suszaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 września 2015 r. przekazało do wiadomości samorządu rolniczego pismo do Wojewodów, w którym poinformowało że dniu 9 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), w którym w 5 13 c określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września br.

Producenci rolni mogą od dnia 11 września do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji.

Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w 5 13 c ww. rozporządzenia, nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.

Jednocześnie przypomniano, że producenci rolni, którzy będą ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego w banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania szkód z adnotacja wojewody na tym protokole potwierdzająca wystąpienie szkody.

Komisje powołane przez wojewodę szacują straty wg ogólnych zasad określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 maja 2014 r, które dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc.

Poinformowano, że komisje szacujące straty mogą korzystać ze wzorów protokołów, które zamieszczone są również w ww. zakładce. W szczególności zwrócono uwagę na uwzględnianie strat w produkcji zwierzęcej spowodowanych przez suszę oraz w wyniku spadku cen produktów zwierzęcych w 2015 r.

Zgodnie z 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 Z późn. zm.) średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów - na podstawie danych o średniej wielkości produkcji rolnej publikowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Na rok 2015 przyjmowane powinny być wartości planowane. W przypadku ustalania średniej rocznej produkcji rolnej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na rok 2015 przyjmowane są wartości planowane przez producenta rolnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com