KRIRJednym z ważniejszych wydarzeń w omawianym okresie sprawozdawczym były XXII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które odbyły się w dniach 18-20 marca 2016 r. na terenie Targów Kielce. Swoje stoisko na targach miała Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą.

W piątek 18 marca 2016 r. miało miejsce Posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W zorganizowanej Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski, Dyrektor Departamentu Finansów Aleksandra Szelągowska, Radca Ministra w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju Jerzy Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Mieczysław Paradowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Agnieszka Pyl-Kutrzepa, Główny specjalista w Departamencie Gospodarki Ziemią Robert Kowalczyk, oraz przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Starszy specjalista w Departamencie Rynku Pracy Tomasz Nowakowski. Otwarcia posiedzenia i powitania uczestników dokonał Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, natomiast Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przedstawił informacje z bieżącej działalności Zarządu KRIR. W czasie przewidzianym na dyskusję licznie zebrani uczestnicy Konferencji mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania szczegółowych odpowiedzi. Również w piątek odbył się Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016. Nagrody w imieniu Krajowej Rady Izby Rolniczych wręczał opiekunom laureatów Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Podczas uroczystej gali wręczenia medali i wyróżnień XXII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w piątek 18 marca 2016 r. wręczony został Puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dla firmy/instytucji, która jest wyróżniana przez samorząd rolniczy. W tym roku wyróżnienie trafiło do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za działalność w obszarze polityki zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin. Puchar z rąk Wiktora Szmulewicza odebrał Wiceprezes KRUS Adam Sekściński.

W dniu 8 marca 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego, która została powołana przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Komisja omówiła zmiany wprowadzone w projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw i przygotowała rekomendację dotyczące dalszych prac nad ustawą w Sejmie RP. Komisja omówiła także opinie zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (PiS) skierowanego przez Sejm RP po pierwszym czytaniu do Komisji Ochrony Środowiska i do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przygotowała rekomendacje dotyczące dalszych prac nad ustawą w Sejmie RP.

W dniu 16 marca 2016 r. Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wziął udział w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” pn. „Rolnictwo zrównoważone – moda czy konieczność?”. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało w 2014 roku. Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

W dniu 16 marca 2016 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała opinii o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli prezesi wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR, z prezesem KRIR Wiktor Szmulewiczem na czele. Prezes KRIR zabierając głos w dyskusji powiedział, że ustawę trzeba wprowadzić przed 1 maja br. Wstrzymanie sprzedaży ziemi na okres 5 lat uważa za słuszne. Natomiast, co do obrotu prywatnego samorząd rolniczy ma wiele uwag. Trzeba zadać sobie pytanie czy w interesie tej ustawy jest dbanie o interes tych, którzy chcą ziemię sprzedać czy tych co chcą kupić? Prezes KRIR wyraził opinię, że przywileje powinni mieć ci, którzy chcą na ziemi gospodarować i chcą ja kupować. Jak podkreślił, dziedziczenie i własność prywatna jest rzeczą świętą.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 7 marca – spotkanie poświęcone omówieniu działań resortu rolnictwa w okresie 100 dni od expose Premier Szydło, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 11-12 marca – konferencja w Jasionce k/Rzeszowa „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w UE oraz przemiany w sektorze rolnym na Ukrainie”, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 15 marca – spotkanie z przewodniczącym Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka; udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 16 marca – seminarium dotyczące ochrony patentowej oraz wyłącznego prawa hodowcy do odmiany w odniesieniu do roślin, odmian roślin oraz technik stosowanych w hodowli roślin, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 23 marca – posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych, udział: Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej – Zenon Bistram;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 8 marca – ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 marca – projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 marca – projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 9 marca – projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw;
 • 10 marca – posiedzenie Podkomisji stałej ds. wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich;
 • 10 marca – odbudowa stanu pogłowia trzody chlewnej, pomoc dla rolników w związku z wymarznięciami ozimin;
 • 14 marca – spotkanie z Komisarzem Hoganem, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 15 marca – proponowane zmiany dotyczące sprzedaży bezpośredniej,
 • 16 marca – ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 17 marca – informacja nt. egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych oraz grup producenckich – próba rozwiązania problemu,
 • 17 marca - ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 30 marca – ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • 31 marca – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zasady obrotu artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Ukrainą;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 marca 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW o uzupełnienie Rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu o środki do ochrony warzyw. Szczególny problem dla rolników stanowi ochrona przed chwastami kopru, kopru włoskiego i szczypiorku.

1 marca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał resortowi rolnictwa poparcie dla wniosku Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie rozwiązania problemu kar nałożonych na rolników realizujących od 2011 lub 2012 roku działania w ramach pakietu 3 Programu rolnośrodowiskowego, po zmianie przepisów i ich interpretacji przez ARiMR, za koszenie tzw. „niewłaściwych fragmentów” łąki.

2 marca 2016 r. Zarząd KRIR w związku ze skierowaniem przez Sejm RP prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zwrócił się do Przewodniczącej niniejszej Komisji o uwzględnienie przedstawicieli samorządu rolniczego na liście organizacji zapraszanych na posiedzenia Komisji.

W dniu 7 marca 2016 r. samorząd rolniczy przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia Zarząd KRIR zauważył, że zapisany w projekcie okres 90 dni jaki beneficjent tego działania ma na przekazanie gospodarstwa, zaprzestanie działalności rolniczej i zaprzestanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jest okresem zbyt krótkim. W przypadku realizowanego w poprzednich PROW działania „renty strukturalne” okres ten wynosił 6 miesięcy.

7 marca 2016 r. W odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, samorząd rolniczy generalnie poparł zaproponowane w projekcie zmiany. Niemniej jednak, zgłosił poniższe uwagi i spostrzeżenia do projektu. Z przesłanego projektu rozporządzenia wynika, że projektodawca przeanalizował najważniejszy problem, który pojawił się w ubiegłym roku przy naborze na „premie dla młodych rolników” i skorygował przepisy, które dyskryminowały niektórych „młodych rolników” z korzystania z premii. Jednak analizując projekt rozporządzenia, Zarząd KRIR nie dostrzegł widocznego uproszczenia zasad przyznawania pomocy, które ułatwiłyby młodym gospodarzom wnioskowanie o premię.

W skutek niskich temperatur sięgających -20oC, które wystąpiły w styczniu oraz braku opadu śniegu, nie ma praktycznie regionu kraju, z którego nie docierałyby sygnały od rolników o wymarznięciu zasiewów. Rolnicy oceniają, że straty w obsadzie roślin mogą nawet wynosić w niektórych regionach 20–30%, a w niektórych rejonach jeszcze więcej. Ciepła i wilgotna jesień i końcówka roku spowodowały, że oziminy w większości regionów kraju nie zahartowały się. Pogoda zaskoczyła nagłym przyjściem mrozów, głównie bez okrywy śnieżnej co spowodowało straty w obsadzie. W związku z powyższym 8 marca 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o zwrócenie uwagi na zaistniały problem oraz aby przedstawiciele Rządu, tj. właściwi Wojewodowie, w terminie byli przygotowani do zaistniałej sytuacji i mieli powołane Komisje szacujące starty.

W dniu 10 marca 2016 r. w związku z wpływem do Biura KRIR zapytania od rolnika zainteresowanego naborem wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW o udzielenie interpretacji w zakresie możliwości budowy chlewni z dofinansowania. Rolnik zauważa, że przy składaniu wniosku o wparcie będzie musiał posiadać już pozwolenia na budowę, co jest bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia trwa czasami nawet do 2 lat. Podobny problem mają także inni rolnicy, w związku z czym Zarząd KRIR zwrócił się o interpretację czy na poziomie składania wniosku wystarczające będzie złożenie przez rolnika oświadczenia o chęci budowy obiektu (chlewni, obory, magazynu, itp.)?

10 marca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zarząd KRIR zaproponował m.in., aby ANR posiadająca wykaz działek, które nie są wydzierżawiane przez rolników, wystąpiła do ARiMR o sprawdzenie czy na te działki nie są składane wnioski obszarowe.

10 marca 2016 r. Zarząd KRIR popierając wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Prezesa ANR o odroczenie płatności drugiej raty czynszu dzierżawnego za 2015 r. do dnia 15 lipca 2016 r. bez dodatkowych kosztów.

11 marca 2016 r. mając na uwadze wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o odstąpienie od obowiązku wyznaczania obszarów wartościowych pod względem środowiskowym określanych jako odrębne działki rolne.

11 marca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020. Zarząd KRIR zwrócił m.in. uwagę, że zaproponowany dodatkowy przepis § 36a w projekcie powinien dotyczyć możliwości 3-krotnej możliwości uzupełnienia do wnioski, tak jak to było w poprzedniej perspektywie finansowej.

11 marca 2016 r. popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprecyzowanie zapisów regulujących udzielanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis, w sytuacji wystąpienia szkody w uprawach.

11 marca 2016 r. Zarząd KRIR przekazując w załączeniu wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego dotyczący planowanego przez KE wycofania substancji aktywnych w środkach ochrony roślin zwrócił się z prośbą do MRiRW o uwzględnienie tej opinii w stanowisku prezentowanym przez MRiRW podczas rozmów z Komisją Europejską.

W dniu 14 marca 2016 r. Zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rozwoju informację, że pismem z dnia 12 lutego 2015 r., samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w kwestii ówczesnej sytuacji na rynku paliw oraz powiązanych z tym cen nawozów i środków ochrony roślin. Z uwagi na to, że ceny oleju napędowego oraz gazu ulegały systematycznej obniżce i w żaden sposób nie przełożyło się na obniżkę cen nawozów i środków ochrony roślin, samorząd rolniczy zwrócił się o zorganizowanie spotkania samorządu rolniczego z przedstawicielami firm – producentów nawozów i środków ochrony roślin w celu omówienia możliwości na rynku i wypracowaniu stanowiska w powyższej sprawie.

17 marca 2016 r. wobec dokumentu Komisji Europejskiej pn. „Sprawozdanie krajowe – Polska 2016„ Zarząd KRIR poinformował Ministerstwo Rozwoju, że samorząd rolniczy za nierzetelną i krzywdząca dla rolników opinię o polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo przedstawione jest w dokumencie bardzo pejoratywnie, nie zawiera również żadnej informacji o udziale polskiego rolnictwa w PKB i systematycznie wzrastającym eksporcie polskich produktów rolno-spożywczych.

Zarząd KRIR w dniu 21 marca 2016 r. wystąpił do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), oraz rozporządzeń wykonawczych tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzenia i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

22 marca 2016 r. Zarząd KRIR popierając stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej, wystąpił do MRiRW o włączenie do pakietu popieranych przez resort rolnictwa zmian przepisów WPR poprzez wprowadzenia nowego elementu proekologicznego – uprawa konserwująca – bezpłużna oraz włączenie do elementów proekologicznych roślin miododajnych gryki i facelii, jako korzystnie wpływających na ekosystemy rolnicze.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniach 2-3 marca 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. W porządku obrad tej grupy znalazły się: monitorowanie Deklaracji z Nairobi (WTO) dotyczącej filara konkurencji; dyskusja o międzynarodowej strategii związanej z oznaczeniami geograficznymi; wymiana opinii na temat zmian w umowie o wolnym handlu z Meksykiem; wymiana poglądów na temat polityki rozwoju dotyczącej Argentyny. Z ramienia grupy roboczej w posiedzeniu grupy roboczej uczestniczył Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Ponadto, odbyły się posiedzenia następujących grup roboczych z udziałem przedstawiciela KRIR: „chmiel”, „rolnictwo ekologiczne”, „artykuły spożywcze”, „mleko”, „jaja i drób” oraz „zarządzanie ryzykiem”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projekty aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com