krirJednym z najważniejszych wydarzeń w omawianym okresie sprawozdawczym była zorganizowana 29 czerwca 2015 r. przez Krajową Radę Izb Rolniczych wspólnie z włoską organizacją rolniczą Coldiretti konferencja pt. „Negocjacje bilateralne i wielostronne Unii Europejskiej a przyszłość gospodarstw rolnych w UE-perspektywy i zagrożenia”. Konferencja odbyła się w Mediolanie, podczas Światowej Wystawy EXPO 2015, która odbywa się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”.

Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesa Coldiretti Roberto Moncalvo, w panelach dyskusyjnych wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, dr Mirosław Drygas Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, profesor Felice Adinolfii z Uniwersytetu w Bolonii, Andrzej Hałasiewicz - Radca Ministra, reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy FAO, Pekka Pesonen - Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, a także Magdalena Miśkiewicz z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. Paneliści debatowali na temat podobieństw i różnic w postrzeganiu przyszłości szans i zagrożeń gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w kontekście umów bilateralnych UE-USA przez Polskę oraz Włochy, a także wzajemnych oczekiwań oraz obowiązujących procedur i możliwości poprawy ich funkcjonowania. Eksperci podkreślali rolę integracji ekonomicznej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych oraz promocji wspólnych standardów żywności dla przyspieszenia wzrostu PKB oraz podniesienia konkurencyjności gospodarek na rynkach globalnych. Nie mniej istotnym wątkiem debaty był zrównoważony rozwój, warunki pracy rolników oraz przestrzeganie unijnych norm jako czynniki podnoszące jakość europejskiego rolnictwa. Właściciele gospodarstw rolnych, agroprzedsiębiorcy a także eksperci z obu krajów zastanawiali się nad możliwością podniesienia konkurencyjności sektora rolnego. Wszystko w kontekście unijnej polityki rezygnacji z limitów produkcyjnych oraz zacieśniania współpracy z krajami poza unijnymi.

11 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Wyższej Parlamentu Indonezji, w którym udział wziął prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Delegacji indonezyjskiej przewodził wiceprzewodniczący II Komisji Senatu Indonezji ds. Gospodarczych Rusman Emba. W trakcie spotkania Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz odpowiadał na pytania dotyczące stawianych przez UE wymogów dla rolników w kwestii ekologii i ochrony środowiska czy systemu dopłat bezpośrednich. Prezes KRIR podkreślił, że w Polsce opłacalność produkcji rolnej w dużym stopniu uzależniona jest od wielkości eksportu produktów rolno-spożywczych. Gości z Indonezji interesowały również regulacje prawne dotyczące sektora rolnego i sposób kształtowania się cen artykułów rolnych w Polsce.

11 czerwca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim, z udziałem ministra Dariusz Młotkiewicza, odbył się finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na sukces” – przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W wydarzeniu udział wziął także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz.

27 czerwca 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała podczas Pierwszego Krajowego Święta Truskawki w Buczku Piknik Truskawkowy sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Celem imprezy było promowanie spożycie truskawek w postaci świeżej oraz w postaci przetworów i potraw. Uczestnicy imprezy otrzymali broszury zawierające informacje o walorach smakowych i dietetycznych truskawek oraz przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Smak truskawek świeżych i zawartych w ciastach, jogurtach, maślankach i słodyczach pozostanie w pamięci uczestników Pikniku Truskawkowego dzięki przeprowadzonej degustacji.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 11 czerwca – konferencja naukowa „Aktualne wyzwania w gospodarowaniu rolniczymi zasobami wodnymi” w Falentach, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 15 czerwca – debata w przedstawicielstwie PE w Polsce na temat negocjacji w sprawie Partnerstwa UE-USA w Handlu i Inwestycjach, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17-19 czerwca – XIII posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW w Radziejowicach, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 22 czerwca – seminarium informacyjne MRiRW pt. „Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne (TTIP) nowym wymiarem współpracy UE-USA w sektorze rolnym”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 czerwca – posiedzenie KM PROW 2014-2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

 

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 czerwca – poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 10 czerwca – skutki dla polskiego rolnictwa umowy o wolnym handlu pomiędzy UE-USA, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 10 czerwca – informacja MRiRW na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 czerwca – informacja MRiRW o sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 czerwca – ustawa o finansowaniu WPR, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 czerwca – poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 czerwca – informacja na temat działań Rządu na rzecz stabilizacji rynku zbóż i rzepaku, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 czerwca – poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, udział: Zarząd KRIR;
 • 24 czerwca - poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, udział: Wiceprezes KRIR Marek Borowski;
 • 25 czerwca – rozwój sektora rybackiego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW wnioskując o przekazanie informacji na temat przewidywanego terminu uruchomienia poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich” i warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać w/w pomoc.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzającym "Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018, rolnicy z województwa podlaskiego stanęli przed decyzją o wdrożeniu zasad programu, bądź też rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej . Mając na uwadze fakt, iż w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014 rolnicy z województwa podlaskiego korzystali także z dofinansowania na inwestycję związaną z produkcja trzody chlewnej , 2 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o przekazanie informacji, czy rolnik, który skorzystał z dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 np. działania „modernizacja”, a teraz zdecyduje o złożeniu oświadczenia o likwidacji hodowli w ramach realizacji zapisów w/w rozporządzenia - będzie musiał zwracać tę otrzymaną pomoc, czy też taka sytuacją będzie wpisywała się w działanie się wyższej?

10 czerwca 2015 r. na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczkowego dofinansowania zadań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

11 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zarząd zwrócił m.in. uwagę, że Jeżeli chodzi o kwestię wymogu przedłożenia przez rolnika oświadczenia o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy – nie jest jasne czy termin ten przypada dokładnie w 60 dniu przed upływem 5 lat czy też przed tym dniem, czy w okresie pomiędzy 60 dniem przed upływem a dniem w którym upływa 5 lat. Należałoby doprecyzować ten zapis, by uniknąć wątpliwości.

12 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania, wnioskując o modyfikację wzoru formularza.

15 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zaopiniował projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

16 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR wystąpił do Departamentu Finansów MRiRW o przekazanie wskazówek, w jaki sposób szacować straty w produkcji zwierzęcej, gdyż jest ona w oczywisty sposób powiązana z produkcją roślinną. Zmniejszenie plonów na użytkach zielonych oraz roślin pastewnych na użytkach ornych spowoduje obniżenie produkcji zwierzęcej lub wymusi zakup dodatkowej paszy spoza gospodarstwa.

16 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego (PW) pod nazwą „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” na lata 2014-2020 dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie.

19 czerwca 2015 r. w związku z zapytaniem MRiRW odnośnie powoływania przedstawicieli Izb Rolniczych do składu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, Zarząd KRIR poinformował resort rolnictwa, że w pracach tej komisji powinni uczestniczyć członkowie rad powiatowych Izb Rolniczych lub pracownicy Biura danej Izby.

19 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Gospodarki uwagi do projektów ustaw „Prawo działalności gospodarcze” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – „Prawo działalności gospodarczej”., zwracając m.in. uwagę, że w art.4 projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej – nie zostały uwzględnione wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zmiany w ustawie o swobodzie gospodarczej wyłączające z niej, od stycznia 2016 roku (zgodnie z jej art. 3) prowadzenie przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

22 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa pismo Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w sprawie udzielenia przez Prezesa ANR informacji w jakich przypadkach i z jakiego powodu prawidłowo przeprowadzony pod względem formalnym przetarg ograniczony ofert pisemnych może być zamknięty bez wyboru oferty, z prośbą o informacje, czy jedynym kryterium zamknięcia prawidłowo przeprowadzonego przetargu może być cena.

22 czerwca 2015 r. przesyłając stanowisko Podkarpackiej Izby Rolniczej w zakresie obrotu ziemią w Polsce po 2016 r., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o przekazanie informacji na temat stanu zaawansowania prac mających na celu zabezpieczenie rynku obrotu ziemią rolną w Polsce przed uwolnieniem obecnych zabezpieczeń w 2016 r.

23 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP z wnioskiem o zaproponowanie takich rozwiązań prawnych, które stosownie ograniczyłyby praktyki monopolizacji przez sieci handlowe.

23 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zaopiniował poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zwracając m.in. uwagę, że równie ważne jest aby uregulować dzierżawę rolniczą. Przepisy projektowanej ustawy powinny obejmować sprzedaż ziemi i dzierżawy z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na jednolitych zasadach, co w proponowanym obrocie prywatnym.

23 czerwca 2015 r. w związku z uruchomionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemem „e-wniosek”, dzięki któremu rolnicy mogą wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2015, Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa zwracając uwagę na fakt, iż obecnie nie ma możliwości importowania do aplikacji e-Wniosek danych pomiarowych, tak aby nie było konieczności rysowania ich przez użytkownika oraz sortowania/filtrowania działek ewidencyjnych. Natomiast w związku z uruchomieniem i wykorzystywaniem przez użytkowników aplikacji e-Wniosek w obecnej kampanii 2015 r., aktualnie nie jest możliwe wprowadzenie żadnych, w tym zaproponowanych w mailu, modyfikacji. W związku z powyższym Zarząd KRIR zaproponował, aby w aplikacji na kampanię 2016 stworzyć możliwość importowania do systemu danych pomiarowych GPS/GIS i „nakładania” ich na mapy ARiMR dzięki czemu nie trzeba będzie rysować ręcznie działek rolnych, a można będzie wykorzystać profesjonalne dane z wykonanych pomiarów. Dodatkowo, należałoby wprowadzić możliwość łączenia tych danych z bazą działek rolnych i ewidencyjnych, dzięki czemu oba zestawy danych (lista działek i materiały graficzne) byłyby spójne.

23 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR pozytywne zaopiniował poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który umożliwia pozostanie w systemie KRUS rolnikom i osobom z ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

25 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR przedstawił opinię do projektu rozporządzania Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania w zakresie rozkładania na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

26 czerwca 2015 r. opiniując przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie rekompensat za rezygnacje z utrzymywania świń w związku z ASF, Zarząd negatywnie ocenił proponowane w nim zasady i stawki rekompensat. Zdaniem Zarządu w projekcie nie zostały w pełni uwzględnione derogacje zawarte w art. 57 ustawie o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla Ministra Rolnictwa, co do warunków wypłacania rekompensat. Zarząd szczególnie zwrócił uwagę na oferowana wysokość rekompensaty, jaką miały by otrzymywać rolnicy z Podlasia.

W związku z sytuacją atmosferyczną spowodowaną brakiem opadów w miesiącach IV-VI, a także opracowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach raport dotyczący wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin) oraz aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą dla wielu upraw, w tym: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, 30 czerwca 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wystąpienie do Wojewodów, aby rozważyli sytuację w ich rejonie włącznie z ogłoszeniem stanu klęski suszy, w celu jak najszybszego powołania komisji szacujących straty.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniach 2 i 3 czerwca 2015 roku w Rydze na Łotwie odbyły się Prezydia Copa i Cogeca. W pierwszym dniu posiedzeń w ramach porządku obrad znalazły się: wymiana poglądów z panem Janisem Duklavsem, ministrem rolnictwa Łotwy na temat uproszczeń w WPR; informacje i omówienie wyników prac grup do spraw metod pracy Copa i Cogeca i dokumentów statutowych; przyjęcie poprawek do dokumentów statutowych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Prezydiach wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Członek Zarządu Robert Nowak.

16 czerwca 2015 r. w Parlamencie Europejskim miało miejsce wydarzenie pt. „Sektor mleka UE: Trendy żywieniowe przyszłości”, zorganizowane pod patronatem posła do PE p. Siekierskiego. Przyjęcie zostało zorganizowane z inicjatywy Komitetów Copa-Cogeca oraz miało na celu podkreślenie znaczenia utrzymania innowacyjności i rentowności sektora mleka w przyszłości. W wydarzeniu tym udział wzięła Krajowa Rada Izb Rolniczych, dostarczając pyszne produkty mleczne ukazujące różnorodność wyrobów dostępnych w Polsce. W trakcie spotkania Copa-Cogeca wręczyły posłowi do PE Czesławowi Siekierskiemu zdecydowaną deklarację, ostrzegając, że ceny wypłacane producentom nie pokrywają nawet kosztów produkcji i mówiąc, że należy podjąć działania, by nie dopuścić do tego, by wycofali się oni z działalności.

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK), Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Izby Rolniczej Republiki Czeskiej (AKČR) wzięli udział w 57. posiedzeniu przedstawicieli Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Brnie (w Republice Czeskiej) podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Techniki Rolniczej oraz Krajowej Wystawy Myślistwa. Przedstawiciele Izb Rolniczych krajów V4 omówili obecną sytuację na rynku towarów rolnych i spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mleka i produktów mlecznych. Przedstawiciele Izb Rolniczych grupy V4 rozmawiali również na temat nieuczciwych praktyk sieci handlowych, które widoczne są we wszystkich czterech krajach Grupy. Brak równowagi w relacjach pomiędzy dostawcami i odbiorcami znacznie szkodzi sektorowi rolnictwa i żywności. Oczywiście nie będzie można rozwiązać tego problemu bez odpowiedniej regulacji. Dlatego przedstawiciele Izb Rolniczych V4 wymienili się doświadczeniami w ramach poszczególnych form regulacji "znaczącej pozycji rynkowej" na poziomie krajowym i wyrazili chęć wspierania szerszych ram UE wraz z utworzeniem silnej, niezależnej instytucji, która nadzorowałaby relacje biznesowe oraz stosowanie sankcji w przypadku naruszenia kodeksu. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu, w którym przedstawiciele Izb Rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, zwrócili uwagę, że nadszedł najwyższy czas, aby zintensyfikować negocjacje prowadzące do stopniowego ograniczania i ostatecznego rozwiązania niekorzystnych dla obu stron pozataryfowych barier handlowych, między Unia Europejską i Federacją Rosyjską. Ponadto, w związku z sytuacją na rynku mleka, zasygnalizowali potrzebę podjęcia odpowiednich działań przez Komisję Europejską, która do tej pory bagatelizowała sytuację i tym samym przyczyniła się do jej pogorszenia. Zważywszy na powagę sytuacji, wymagane jest wykorzystanie wielu różnych narzędzi, którymi dysponuje Komisja Europejska oraz poszczególne państwa członkowskie. Należą do nich w szczególności wzrost ceny interwencyjnej, dotacje na promocję eksportu wraz z odpowiednią polityką promocji eksportu (wybór krajów docelowych) lub bezpośrednią pomocą finansową dla europejskich rolników znajdujących się w krytycznej sytuacji finansowej spowodowanej gwałtownym spadkiem cen mleka.

Do dnia 21 czerwca 2015 r. wybrano delegatów w powiatach do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych. Według danych, które spłynęły do Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych w wyborach na niecałe 5 mln uprawnionych udział wzięło ok. 160 tys. osób. Frekwencja ogólna wyniosła 4,34 procent. Natomiast frekwencja liczona tylko w okręgach wyborczych, gdzie liczba kandydatów była większa niż liczba mandatów wyniosła 6,89 procent. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1,33 mln rolników składa wnioski o dopłaty bezpośrednie – i biorąc ten wskaźnik pod uwagę – w wyborach udział wzięło ponad 12 procent rolników. W odniesieniu zaś do liczby gospodarstw towarowych w Polsce (ok. 400 tys.) – udział w wyborach wyniósł ok. 40 procent.

Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych jak co roku, organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników zarówno w formie kolonii jak i półkolonii – współfinansowany ze środków FSUSR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com