krirZarówno w Polsce jak i w Europie trwają aktualnie dyskusje jakie doradztwo powinno obecnie najlepiej służyć rolnikom. Wydarzeniem w omawianym okresie sprawozdawczym była konferencja zorganizowana przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 lutego 2016 r. pt. „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?”. W konferencji udział wzięli licznie członkowie samorządu rolniczego, w tym: Prezesi i Członkowie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Członkowie Zarządu KRIR: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zabierając głos w dyskusji stwierdził, że dotychczas głównym zadaniem doradztwa rolniczego było zapewnienie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych dla sektora rolnego, czyli pomoc w wypełnianiu wniosków, izby rolnicze prowadziły również dodatkowo pomoc prawną.

Ministerstwo Rolnictwa i związki branżowe powinny mieć wpływ na działalność ODRów i zapewnić, żeby doradztwo było mocne i nowoczesne. Należy patrzeć w przód. Francuskie doradztwo izbowe działa jako zadanie zlecone rządu a izby rolnicze dysponują budżetem rocznym około 800 mln euro, w tym środki przeznaczone na SAFER – kontrolę obrotu ziemią. W Polsce takie finansowanie powinno być na poziomie 500 mln euro, biorąc pod uwagę powierzchnię uprawną i ilość gospodarstw rolnych. Tymczasem w 2016 roku na ODRy przeznaczone jest w budżecie państwa 170 mln zł i jest to bardzo mało na zapewnienie środków na wynagrodzenia dla 4 tys. doradców. Ośrodki doradztwa są słabo wyposażone w nowoczesne narzędzia pracy, na wsi nie ma szerokopasmowego internetu, chociaż miał być w całym kraju dostępny szybki internet. Praca w takich warunkach jest bardzo trudna. Należy wyznaczyć najważniejsze cele doradztwa rolniczego, jest to zadanie resortu rolnictwa czyli: kształtowanie polityki rolnej i działanie dla rolników – wprowadzanie innowacyjności na wsi, tego jaką chcemy mieć wieś i rolnictwo. W państwie obywatelskim powinny odbywać się dyskusje z udziałem zainteresowanych czyli rolników na temat doradztwa. Osobiście uważam, że doradcy są zaangażowanymi w pracę, chcą pomagać rolnikom, są wykształceni, maja wiedzę, ale niestety mają małe możliwości, brak instrumentów – powiedział Prezes KRIR. Prezes Szmulewicz zapewnił ponadto, że samorząd rolniczy jest gotowy pomóc resortowi rolnictwa stworzyć nowoczesne doradztwo rolnicze, które będzie służyć polskiej wsi.

W dniu 23 lutego 2016 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz spotkał się z Radcą ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Ambasady Królestwa Niderlandów Martijnem Homanem. Rozmowy dotyczyły obecnej, trudnej sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie w sektorze mleka i wieprzowiny, oraz propozycji podziału kwot pomocy dla producentów przyznanej przez KE, jakie zastosowano w poszczególnych krajach. Poruszono także kwestie bieżących problemów polskich rolników: embarga rosyjskiego, wirusa ASF, kar za przekroczenie kwot mlecznych oraz propozycji uregulowania systemu obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce przed 1 maja br. Ustalono także, że w najbliższym czasie, z uwagi na Prezydencję Holandii w UE, odbędzie się kolejne spotkanie, na którym omówione zostaną postulaty Polski i Holandii na posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbędzie się 14 marca 2016 r. W spotkaniu uczestniczył także Dariusz Drąg, Business Development Director Warsaw Expo, który zaprezentował ideęCentralnych Targów Rolniczych 2016 w Nadarzynie k. Warszawy Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Rolnictwa oraz Produktów Rolno-Spożywczych –oraz propozycje współpracy.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 4 lutego – konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawie o opłacie skarbowej, udział:       przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 lutego – spotkanie z Zarządem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podczas Targów Hodowlanych - Zagroda, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16 lutego – seminarium Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc chłopska” pn. „Jakość i różnorodność w promocji żywności”, przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 lutego – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: Członek Zarządu KRIR Robert Nowak;
 • 20 lutego – XVI Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA oraz XIX Międzynarodowe Targi FERMA ŚWIŃ I DROBIU, udział: Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR;
 • 22 lutego – spotkanie poświęcone tematyce ekspertyzy Kleffmann Gropu pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;;
 • 22 lutego – spotkanie w Lublinie z Zarządem Lubelskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak;
 • 23 lutego – plenarne posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej;
 • 24 lutego – spotkanie konsultacyjne projektowanych aktów prawnych w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz funkcjonowanie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 lutego – III spotkanie Zespołu ds. opracowania Paktu dla obszarów wiejskich, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 25 lutego – konferencja Stowarzyszenia Techników Cukrowników;
 • 26 lutego – posiedzenie Rady Społecznej ANR, udział: Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Jan Kozak – Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;
 • 26 lutego – seminarium Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja „Zmiany klimatyczne – fakty, mity, konsekwencje”;


W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 lutego – ustawa budżetowa na rok 2016, wsparcie dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach PROW 14-20, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 10 lutego – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw, przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 lutego – wyniki kontroli NIK „Agrochemiczna obsługa rolnictwa, przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 24 lutego – informacja MRiRW na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 25 lutego – informacja MRiRW na temat gospodarki wodnej w rolnictwie, przedstawiciel Zarządu KRIR;


W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zarząd KRIR zwrócił m.in. uwagę, że podniesienie stawki, jaka umożliwia dopłatę państwa do składki z 6% do 9% sumy ubezpieczenia plonów, budzi obawy, czy ubezpieczyciele nie wykorzystają tego do podniesienia swoich stawek nie rozszerzając w zamian zakresu ochrony.

1 lutego 2016 r. na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przywrócenia możliwości skarmiania krzyżowego drobiu i trzody chlewnej mączkami mięsno-kostnymi.

1 lutego 2016 r. także na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o obniżenie minimalnego pułapu punktacji kwalifikujących rolnika do uzyskania pomocy w ramach „premii dla młodego rolnika”.

2 lutego 2016 r. Zarząd KRIR, na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej, wystąpił do MRiRW w sprawie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uzyskania wiążącej opinii wojewódzkiej izby rolniczej do projektów studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

2 lutego 2016 r. w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Sejmowej Komisji i Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd KRIR przedstawił stanowisko samorządu rolniczego na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 r. Zarząd podkreślił, że należy dążyć do tego, aby po 2020 r. WPR nadal funkcjonowała w Europie oraz było zapewnione finansowanie z budżetu UE WPR przynajmniej na dotychczasowym poziomie, zarówno na I jak i na II filar. Każdy kraj członkowski UE powinien mieć przyznaną pulę środków finansowych na WPR w zależności od ilości hektarów, w równej wysokości do 1 ha. Każdy z krajów członkowskich powinien mieć prawo decyzji podzielenia tych środków na I i II filar WPR wg własnej krajowej polityki rolnej.

2 lutego 2016 r. w związku z artykułem, który ukazał się na portalu farmer.pl pt. „Zamiast dopłat bezpośrednich – nieoprocentowany kredyt” oraz licznymi głosami rolników, którzy wyrażają głębokie niezadowolenie wobec informacji zawartych w niniejszym artykule, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne działania w tym zakresie. Wypłata dopłat zawsze rozpoczynała się na przełomie roku. Do końca lutego wszyscy rolnicy mieli już wypłacone pieniądze. Pod ten cykl wielu rolników zaciąga kredyty.

2 lutego 2016 r. w związku z pismem Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o podjęcie działań w zakresie szacowania strat w gospodarstwach rolnych według jego potencjałów oraz włączenia stacji meteorologicznych będących w posiadaniu ODR do ogólnopolskich struktur monitorujących zjawiska pogodowe.

2 lutego 2016 r. w związku z wnioskami o Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia do sprzedaży bezpośredniej, w tym mięsa wołowego z uboju gospodarczego. Zarząd KRIR wystąpił też do ANR, aby podczas sprzedaży bądź wydzierżawiania gruntów, ANR była zobowiązana do okazania słupków granicznych nieruchomości.

2 lutego 2016 r. popierając wniosek Śląskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie przyrody gwarantującej realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju na terenach objętych ekspansją bobrów.

W dniu 2 lutego 2016 r. w związku z opiniowaniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików, Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała, aby uwzględnić wszystkie gminy z powiatu ełckiego i oleckiego oraz dodać całe powiaty, takie jak piski, gołdapski i węgorzewski. KRIR zasugerowała, aby objąć również odstrzałem wszystkie powiaty graniczące z Obwodem Kaliningradzkim. KRIR przesłała również wniosek z Podlaskiej Izby Rolniczej, aby objąć planowanym odstrzałem sanitarnym dzików całe województwo podlaskie, a przynajmniej gminy znajdujące się obszarze zakażonym oraz z ograniczeniami.

5 lutego 2016 r. realizując wniosek przyjęty przez Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podjęcie interwencji w sprawie płatności bezpośrednich dla dużych gospodarstw, tak aby nie otrzymywali jako ostatni płatności.

5 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa i środowiska oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycję zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę łowną w uprawach rolnych, opracowanych przez Zarząd KRIR.

5 lutego 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW o skrócenie obowiązkowego okresu utrzymania poplonów ozimych w ramach programów rolno-środowiskowych i umożliwienie zaorania tych upraw wyjątkowo w tym roku przed 1 marca. Sytuacja jest wyjątkowa ze względu na suszę, która miała miejsce w 2015 r., ale skutki w postaci ujemnego bilansu wodnego odczuwalne będą również w 2016 r.

5 lutego 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW o rozważanie możliwości zmiany obowiązujących przepisów regulujących terminy stosowania nawozów mineralnych na terenach objętych OSN i w programach rolno-środowiskowych, a także o wydłużenie okresu nawożenia nawozami organicznymi po 30 listopada i dostosowanie ich do panujących warunków pogodowych.

8 lutego 2016 r. na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Budownictwa i Infrastruktury odnośnie nowelizacji przepisów umożliwiających rolnikom stawianie wiat, hal namiotowych oraz silosów metalowych do przechowywania płodów rolnych.

8 lutego 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do resortu rolnictwa o włączenie ptaków, między innymi gęsi, czapli, żurawi i kormoranów do katalogu zwierząt chronionych, tak aby za szkody wyrządzone przez nie odszkodowania wypłacał rolnikom i rybakom skarb państwa.

8 lutego 2016 r. popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o opracowanie nowej metodologii dotyczącej ogłaszania suszy, w tym zapewnienie środków finansowych na realizację przez izby rolnicze działań związanych z szacowaniem szkód klęskowych.

W dniu 8 lutego 2016 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w kwestii ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802) w zakresie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Samorząd rolniczy w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko, że uniemożliwienie przeprowadzania badań technicznych pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony – w szczególności ciągnikom i przyczepom rolniczym – w podstawowych stacjach kontroli pojazdów zmusza właścicieli tych pojazdów do przejazdu, nierzadko kilkudziesięciu kilometrów, do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Powoduje to spowolnienia w ruchu drogowym, a dodatkowo, utrudnienie to może doprowadzić do zaprzestania przez wielu rolników dokonywania badań, z uwagi na większe koszty i czas potrzebny na ich wykonanie po wprowadzonych zmianach.

9 lutego 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zrównanie terminu przetrzymywania owiec zgłoszonych do płatności z terminem przetrzymywania krów, bydła i kóz.

9 lutego 2016 r. w związku z wnioskiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku rolnym, aby uniemożliwić korzystanie ze zwolnienia z podatku rolnego, osobom nieprowadzącym faktycznie działalności rolniczej.

W dniu 9 lutego 2016 r. w odpowiedzi na pismo Kancelarii Sejmu, samorząd rolniczy przedstawił uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw. Po zapoznaniu się z treścią projektu, samorząd rolniczy stwierdził, że zawiera on bardzo korzystne rozwiązania dotyczące liberalizacji wymogów sanitarnych przy wytwarzaniu produktów żywnościowych w gospodarstwach rolników. Daje możliwość szerokiego obrotu wytworzonymi w gospodarstwie produktami oraz określa limit przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, a zwolnionych z opodatkowania, w wysokości 75 tys. zł rocznie. Zarząd KRIR zwrócił uwagę na aktualne przepisy dotyczące uboju, np. tuczników. Należałoby stworzyć takie zapisy, które pozwolą w warunkach gospodarstwa legalnie wykonywać czynności z tym związane, bez konieczności inwestowania w specjalistyczny sprzęt do uboju. Z treści projektu ustawy można wywnioskować, że rolnik będzie miał prawo do sprzedaży przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecnie, czynności związane z ubojem, można legalnie wykonać jedynie w zakładach dysponującym odpowiednim sprzętem. W wyniku tego Ustawodawca powinien doprecyzować zapisy w projekcie ustawy w tym względzie, co pozwoli uniknąć nieporozumień i stworzy jasną sytuację dla rolników mającym zamiar sprzedaży żywności przetwarzanej w gospodarstwie.

W dniu 11 lutego 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW w kwestii spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 r., które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przesyła rolnikom. Już w początkowej fazie rozsyłania wniosków, gdy niewielu rolników je otrzymało, do samorządu rolniczego docierają sygnały o dużej ilości błędnie wypełnionych przez ARiMR formularzy. Często pojawiają się niepoprawne nazwy miejscowości czy brak jest uwzględnienia we wniosku i w materiałach graficznych wszystkich działek. Spowodować to może wiele negatywnych konsekwencji dla beneficjentów, zwłaszcza w przypadkach kontroli. Braki we wnioskach wiążą się także z koniecznością wizyty w biurze powiatowym ARiMR celem złożenia wyjaśnień, co dla wielu rolników jest bardzo uciążliwe i czasochłonne, zwłaszcza, że nie z ich winy muszą wyjaśniać pomyłki. W związku z tym Zarząd KRIR zawnioskował o zwrócenie uwagi na system sporządzania i przekazywania przez ARiMR spersonalizowanych wniosków dla rolników już na początku tegorocznej kampanii, celem uniknięcia chaosu i dezinformacji wśród beneficjentów w szczytowej fazie składania wniosków o dopłaty w biurach ARiMR.

W dniu 11 lutego 2016 r. w nawiązaniu do II posiedzenia Zespołu ds. opracowania projektu dokumentu programowego „Pakt dla obszarów wiejskich”, które odbyło się 21 stycznia 2016 r., Zarząd KRIR, po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi, przedstawił resortowi rolnictwa Zakresy obszarów priorytetowych uszeregowane według ważności: Stabilność rynków rolnych i ograniczanie ryzyka w sektorze rolnym; Gospodarowanie ziemią i poprawa struktury gospodarstw rolnych;   Gospodarowanie zasobami wodnymi; Bezpieczeństwo i wysoka jakość żywności; Wartość dodana w sektorze rolnym; Przezwyciężanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ponadto, w zał. przekazano Karty Zadania i Karty Przedsięwzięcia – propozycje zadań i przedsięwzięć zgłoszone przez wojewódzkie izb rolniczych, które dotyczą Zakresów obszarów priorytetowych.

12 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznych. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, iż w Polsce bardzo trudno jest przekonać ludzi do prowadzenia wspólnych, grupowych działań. Udaje się to w handlu, w ramach franczyzy czy sieci Społem, gdzie mniejsi polscy handlowcy organizują się, aby obniżać koszty i móc konkurować z międzynarodowymi koncernami. Dlatego też przewidziany podatek projektowaną ustawą może zniweczyć ich wysiłki i zlikwidować te inicjatywy. Wątpliwości również budzi, dlaczego podatek od obrotów w sobotę i niedzielę ma być wyższy, skoro koszty pracy w niedzielę są wyższe? Być może należałoby rozważyć ustawowe ograniczenie handlu w niedzielę zamiast wprowadzania wyższej kwoty podatku.

W dniu 18 lutego 2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości uzupełnienia wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany o groch cukrowy, który jest ważną roślina uprawną w tym regionie.

19 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przedstawił uwagi do poselskiego projektu ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zauważając m.in., że przedstawiony projekt dotyczy wyłącznie zmiany zasad ustalania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie, natomiast całkowicie pomija aspekt poszanowania prawa własności ujęty w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zarząd KRIR w dniu 19 lutego 2016 r. wystąpił do Ministra Środowiska wyraził zdecydowany protest przeciw wprowadzeniu nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (tzw. OSN) pod koniec 2015 roku i planowanym wprowadzeniu dodatkowych OSN w 2016. Zarząd KRIR podkreślił, że rolnicy nie zostali odpowiednio poinformowani o tych decyzjach, również samorząd rolniczy nie został powiadomiony przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Prowadzący gospodarstwa rolne, które znalazły się na tych obszarach nie byli szkoleni co do określonych wymagań jakie mają spełnić gospodarując na OSN-ach i o tym jak mogą przystosować swoje gospodarstwa do nowych standardów. Dodatkowo rolnicy ci nie mogą skorzystać z działania PROW na dostosowanie gospodarstw na obszarach OSN, na które obecnie trwa nabór.

19 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przedstawił stanowisko Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR do spraw opracowania rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego do poselskiego projektu ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Komisja zwróciła m.in. uwagę, że proponowana procedura zgłoszenia przez właściciela lub posiadacza szkody łowieckiej nie uwzględnia realiów dynamiki procesu produkcji w rolnictwie i jest rozwiązaniem gorszym od obecnego…

24 lutego 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa poparcie dla postulatów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia rynku wieprzowiny oraz mleka. Zarząd KRIR zaproponował ponadto, uruchomienie funduszu działającego podobnie jak w przypadku wsparcia dla producentów owoców i warzyw dotkniętych rosyjskim embargiem – zdjęcie z rynku dla osób biednych i rozważenie wysłania żywności w ramach pomocy humanitarnej.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 18 i 19 lutego 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: wymiana opinii z Josem Delbekem, dyrektorem generalnym do spraw działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej, na temat paryskiego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych i jego skutków dla sektora rolniczego; informacja na temat obecnych i przyszłych działań Copa i Cogeca w zakresie pakietu energetyczno-klimatycznego i dyrektywy NEC; wymiana opinii z Panem Costa Golfidis, zastępcą kierownika działu Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej, DG AGRI na temat kwestionariusza DG AGRI„ Europejczycy, rolnictwo i WPR”; wyznaczenie kandydatów Copa i Cogeca do panelu biogospodarczego; Wymiana opinii z Panem Joostem Kortem, zastępcą dyrektora generalnego DG Agri, KE, na temat trudnej na rynkach rolnych, przede wszystkim w sektorze wieprzowiny i produktów mlecznych oraz środków podejmowanych przez państwa członkowskie; przyjęcie projektu odpowiedzi Copa i Cogeca na konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii; przyjęcie pisma Copa i Cogeca dotyczącego dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych; informacje na temat Kongresu Rolników Europejskich, który w tym roku odbędzie się w Grecji. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu Prezydiów uczestniczyli Prezes KRIR- Wiktor Szmulewicz.

W dniu 26 lutego 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Głównymi tematami podjętymi podczas posiedzenia były: aktualna sytuacja WPR; Konsultacje społeczne dotyczące doświadczeń po roku od wprowadzenia zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich. Ekspertem Krajowej Rady Izb Rolniczych uczestniczącym w posiedzeniu w Copa i KE był Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram.

Ponadto, odbyły się posiedzenia następujących grup roboczych z udziałem pracownika KRIR: Grupa „zboża, rośliny oleiste i białkowe”, „łańcuch żywnościowy”, „środowisko”, „zapewnienie jakości w rolnictwie”, „promocja” oraz „owoce i warzywa”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projekty aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com