogeca w sprawie obcięcia unijnych płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom w ramach WPR o kolejne 5% w 2013 r.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była działalność zagraniczna i współpraca międzynarodowa samorządu rolniczego.

18 i 19 kwietnia br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu tym udział wzięli Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Podczas tego spotkania uczestnicy skupili się głównie na następujących tematach: Wymiana opinii z  Michelem Barnier, komisarzem ds. rynku wewnętrznego i usług, Przyszła WPR: przygotowanie działań Copa-Cogeca na czas negocjacji trójstronnych, Przyjęcie projektu wkładu Copa-Cogeca do konsultacji społecznych na temat zielonej księgi w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami oraz informacje na temat lobbingu Copa-Cogeca w zakresie neonikotynoidów.

W dniach 21-22 kwietnia br. w Brukseli miało miejsce Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Rozwój obszarów wiejskich” oraz Posiedzenie grupy doradczej w KE ds. rozwoju obszarów wiejskich. W spotkaniu udział wziął ekspert KRIR.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 9 projektów aktów prawnych, do których wniosło opinię samorządu rolniczego.
 
podpis_prezesa.jpg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com