Aktualności

W związku z realizacją wniosku zgłoszonego podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji z dnia 16 września 2017 r., w sprawie nadania uprawnień geodetom prowadzącym firmy geodezyjne, ze względu na zbyt długie i przedłużające się procedury Wojewódzkich Biur Geodezji przy wymianie gruntów pomiędzy właścicielami, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 21 listopada 2017 r. informuje co następuje.

"Zgodnie z art. 3 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów postępowanie wymienne przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Tym samym starosta jako organ I-szej instancji prowadzi całe postępowanie administracyjne począwszy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania wymiennego, aż do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów. Do wszczęcia postępowania niezbędny jest zgodny wniosek właścicieli gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jeżeli do racjonalnego ukształtowania tych gruntów zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze wzajemnej wymiany. Wymianą mogą być objęte również grunty z zabudowaniami.

Jak wynika z art. 3 ust. 4 prace scaleniowo-wymienne koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych przekazanych mu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub jednostek utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań. Obecnie są to wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych, podległe samorządom województw. Należy wskazać, że wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych są wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-informatyczny oraz od lat specjalizują się w tego rodzaju pracach.

Po wszczęciu postępowania wymiennego starosta na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów upoważnia geodetę do opracowania projektu wymiany, przy udziale wszystkich uczestników wymiany. Geodeta ten winien posiadać uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.), tj. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych. Zgodnie z wyżej wymienionym art. 3 ust. 4 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, upoważniony przez starostę geodeta powinien być zatrudniony w takiej wyspecjalizowanej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej.

Jak wynika ze sprawozdań z wykonania prac scaleniowych za ostatnie dwa lata, wymiany gruntów zostały przeprowadzone na obszarze 234 ha w 2015 roku i 505 ha w 2016 roku. co mówi o niewielkim zainteresowaniu właścicieli gruntów do stosowania tego rozwiązania.

Odnosząc się do Pana wniosku „o zmianę przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania uprawnień geodetom prowadzącym firmy dotyczące scalania gruntów ze względu na zbyt długie i przedłużające się procedury Wojewódzkich Biur Geodezyjnych", należy przede wszystkim podkreślić, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie docierają żadne skargi na działalność jednostek wykonujących prace wymienne. Niezależnie jednak od podmiotu, który wykonywałby takie prace, procedury związane z tego typu postępowaniami pozostaną takie same jak zawarte w przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Oprócz wymiany gruntów uregulowanej w przepisach ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, istnieje również instytucja zamiany nieruchomości, której ogólne zasady regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, art. 603 i art. 604). W kodeksie cywilnym jest przewidziana umowa zamiany zawierana między właścicielami nieruchomości w formie aktu notarialnego, do której stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. W takich przypadkach sporządzanie dokumentacji geodezyjnej należy do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii posiadających uprawnienia zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Reasumując uważam, że ustawowe uregulowanie określające, że prace scaleniowo-wymienne mogą wykonywać jedynie jednostki organizacyjne „wbudowane" niejako w struktury samorządu wojewódzkiego jest w pełni uzasadnione wyjątkowym charakterem tych prac. Prace te bowiem dotykają konstytucyjnie chronionej własności mienia rolników i muszą wzbudzać u nich zaufanie, że jednostka wykonawcza przemieszczająca ich grunty w inne gospodarczo ekwiwalentne miejsca, działa pod ścisłym nadzorem organu państwa, do którego w każdej chwili mogą złożyć zastrzeżenia.

Niezależnie od aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, zainicjowałem prace nad kompleksowym rozwojem gospodarowania przestrzenią na obszarach wiejskich. Głównym celem tych prac jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających racjonalne kształtowanie przestrzeni obszarów wiejskich w aspekcie lokalnym i krajowym w tym zmianę obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia prac geodezyjnych na obszarach wiejskich. W tym zakresie przewiduje się aktywny udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który obecnie w zakresie swoich zadań ma m.in. inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych oraz tworzenie oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych."

Zarząd KRIR w dniu 15 listopada 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych. 

Wobec nowych przepisów dotyczących przeglądów technicznych pojazdów, przy jednocześnie wysokich składkach OC wielu rolników nie stać na dodatkowe koszty utrzymania swoich maszyn. Proponujemy, aby polscy rolnicy mieli taką samą możliwość jak rolnicy niemieccy czasowego wyrejestrowania pojazdu. Przedsiębiorcy mogą również wyrejestrować swoje pojazdy, takie jak samochody ciężarowe i przyczepy.

IMG 000913 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W dniu 14 listopada 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za wodne. Samorząd rolniczy zaproponował następujące zmiany: 

1) W §6 ust.1 pkt 38, lit. a stawka jednostkowa za korzystanie z wód podziemnych dla celów rolniczych powinna wynosić 0,05 zł/ m3, ponieważ zaproponowana stawka jest zbyt wysoka, oraz wykreślenie lit. b ze względu na to, że w skali kraju suma opłat z tego tytułu nie powinna być znacząca, a jej pobór i prawidłowe naliczenie przez rolników będzie powodować wiele niedogodności i utrudniać prowadzenie działalności rolniczej.

2) W 6 ust.1 pkt 39 należy obniżyć stawkę opłat za pobór wody podziemnej do 0,05 zł/m3. Należy podkreślić, że zgodnie z §6 ust.2 pkt 1 wykorzystanie wody nieuzdatnionej (tak, jak np. wykorzystania na potrzeby §6 ust.1 pkt 38 i 39), stawka opłat jest mnożona przez 2, a w przypadku §6 ust.3 pkt. 1, aż 2,8 krotnie, co znacznie podnosi koszty prowadzenia działalności rolniczej, w szczególności w ogrodnictwie i chowie zwierząt. Tymczasem zaproponowana stawka 0,15 zł/m3 jest najwyższą ze wszystkich stawek, co nie jest niczym uzasadnione.

3) W wykreślenie ust.7 z §6 – brak uzasadnienia dla różnicowania współczynników dla części obszaru państwa.

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z uwagi nad toczącymi się pracami w Sejmie RP nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre dni  (druk nr 870) zwrócił się do Pani Premier Beaty Szydło o wyłączenie spod przepisów w/w projektu ustawy handel oraz czynności związane z handlem dokonywane:

Podkategorie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com