arimr cd4870e10dW pierwszym półroczu bieżącego roku tysiące gospodarstw rolnych poniosło straty spowodowane przez suszę. Poszkodowani potrzebują znacznych środków finansowych, aby wznowić produkcję i poprawić sytuację finansową swoich gospodarstw. Ponadto, tak poważna susza może w znaczący sposób pogorszyć zdolność producentów rolnych do terminowego regulowania zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów, w tym również kredytów, w których spłacie pomaga ARIMR.

Mając powyższe na uwadze ARiMR przedstawiła informacje o możliwościach uzyskania pomocy, w ramach kredytów preferencyjnych, udzielanej przez ARiMR dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy z uprzejmą prośbą o ich przekazanie zainteresowanym rolnikom.

Kredyty „klęskowe" obrotowe z dopłatami do oprocentowania - linia K02

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o kredyt „klęskowy" jest oszacowanie strat spowodowanych przez dane zdarzenie losowe - w tym przypadku przez suszę. Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód.

Udzielenie kredytu „klęskowego" uzależnione jest od wysokości strat poniesionych przez gospodarstwo rolne. Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, zwiększonej o koszty poniesione i zmniejszonej o koszty nieponiesione oraz wynosić więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Kredyt „klęskowy" obrotowy może zostać udzielony na sfinansowanie nakładów poniesionych po dniu wystąpienia szkody i przeznaczony może być na zakup wszelkich środków obrotowych do produkcji rolnej, np. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, pasz treściwych i objętościowych oraz koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa. Należy podkreślić, że kredyt ten nie musi być wykorzystany na odtworzenie wyłącznie tej produkcji, która została zniszczona. Korzystając z tej linii można sfinansować również bieżące nakłady ponoszone w celu odtworzenia zdolności kreowania odpowiednich dochodów z produkcji rolnej. Wydatkowanie środków z udzielonego kredytu musi zostać rozliczone w co najmniej 50%.

Oprocentowanie nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego i jest płacone przez:

1. kredytobiorcę w wysokości:

 • 0,5 oprocentowania, nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód ubezpieczonych było co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich (obecnie od 1,74% do 2,09%),
 • różnicy pomiędzy oprocentowaniem i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję za kredytobiorców posiadających ubezpieczenie - w przypadku braku ww. ubezpieczenia (obecnie od 2,61% do 3,135%),

2. Agencję - w pozostałej części.

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o kredyt „klęskowy" powinny złożyć w banku współpracującym z Agencją stosowny wniosek o kredyt wraz z protokołem oszacowania strat i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

Kredyty „klęskowe" udzielane są przez następujące banki:

 • SGB Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze, - BGŻ PNB Paribas S.A.,
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Warto podkreślić, że Agencja posiada obecnie środki na finansowanie kredytów „klęskowych" w wysokości zapewniającej pełną dostępność kredytów dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają wymogi stawiane przez przepisy określające warunki pomocy oraz warunki stawiane przez bank.

Ułatwienia w spłacie kredytów preferencyjnych

Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom obsługę zaciągniętego kredytu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, np. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W związku z tym, w uzgodnieniu z bankiem, w okresie objętym umową kredytu możliwe jest m.in.:

 • zastosowanie prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
 • wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i nie zostanie przekroczony maksymalny okres kredytowania właściwy dla danej linii kredytowej,
 • w przypadku kredytów udzielonych do 31.12.2014 r. - wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do dnia całkowitej jego spłaty wraz odsetkami o dodatkowe trzy lata (w zależności od linii kredytów inwestycyjnych - maksymalnie do 11 lub 18 lat), przy czym kwota dopłat może zostać zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia właściwej w danym przypadku łącznej wysokości pomocy.

Ponadto, kredytobiorcy mogą za zgodą banku:

 • czasowo zaprzestać prowadzenia działalności z powodu wystąpienia szkód spowodowanyc przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - dopłaty do oprocentowania kredytu są nadal stosowane, pod warunkiem przedłożenia w banku protokołu oszacowania szkód,
 • dokonać zmiany kierunku produkcji określonego w planie inwestycji i umowie kredytu,
 • sprzedać mienie nabyte za kredyt.

Wniosek o zastosowanie ww. ułatwień kredytobiorca powinien złożyć bezpośrednio w banku kredytującym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com