traktor.jpgRealizując wniosek zgłoszony podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 15 wrześnie br. w Spale, 23 października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie inicjatywy na forum Unii Europejskiej, aby limit pomocy de minimis był określany na hektar, a nie jak dotychczas przyznawany na gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 87-89 Traktatu Wspólnoty Europejskiej  wszelka pomoc udzielana przez państwo podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną jest z reguły zastrzeżona i wymaga zgody Komisji Europejskiej.
 
 
 
Nie mniej jednak Rada Europejska uznała, że niektóre kategorie pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 87 TWE i w związku z tym nie muszą uzyskać zgody Komisji Europejskiej, pod warunkiem, że pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości. Taką pomocą jest pomoc de minimis. Zgodnie z powyższym pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej do wysokości 7.500 euro w okresie trzech lat obrotowych.

Powyższe powoduje, że zarówno gospodarstwo 5 ha jak i 100 ha, ma taki sam limit pomocy. W opinii samorządu rolniczego ustalenie pomocy de minimis na równym poziomie 7500 euro w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych nie jest sprawiedliwe. Kwota ta odnosi się bowiem do wszystkich producentów rolnych, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności rolniczej czy też jej rozmiar.  Taka regulacja jest niekorzystna dla gospodarstw rolnych o większej powierzchni albo dzierżawiących grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych. Częste korzystanie bowiem z modyfikacji świadczenia czynszowego czy też po mocy przy zakupie materiału siewnego uniemożliwia czerpanie korzyści z innych form pomocy.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa poinformował, że Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.5.1998, str. 1, z późn. zm.) zostało wydane na podstawie art. 97 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecny art. 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)).

W art. 2 tego rozporządzenia określono, że Komisja może postanowić, mając na względzie rozwój i funkcjonowanie wspólnego rynku, że niektóre kategorie pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 92 TWE i w związku z tym zostają wyłączone z procedury zgłoszenia przewidzianej w art. 93 ust. 3 TWE, pod warunkiem że pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości. Zasada ta odnosi się do wszystkich sektorów i wszystkich podmiotów gospodarek europejskich.

Ponadto stosownie do art. 8 ww. rozporządzenia, Komisja Europejska zasięga jedynie opinii Komitetu Doradczego ds. pomocy Państwa składającego się z przedstawicieli państw członkowskich.

A zatem w przypadku konsultacji rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. rozporządzenia nie jest możliwe zgłoszenie uwagi dotyczącej zmiany sposobu obliczania pomocy de minimis, gdyż zakres ten reguluje akt wyższego rzędu. Natomiast w przypadku zmian ww. rozporządzenia Rady nr 994/98 zgłoszony zostanie postulat zmiany sposobu obliczania pomocy de minimis uzależniony od wielkości podmiotu gospodarczego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com