W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematyce tzw. "ustawy odorowej". W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych wraz z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swojej wypowiedzi podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, podkreślił, że projekt ustawy należy odrzucić, a jednocześnie istnieje potrzeba powołania zespołu zajmującego się ochroną produkcji rolnej na obszarach wiejskich.

27 maja 2019 r. w Parzniewie odbyło się XVI (ostatnie już w V kadencji) Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Paweł Ciećko, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Tomasz Nowakowski, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Krzysztof Maciej Retyk, Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka oraz Dyrektor Departamentu Inspekcji – Hanna Kończal i Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami – Izabela Szadura  z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas obrad przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności KRIR za 2018 r. oraz stanowisko w sprawie niwelowania przez Rząd RP skutków wystąpienia klęsk żywiołowych w Polsce. W stanowisku Krajowa Rada wskazała m.in., że problem rozwiązań dotyczących niwelowania skutków klęsk żywiołowych w Polsce, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich w warunkach okresowych niedoborów wody  lub nadmiarów - nadal nie został kompleksowo rozwiązany, a rolnicy od paru lat borykają się z problemem suszy, czy ulewnych deszczów, którego nie rekompensuje rolnikom nawet specjalna pomoc z budżetu państwa.  Problemem wciąż pozostaje realny brak możliwości przez rolników ubezpieczenia upraw rolnych od suszy. Ostatnie w tej kadencji Posiedzenie było również okazją do wręczenia medali pamiątkowych oraz odznaczeń zasłużonym dla samorządu rolniczego.

28 maja 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja na temat "Roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa". Była to konferencja podsumowująca cykl konferencji w tym temacie, które odbyły się w całym kraju. Prelegentami konferencji byli: Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Podkomisji ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych, Guy Vasseur – były Prezes Stałego Zgromadzenia Francuskich Izb Rolniczych, Arunas Svitojus – Prezes Litewskiej Izby Rolniczej, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, prof. dr hab. Beata Jeżyńska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Monika Król z Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oznajmił, że rząd jest otwarty na zwiększenie kompetencji izb rolniczych oraz zapowiedział, że po wyborach do władz KRIR, rozpoczną się rozmowy o tym, jakie działania, z jakich obszarów izby są gotowe przyjąć i skutecznie wykonać, biorąc również za to odpowiedzialność.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 6 maja – konferencja pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej” orgaznizowana przez Podlaska Izbę Rolniczą w Białymstoku, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 9 maja – Warmińsko- Mazurska Konferencja Rolna pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, udział: Prezes KRIRW. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 12 maja – Pomorska Konferencja Rolna pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 maja – II Konferencja Naukowa „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce” w Grudziądzu;
  • 16 maja – spotkanie Zarządu KRIR z przedstawicielami Komitetów Wyborczych do Parlamentu Europejskiego, udział: Członkowie Zarządu KRIR;
  • 17 maja – posiedzenie Prezydium Porozumienia Rolniczego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 21 maja – posiedzenie panelu ekspertów w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli na temat ubezpieczeń rolniczych, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 22 maja – spotkanie organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP podsumowujące cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 28 maja – seminarium eksperckie „Zrównoważone rolnictwo. Diagnoza i perspektywy rozwoju”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 31 maja – „Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

14 maja - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy, w tym Głównego Lekarza Weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzenia na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;

14 maja - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262);

14 maja - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk nr 3263);

15 maja - rozpatrzenie rządowego dokumentu - Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku (druk nr 3186);

15 maja - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

7 maja - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki nr 1150, druki sejmowe nr 3286 i 3373), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1168, druki sejmowe nr 3298, 3384 i 3384-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

13 maja Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Sachajko informacje na temat działań KRIR w sprawie sytuacji związanej z suszą rolniczą w tym propozycje rozwiązań legislacyjnych umożliwiających zabezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przez suszą.

14 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa G. Piety w indywidualnej sprawie rolnika, któremu odmówiono podpisania umowy dzierżawy, po wygraniu przez niego przetargu na ofertowego.

15 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Projektowane przepisy, jak zauważono w opinii, wychodzą naprzeciw od dawna zgłaszanym oczekiwaniom i postulatów rolników, jednakże utworzenie i prowadzenie przez rolników takich lokalnych mini-ubojni na potrzeby prowadzonych przez rolników działalności takich jak: sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny czy działalność marginalna, lokalna i ograniczona, będzie zależało od przyjętych szczegółowych regulacji prawnych związanych z m.in. nadzorem sanitarno-weterynaryjnym i opodatkowaniem takiej działalności.

16 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły stawki zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego oraz opakowań na nawozy.

16 maja Zarząd KRIR w związku z uruchomieniem programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” zwrócił się z wnioskiem o przekazanie realizacji tego zadania izbom rolniczym, jako zadanie zlecone.

16 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wydanie interpretacji czy rolnik, który podpisał umowę w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, może zakupionym w ramach dofinasowania sprzętem wykonywać prace we własnym gospodarstwie rolnym.

16 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka z wnioskiem o interpretację czy przepisy § 93 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, obligują gminy do zmiany istniejącej kategorii drogi. 

17 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwagi dotyczyły trwałości operacji w przypadku kiedy operacja lub część operacji obejmującej inwestycję jest objęta umową leasingową. Postanowienia dotyczące realizacji operacji miałby w przypadku umów leasingowych być wykonywane do dnia wypłaty płatności końcowej. Prawodawca na podstawie przepisów unijnych dowodzi, że zobowiązania dotyczące trwałości operacji w okresie pięciu lat od dnia wypłaty płatności końcowej, nie mają zastosowania m in. do kosztów umowy leasingu. Jednak zdaniem samorządu rolniczego nie jest pewne, że każda umowa leasingowa jest zawierana na okres 5-letni, są takie na okres 3-letni. Dlatego należałoby te przepisy doprecyzować, aby okres związania beneficjenta z operacją był taki sam dla osób nie korzystających z leasingu.

22 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zgłoszenia przez Nadzór Wodny w Krośnie do Policji i Prokuratury działań rolników zmierzających do osuszenia swoich pól poprzez wyczyszczenie rowów melioracyjnych. Zarząd KRIR zwrócił się w powyższej sprawie również do Prezesa Wód Polskich P. Dacy.

22 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie problemów w rolnictwie, tj. braku wzorów dokumentów i formularzy do tworzenia planów nawozowych, utylizacji folii i sznurka rolniczego oraz zorganizowania bezpłatnych kursów i szkoleń dla rolników, które umożliwiłby zdobycie nowych umiejętności.

22 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o interpretację przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późń. Zm.) w zakresie objęcia rolników przepisami ww. ustawy.

22 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej M. Gróbarczyka w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo wodne i przywrócenia przepisów określających podział urządzeń melioracji wodnych „podstawowych”, które stanowiłyby własność Skarbu Państwa i „szczegółowych” będących własnością właścicieli gruntów.

22 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski podjęte przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zwolnienia z ewidencjonowania zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem oraz obliczania maksymalnych dawek azotu, czy posiadania planu nawożenia azotem gospodarstw do 50 ha użytków rolnych lub utrzymujących mniej niż 50 DJP, możliwości pobrania przez rolnika średniorocznego stanu zwierząt przez rolnika w ramach systemu IRZplus, urealnienia podawanego przez GUS średniorocznego dochodu z 1 ha użytków rolnych. 

22 maja Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie braku możliwości skorzystania z pomocy w ramach nowego poddziałania leśnego, tj. „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, objętego PROW 2014-2020”.

22 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji w rolnictwie, które dotyczyły m.in. zwiększenia puli dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych, zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze dla hodowców trzody chlewnej  i koni.

22 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych, które dotyczyło możliwości wprowadzenia wypłacenia odszkodowania rolnikom, którzy zmuszeni byli do likwidacji stad trzody chlewnej minimum 70% wartości rynkowej zwierząt, u których nie są spełnione wszystkie wymogi i obowiązki bioasekuracji oraz możliwości zmiany i uchylenia ostatecznej decyzji wydanej przez Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie odmowy przyznania odszkodowania.

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmiany procedur pobierania próbek w ramach „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie odszkodowań w przypadku wykrycia salmonelloz  drobiu w systemie wolnowybiegowym i ekologicznym.

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie umożliwienia rolnikom zmiany profilu produkcji na obszarach objętych ASF, w przypadku wieloletnich zobowiązań wobec ARiMR.

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie objęcia hodowców owiec, kóz, koni oraz gęsi zwiększonym limitem zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

24 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej, które dotyczyły zwiększenia dopłat wyrównujących straty jakie ponoszą producenci trzody chlewnej w strefach niebieskich w związku z ASF oraz zbyt zbiurokratyzowanych procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców.

24 maja Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekki Pesonena o podjęcie działań, które doprowadzą do wyjaśnienia i sprostowania tezy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w audycie na temat bioróżnorodności w rolnictwie,  sprawie stwierdzenia, że największy udział w utracie bioróżnorodności ma rolnictwo. Przytoczone stwierdzenie nie jest prawdziwe w odniesieniu do polskiego rolnictwa, które właśnie odgrywa ogromną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej ekosystemów rolniczych. Zarząd KRIR zwrócił się w powyższej sprawie również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego.

24 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. działań w sprawie zwiększenia zasiłku chorobowego dla rolników do poziomu co najmniej 50 zł za  dzień, uznania za urządzenie zbiorników dwupłaszczowych na paliwo użytkowanych przez rolników, przywrócenia płatności ONW na terenie powiatu skierniewickiego.

24 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zmiany sposobu kwalifikowania zwierząt do płatności do bydła i krów i wydłużenia okresu ważności faktur do 2 lat składanych do wniosku o dopłatę do zużytego materiału siewnego.

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o poszerzenie listy obszarów ONW w województwie wielkopolskim o obręby: Biela, Kaliska i Wilczyn.

24 maja Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o usprawnienie systemu ubezpieczeń rolnych oraz wskazał na trudności z ubezpieczenie traw i ich mieszanek oraz zawnioskował potrzebę powoływania niezależnych rzeczoznawców do oceny strat w ubezpieczonych uprawach.

24 maja Zarząd KRIR przekazał wnioski z XVI Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu, które dotyczyły m.in. objęcia dodatkowymi limitami do paliwa rolniczego wykorzystywanego przy chowie świń, kóz, drobiu, uwzględnienia pracy przy chowie gęsi, tzn. 4 miesięcznego tuczu jako praca sezonowa, powiązania płatności w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych do trwałych użytków zielonych z produkcją zwierzęcą na wzór płatności w ramach rolnictwa ekologicznego.

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

6 maja 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Eksperci dyskutowali nt.: najnowszych informacji na temat projektów aktów delegowanych i wykonawczych dotyczących zasad produkcji (drób, trzoda chlewna, pszczoły, bydło i owce), kontroli, ekologicznego materiału siewnego oraz materiału niejednorodnego; definicji materiału niejednorodnego oraz definicji „rolnictwa na skalę przemysłową”. W kwestii zmian klimatu eksperci przeprowadzili dyskusję na temat  możliwego wkładu sektora produkcji ekologicznej w walkę ze zmianą klimatu.

15 maja 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie CCC. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał następujące informacje nt.: badania "European Agri-cooperatives monitor", organizowania w Warszawie przez Federację Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz KRIR seminarium pt. „Koszty pracy w rolnictwie - analiza porównawcza”. Omówiono również kwestię dotyczącą harmonizacji wymagań w zakresie ruchu drogowego dla maszyn samojezdnych.

16 maja 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zapoznał zebranych z ostatnimi działaniami legislacyjnymi w zakresie nowej WPR po 2020 roku. Sekretariat potwierdził, że Prezydencja rumuńska zorganizowała debaty polityczne koncentrujące się na nowej zielonej architekturze WPR i nowym modelu wdrażania. W kwestiach handlowych i sytuacji rynkowej Sekretarz Generalny poinformował, że komisarz Hogan przekazał członkom Rady, że porozumienie polityczne z Mercosurem nie jest możliwe do osiągnięcia na obecnych warunkach. Omówiono również sytuację związaną z ASF w Chinach i zwrócono uwagę na jego szybkie rozprzestrzenianie się.

17 maja 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „miód”. eksperci omówili sytuację na rynku miodu i zarządzanie nim w tym aktualne wyliczenia i pogorszenie się sytuacji w różnych krajach. W kwestii fałszowania miodu eksperci poruszyli kwestię aktualnej sytuacji dotyczącej środków związanych z potwierdzaniem prawdziwości miodu. Wymienili również poglądy na temat problemów związanych z woskiem pszczelim o niskiej jakości. W kwestii WPR Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z  aktualnym stanem w sprawie reformy WPR po 2020 roku zwracając przy tym szczególną uwagę na status pszczół jako biowskaźników.

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się współorganizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych seminarium pt. „Koszty pracy w rolnictwie - analiza porównawcza”. Udział w nim wzięło blisko 60 osób, będących członkami organizacji Geopa-Copa (Grupa Pracodawców Zawodowych Organizacji Rolniczych w Unii  Europejskiej). Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w seminarium wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz delegat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Marek Borowski. W trakcie seminarium dyskutowano m.in. na temat roli rolnictwa i organizacji pracy w UE oraz migracji pracowników. Wskazano na rosnące koszty pracy w rolnictwie, spowodowane m.in. przez rosnącą produktywności pracy w pozostałych sektorach i większą mobilność zawodową. Jednolity rynek i eksport szczególnie w kierunkach pracochłonnych (bydło, mleko, owoce i warzywa) zwiększył zapotrzebowanie na pracę (w gospodarstwach towarowych), natomiast koncentracja produkcji (zwierzęcej)  i upraszczanie struktury produkcji (rosnący udział gospodarstw bez zwierząt) zróżnicowały zapotrzebowanie na  pracę w różnych typach gospodarstw. 19 maja Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała dla uczestników wizytę w gospodarstwie  Pana Wojciecha Wilamowskiego oraz Pana Jana Kasztelana, specjalizujących się m.in. w produkcji mlecznej.

W dniu 22 maja 2019r. w Budapeszcie odbyło się posiedzenie grupy roboczej izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej ds. rynku jabłek. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Jacek Pruszkowski - ekspert KRIR ora pracownik Biura KRIR. Na spotkaniu izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 5–6 lutego 2019 r., w związku z sytuacją rynkową, która pojawiła się w ubiegłym roku, izby rolnicze V4 wspólnie uzgodniły utworzenie grupy roboczej ds. rynku jabłek. Posiedzenie, które odbyło się 22 maja zostało zorganizowane, aby położyć podwaliny pod wspólną profesjonalną działalność konsultacyjną. Aby chronić interesy naszych producentów, izby rolnicze V4 zobowiązały się do dalszych profesjonalnych konsultacji i skoordynowanych działań, w ramach dalszej współpracy w grupie roboczej. Spotkanie dotyczyło perspektyw rynku jabłek. Omówiono bieżącą sytuację rynkową, import jabłek z Ukrainy oraz formy wsparcia dla producentów jabłek. 

27 maja 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Jerzy Salitra. Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono sytuację rynkową. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów ze sprawozdaniem podsumowującym temat prognoz. Eksperci wymienili informacje na temat sytuacji rynkowej w każdym państwie członkowskim: produkcja, ceny i handel. Zaprezentowano aktualne informacje  na temat Brexitu oraz  na temat trwających negocjacji w zakresie umów o wolnym handlu (Australia, Mercosur, Wietnam).

27 maja 2019 roku w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i Guy Vasseur - przedstawiciela Stałego Zgromadzenia Izb Rolniczych Francji (APCA). Tematami dyskusji w ramach działań Copa-Cogeca były między innymi rosnące zaniepokojenie rolników polskich odnośnie niekontrolowanego importu mięsa drobiowego z Ukrainy, rosnące koszty produkcji w rolnictwie w związku z wprowadzoną regulacją prawną dotyczącą umów i świadczeń dla pracowników delegowanych.  Omówiono również możliwość współpracy w ramach głównych zagadnień dotyczących przyszłej WPR nad którymi pracuje Copa-Cogeca  i wyłonionych podczas dyskusji przez przedstawicieli APCA i KRIR w zakresie przyszłej WPR. Wśród nich znalazły się kwestie budżetu dla przyszłej WPR po 2020 roku, uproszczeń administracyjnych dla rolników, odpowiednich działań w zakresie zmian klimatycznych oraz rozwoju na obszarach wiejskich.  

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 13 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com