traktor2W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020, resort rolnictwa przekazał, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (...).

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) stwierdzono, że do postępowań administracyjnych w sprawie przyznania pomocy dla operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, wszczętych i niezakończonych do dnia 1 czerwca 2017 r., ma zastosowanie ustawa Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu określonym w Dz. U. z 2016 r. poz. 23, zaś po tej dacie w brzmieniu określonym w Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.

Artykuł 64 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Przywołany przepis ma zastosowanie w sprawach wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r.

Z kolei, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 czerwca 2017 r. ma zastosowanie przepis art. 64 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zgodnie z którym jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Poinformowano, że w ramach instrumentu wsparcia „Restrukturyzacja małych gospodarstw” odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, pierwszy miał miejsce w terminie od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r., zaś drugi w terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Na podstawie przywołanych wyżej przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, termin na usunięcie braków formalnych wynosi odpowiednio 7 dni dla wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru oraz nie mniej niż 7 dni dla wniosków złożonych w ramach drugiego naboru.

W odniesieniu do przekazanego postulatu KRIR resort rolnictwa przekazał, iż z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że opracowany wzór Wezwania do usunięcia braków formalnych we wniosku dla omawianego instrumentu wsparcia przewiduje wyznaczenie terminu dłuższego niż 7 dni na dokonanie ww. czynności, w sprawach wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r.

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami organu właściwego w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw”, do spraw wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r., ww. termin na usunięcie braków formalnych dostosowany jest do faktycznych możliwości pozyskania i przedłożenia w ARiMR niezbędnej dokumentacji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com