W tym okresie sprawozdawczym w dniu 28 lipca odbyły się wybory do izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze mogli wybrać swoich przedstawicieli w gminach. Frekwencja wyborcza wyniosła 5,93%.

W lipcu 2019 r. IUNG-PIB stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie wszystkich województw. Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. Największy deficyt wody odnotowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego i Wielkopolskiego oraz na Nizinie Wielkopolskej. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 1 lipca – spotkanie w Ministerstwie Środowiska inaugurujące program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 4 lipca – Debata przedżniwna organizowana przez Krajową Federację Producentów Zbóż i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w gmachu MRiRW, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 5 lipca – debata ekspercka „Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników” w biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 9 lipca – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
  • 11 lipca – 3. Posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 15 lipca – spotkanie władz FNSEA z polskimi organizacjami zrzeszonymi w Copa-Cogeca na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach;
  • 15 lipca – spotkanie z delegacją z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce;
  • 17 lipca – konferencja pn. „Innowacje wzmacniające potencjał rolnictwa terenów górskich” organizowana przez MRiRW;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

2 lipca - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175);

2 lipca - wysłuchanie informacji Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka sp. z o.o. przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi, tj. przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k.;

2 lipca - wysłuchanie informacji Ministrów: Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie postępowań prokuratorskich dotyczących nieprawidłowości i nadużyć przy udzielaniu pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw od 2008 r. w świetle kontroli Komisji Europejskiej i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

16 lipca - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (druk nr 3598);

16 lipca - rozpatrzenie informacji na temat "Programu dla polskiego ziemniaka";

31 lipca - rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: "Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności".

W okresie sprawozdawczym i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

9 lipca - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok, plany pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na najbliższy okres.

30 lipca - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystania w praktyce, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności instytutów naukowych w Polsce i ich planu rozwoju w przyszłości, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat koncepcji rozwoju rolniczych szkół zawodowych w oparciu o potrzeby młodych rolników.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lipca Zarząd realizując wniosek przyjęty na XVI Posiedzeniu KRIR V kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie z korzystania hodowcom drobiu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

2 lipca Zarząd realizując wniosek przyjęty na XVI Posiedzeniu KRIR V kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2 lipca Zarząd realizując wniosek przyjęty na XVI Posiedzeniu KRIR V kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów w zakresie utylizacji martwych dzików znalezionych na polach. Ponoszenie kosztów utylizacji przez rolników jest sprzeczne z programem zapobiegania i zwalczania ASF oraz może wpływać na mniejszą ilość zgłoszeń wykrycia padłych dzików. Koszty utylizacji padłych zwierząt w ramach zwalczania ASF wśród populacji dzików powinny być pokrywane z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej.

3 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt. Zaproponowane zmiany w projekcie dotyczą deregulacji obowiązku stosowania pieczątek przez podmioty wykonujące zabiegi sztucznego unasienniania, przenoszenia zarodków oraz prowadzących punkty kopulacyjne. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby również umożliwić korzystanie przez nie z podpisu elektronicznego i wypełnianie elektronicznie formularzy.

5 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wołowego w ramach inicjatywy Porozumienia Rolniczego w celu omówienia drastycznego spadku cen wołowiny. Na spotkaniu zabrakło przedstawicieli firm skupujących i przetwórczych.

5 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zajęcie stanowisk do wniosków wypracowanych w zespołach roboczych Porozumienia Rolniczego.

5 lipca Zarząd KRIR otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru (Rejest-BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późń. zm.). Jak zaznacza resort środowiska, należy zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy) podlega pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do Rejestru -BDO. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy wniosek ten należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby firmy. Resort podkreśla, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zaproponował m.in. zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha ( o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1). Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

9 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę ustawy Prawo łowieckie w zakresie zwalczania ASF. Propozycje dotyczyły m.in. sankcji dla myśliwych nieprzestrzegających zasad bioasekuracji.

10 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na to, że LGD muszą zaciągać kredyty, aby spłacić zaległości płatnicze wynikające z długiego rozpatrywania wniosków przez ARiMR.

10 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uwagi do projektu dotyczy wprowadzenia zmiany polegającej na rezygnacji z załącznika dotyczącego opinii o innowacyjności projektu. W sytuacji, kiedy ten element podlega i tak ocenie ekspertów zewnętrznych, którzy, jak wynika z dotychczasowych doświadczeń mogą mieć i mają odmienne zdanie od autorów dołączonych opinii jest dublowaniem pracy i wprowadzeniem niepotrzebnej biurokracji.

10 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Zaproponowane przepisy zakładają możliwość rozdzielnia w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o zwierzętach ubitych na terenie gospodarstwa na użytek własny od zwierząt ubitych z konieczności, których tusze trafiają do rzeźni. To rozwiązanie nie powinno utrudniać rolnikom prowadzenia rejestru zwierząt.

10 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Poddębicach, które dotyczyły m.in. podjęcia działań mających na celu obowiązek umieszczenia tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu pszczelarza, który rozstawił ule , przy polach rolników, celem umożliwienia kontaktu z nim oraz podjęcia działań mających na celu umożliwienie rolnikom, którzy uzyskali prawo do emerytury do korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS.

10 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie nowych zasad kwalifikowania obszarów ONW, w szczególności zmian wprowadzonych w powiecie węgrowskim.

12 lipca Zarząd KRIR przekazał nowo wybranym członkom Parlamentu Europejskiego gratulacje oraz przedstawił stanowisko w sprawie umowy handlowej z Mercosurem.

17 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego M. Bogdanowicza oraz Burmistrza Gminy Świecie o rozpatrzenie wniosku rolników z gminy Świecie w sprawie powołania komisji suszowej.

17 lipca Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwolnienie rolników gospodarujących na obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazielenienia.

18 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgłoszone uwagi dotyczyły ustalenia stawki dofinansowania do 1 metra bieżącego bramy i zwiększenia kwoty stawki za furtkę do 800 zł.

24 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do  projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Opiniowane rozporządzenie wprowadza mechanizm wsparcia polegający na udzielaniu gwarancji kredytowych dla rolników i przetwórców objętych wsparciem w ramach PROW. Projekt należy ocenić pozytywnie. Umożliwia on łączenie gwarancji z dotacją udzielaną w ramach PROW. Gwarancje mogą być istotnym mechanizmem ułatwiającym finansowanie inwestycji oraz źródłem kapitału obrotowego w gospodarstwach rolnych oraz w firmach przetwórczych, szczególnie w sytuacji już dużego obciążenia majątku beneficjentów zabezpieczeniami ustanawianymi przez banki. Nowy mechanizm powinien ułatwić finansowanie rozwoju branży rolno-spożywczej.

30 lipca Zarząd KRIR wystąpił do Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego A. Hadzik w indywidualnej sprawie rolnika odnośnie zawieszenia stałej renty rolniczej w wyniku współposiadania przez niego gospodarstwa nabytego w drodze spadku.

30 lipca Zarząd KRIR podziękował Prezesowi Partii Prawo i Sprawiedliwość J. Kaczyńskiego za  zaangażowanie w wybory do izb rolniczych oraz zwrócił się w sprawie spotkania w celu omówienia programu rolnego przygotowywanego przez Zarząd KRIR.

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

1 lipca w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zapewnianie jakości w rolnictwie”. Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat wykorzystania nazw produktów pochodzenia zwierzęcego  sprzedaży produktów roślinnych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje nt. wdrażania rozporządzenia nr 1169/011 w sprawie obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

1 lipca w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „promocja produktów rolnych”. Eksperci omówili wdrażanie unijnej polityki promocji oraz działalności Copa-Cogeca w zakresie promocji. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił dane dotyczące eksportu/importu Unii Europejskiej i umów handlowych.

4 lipca w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC, podczas którego omówiono plan budżetowy Copa-Cogeca a lata 2020-2025. Dyskutowano również nad stanowiskiem Copa-Cogeca na temat zmian klimatu. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze działania w sprawie przyszłej WPR. Podczas posiedzenia prezentację w sprawie umowy handlowej UE z Mercosur przedstawił John Clarke, z Dyrektoriatu A – Międzynarodowe, DG Agri.  

W dniu 5 lipca 2019 r. w miejscowości Babolna na Węgrzech, odbyło się I posiedzenie izb rolniczych Europy Środkowej, które było zorganizowane przez węgierskie Ministerstwo Rolnictwa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas spotkania goście z sześciu krajów (Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Austrii i Węgier) przedyskutowali następujące tematy: współpraca regionalna między izbami rolniczymi, kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., łagodzenie skutków zmian klimatu, umowy handlowe. Węgierski Minister Rolnictwa István Nagy powiedział, że ma on trzy oczekiwania odnośnie WPR po 2020 r.: musi ona posiadać wystarczająco ambitny budżet, powinny jej towarzyszyć odpowiednie instrumenty i proste zasady. Powiedział, że te trzy aspekty są ze sobą silnie powiązane, np. dany instrument wsparcia nie będzie działał przy ograniczonym budżecie lub w wypadku, gdy nie prowadzi to do prostych i łatwych do wdrożenia regulacji w praktyce. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swojej wypowiedzi podkreślił, że umowa handlowa Mercosur-UE to zagrożenie nie tylko dla producentów rolnych z Unii Europejskiej, ale także dla klimatu ze względu na wycinkę lasów deszczowych w Ameryce Południowej w celu zwiększenia powierzchni pod produkcję rolną. Import mięsa ze zwierząt z hodowli, której stosuje się hormony jest nie do pogodzenia w konfrontacji z żywnością produkowaną według wysokich standardów w Unii Europejskiej.

5 lipca w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko i produkty mleczne”. W posiedzeniu z ramienia KRIR udział wziął Wiceprezes KRIR M. Borowski. Podczas posiedzenia eksperci omówili zarządzanie ryzykiem cenowym w sektorze mleczarskim oraz zapoznali się z możliwościami zawierania kontraktów i opcji na mleko z punktu widzenia producenta surowca.

11 lipca w sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „lasy”, podczas którego eksperci omówili ewaluację Strategię Bioróżnorodności UE, inicjatywę Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phila Hogana w sprawie lasów. Dyskutowano również nad pozycją Copa-Cogeca na temat zmian klimatu.

26 lipca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „drób i jaja”. Z ramienia KRIR udział w Delegat do KRIR z Pomorskiej Izby Rolniczej Z. Stromski. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił sytuację rynkową mięsa drobiowego i jaj oraz najnowsze informacje na temat dostępu do rynku takich krajów jak RPA, Ukraina, USA oraz kraje Mercosur. Poruszono również temat Brexitu i zapoznano się z informacjami w sprawie reformy WPR.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 20 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com